Archives for февруари 2009

post

ВО КОЈА ДРЖАВА Е ВИСТИНСКАТА УЈП

УЈП е кратенка на Управа за Јавни Приходи. Служи за прибирање на даноци како јавни приходи. Освен бизнисите кои треба да прјават завршна сметка за да УЈП им пресмета данок и физичките лица се долќни согласно закон да пријават годишни приходи. Еве една вистинска случка за нашата ефикасна администрација (УЈП) која треба да „привлече“ инвестиции.

Едно физичко лице добива од работа (државна служба под исто министерство како и УЈП) потврда за исплатени плати и приходи. Таа потврда се печати од софтвер за исплатени плати, како нето така и бруто, бонуси (награди) платен данок итн. Лицето ја печати даночната пријава и ја пополнува заедно со колегите врз основа на издадената потврда. Останатите колеги ја носат во УЈП во Скопје, а лицето ја носи во УЈП во Куманово. Оние во Скопје ги прифаќаат како ОК, додека онаа во Куманово не ја прифаќаат бидејќи не била добра потврдата. Треба институцијата која е во склоп на исто министерство како УЈП да ја смени потврдата. Замислете физичко лице им служи како поштар на служби во склоп на едно миснистерство. Просто да не поверуваш, во секој град посебна државна администрација. Во која држава е УЈП Куманово, а во која УЈП Скопје. Случајно да не работат за Србија. Се надеваме не.

Вработената во УЈП во Куманово вика дека била на т.н. „СОВЕТУВАЊЕ“ и не смеела да прифаќа таква потврда. Многу е интересно што сите се т.н. „ПАМЕТНИ“, а паметот не можеш да им го измериш ниту со МИКРОСКОП. Сите одат на СОВЕТУВАЊА, ама џабе за да сфатат треба нешто повеќе од посета на советување а тоа е ПАМЕТ. Среќа што државата ни е оставена на такви ПАМЕТНИ типови и типки, бидејќи без нив десега ќе бевме многу понапред и во однос на стандардот, и вработеноста и едукацијата, па немаше да знаеме што да правиме со парите како да ги потрошиме. Но, за среќа заради такви ПАМЕТЊАКОВИЌИ сме тука каде што сме да ЖИВУРКАМЕ од денес за утре.

Но, каде е претприемништвото и претприемачот тука:

 • Кога вака се однесуваат со физички лица вработени во државни институции, како ли ќе се однесуваат со приватни компании (читај КРИМИНАЛЦИ, бидејќи секој бизнис за нив е криминал – заради незнаењето или т.н ПАМЕТ).
 • Кога вака се однесуваат со физички лица како ли ќе се однесуваат со потенцијални странски нвеститори. (Па сега ви е јасно зошто ВРИЕ од ИНВЕСТИЦИИ во РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА)

ЗА ЖАЛ ТОА Е МАКЕДОНИЈА И НАШАТА РЕАЛНОСТ. НО, ДА СЕ НАДЕВАМЕ ДЕКА НА МЕСТАТА НА ВОЛКУ ПАМЕТНИ ЛУЃЕ ЌЕ ДОЈДАТ НЕКОИ ПОМАЛКУ ПАМЕТНИ КОИ ЌЕ НЕ ОПРАВАТ. ЗА МАКЕДОНИЈА СО ПОМАЛКУ ПАМЕТНИ, НАПРЕД!

post

КОНКУРЕНЦИЈА – ЗЛО ИЛИ МОЖНОСТ

За конкуренцијата посојат различни мислења. За некои бизниси таа може да биде зло, а за некои можност што му дава конкурентска предност на бизнисот. Но, едно е јасно, конкренцијата не му дозволува на претприемачот да заспие, го одржува буден, а тоа го носи равојот на бизнисот. Така бизнисот не е досаден и не се губи желбата за работа и успех.

Да земеме еден пример. Вие сте претприемач кој немате конкуренти. Вие сметате дека сте го оствариле врвот во вашата индустрија. Но, дали е тоа така. Каков е тоа врв доколку не се споредите со некој. Така да само ќе бидете во заблуда дека сте го оствариле врвот. Во пазарна економија, пазарот е отворен за влез на нови бизниси. Првиот што ќе влезе на Вашиот пазар, доколку добро ги увидел Вашите слабости ќе Ве уништи. Така да од фиктивен врв спаѓате на реално дно. Но, доколку додека се наоѓате на фиктивниот врв размислувате за можните конкуренти секој вез ќе го дочекате спремно. Така да од фиктивен врв ќе отидете на реален врв.

