Archives for јануари 2010

post

Стратегија – Најбрз начин да ги трансформирате Вашите бизнис резултати

Колку мали бизниси имаат стратегија? Дали претприемачите на малите бизниси имаат стратегија? Дали малите бизниси се стратешки, или само тактички мали бизниси кои размислуваат како да го преживеат месецот?

Од моето лично искуство и контакти со претприемачи на мали бизниси сметам дека тие воопшто не се стратешки ориентирани туку тактички ориентирани. Ова значи дека тие најмногу се загрижени за генерирање на приход за да ги платат сметките и да го преживеат месецот. Тоа значи дека малите бизниси немаат стратегија. Тоа значи дека растот и развојот не е важен, туку само голо преживување.

А, како да мислат на стратегија кога немаат здрава околина. Нема еднакви услови за сите на пазарот.

Но, сепак стратегијата на еден мал бизнис може само да му помогне, а не може да му одмогне. Па, затоа и препорачливо е да се има стратегија која ќе се следи.

Што е стратегија?

За стратегија на претприемач досега немам пишувано многу. Во делот за изработка на бизнис планот, односно во насловот Стратегија како дел од бизнис планот напишав дека:

Стратегија претставува план на акции за остварување на поставените цели. За имплементација на една стратегија потребно е да имаме повеќе тактики. На пример, доколку нашата стратегија е да изградиме бизнис со долгорочни односи со своите потрошувачи, тактиките со кои можеме да ја имплементираме таа стратегија може да бидат давање на дополнителни услуги за редовните потрошувачи, тренинг, долгорочни договори со поинкави цени итн. Секоја тактика се исполнува со активности кои имаат одредени датуми на остварување, одговорни лица за остварување на тие активности и потребни финансиски средства за остварување.

Зборот стратегија доаѓа и се користи во бизнисот од употребата во воени мисии. Во Merriam-Webster Dictionary освен дефинирање на стратегија како воено средство пишува и дека стратегија претставува:

  • Темелен план или метод
  • Умно лукавство (воено го исфрлив)
  • Уметност на смислување или пак користење на планови или пак лукавства кон исполнување на целите.

Забележливо е дека:

 • Стратегија е средство за исполнување на бизнис цели. Доколку немате бизнис цели не ви треба ни стратегија.
 • Стратегија претставува еден вид на план во кој се специфицирани акции кои Вие како претприемач ќе ги превземете.
 • Стратегијата е составена од тактики кои пак се составени од активности со што ќе ги исполниме посакуваните цели.

Имам видено различни „таканаречени“ стратегии. Тие повеќе изгледаа на еден текст на 20-30 страници и се однесуваа на период од 3-5 години без специфичности. Како што забележувате погоре за да се исполнуваат воспоставените стратегии потребно е да се определат тактики и да се дефинираат сите активности за секоја тактика.

Моја препорака пред да започнете со промена на стратегија е првин да ги погледнете дефинициите за тоа што е стратегија кои ги обработив во овој поднаслов. Потоа убаво да погледнете во вашите бизнис дејствувања и да видите дали се тоа тактики кои од време на време ги спроведувате или пак тоа претставува една стратегија на еден подолг рок.

Како да ја промените стратегијата?

Менување на стратегија не е пожелно да го правите секојдневно. Подобро потрошете повеќе време да подготвите вистинска стратегија и да се обврзете кон нејзино извршување. Имам лошо искуство со често менување на една стратегија со друга пред да измине рокот за кој е предвидена претходната. Во една таква состојба ни вработените ни консултантите не знаеја која стратегија е на сила.

Стратегијата се изготвува од менаџментот (врвот) на бизнисот, а се спроведува и извршува од сите.

Ќе се обидам да дефинирам еден приод во чекори кој ќе може да ви помогне да успеете да спроведете стратешко планирање во Вашиот бизнис и да ја промените тековната стратегија доколку ја имате или пак мислите дека ја имате.

 1. Прва работа е да бидете сигурни дека имате стратегија и дека ја следите иако не сте задоволни со неа. Не ви треба стратегија која ќе седи во фиока и ќе фаќа прашина. Тогаш подобро и не губете време на стратегија.
 2. Откако ќе се уверите дека имате стратегија која се следи потребно е да ја прилагодите за да таа иста стратегија претставува една проактивна стратегија, а не реактивна стратегија. Не размислувајте кој друг што направил. Размислувајте што Вие сакате да постигнете и направите.
 3. Размислете што треба да направите за да ви даде најдобри резултати најбргу што може на една подолгорочна основа.
 4. Откако ќе откриете што е тоа што ќе ви даде најдобри резултати најбргу на подолгорочна основа можете да размислувате за можните тактики.
 5. За секоја тактика подгответе активности со рокови и одговорни лица за извршување на тие активности.
 6. И секако на крај системско размислување. Воспоставете повратна врска за преку мерење и контрола на исполнување на стратегијата.

Микро бизниси и стратегија

Не значи дека доколку сте мал бизнис со неколку вработени дека не ви треба стратешко размислување и водење на Вашиот бизнис. Ова е голема грешка. Дали малиот бизнис има цели? Секако, ако ништо друго во првата година целта е преживување. Па како ќе преживее? Ќе понуди некоја поволност. Ќе обезбеди квалитетен сервис. Ќе обезбеди квалитетна услуга. Ќе примени нови маркетинг методи и техники. Сето ова се тактики за стратегијата преживување на бизнисот. Потоа ќе следуваат активности за секоја од тие тактики.

Разликата е само во тоа што подготвувачот на стратегијата ќе биде и извршител на истата.

post

Застареност или актуелност?

Денес еден бизнис и еден претприемач не може да се замисли без информации. Основа за донесување на квалитетни одлуки претставуваат информации. Но, сепак не било какви информации, туку квалитетни информации. А, ако информациите се важни за еден претприемач, тогаш и изворот на информации ќе биде исто така важен.

Застареност или актуелност на информации

Кога станува збор за информации пред една година вршев едно истражување во 30-тина македонски мали и средни бизниси во однос на деловно разузнавање. Резултатите од тоа истражување се објавени во неколку домашни и странски научни списанија. Основа на деловно разузнавање претставуваат информации.

