Archives for февруари 2010

post

Станав Менаџер и Сега Што?

Оваа е еден од почестите проблеми кој се јавува кај луѓето при напредување во кариерата. Секој сака да напредува за да стане некој менаџер. Нормално, во некои нормални услови напредувањето се одвива постепено: прволиниски, среден и на крај врвен менаџер. Но, понекогаш може и да се случи и да се рипне по некое скалило, што сметам дека не е пожелно.

Она што сакам да го истакнам со овој напис е дека напредувањето треба да се разграничи уште кај оној кој станува менаџер. Основното разграничување кое треба да се направи е:

 • Потребни вештини за понатаму
 • Потребни активности за понатаму.

Разграничувањето се однесува за тоа да се “заборави” досегашната работа и да се започне со една сосема друга работа која се нарекува менаџмент.

Кога велам да се заборави не мислам на комплетно бришење од меморија, туку едноставно досегашното знаење за новата работа нем да биде толку потребно.

Вештини

Вештините претставуваат дел од трет слој за успех на еден претприемач. Тука веќе опфативме повеќе детали за вештините.

Менаџерите треба да располагаат со три типа на вештини:

 • технички
 • концепциски и
 • хуманитарни.

Техничките вештини се оние вештини кои ни овозможуваат да ја извршуваме досегашната работа. На пример, еден програмер во IT компанија има програмерски вештини.

Концепциските вештини се веќе нешто друго. Еден човек со технички вештини е вешт да работи нешто со своите раце и нормално од неговите раце да зависи само неговата работа. Концепциските вештини пак значат вештини при кои одредени акции на работно место каде што се надмоќни овие вештини предизвикуваат последици и на други работни места. Ова значи дека концепциските вештини претставуваат вештини за да се гледа бизнис целината.

Хуманитарни вештини се вештини за работа со луѓе. Секое рботно место е поврзано со работење со други луѓе. Интеракција, комуникација, групи, одделенија, колеги… Сето тоа се секојдневни зборови во еден бизнис свет за еден вработен.

Хуманитарните вештини мора секој да ги има. Концепциските вештини се најпотребни за менаџерските нивоа. Колку е повисоко менаџерското ниво во хиерархијата на бизнисот, толку поголеми концепциски вештини се потребни за претприемачот. Додека техничките вештини се најпотребни за прволиниското ниво и секако најниското ниво во бизнисот.

Значи, кога напредувате во кариерата (добивате менаџерска позиција) не можете да останете само со истите вештини во Вашата секојдневна работа. Ова значи дека ќе треба:

 • Дел од техничките вештини да ги оставите настрана,
 • Тој дел од техничките вештини да го надополните со концепциски вештини.

Активности

Мислам дека веќе е јасно дека освен вештините треба да се остават на страна и досегашните активности и однесување во работата.

Вештината не постои сама за себе туку таа вештина се користи во секојдневните активности. На пример, програмерот со програмерски вештини, нормално е да програмира и само програмира доколку е на почетното скалило од хиерархијата на бизнисот.

Кога тој програмер ќе стане раководител (менаџер), дури и прволиниски менаџер, веќе основната активност нема да му биде програмирање туку менаџирање (управување).

Ова значи дека веќе кога ќе станете менаџери ќе ви бидат потребни повеќе концепциски вештини и вашите задачи ќе бидат да:

 • Планирате
 • Организирате
 • Раководите
 • Мотивирате
 • Екипирате и
 • Контролирате.

Ова се основните функции на менаџментот. Значи сега веќе ќе ги планирате активностите на службата која ја водите, при тоа ќе ги организирате, раководите и мотивирате вработените во таа служба. Од друга страна ќе размислувате и за екипирање на службата со квалитетни вработени. И секако на крајот ќе ја контролирате работата на сите вработени во таа служба.

post

Демографија VS Активности на потрошувачите

Малку за анализа на потрошувачите.