Да земеме друг пример. Вие сте претприемач кој имате многу конкуренти. Некои се подобри од Вас, а некои послаби. Се наоѓате на средината на скалата на успешност. Вашата цел е да сигнете на врвот и постојано ќе ги проучувате слабостите на конкурентите што се пред Вас и на оние што се зад Вас. Со тоа постојано ќе се подобрувате и ќе ја зголемувате предноста кон оние што се зад Вас, а ќе ја намавате предноста на оние што се пред Вас. За одреден временски период, доколку Вашите чекори во подобрување се вистински ќе стигнете на реалниот врв. 

За да отидете на реален врв стратешкото планирање е тоа кое ќе ви помогне. Со сратешко планирање вие ги проучувате Вашите конкуренти, и во нивните слабоси ги гледате Ваште можности. Така, сконцентрирајте се во откривање на слабостите на Вашите конкуренти и претворете ги во Ваши можности. А, од друга страна сите ваши слабости елимнирајте ги. Toa е SWOT анализа која ќе ви даде конкурентска предност и конкуренцијата ќе ја гледате како можност.

ПРОЧИТАЈТЕ ЗА:

ОСНОВИ НА SWOT АНАЛИЗА

ПРАШАЛНИК ЗА SWOT АНАЛИЗА

post

ТЕХНОЛОГИЈА – НЕМА ПРИЧИНИ ЗА СТРАВ

Кога го изговараме зборот технологија мислиме не само на технлогијата како тврд елемент (нешто што се опипува) туку и на примена на знаење, методи, техники и средства во остваување на целите. Секој претприемач има поставено цел за сопствениот бизнис. Целта може да биде обезбудување на плати за себе и за вработените, остваување на профит, градење на стаблен бизнис кој ќе носи соодветен приход итн. Значи се она што ќе помогне во остварување на нашите претприемнички цели треба да го искористиме. Технологијата има огромна улога во исполнување на нашите цели. Но, од друга страна постои огромен страв во користење на истата. Стравот доаѓа заради следниве причини:

 • Дали ќе се снајдеме да ја користиме новата технологија која постои.
 • Ќе треба да учиме за да го зголемиме знаењето за новата технологија.
 • Дали ќе се исплати вложениот труд?
 • Нашето досегашно знаење за работата ќе треба да се промени, а со тоа ја губиме моќта што ни е обезбедена од досегашното знаење.
 • Ќе реба да се спроведат промени во работењето на бизнисот.
 • Вработените ќе бидат отпорни кон користење на новата технологија.

Сакаме да докажеме дека овие причини за страв се неосновани:

 • Човекот по природа е снаодлив. Некој омалку, некој повеќе, но сепак секој човек е доволно снаодлив инаку не би опстанал на планетата земја. Така да секој може да се снајде да користи нова технологија, некој со помалку, а некој со повеќе труд.
 • Човекот по природа постојано учи. Некој помалку, некој повеќе, но никој не е „глуп“ да не може да научи нешто. Така знаењето за новата технологија секогаш може да се зголемува.
 • Секој вложен труд некогаш ќе се сиплати. Ако не веднаш по еден месе, два месеци, година.
 • Ќе ја изгубиме моќта со претходното знаење, но ќе добиеме поголема моќ со новото знаење и во комбинација со новата технологија таа моќ ќе бидеуште посилна.
 • Отпорноста кон промени секогаш ќе постои, но и методи и техники за надминување на таа отпорност.

А што ќе добиеме со примена на нова технологија во работењето на бизнисот?