Од друга страна работев едно 3 години во Царинска Управа, во одделението за разузнавање, каде информациите беа посензитивни во секој случај. Но, таму научив многу работи преку тоа што се обидував да го олеснам и автоматизирам процесот на прибирање и обработка на информациите.

Едно нешто е важно и треба да го запомни секој претприемач дека информациите претставуваат еден од највредните ресурси на секој бизнис.

Извори на бизнис информации

Прво и основно за некоја информација да се класифицира како квалитетна или пак важна е да се процени изворот на информацијата. Постојат повеќе методи на проценка на изворот на информациите кои се користат од страна на разузнавачките кои јас тука не би ги изложувал. Тоа се систематизирани процеси кои по завршување даваат една оценка, која кога ќе ја погледнеш ти кажува дали информацијата да ја земеш за озбилно или не.

Два вида на извори на бизнис информации

Информации за бизнисот може да дојдат од два извори:

 • Внатрешен извор. Сопствени бази на податоци или пак записи, билтени или пак извештаи во самиот бизнис.
 • Надворешен извор. Едноставно од секаде.

Посебно ми е интересен надворешниот извор на информации за бизнисот. Во она истражување што го напоменав на почетокот добив резултати дека информациите од внатрешните извори се обработуваат некако во вид на Excel извештаи или табели и графици. Но, она што е загрижувачко за мене е дека концептот на еден систем за прибирање на информации од надворешноста на бизнисот воопшто не е воспоставен или пак не се знае како да се воспостави или зошто би користеле тие информации.

Ќе земам еден пример. Вие сте претприемач и се наоѓате пред одлука за проширување на Вашиот бизнис во друг регион во Вашата земја. За да донесете квалитетна и вистинска одлука ќе ви треба информации за:

 • Потрошувачи. Какви се нивните навики, однесувања, приходи, желби, проблеми итн.?
 • Конкуренти. Што нудат конкурентите? Како продаваат? Кои им се идните планови?
 • Потребна инвестиција. Колку ќе треба да инвестирате?
 • Повраток на инвестиција. Како ќе ја повратите и кога ќе ја повратите инвестицијата?

За да одговорите на овие прашања ќе ви требаат информации.

Да земам друг пример. Вие како претприемач треба постојано да го проширувате Вашето знаење. Знаењето се проширува со примање на информации преку:

 • Читање на книги,
 • Читање на весници и списанија,
 • Читање на веб страни на интернетот итн.

Што има предност: староста или актуелноста на информацијата?

Конечно стигнав до она што ми е целта со овој напис. Често пати од прва отфрламе прием на одредени информации во нашиот мозок и тоа најчесто заради староста на информацијата.

На пример, одбиваме да прочитаме некоја книга само заради тоа што е постара. Иако сме свесни дека не сме го собрале целото знаење (и да сакаме не можеме) и дека можеби ќе има квалитетни информации за нас. Дали треба да ја отфрлам книгата од Peter Drucker која е стара пред 15 години само заради староста? Секако дека не. Од таа книга можам да научам многу работи за бизнисот од единствениот гуру над сите гуруа за бизнис светот. Ако, погледнам и во новите книги, скоро во сите ќе прочитам повикување на некои негови дела. Дали треба да јa отфрлам книгата на Abraham Maslow само заради тоа што е стара иако во не тој зборува за хиерархија на човечки потреби кои се актуелни и ден денес.

Староста на информација е едноставно времето кога е произведена таа информација. Актуелноста на информацијата е едноставно примената на истата во денешни услови.И двата критериума за информацијата се важни во различни прилики на донесување на одлука.

Кога сум кај книгите би тргнал со уште еден пример. Имам едно 50-тина книги во мојата приватна библиотека од скоро 400 книги за математика. Најстарата книга ми е од 1903 година – Учебник по математика за второ или трето одделение. Она во што се изненадив е актуелноста на истата и во денешни услови. И во таа книга и во некоја понова книга пишува дека 2 + 2 = 4. Само што во таа книга се користат грошови за објаснување а во поновите јаболка и круши.

Доколку ги користите и двата критериума за селекција на информации кои ќе ги примите и го примените прво критериумот старост, нека следи веднаш прашањето: Дали е актуелно?

Актуелноста треба секогаш да има предност пред староста.

Еве уште примери:

 • Како претприемач Вие треба да донесете одлука за нов производ. Имате база на податоци со одговори на прашалници за таков производ од претходните 10 години. Вие не треба да ги отфрлите постарите информации, бидејќи со нив ќе можете да видите еден тренд или образец на однесување на потенцијалните купувачи на еден таков производ.
 • Како претприемач Вие треба да донесете одлука дали да го ширите сопствениот бизнис во Москва. Читате информација дека Хитлер во 1940-тите години ја нападнал Русија и стигнал скоро до Москва. Дали оваа информација е стара? Да. Дали е актуелна? Не. Во ваков случај ја игнорирајте ја  информацијата бидејќи не е важна за она што се случува денес.

Уште еднаш: Секогаш првин проверете дали информацијата е актуелна, односно дали е вредна во денешни услови пред да ја отфрлите заради застареноста.

post

Интернет Маркетинг Грешки

Како и во секоја друга област така и во интернет маркетингот, се појавуваат грешки на кои се склони токму оние кои го работат тоа. Најчести грешки со кои се соочуваат компаниите се следните:

Интернет маркетинг грешки

 1. Немате назначено почетна страна на сајтот! Страната достигнува глобална публика, а не само на луѓето од нашиот град и со тоа би требало да има назначена почетна страна.
 2. Бавен Loading! Кога народот сурфа од дома на интернет, ако е слаба конекцијата, го напушта трпението.  Не е важно колку е интересна и импресивна веб страната, со сите тие модерни графики, ако на страницата и се потребни повеќе од 10 секунди за да се вчита тогаш се губи трпението на посетителот и се напушта сајтот, и тогаш посетителот оди во посета на друг побрз сајт.
 3. Gee Whiz Технологија!  Само затоа што тоа може да се направи, не значи дека така треба и да биде. Многу од популацијата која сурфа на интернет се нови или пак сурфери на кои им е потребна информација, а не ги засега многу до каде е стигната технологијата.  Еден пример за тоа е линкот кој не е обележан дека  е линк, и тогаш до него одма стои порака која вели: “овој сајт е дизајниран да биде отворен со Browser xxxxxx, Преземете го тука!„ Ако на некој му е потребна некоја информација, а не сака да ја инсталира таа нова програма за отворање на апликации, тогаш веднаш би се откажал од таа веб страна и нормално би посетил нова, помалку комплицирана од оваа.
 4. Тешка навигација!  Ако некој троши време за пребарување на нешто важно и случајно пребарувачот го одведе до вашата страна, тогаш тој не е на почетната страна на сајтот, туку негде во внатрешноста. Треба да се потрудите да постојат линкови кои ќе му овозможат на посетителот полесно да се движи на вашата веб страна со тоа што ќе има врска која секогаш ќе може да го врати “назад„ или да го одведе на почетната страна.
 5. Многу застарени информации!  Не смеете да дозволите вашиот веб сајт да биде преполн со застарени информации. Тој сепак служи за информирање и привлекување на купувачи и како поинаку би ја одиграл својата улога, ако не со секогаш свежи информации.
 6. Немате насоки за движење по сајтот! Посетителите “бараат мапи„ за движење по сајтот, тогаш тие се позадоволни и секогаш би се вратиле пак на истото место.
 7. Не собирате е-маил адреси! Е-пошта, билтени, веб надградби или известувања за претстојните настани на вашиот сајт, посетители кои се регистрирани/претплатени и сл, со нив се добива најквалитетниот маркетинг. Искористете ја секоја прилика да соберете имејл адреси од вашите посетители и притоа со нивна согласност да им праќате рекламни пораки во иднина.  Со тоа ќе ги насочите луѓето кон вашите производи и услуги.
 8. Барање на премногу информации! Не им поставувајте претерано многу прашања на вашите потрошувачи ако сакате да ги заинтересирате да се регистрираат на вашиот сајт за да добиваат редовни информации или да извршуваат купување од вашиот сајт.  Тоа може да произведе само контра ефект. Доволно е да им побарате само имејл адреса и име.

Дополнувања ДШ:

Gee Whiz технологија претставува технологија која ќе овозможи изненадување, воздишување или пак ентузијазам од страна на посетителот на веб страната. Погледенет ја страната на најголемиот продавач на интернетот – Amazon. Дали има премногу графики, флеш анимација или било што друго што има за цел да извлече воздишка од страна на посетителот. Проверете и ќе видите дека воопшто нема да најдете такво нешто. На Amazon има се и сешто, но само не она што тука се нарекува Gee Whiz технологија. Често пати она што предизвикува воздивнување од страна на Вашиот посетител може да доведе и доведува до голем број на негативни ефекти. Ќе наведам два примери:

 • Лоша SEO (Оптимизација за пребарувачи). Иако можете да најдете информација од страна на Google дека тие започнуваат да ги пронаоѓаат овие флеш анимации на веб сраната сепак се далеку од она што треба да биде. Може да биде прочитано само името на таа анимација и она што е ставено како замена (alt). Текст во самиот флеш не! Имам видено многу докази за оваа, а и препораки од страна на едни од најголемите интернет маркетари на чии курсеви сум бил да се избегнуваат при користење.
 • Премногу воздишки на нешто такво го одвлекуваат вниманието на потенцијалниот купувач од она најважното Вашиот производ или Вашата продажна инка.

Како надополнување на некои грешки е и немање на обид да се извлече нешто и од оние посетители кои ја напуштаат Вашата веб страна. Од поновите Browser-и оние скокачки прозорци се оневозможени. Но има технологија која не е во вид на скокачки прозорци и која едноставно при обидот на посетителот со глувчето да одат кон излез од страната се појавува некој вид на One-Time Offer (понуда која важи само доколку нешто превземете во тој момент). Имам прочитано за статистички информации дека просечно околу 40% од продажбата е врз основа на One-Time Offer. Тоа е изгубена продажба претворена во продажба.

Понатаму немање на Upsale е уште една интернет маркетинг грешка. Да му се понуди на купувачот веднаш по купување на еден производ дополнителен производ по поевтина цена доколку го изврши купувањето на дополнителниот производ веднаш. Повторно пример може да ви биде Amazon со другите кои ја купиле таа книга ја купиле и таа, вие можете да ги добиете и двете за специјална цена од толку и толку. Таа цена е поевтина во однос на посебн купување на двете книги. Но, едноставно електронскиот продавач (автомат во вашата веб страна) нуди и повеќето од продажбите на книги на Amazon се извршени на еден таков начин.

Има уште многу можни грешки но навистина овој напис би отишол до бесконечност во должината. Па затоа би прекинал тука, а во некој иден напис малку би продолжил на оваа тема.

*****************************************************************

Овој напис е напишан од Кристина Алексоска – Постдипломец на Економски Институт- Скопје, отсек претприемнишво, при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј„-Скопје; Користена литература:

Katherine Khalife, Internet Marketing – Nine Common Marketing Mistakes Museum Websites Make, 2001

*****************************************************************

post

Придобивки од систематизација на Вашиот бизнис

Системите се корисни за секој бизнис доколку правилно се дизајнираат и доколку претерано не ја нагласат административната функција во бизнисот со што истиот бизнис ќе се претвори во една бирократска организација.

Поволности од систематизирање на малите бизниси

Ова е втор дел од написот за Системски приод во бизнисот – Бизнис систематизирање во кој сакам да изложам неколку придобивки за еден претприемач и неговиот мал бизнис од еден ваков начин на поставување на работите.

Со вистинските бизнис системи Вашиот бизнис ќе:

1. Ги исполни очекувањата на потрошувачите

Вашиот маркетинг систем ќе има подсистем за следење на очекувањата и задоволството на потрошувачите. Тој подсистем ќе анализира, мери, споредува и дава заклучоци во однос на тоа што го сакаат потрошувачите. На ваков начин постојано ќе имате информации за она што треба да се подобри и како треба да се подобри.