Суштината на успех на еден бизнис е познавање на сопствените потрошувачи како и познавање на потрошувчи кои сеуште не се станати потрошувачи за бизнисот. Затоа и се развиваaт CRM (Customers Relationship Management) системи. Доволно познавање на потрошувачите му овозможува на еден претприемач да ги избере соодветните маркетинг и продажни стратегии за тој потрошувач.

Демографија наспроти активности на потрошувачи

Како што се прави сегментација на пазарот врз основа на одредени пазарни карактеристики треба да се направи и сегментација на потрошувачи, при што ќе идентификуваме неколку сегменти (групи) на потрошувачи.

Секој од потрошувачите во истата група има исти или слични карактеристики, додека еден потрошувач од една група и друг потрошувач од друга група имаат различни карактеристики.

Потрошувачи кои треба да се познаваат

Кога станува збор за потрошувачи, еден претприемач и еден бизнис треба да препознае 3 вида на потрошувачи:

 • Оние кои купуваат често. Ова се потрошувачи кои минимум еднаш во еден до шест месеци купуваат од Вашиот бизнис.
 • Оние кои купувале, но не се знае дали повторно ќе купат. Ова се нови потрошувачи кои купиле еднаш, но ги нема повеќе од 6 месеци да го повторат купувањето.
 • Оние кои воопшто не почнале да купуваат – потенцијални. Ова се потрошувачи кои сеуште не дошле да купат нешто од Вашиот бизнис.

Оваа класификација како што можете да забележите претставува класификација врз основа на одредена активност (однесување) на потрошувачот во одреден временски период. Тоа однесување е врз основа на тоа колку пати купувале нешто во одреден временски период.

Понатаму класификацијата може да се направи и врз основа на тоа за кој износ на пари е купувањето од оние кои што веќе купувале. Дали купуваат скапи или ефтини производи?

Демографски карактеристики на потрошувачи

Кога станува збор за демографија на потрошувачите можеме да ги класифицираме на различни начини.

Согласно полот потрошувачите може да бидат:

 • Жени и
 • Мажи.

Доколку се работи за B2B ќе имаме:

 • Мали бизниси
 • Средни бизниси и
 • Големи бизниси.

Согласно возраста можете да ги класифицирате на пример:

 • До 15 години
 • Од 15 до 20 години
 • Од 20 до 30 години
 • Од 30 до 40 години
 • Од 40 до 50 години
 • Над 50 години

Понатаму може да се класифицираат и согласно регионот во кој живеат или пак градовите во кои што живеат.

Како што можете да забележите било што што на некој начин ги опишува демографските карактеристики на потрошувачот може да се искористи во сегментација или класификација на истите.

Демографски карактеристики VS Активности

Демографските карактеристики се важни за добро познавање на Вашите потрошувачи, но на еден претприемач ништо не му кажуваат.

На пример, што ќе ви значи следниов исказ:

70% потрошувачи се мажи, со старост од 30 до 40 години, со приход од 40.000,00 до 50.000,00 денари месечно. 30% се мажи од 20 до 30 години, со приход од 20.000,00 до 30.000,00 денари месечно.

За мене нема никакво значење освен дека најголемиот сегмент на кој бизнисот успева е оној првиот.

Доколку во горниот пример додадам и однесување на таа група на потрошувачи ќе биде нешто сосема друго. да го видиме новиот исказ:

70% потрошувачи се мажи, со старост од 30 до 40 години, со приход од 40.000,00 до 50.000,00 денари месечно кои купуваат минимум еднаш месечно во просек од 5.000,00 денари. Додека 30% се мажи од 20 до 30 години, со приход од 20.000,00 до 30.000,00 денари месечно кои купуваат еднаш во 6 месеци или пак воопшто не се враќаат во просек од 2.000,00 денари.

Ова веќе ќе значи нешто за секој претприемач. На пример,

 • Поголемо внимание во однос на маркетингот ќе посветам на првиот сегмент бидејќи знам дека полесно ќе го придобијам тој сегмент.
 • Ќе се обидам да воведам производи за помладата популација согласно нивните приходи.
 • Ќе определам посебни продажни тактики во однос на двата сегменти.

Забележувате дека од вториот исказ излегуваат конкретни чекори за еден претприемач и еден бизнис.