 • Зголемена ефикасност и ефективност како на личен така и на бизнис план.
 • Зголемена конкурентска предност.
 • Повеќе потрошувачи.
 • Подобра контрола на работата.
 • Поголемо задоволство.
 • Поголема моќ как на претприемачот така и на бизнисот

ОТФРЛЕТЕ ГО СТРАВОТ. НЕ ВИ Е ПОРЕБЕН. ПРЕПРИЕМАЧИТЕ, ОНИЕ УСПЕШНИТЕ СЕ ХРАБРИ.

post

МАЛОПРОДАЖБА – ОГРОМНО ЕКОНОМСКО ЗНАЧЕЊЕ ЗА СИТЕ ЗЕМЈИ

Малопродажбата претставува еден многу динамичен сектор кој се разликува од сите останати бини сектори. Повеќето од развиените земји малопродажбата ја сметаат како еден од назјачајните економски елементи на земјата. Зошто е тоа така? Малопродажбата:

 • обезбедува огромно вработување а со тоа и посилна економија на државата (во еден просечен град од околу 100.000 жители доколку има 3.000 малопродажни објекти со просек oд 3 вработени тоа се скоро 10 процентно вработување)
 • поттикнува инвестиции (се градат објекти, се инвестира во опрема, се градат пристапни патишта…)
 • носи технолошки напредок (се бараат нови начини на продажба, се бараат нови производи и/или услуги …)
 • претставува директен генератор на приход
 • обезбедува стоки и услуги по соодветна цена на крајните потрошувачи
 • претставува директен контакт со корисникот на производите и/или услугите

Но, од друга страна не е лесно да се работи и опстане во овој сектор бидејќи:

 • Постои голема конкуренција (најлесно е да се започне со малопродажба, се бира локација, се набавуваат производите и се отпочнува со малопродажба)
 • Малопродажбата секогаш е прва на удар на инспекциските органи за ситни работи (Ова е поради фактот бидејќи само тоа знаат да го работат. Но, размслуваме зошто е тоа така? Во еден поранешен систем во кој беше и нашата земја, големите претпријатија беа во сопственост на државата и по налог на некои т.н ценрални комитети нормално не сепроверуваа. А, од друга страна малопродажбата беше еден од ретките можности за приватен сектор и претприемничко работење, па секако преставуваа „најголема опасност“ за државата. Со тоа инспекциските органи стекнаа едно огромно искуство во малопродажбата. Е, токму тоа искуство стекнато од еден поранешен период не може да се избрише. Иако штетата за државата на некои други места е многу поголема.)
 • Мора да ги следи роковите, цените, пазарот… Доколку не се следат овие елементи набавените производи можат да остнат на грбот на малопродавачот и наместо профит следува загуба.

Дистрибуцијата на потрошувачките производи започнува со производителот, преку еден или повеќе дистрибутери, преку малопродавачот до крајниот потрошувач. Значи, од малопродажбата во голем дел зависи и успехот на одредени производи и/или услуги.

post

ИЗРАБОТКА НА ГРАФИК ЗА ABC АНАЛИЗА СО ПОМОШ НА MS EXCEL

Ова видео претставува продолжение на претходното за користење на MS Excel во изработка на ABC анализа. Графичката претстава е поедноставна за разбирање од табеларната и со само еден поглед може да се забележат кои производи спаѓаат во категорија А, кои во B, a кои во C.

 

post

PRETPRIEMAC.COM ПО 2 МЕСЕЦИ

Што се направивме за два месеци? Еве накратко што се можете да најдете на pretpriemac.com и на блогот на pretpriemac.com:

 • До 20.02.2009 објавивме 45 артикли на pretpriemac.com. Секој артикал е околу 3 страни, при што добивате електронска книга за претприемништво од 135 страни. Ова е само во моментов секоја недела страните се зголемуваат за 4 артикли (12 страни). Ова се материјали за општо за претприемништво и бизнисот, започнување на бизнис, финансии, маркетинг, бизнис план, анализи итн. Тие се во вид на упатства, анализи, истражувања. Сите имаат одредена вредност која може да биде упоребна за Вашиот бизнис. Сите тие овозможуваат учење, а учењето ќе ве зајакне со знаење, а знаењето ќе ви даде моќ.
 • До 20.02.2009 објавивме 24 блог постови на блогот на pretpriemac.com. Секој од овие блог постови е околу 1 страна и тоа се 24 страни материјал. Ова е необавезен материјал како мислења, ставови, препораки и слободни состави кои едноставно можат да ви дадат идеа за некои правци за Вашиот бизнис. Тие се дизајнирани да можете да давате и Ваши коментари со цел да се подобрува целокупната содржина на pretpriemac.com.
 • Во тек е едно исражување кое ќе трае 3 месеци. Оваа е општа нализа на пазарот во Република Македонија која откако анкетниот прашалник ќе се затвори ќе се изанализираат податоците и ќе бидат објавени на pretpriemac.com за да можете да ги користите во Вашите бизнис планови.
 • Имаме изработено 2 видео материјали кои се од 3-7 минути едно. Едното е објавено, а второто следува. Целта ни е 3-4 видео материјали месечно да објавуваме на pretpriemac.com. Доколку една слика менува 1000 зборови, колку зборови менува едно видео? Овие видео материјали се и ќе биднат со практични содржини како да направите нешто, како да користите некој софтвер и се тоа во полза на Вашиот бизнис. Искористете ги тие се БЕСПЛАТНИ.
 • Започнавме со Форум на www.forum.pretpriemac.com но можеби прерано. Но тој е отворен за секој да може да твара теми и поставува прашања преку истиот.