Но, без системски приод маркетингот оваа нема да може да го изведе. На пример, доколку еден од начините на собирање на информации од потрошувачите е едноставна анкета на купувачот од страна на продажниот тим во моментот на купување, овој подсистем ќе мора да има соодветна интеграција со подсистемот продажба – вработени од продажба. Така една од задачите на подсистемот продажба ќе биде и собирање на информации за подсистемот маркетинг.

2. Произведува исти резултати секој пат

Ова е нешто што само системите го обезбедуваат во бизнисот. Замислете да немате систем во кој ќе биде структурирана секоја бизнис активност и секоја задача за секој вработен. Сите би работеле различно и при секое повторување на задачите би имале различни резултати од истите. Затоа системите треба да обезбедат квалитетно извршување на работата секој пат со ист или подобар квалитет од претходниот пат.

3. Ги подобри перформансите на вработените

Се сеќавате од написот за продуктивноста каде велевме дека продуктивност е извршена работа во единица време. Доколку завршиме иста работа за побрзо време нашата продуктивност ќе биде поголема. Доколку секоја работа или активност во бизнисот се завршува побрзо од минатиот пат Вашите вработени ќе стануваат се попродуктивни и попродуктивни. Со тоа и ќе се зголемат нивните перформанси. Целта е системот да им овозможи соодветна едукација и можности за завршување на работата ефикасно и ефективно.

4. Ги намали трошоците

Доколку активностите и работите во Вашиот бизнис не се повторуваат повеќе пати за да бидат завршени и бидат завршени квалитетно од првиот пат, тогаш драстично ќе се намалат трошоците како резултат на грешки во бизнисот.

5. Биде многу поорганизиран

Единствено нешто што овозможува квалитетна организација на бизнисот се бизнис системите. Без соодветни системи, тешко дека некој ќе биде квалитетно организиран во бизнисот, а со тоа и тешко дека ќе ги извршува задачите онака како што треба.

6. Ги решава проблемите на конзистентна основа

Системскиот приод овозможува повратна врска. Повратна врска (feedback) претставува како онаа сигнална сијаличка или звук кој дава сигнал да се стопира производството на производствената линија. Со една ваква „сигнална сијаличка“ едноставно секој проблем во бизнисот брзо ќе биде забележан и нормално решен. Решавање на проблеми претставува промена. Промена претставува подобрување. Така постојано ќе ги подобрувате системите во Вашиот бизнис а со тоа и севкупниот бизнис систем.

7. Ја зголеми профитабилноста

И секако на крај како резултат на сите претходни придобивки ќе се зголеми и профитабилноста на бизнисот. Со зголемување на продуктивноста и перформансите, со намалување на трошоците, со задоволување на очекувањата на потрошувачите, со испорака на исти резултати или подобрени резултати секојпат, со поголема организираност, со конзистентно решавање на проблемите ќе ја зголемите и профитабилноста на бизнисот. Зарем тоа не е Вашата цел.

Па затоа, потребно е само да потрошите неколку часа во наредните неколку недели за да воспоставите системски приод во Вашиот бизнис. Потоа, едноставено следете и подобрувајте. Овие придобивки се многу поголеми во однос на она што ќе реба да го вложите.

post

Забава – Маркетинг Средство 39

Дали сте замислиле некогаш да ги поканите вашите сегашни купувачи и некои потенцијални купувачи на забава која ќе ја организира Вашиот бизнис? Оваа маркетинг средство може да има голем потенцијал во градење на еден бренд за Вашиот бизнис кој ќе се помни и по зaвршување на забавата.

Забава како маркетинг средство

Оваа е едно маркетинг средство кое го прават големите компании кои вообичаено организираат забави на плоштади како би го зајакнеле сопствениот бренд. На тие забави вообичаено посетителите ги забавуваат естрадни уметници. Но, кога станува збор за малите бизниси воопшто не мислам на една таква забава.

Забава на каква што мислам во оваа маркетинг средство е една забава која ќе биде повеќе персонализирана, повеќе лична и повеќе пријателски настроена. Иако позадината е бизнис цел, сепак бизнисот ќе биде настрана во текот на таа забава. Поважно е посетителите да се чувствуваат пријатно и забавно.

Која е целта на забава како маркетинг средство?

Постојат повеќе цели на едно вакво маркетинг средство. Тука би ги издвоил поважните:

 • Воспоставување на еден пријателски однос со тековните купувачи.
 • Градење на доверба со купувачите.
 • Претставување во едно вистинско професионално издание.
 • Докажување дека Вашите купувачи се вредни за Вас.
 • Повторување на бизнисот во иднина.
 • Можеби најзначајното: ширење на зборови со кои ќе го промовираат Вашиот бизнис.
 • Изразување на благодарност за една успешна соработка во изминатиов период.

Каков е процесот на забава како маркетинг средство?

Немора ништо да биде сложено или претерано, важно е само да се воспостави еден сосема поинаков однос со постоечките клиенти и некои потенцијални клиенти. Ова е еден едноставен процес кој вие како претприемач би можеле да го следите:

 • Осмисли ја забавата во однос на тоа каде ќе биде, колкав ти е буџетот и колку луѓе ќе можеш да поканиш.
 • Направи листа на луѓе кои се ваши тековни купувачи и кои ќе ги поканиш.
 • Направи листа на потенцијални купувачи кои би можел да ги поканиш. Запомни дека целта е овие луѓе да ги трансформираш во твои купувачи. Затоа во овој избор нека бидат оние кои се најблиску до донесување на одлука за купување.
 • Подготви покани за забава.
 • Испрати ги поканите.
 • Подготви неколку верзии на различни теми на кои би сакал со нокој од поканетите да разговараш.
 • Спроведи ја забавата.

Доколку го применувате оваа маркетинг средство направете го постојано. Нека биде оваа маркетинг средство еден стандард кој ќе го применувате секоја година. На пример, како годишнина од постоење на Вашиот бизнис. На забавата нека присуствуваат и Вашите вработени, тоа многу ќе им значи.