Значи, демографијата е важна, но без комбинација на таа демографија со однесување или специфични активности на таа група на потрошувачи, таа демографија нема никакво значење за претприемачот.

Имам видено претприемачи кои целосно се посветуваат на демографијата во сегментцијата, па едноставно се вртат во круг и не знаат понатаму што со тие податоци. Затоа немојте да ја правите таа грешка, бидете ефикасен и ефективен.

post

Истражување – Услови за стопанисување на малите бизниси во Македонија

Претходната година беше тешка, но се чини дека ни оваа нема да биде многу розова за малите бизниси. Затоа и се одлучив оваа четврто истражување на претприемач да биде за условите за малите бизниси. Се надевам дека некој кој има влијание ќе ги види резултатите од анализата и ќе превземе конкретни чекори за постојано подобрување на условите.

Во анкетата ентитетите кои можат да ги подобрат условите се централната и локалната власт.

Анкетата е веќе затворена… Добивме над 500 одговори. Благодарност до сите кои што го одговорија прашалникот.

Резултатите ќе бидат објавени на претприемач.

post

Пијалак – Маркетинг средство 45

Пијалак како маркетинг средство? Да, едноставно ова маркетинг средство претставува можност да ги почестите Вашите потрошувачи со еден пијалок без разлика дали се работи за топол напиток како кафе или некој освежителен пијалак како Coca Cola.

Маркетинг средство - Преку пијалак до реципроцитет

Маркетинг средство - Преку пијалак до реципроцитет

Ова маркетинг средство нема за цел да поттикне поголема продажба уште веднаш туку едноставно да предизвика чувство на должност врз основа на правилото на реципроцитет. На ваков начин едноставно, освен што ја зголемувате удобноста при одлучување за купување на Вашиот потрошувач, во исто време го обврзувате, токму заради тоа правило на реципроцитет.

Насловот на овој напис го именував коко пијалок иако може да биде било каква услуга не поврзана со основните функции на бизнисот кој го имате.

Што претставува правило на реципроцитет?

Правилото на реципроцитет во овој наш случај едноставно претствува обврска на оној кој примил некаков вид на услуга да врати со слична услуга на давателот на услуга. Ова едноставно значи дади за да земаш

Реципроцитетот претставува едно од шесте оружја на влијание според Д-р Robert Cialdini кој повеќе години работи на научно истражувачки проекти за влијание како еден психолошки фактор кај луѓето.

Првпат за Д-р Robert Cialdini слушнав во панел дискусиите на The League of Extraordinary Minds каде повеќе експерти одржуваа панел дискусии и одговараа на прашања поврзани со бизнисот и маркетингот. Еден од тие експерти беше и Д-р Robert Cialdini кој напомена дека за секое маркетинг средство пред да започнете да го употребувате да го проверите со листата на 6-те оружја на влијание, бидејќи Вашата цел како претприемач е со маркетинг средствата да извршите влијание врз потенцијалните и тековните купувачи.

Бидејќи ме заинтересира начинот на кој може да се изврши влијание врз потенцијалните купувачи предложен од Д-р Robert Cialdini преку психологија продолжив да истражувам понатаму за неговата работа со тоа што купив две негови книги. Eдната ја читам и се вика Influence – The Psychology of Persuasion (Влијание – Психологија на убедување), додека втората  Yes!: 50 Scientifically Proven Ways to Be Persuasive (Да!: 50 Научно докажани начини да бидете убедлив) е на пат за да ми стигне преку Amazon.

Како да се користи ова маркетинг средство?

Првин воппшто не треба да изгледа како маркетинг средство. Едноставно се случува да го почестите Вашиот клиент онака спонтано. На ваков начин градите едни поблиски односи и секако овозможувате да се појави чувство на обврска за враќање на една таква услуга.

Понекогаш враќањето на таа услуга нема да биде онака како што Вие замислувате. Но, тоа не е важно, важно е дека веќе на некој начин сте успеале да го привлечете вниманието на тоа лице.