Да сублимираме: 160 страни материјал од областа на претприемништво за читање, едно истражување, видео материјали од над 10 минути, форум. Сето ова е достапно на pretpriemac.com за само 2 месеци. А што се ќе има по 2 месеци, сеуште и ние не можеме да замислиме.

post

НОВ НАПРЕДОК – ПЛАЌАЊЕ ПРЕКУ ИНТЕРНЕТ НО ДАЛИ Е ДОВОЛЕН?

Пред некое време УНИ Банка ја воведе својата најавувана услуга за овозможување на плаќање преку интернет. И тоа е добро, за првпат една банка воведува ваква можност. На една страна ги наведува предностите од користење на e-commerce услугата на банката, па вели:

 • ниски трошоци за формирање и одражување на Интернет продажното место во однос на класичното продажно место (не постои продавница во физичка смисла, оптимална количина на залиха, помал број на вработени и сл.);
 • работење по принципот 24×7 (Интернет продажното место не е ограничено со работно време);
 • достапност на производите/услугите до потрошувачите во целиот свет;
 • cross-selling и поголема сегментација на пазарот;
 • продавачот ќе биде идентификуван од страна на купувачот како лидер во примената на современата технологија.

Сето оваа е точно секоја чест.

Потоа, посебно ги наведува критериумите кои е потребно да се исполнат (небаре запишувате факултет):

 • е регистрирано за извршување одредени видови на дејности и тоа минимум да работи веќе две години; (ЗОШТО ВАКВО ОГРАНИЧУВАЊЕ)
 • има отворена сметка во УНИБанка; (ОК, СОПСТВЕНА УСЛУГА)
 • да нема доспеани а ненаплатени обврски кон УНИбанка и да не доцнело повеќе од 30 дена во подмирување на обврските; (НЕ МОЖЕ ДА НАПЛАТИ ПОБАРУВАЊА ОД НЕКОИ КЛИЕНТИ, ПА СО ВАКВИ УСЛОВИ ЌЕ ГО ЕЛИМИНИРА)
 • во последните 12 месеци да нема блокада поголема од 5 дена во континуитет, а во последните 6 месеци, 5 дена вкупна блокада; (ПА И ОВА ОК)
 • има остварено приход во предходната година од работење; (НЕ ЗНАМ НА ШТО СЕ МИСЛИ, ПРИХОД МОЖЕ ДА БИДЕ И 1 ДЕНАР)
 • има потпишано договор за прифаќање на платежни картички на ПОС терминали на УНИБанка, доколку правното лице работи со платежни картички. (СОСЕМА НЕРАЗБИРЛИВО ЗОШТО, ОСВЕН ДЕКА СЕ ОБИДУВА ДА ЈА ЗГОЛЕМИ ПРОДАЖБА НА ЕДЕН ВИД НА УСЛУГИ СО ОВОЗМОЖУВАЊЕ НА ДРУГ ВИД).

Потоа има Минимум барања во вид на pdf документ кој можете да го симнете и вика (САМО НАЈИНТЕРЕСНИТЕ):

 • Business plan за Интернет продажното место за минимум 1 година (бонитет на фирмата, пазар на набавка и пазар на продажба, организациони аспекти на проектот – вработени, одговорности, финансиска анализа т.е cost-benefit анализа, извори на финансирање, приходи и расходи; пазарно-финансиска оценка на проектот- конкуренција, пазарно учество; специфицирани производи кои ќе се продаваат, начин на испорака, начин на рекламација, планиран обем на промет, диапазон на цени на производите кои ќе ги продава…) – КУКУ ЛЕЛЕ
 • Допонително по барање од банката: Тековна состојба од Централен регистар, ЗП образец од Централен регистар, Даночна регистрација (ЕДБ), Финансиски извештаи за последните два периоди, Даночен биланс, Заклучен лист со последна дата, Опис на побарувањата и обврските, Попис на основните средства, Картица на денарски и девизен промет, Потврда од суд за постоење или непостоење на стечајна постапка /ликвидација (Ова дополнително сигурно ќе биде задолжително) – ПАК КУКУ ЛЕЛЕ