Вирозен елемент во забава како маркетинг средство

Ова е една од најзначајните предности на ова маркетинг средство бидејќи добрите забави се прераскажуваат еден на друг во текот на целата година. И тогаш, повторно го направите истото сеќавање за наредната година.

Луѓето вообичаено сакаат да се пофалат дека биле поканети на некоја забава на која си поминале многу убаво. Тоа фалење го шири Вашиот бренд како вирус од уста на уста. Доколку навистина успевате да подготвите квалитетни забави, ќе има листа на луѓе кои ќе сакаат да бидат поканети. А, за да бидат поканети треба да бидат Ваши купувачи. Нели, тоа ни е конечната цел.

post

Истрајност и Упорност – Четврти Слој за Успех на Еден Претприемач

Истрајност и упорност претставуваат четврти слој за успех на еден претприемач како што дојдовме по спроведената анализа во написот Успешен претприемач – Одлучувачки фактори – реалност.

Истрајност и упорност - Успешен претприемач

Пред да започнам со овој четврти слој кој се однесува на истрајноста и упорноста би ги сублимирал накратко претходните слоеви за успех на еден претприемач.

Еден претприемач презема акција која претставува прв слој на успех. Има знаење и креативен е во процесот на спроведување на тие акции што претставува втор слој за успех на еден претприемач. Тоа знаење и креативност лесно го трансформира во зголемување на сопствени вештини и интелигенција кои му помагаат да ја избере вистинската акција која ќе ја спроведе. Кога веќе ги има овие елементи мора да биде истраен и упорен во спроведување на акциите кои всушност претставуваат одлуки кои ги носи во врска со бизнисот.

Што е истрајност?

Истрајноста едноставно претставува Ваша активност која продолжува да се спроведува и покрај потешкотиите и неколкуте неуспеси со таа активност. Може да се каже дека истрајноста е едноставно одбивање да се откажете од нешто.

Можете да забележите дека истрајноста е поврзана со тешки услови, притисоци и претходни неуспеси.

Еве еден пример за истрајност како особина на еден претприемач. Претприемачот започнува бизнис – преземал акција. Има знаење за бизнисот што го започнува, има и креативност. Вешт е и интелигентен. Но, веќе по првите неколку месеци се соочува со премногу проблеми:

 • Слаба продажба како резултат на малку купувачи.
 • Недостаток на финансии бидејќи сите ги вложил во започнување а приходите сеуште се мали.
 • Голем притисок од конкурентите бидејќи сеуште е нов на пазарот.
 • Нема препознатлив бренд бидејќи сеуште бизнисот е нов.

Доколку еден претприемач кој започнал бизнис, се откаже во оваа фаза тој ќе ја нема особината на истрајност и не може да се каже дека е претприемач. Но, доколку со помош на неговото знаење, креативност, вештини и интелигенција успее да донесе правилни одлуки со кои ќе ги решава новонастанатите проблеми тој претприемач ќе истрае во сопствените намери да изгради успешен бизнис.

Што е упорност?

Упорноста едноставно претставува Ваша активност која продолжува да се спроведува за исполнување на одредени воспоставени цели.

Некои претприемачи нема да издржат да стигнат до целта единствено заради тоа што не се упорни. Честопати знаеме да кажеме кога ќе завршиме некоја работа (спроведеме некоја акција) со која стигнуваме до нашата цел дека упорноста се исплати. Секако дека се исплати, бидејќи доколку се откажеме пред целта нема воопшто да стигнеме до таа цел.

Да земеме за пример еден маратонец. Тој трча и сеуште не е заморен, нема надворешни притисоци, но во неговиот мозок поминува мисла дека треба да истрча уште неколку километри за да стигне до целта. И едноставно, таа мисла го тера да се откаже со тоа што си вели дека растојанието е многу големо.

Која е разликата?

Двата термини се многу слични. Единствената разлика е што кај истрајноста се наоѓаат и надворешни фактори како потешкотии или пак притисоци врз претприемачот. Кај упорноста такви фактори не постојат, туку само претприемачот и неговиот мозок, односно неговото размислување за она што е исплатливо, а што не е.

За илустрација ќе го земам примерот со маратонецот.

Еден маратонец на половина пат веќе е исцрпен, повреден од падот и не се чувствува најдобро. Но, сепак го продолжува маратонот. Иако не прв, стигнува на целта. Тој маратонец е истраен.

Вториот маратонец се наоѓа на половина пат и му поминува мислата дека има уште толку да истрча, но сепак продолжува и стигнува на целта. Тој маратонец е упорен.

Претприемач кој е истраен и упорен во исто време

На претприемачот му се потребни и двете особини за да биде успешен претприемач. Секогаш ќе има потреба од истрајност, бидејќи во бизнисот ништо не е лесно. Секогаш ќе има различни притисоци во форма на финансиски притисоци, вработени, потрошувачи, отпорност кон промени итн. Доколку не е истраен никогаш нема да стигне до целта.

Од друга страна некогаш и без притисоци спроведување на одредени активности бара време за спроведување и бара време за чуврствување на пволностите од резултатите од тоа спроведување. На пример, во написот за систематизација на бизнисот пишував дека тоа е еден процес кој е потребен на бизнисот и на претприемачот. Од друга страна за спроведување на еден таков процес ќе бидат потребни неколку недели, резутатите ќе се покажат дури по неколку месеци. Затоа мора да има трпение и секако упорност за да се стигне до посакуваните резултати.

post

Претприемничко предвидување – Пет принципи

Предвидувањето на еден претприемач како и било што друго има свои сопствени принципи кои мора да се знаат доколку претприемачот сака да имплементира успешно предвидување за сопствениот бизнис.

5 принципи на претприемничко предвидување

Претходно веќе опфативме неколку поважни аспекти за предвидување во серијата на написи на претприемач за претприемничко предвидување. Претходните наслови од овој серијал моете да ги прочитате во Предвидување како помош за претприемачот и Претприемничко предвидување – побарувачка.