Вообичаено правилото на реципроцитет претставува иста или слична услуга за враќање, но сепак тоа во пракса не се случува. Така да некој ќе возврати со поголема услуга, додека некој ќе возврати со помала услуга. Некој пак ќе ја одбие пружената услуга. На пример, постојат и луѓекои не сакаат да бидат почестени со пијалак токму за да не го имаат тоа чувство на должност.

Во секој случај сметам дека ова маркетинг средство има потенцијал да биде доста моќно и вреди да се обидете со истото.

post

6 Принципи на Влијание – Видео

Маркетинг и продажба всушност претставуваат процеси со  кои еден бизнис или пак еден претприемач влијае врз потенцијалните или тековните купувачи. Како предходница на утрешниот напис од серијалот за маркетинг средства сакам да споделам едно добро видео.

Иако видеото претставува промотивен материјал од истото ќе можете да ги видите шесте принципи на влијание според Д-р Robert Cialdini. Погледајте го видеото кое е помалку од 10 минути.

Значи како основни принципи на влијание Д-р Robert Cialdini ги издвојува следниве:

 1. Реципроцитет. Дади за да земеш, земеш … и земеш.
 2. Реткост. Луѓето сакаат повеќе од работите кои може да ги имаат помалку бидејќи се плашат дека нема да остане за нив.
 3. Авторитет. Авторитетот ја намалува неизвесноста при донесување на одлука за купување.
 4. Конзистентност. Луѓето сакаат конзистентност во она што им е ветено дека ќе го добијат.
 5. Консензус. Единката го следи мнозинството. Во кој ноќен клуб излегуваат сите таму одат и поединците. Затоа е потребно да им се даде доказ за сличните како нив зошто ве одбрале Вас и како сте им помогнале.
 6. Допадливост. Луѓето ќе им дадат доверба на оние кои ги знаат и кои им се допаѓаат на некој начин.

Тоа се 6-те принципи на влијание според Д-р Robert Cialdini кои подетално се разработени во неговата книга: Influence – The Psychology of Persuasion .

post

Внимание, Репутација, Доверба

Овој напис претставува едно мое видување на три многу важни елементи за секој бизнис и претприемач. Тие елементи се внимание, репутација и доверба.

Сите три елементи се важни но во исто време еден од нив е поважен а еден од нив е и најважен, а сепак би требало да функционираат како целина. Мислам, еден без друг елемент не можат да опстојат или ако опстојат успешноста на бизнисот нема да биде толку голема како доколку сите три елементи се присутни и интегрирани во самиот бизнис.

Внимание, Репутација, Доверба

Циклус на Внимание, Репутација и Доверба за еден бизнис

Соодветно внимание, репутација и доверба претставуваат основа за успешност на секаков тип на бизнис. Основната задача на еден претприемач е да ги изградат и имплементираат сите три елементи.

Внимание

Прво од трите елементи го избрав вниманието не дека е најважно, туку бидејќи е најлесно да се постигне и бидејќи претставува првиот чекор во овој циклус.

Вниманието има за цел да ги привлече потенцијалните потрошувачи кон бизнисот. Може да се постигне бесплатно во стил на вирозни маркетинг кампањи или препорака од уста до уста или пак да се плати за истото преку користење на различни маркетинг средства.

Многу е потешко да се постигне бесплатното внимание бидејќи за истото се потребни останатите два елементи од насловот: репутација и доверба. Ова е поради фактот што без да имаме соодветна репутација и без да луѓето имаат доверба во нашиот бизнис не можеме да очекуваме дека истите ќе го шират вниманието кон нас.

Еден вид на привлекување на внимание преку маркетинг средство кое го опфативме на претприемач е Piggy-Backing Маркетинг.

Репутација

Вториот елемент кој може слободно да кажам дека по хиерархија е поважен и секако елемент кој многу потешко се стекнува претставува репутација.

репутацијата ја нагласивме и како посебно маркетинг средство во Репутација – Маркетинг средство 34. Во тој напис од дефиницијата за репутација извлеков дека репутацијата претставува:

 • Јавно мислење. Какво мислење има јавноста за Вас како претприемач и за Вашиот бизнис?
 • Социјална евалуација. Како заедницата ве евалуира Вас како претприемач и Вашиот бизнис?
 • Идентитет дефиниран од страна на други луѓе. Каков идентитет ви даваат другите луѓе?