Потоа има други барања и барања за web сајтот и вика:

 1. Shopping Card-Koшничка
 2. SSL Sertifikat- secure socket layer
 3. Data Base за сите пријавени кои ја користеле кошничката и се регистрирале за купување
 4. Privacy Policy
 5. Refund Policy
 6. Shipping Policy (за колку дена ќе биде испорачана стоката, како ќе биде испорачана на пр: DHL и сл.)

Да видиме слична услуга на CLICKBANK како се подесува (Штета што ја нема Македонија како опција):

 • Регистрација на clickbank
 • Да имате 2 страни, една со објаснување на Вашите производи и друга страна со благодарност.
 • Поврзување на тие страни со формата за нарачка на clickbank
 • Да имате страна за испорака и e-mail за техничка подршка.
 • И тоа е тоа. И се онлајн без еден куп на документи од еден куп институции.

НО И ОВА НАШЕВО Е ЕДЕН ВИД НА ПОЧЕТОК. САМО ДА НЕ ЗАСТАНЕ ТУКА И ДА НЕ СОПРЕ НЕКОИ ГЛОБАЛНИ ТРЕНДОВИ ДА БИДАТ ДОСТАПНИ И ЗА МАКЕДОНИЈА (PayPal, ClickBank …). ТОКМУ И ТОА Е ЦЕЛТА НА ОВОЈ БЛОГ.

post

KAKO СО MS EXCELL ДО ABC АНАЛИЗА

Овој видео материјал е со цел да Ви помогне во изработка на ABC анализа со Microsoft Excel. Некој можеби е понапреден и ќе може да го користи во убрзана верзија, некој може да кликне на пауза. Ова е најпрост облик на ABC анализа. За демонсттрација е користен е MS Excel 2007 додека претходните верзии се поразлични единствено во линијата на алатки. Така само знакот на сума може да биде проблем (но тоа е истиот знак ∑). Полесно се наоѓа во претходните верзии. Она што е важно е дека ќе треба доколку имате софтвер за продажба податоците да ги пренесете во MS Excel, а пак доколку немате електронска евиденција на продажбата рачно од Вашите тетратки внесете ги во табелата. Можеби ќе изгубите еден ден, но верувајте ќе ви даде насоки за иднина кои се повредни од еден ден работа. Погледајте го видеото и ќе видите колку е едноставно да се направи ABC анализа.

Откако ќе завршите со анализава прикажана на видеото Вие ќе ги имате вашите производи (материјали или услуги) поделено во 3 категории. Направете го следново по анализата:

 1. Насочете се на категоријата A (имајте ги на залиха секогаш во доволни количини).
 2. Производите од категорија B држете ги во помала количина од А но пробајте на некој начин да ги префрлите во B со зголемување на продажбата на истите.
 3. Производите од категоријата С или елиминирајте ги или најдете начин дел од истите да ги префрлите во категорија В, па потоа во А.

Така ќе се насочите поефективно и поефикасно кон системот за управување со залихи и ќе ги откриете производите кои не ви носат приход, а со тоа ни профит.

post

ЕДНА ВИСТИНИТА ПРИКАЗНА ЗА ЛОША ПРОДАВАЧКА!