Сега би сакал да претставам пет основни и најважни принципи на предвидувањето. Тие принципи се нешто што ќе се наоѓа пред очите на секој претприемач пред да го започне процесот на предвидување.

1. Предвидувањето е вообичаено погрешно

Да, ова е вистинито, но важно е да Вие како претприемач го знаете кога ја превидувате иднината. Не можете да очекувате 100% точност на предвидување. Ќе биде добро доколку имате 50% погодување во предвидувањата. Иднината е непозната и неизвесна.

Важно е претприемачите да го започнат предвидивањето со овој принцип во умот.

2. Предвидувањето е поточно за поблиската иднина

Нормално е доколку предвидувате за иднина која е поблиску до сегашноста да предвидувањето биде поточно. Зошто е ова нормално? Нормално е бидејќи полесно е да ја предвидиме нашата иднина за утре отколку за следната година. Нашата утрепнина е попредвидлива и помалку неизвесна отколку некој период по еден месец или пак една година.

3. Предвидувањето мора да содржи проценка на грешка

Бидејќи е очекувано предвидувањето да биде погрешно, вистинското прашање е за колку е погрешно. Како што веќе опфативме во претходниот дел Предвидување како помош за претприемачот најдобро е оваа грешка да се изрази како процент на разлика помеѓу реалноста и предвиденото. Оваа грешка може да биде позитивна или пак негативна и се изразува како позитивен или негативен процент. Доколку предвидувањето се однесува на продажба позитивна грешка ќе биде процент од поголема продажба генерирана во денари низ периодот на предвидувањето. Доколку имаме негативен процент како грешка за истото предвидување тогаш нашиот бизнис генерира помала продажба од она што сме го предвиделе.

4. Предвидувањето мора да се базира на историски податоци и фактори од надворешната околина

Не можете даочекувате дека ќе имате исти резултати од предвидување доколку на пазарот се појава нов конкурент. Ова значи дека не можете едноставно да ги земете во целост историските податоци за продажба или побарувачка и да ги зголемите за одреден процент за наредната година, бидејќи ќе се појават нови играчи на пазарот кои ќе земат парче од колачот (пазарот).

Историските податоци се важна почетна точка за секое предвидување во бизнис цели, но не е доволно за подобри резултати од предвидувањето. Вашиот бизнис постои во една околина каде сите делови од таа околина се во меѓусебна интеракција. Одлуките на едниот елемент влијаат на одлуките на другиот елемент.

5. Предвидувањето бара собирање и подготовка на податоците

Предвидувањето е многу поедноставно доколку подготвите квалитетни податоци кои се потребни за одредено предвидување. Предвидувањето е добро онолку колку што се квалитетни податоците на кои се базира. Поради тоа сите податоци мора да бидат запишани во иста форма која е потребна за целта на предвидувањето.

post

Интернет маркетинг микс

Во овој дел, би ја опишала рамката на маркетинг миксот, која се применува во маркетингот, во својата стратегија за Интернет маркетинг. Маркетинг миксот често се применува во дискусијата за маркетинг стратегија, затоа што обезбедува едноставна стратегиска рамка, за различни елементи на организацијата.  На пример, ако целта е да се зголеми продажбата на производите, тогаш во опција влегува намалувањето на цената и промена на типот на промоција, или пак комбинација од тие елементи.

Интернет маркетинг микс

Е-трговијата дава многу нови можности за интернет маркетингот, како би се разликувал од маркетинг миксот. Е-трговијата има далекусежни импликации за релативна важност на различните елементи на миксот за многу пазари, без обзир на тоа дали е организацијата вклучена директно или индиректно во е-трговијата. Со оглед на тоа, маркетинг миксот е корисна рамка за формирање на стратегијата и развојот на организацијата. Прво, дава информации за постоечките услуги на организацијата со конкурентите, а може да се користи и како алатка за вреднување на идеи, како механизам за генерирање на алтернативи на стратегискиот пристап.

Клучни прашања поврзани за различните елементи на маркетинг миксот:

 • Производ – дали постои можност за менување на сржта или само на дел од производот (услугата) која се нуди.
 • Цена – импликации на интернетот за цени или усвојување на нови цени, модели и стратегии.
 • Место-импликации за дистрибуција.
 • Промоција – нови промотивни алтки кои можат полесно да се применуваат.

Вовед во маркетинг миксот

Како поим најпрво се појавува во 1960 година, како симптоматска потреба на купувачите.  Како последица на тоа, маркетиншкиот микс тежнее кон тоа да го доведе производот до очите на купувачот.  Лаутенборн (1990) ги предложил 4P во една малку поинаква варијанта и тоа:

 • потреба на потошувачот и желба за купување (на производот)
 • трошоци на потрошувачот (цената)
 • погодност (во однос на местото – дистрибуција)
 • комуникација (промоција)

Производ

Производот како елемент на маркетинг миксот се однесува на карактеристиките на услугата или на неговиот бренд. Одлуките за производот се донесени врз основа на истражување на пазарот, каде што потребите на купувачите се проценуваат и се добиваат повратни информации кои служат за менување на постоечките производи со нови и подобри.

Постојат многу алтернативи за различни производи во контекст на мрежата, кога претпријатието развива своја стратегија. Интернетот во врска со одлуките за производот може да биде корисно поделен на одлуките кои се однесуваат на основните производи и производниот асортиман. Сржта на производот се однесува на главниот производ купен од страна на потрошувачот, да ги исполни своите потреби додека производниот асортиман се однесува на дополнителните услуги и погодности кои се изградени од сржта на главниот производ.

Цена

Цената се однесува на политиката на цени која ја води едно претпријатие, кои се користат за дефинирање на моделот на цени, и нормално да се постават цени за производи и услуги кои се нудат на интернет. Постојат различни гледишта за тоа како треба да се води таа политика на дефинирање на цената.  Start-up компаниите имаат тенденција да користат ниски цени за да добијат база на клиенти. Други компании пак имаат корист ако стават диференцијални цени за одредени производи на нивниот сајт.