Ова е вистинита случка со еден претприемач и една негова продавачка. Се работи за стартап бизнис во кој претходните 4 месеци работи самиот претприемач. По четири месеци како што полека се зголемува работата претприемачот одлучува да вработи една продавачка на половина работно време од 4 часа. Добива препорака од еден добар пријател за едно девојче. Договорот е на фиксна и варијабилна плата (како процент од продажба). Продавачката е студент и и треба некој џепарец. И се е ОК. Претприемачот се разлабавува во поглед на продажба со цел да се насочи на маркетинг, соодветни набавки и анализа за тоа што треба да се набавува повеќе. Поминува една недела, продавачката не знае да фати метла. Поминува втора недела, продавачката не знае да избрише прашина. Поминува трета недела, продавачката од 4 часа работно време 3,5 ги поминува во дуќан од спротивната срана на улицата на кафе муабет. Додека да претрчи потенцијалните купувачи си одат. Поминува пета недела, претприемачот забележува дека продавачката воопшто не знае со кои производи располага малопродажниот бјект. Поминува шеста недела, претприемачот забележува дека продавачката не знае да продава (не знае да процени кој за што влегува, каков производ прво да онуди поскап или поевтин итн.) Поминува и седма недела претприемачот и дава дополнтелна задача за парите што ги зима како плата во вид на подготовка на неделни блтени итн. Поминува и осма недела, ништо, продажба стои во место 0 или празно множество, а бизнисот прави загуба во висина на платата што ја исплаќа. Поминува и девета недела и пак ништо. Претприемачот се обидува со раговори, обуки, но незаинтересираноста продолжува. Поминува 10 недела, претприемачот воведува таргети во продажба и ја намалува платата во износ на процент на неостварени таргети. Но, повторно ништо, незаинтересираност и незаинтересираност. Поминуваат 4 месеци, на продавачката и е даден одмор. Сите викаат браво. Но, загубите се трупаат и трупаат се додека на по петиот месец претприемачот и продавачката не се разделија.

Што е онаа што треба да се извлече како поука:

 1. Внимавајте кога вработувате, изберете го најдобриот.
 2. Студент може да ве превари. Не значи дека ако студира дека тогаш е доволно интелигентен. Продажбата бара интелигентни луѓе.
 3. Од секое дрвце свирче не бидува. Не губете време на обука и разговори. Не го очеувајте невозможното. Доколку во овој случај е реагирано по првиот месец би се уштеделе загубите од наредните неколку месеци.
 4. Бизнисот емоции не познава, туку добивки и загуби. Немојте да сте емотивен и емотивно да се врзувате со вработени. Ако не ги бидува не ги бидува и тоа е крај.
post

СИНЏИР УЧЕЊЕ – ЗНАЕЊЕ – МОЌ

Знаењето претставува една од најголемите потенцијални енергии на секој бизнис. Доколку претприемачот има знаење, тоа е негово. За него не плаќа камата на банки како за финансии кои претставуваат друга потенцијална енергија на бизнисите. Знаењето не може да го изгуби како парите. Тоа останува засекогаш во главата или поточно во мозокот на претприемачот и се користи за постигнување на успеси на бизнисот.

Знаењето е моќ. Моќта различно се деифинира од различна научна дисциплина. Физиката моќта ја дефинира како износ на извршена работа во единица време. Ако знаењето предизвикува моќВие ќе можете да извршите поголема работа во единица време. Точно. Доколку нешто знаете, проблемот побргу ќе го решите. Во однос на социолошкиот аспект, Max Weber ја дефинира моќта како можност која постои во социјални односи и која овозможува некој да ја наметне својата сопствена волја дури и ако постои отпорност кон тоа. Просто кажано, оној кој има моќ ја наметнува својата волја на другиот кој нема моќ да се спротивстави на тоа. Ако знаењето ви дава моќ вие тоа ќе го искористите да наметнете своја волја врз некој друг. Точно. Со знаење наметнувате сопствена волја на вработени, на снабдувачи (одложено плаќање, пониски цени), на купувачи при продажба итн.

Но треба да се опфати уште еден елемент во овој синџир знаење – моќ, а тоа е дека знаењето е последица на учењето. Човекот не се раѓа со знаење. Бебето кога се раѓа нема ништо во мозокот. Во текот на живото се посетуваат различни едукациски училишта (основно, средно, високо…), различни дополнителни курсеви, различно практично искуство кое се претвора во учење а потоа во знаење.

За претприемачите карактерисично е што постојано треба да учат и со тоа да го збогатуваат своето знаење, а со тоа и сопствената моќ. Со моќен претприемач и бизнисот е моќен. Со мала или воопшто без инвестиција можете да станете навистина моќен. Сега е моментот на вистинската одлука за учење и постојано учење. Само мала инвестиција во знаење може да ви донесе огромен упех. Затоа запомнете го синџирот:

УЧЕЊЕ – ЗНАЕЊЕ – МОЌ