Дистрибуција

Овој елемент се однесува на тоа како производот е дистрибуиран на корисниците. Типично, за онлајн каналите, местото е целта за да се максимизира најголем домет на дистрибуција за да постигне поширока достапност на производите, со што се намалуваат трошоците за залихи, складишта и транспорт.  Успешни продавачи на своите производи или услуги се оние кои ја максимизират нивната застапеност и видливост на сајтовите од третата страна кои ги користи нивната целна публика. Третата страна се всушност сајтови кои се вклучуват при пребарување на онлајн порталите.

Главни импликации на Интернет маркетингот се:

 • Место на купување
 • Нови структурни канали
 • Виртуелна организација

Промоција

Промоцијата како еден од основните инструменти на маркетингот се дефинира во теоријата на маркетингот. Тоа произлегува веројатно од широката лепеза на облиците на промоција кои опфаќаат, од една страна, информирање и убедување на потрошувачите, а од друга, и вкупниот систем и процес на комуницирање меѓу производителите и потрошувачите чија цел е, пред се, да се создаде поволно мислење за производите (услугите) за да истите се прифатат од потрошувачите.

Промоцијата е, исто така, незаменлив инструмент со кој најнапред се запознаваат потрошувачите со карактерстиките на производот и другите инструменти на маркетингот, за да потоа се создадат нужните предуслови за зголемување на обемот на продажбата.

Луѓе, процес и физички доказ

Елементот на марктинг миксот – луѓето, се однесува на организација на вработените во интеракција со клиентите и другите заинтересирани страни во текот на продажбата и пред и после-продажната комуникација.

Главно треба да се интересираме на тоа како луѓето влијаат во однос на купувањето, било преку новите улоги, како што се одговарање на е-маил или преку чет информации кои се заменуваат во автоматизирани сервиси.

Процесот како елемент на маркетинг миксот се однесува на методите и постапките кои ги користи бизнисот, како би можело сите функции на маркетингот, како што е воведувањето на нов производ, промоција, продажбата и корисничкиот сервис максимално да бидат инволвирани во самиот маркетинг.

Физичкиот доказ како елемент на маркетинг миксот се однесува на видливиот израз на производот и како го купил и користи потрошувачот. Во мрежата, на интернет мерктингот во овој контекст „физички докази“ се однесува всушност на искуството на клиентите на комапнијата по пат на веб сајтот. Тоа вклучува прашања како што се полесна употреба или ориентација, достапност и перформанси.

Заблешка ДШ:

Забележувате дека маркетинг микс за кој во овој напис станува збор е 7P маркетинг микс. Додадени се луѓе – People, процеси – Process и физички доказ -Physical Prove. Особено последното е интересно кога станува збор за интернет маркетинг миксот. Зошто? Кога продавате нешто преку интернет вашиот потенцијален купувач не може да го опипа физички производот кој го продавате. Затоа главна улога при донесување на одлуката може да има физичкиот доказ во вид на препораки или пак лично искуство. Погледнете го само функционирањето на најголемиот продавач на интернетот Amazon. Скоро за секој производ имате можност да прочитате што велат купуавчите. Сигурно дека оваа опција Amazon не ја има ставено за џабе.

*****************************************************************

Овој напис е напишан од Кристина Алексоска – Постдипломец на Економски Институт- Скопје, отсек претприемнишво, при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј„-Скопје; Користена литература:

Dave Chaffey, Fiona Ellis-Chadwick, Kevin Johnston, Richard Mayer, Internet Marketing – Strategy, Implementation and Practice, Prentice Hall, Third Edition

*****************************************************************

post

Системски приод во бизнисот – Бизнис систематизирање

Повеќепати тука на претприемач пишував дека треба да се изгради систем за ова или пак систем за она. Но, што претставува еден систем?

Бизнис систематизирање

Систем е збир на меѓусебно поврзани и меѓусебно зависни елементи кои функционираат и постојат за да го претворат влезот во системот во излез.

Можеме да забележиме неколку карактеристики:

 • Системот е збир на повеќе елементи. Нема систем без минимално два елементи во неговиот состав.
 • Елементите се меѓусебно поврзани. Елементите во системот се поврзани меѓу себе така да влезот во едниот претставува излез од другиот елемент, за да од последниот елемент излезот претставува излез од системот – целта на системот.
 • Елементите се меѓусебно зависни. Елементите во системот се зависни помеѓу себе. Доколку се појави застој во едниот елемент се појавува пореметување и на другите елементи.
 • Елементите постојат за да ја остварат целта на системот. Секој систем мора да има цел (претворање на влез во излез) која се остварува со помош на функционалноста на елементите од кои е составен системот.

Подсистеми на системот бизнис

Во последниот напис за 10 клучни работи кои треба да ги започнете во 2010 препорачав да:

 1. Интегрирате систем на постојано учење
 2. Воведете систем за квалитетно следење на конкуренција
 3. Воведете систем за квалитетна комуникација со Вашите купувачи
 4. Воведете систем за квалитетна комуникација со Вашите потенцијални купувачи.

Ова се само подсистеми на подсистеми на Вашиот бизнис. Доколку го примениме системскиот приод би кажале дека систем на постојано учење е подсистем на подсистемот развој додека останатите 3 се подсистеми на подсистемот маркетинг на системот бизнис. Па она погоре би изгледало вака:

 • Систем Бизнис
  • Систем Развој
   • Систем за постојано учење
  • Систем Маркетинг
   • Систем за следење на конкуренција
   • Систем за комуникација со купувачи
   • Систем за комуникација со потенцијални купувачи.

Дали сега имаме поквалитетна слика за овие подсистеми во однос на тоа каде припаѓаат и чија е одговорноста за нивната примена? Дали сега можеме да видиме една поголема слика одколку претходно? Секако дека одговорот е да.

Дали бизнисот мора да има подсистеми?

Ништо не мора туку само треба. Ако Вашата цел како претприемач е да изградите успешен бизнис, кој ќе се развива и расте ќе треба да имате подсистеми во бизниот.

Вашиот бизнис мора да има различни системи кои што ќе претставуваат подсистеми на системот бизнис. Нефункционалноста на еден од потсистемите може да предизвика пад на целиот систем. Постои посебна наука која се занимава со управување со системите, а тоа е теорија на системите.

Земете го на пример автомобилот. Доколку се појави проблем во системот за подмачкување ќе дојде до проблем во системот мотор, при што вашиот автомобил (главен систем) нема да ја има функционалноста за која постои – да ве превезува од едно до друго место.

Како да воспоставиме подсистеми во бизнисот?

Одговорот е едноставен. Систематизирај! Да, твоја задача како претприемач е да го систематизираш сопствениот бизнис. Лесно е да се одговори, но многу потешко да се спроведе. Затоа ќе се обидам да го упростам ова.

1. Кои се целите на твојот бизнис?

Ако твојот бизнис има за цел да продава производи и услуги на крајните потрошувачи запрашај се што треба да направиш. Да го произведеш или пак набавиш производот. Веќе излегуваат четри можни подсистеми маркетинг, производство, истражување и развој и набавка. Нека следи веднаш прашањето како. Како се произведува? Како се истражува и развива? како се набавува? Така ќе дојдете до подсистемите на овие системи.

Следното што треба да направиш откако ќе го произведеш или пак набавиш производот е да го продадаеш. За оваа цел потребни ни се следните подсистеми: маркетинг, продажба и наплата. И повторно нека следи прашањето како. Како да се маркетира производот? Како да се продава? Како да се наплаќа?

2. Пронајди ги зависностите и врските.

Смести ги сите системи и сите подсистеми на хартија во еден хиерархиски редослед како што го претставив погоре. И едноставно означи ги врските и зависностите на еден подсистем со друг подсистем.

3. Определи ги активностите.

Конечниот елемент на последните расчленети подсистеми ќе бидат составен од активности. Определи ги сите активности со краток опис на истите.

4. Документирај.

Многу е важно сите подсистеми со сите активности да бидат документирани со што ќе се знае точно на кој подсистем кои се одговорностите и за кои активности е задолжен кој подсистем да ги спроведе.

5. Тестирај.

Откако се е веќе документирано тестирај ги сите подсистеми за да утврдиш да ли функционираат онака како што се замислени. Доколку се јават некои проблеми реши ги.

6. Имплементирај.

Имплементирај ги новоформираните системи во твојот бизнис. Доколку не ги имплементираш системите истите ќе останат само на хартија и ништо нема да добиеш од вложениот труд.

7. Следи и подобрувај.

Она што навистина е најзначајно за системите во Вашиот бизнис е тоа што ќе ви овозможат едноставно следење на нивното функционирање така да лесно можете да ги воочите сите подрачја на можни подобрувања. А, подобрувањето е нешто што е постојано, односно составен дел на секој систем.

Кои се придобивките за еден претприемач Следува…

post

Дефинирање на Е-трговија и Е-бизнис

е-бизнис и интернет маркетинг Поимот е-трговија и е-бизнис често се користи во сличен контекст со терминот интернет маркетинг, но нивниот опсег е сосема различен. Важно е за секоја организиција и нејзиното внатрешно управување со дигиталната технологија да постигне јасно дефинирање во смисла на е-маркетингот, е-трговијата и е-бизнисот, како би ја дефинирала и целта која сака да ја постигне.

Електронската трговија често се мисли дека се однесува само на купување и продавање на производи, со користење на интернет, меѓутоа електронската продажба се однесува на финансиските и информативните електронски патишта со посредство на трансакција помеѓу организацијата и било која трета страна. Од тоа следи дека не-финансиските трансакции како што се влезните е-маил клиенти и прашањата од странство преку е-маил порака, изгледа дека и купувачите се аспекти на е-трговијата кои и помагаат на организацијата во процесот на истражување на маркетингот.

Кога се разгледува влијанието на е-трговијата на маркетиншките организации, тоа е идентификувано во улогата во која од една страна се продава а од друга се купува производ преку е-трансакција. Продажбата се однесува на трансакција која ја обавуваат клиентите со интернет плаќањето.

Е-трговијата се однесува на трансакцијата со која се бави организацијата за продажбата на производите. Интернет маркетигнот користи директна поддршка за продажба на производите. Таа одговорност ја имаат оперативните функции за набавки во организацијата.

Забелешка ДШ

Кога имаме е-трговија или пак е-бизнис? На претприемач веќе пишував за интернет бизниси и имам започнато еден серијал на написи за интернет бизниси. За да еден бизнис влезе во категорија на интернет бизнис во написот основа на интернет бизниси го напишав следново:

За да може да влезе во категорија на интернет бизниси бизнисот треба примарно да функционира на интернетот. Важно е пазарот на кој функционира тој бизнис да биде на интернет.

Ова е едноставна категоризација која ја искористив од моите ментори за интернет бизнис и нивните вебинари кои ги посетувам. Од друга страна, понекогаш наместо интернет бизнис или пак е-бизнис или е-трговија се користи терминот интернет маркетинг како некој поширок термин. Иако состојбата реално е обратна (поширок е терминот интернет бизнис). Најпознатите претприемачи од полето на интернет бизнисите велат дека се интернет маркетари, а не интернет бизнисмени. Зошто е тоа така?

Прво и основно, тоа е така бидејќи скоро 90% од работата на еден интернет бизнис е интернет маркетингот. Интернет маркетинг е ваш продажен тим, ваш промотивен тим, ваш тим за набавка и се што е поврзано за функционирање на еден интернет бизнис. Ако успеете во интернет маркетинг ќе успее и Вашиот интернет бизнис. Тоа е основното правило. И затоа честопати еден интернет бизнис се поистоветува со терминот интернет маркетинг.

*****************************************************************

Овој напис е напишан од Кристина Алексоска – Постдипломец на Економски Институт- Скопје, отсек претприемништво, при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј„-Скопје; Користена литература:

Dave Chaffey, Fiona Ellis-Chadwick, Kevin Johnston, Richard Mayer, Internet Marketing – Strategy, Implementation and Practice, Prentice Hall, Third Edition

*****************************************************************