Бидејќи согласно ова репутацијата претставува едно мислење на некој друг затоа е и потешко да се влијае директно од страна на претприемачот. Иако, не е и неможно.

Не е неможно, бидејќи сепак постојат различни медиуми кои влијаат на јавното мислење. Па така доколку дизајнирате кампања за брзо градење на репутација ќе платите на влијателни медиуми врз јавното мислење и вашиот бизнис ќе се појави на истите со што многу бргу Вашата репутација ќе се зголеми. Иако, е неморално и неетички, бидејќи сепак се работи за измама на јавноста преку креирање на јавното мислење, но целта ги оправдува средствата. Поморално и поетички е доколку биде нагласено дека таа објава е спонзорирана. Доста бизниси во Македонија ја имаат искористено оваа метода на градење на репутација.

Доверба

Последниот елемент, иако последен сепак најважен во овој циклус претставува довербата. Довербата е единствениот елемент кој не се купува со пари, туку едноставно се стекнува. На доверба не може да се влијае преку посредници довербата се гради кај самиот субјект во однос на нешто.

Довербата е таа која обезбедува повторувањ ена бизнисот што обезбедува долгорочна стабилност на еден бизнис. Затоа и целта на еден претприемач е да изгради доверба кај потенцијалните и сегашните купувачи за неговиот бизнис.

Довербата е таа која ќе ја зголеми репутацијата на секој бизнис. Довербата е таа која ќе го привлече вниманието на нови потенцијални потрошувачи. Значи градењето на довербата е нешто што треба да претставува стратешка цел за еден претприемач.

Да земеме еден пример.

Со помош на некое маркетинг средство ќе привлечеме внимание за нашиот бизнис, што претставува краткорочна цел. Потенцијалниот купувач ќе стане купувач во најдобар случај. Доколку успееме уште од првиот контакт да ја градиме довербата во неговите очи тој ќе се врати и ќе купи. Доколку не успееме да ја вградиме довербата или ќе треба постојано да му го привлекуваме вниманието или тој ќе се сврти кон друг бизнис кој ќе му го привлече вниманието.

Ист пример сценарио 2:

Потенцијалниот купувач на кој ќе му го привлечеме вниманието ќе се обиде да го провери нашиот бизнис и тоа преку репутација. Доколку се увери дека бизнисот нема репутација приказната завршува и средствата потрошени за привлекување на внимание се фрлени во вода.

post

Како да се справите со негативен фидбек?

Негативен фидбек е нешто вообичаено за секој бизнис или пак претприемач. Еден бизнис не може за сите да биде добар и едноставно да биде перфектен. И големи и успешни компании грешат и имаат негативен фидбек. Затоа и нормално е да се има негативен фидбек од страна на клиентите, корисниците, купувачите…

Негативен фидбек

Негативен фидбек и одговор на претприемачот

Но, она што е многу поважно е како еден претприемач или пак еден бизнис како организациски систем ќе се справи со тој негативен фидбек.

Овој напис беше испровоциран од Google и проблемите кои настапија во однос на приватноста со нивниот нов социјален медиум наречен Google Buzz.

Имено, Google го лансираше Google Buzz на 9-ти Февруари оваа година и веќе од 10-ти февруари целиот интернет свет кој на некаков начин објавува содржина пишуваше за дупката во однос на приватноста која ја има Google Buzz. Овие проблеми се појавуваат затоа што Google Buzz функционира како додаток на Gmail каде веќе постои одредена комуникација меѓу корисниците и автоматски тие конекции стануваат дел од Buzz. Од друга страна целта на Google е јасна 176-те милиони корисници на Gmail да бидат корисници и на Buzz, наспроти 75 милиони на Twitter. Она што е целта на овој напис е фидбекот од корисниците. Она што ја правии оваа компанија голема е тоа што компанијата и тимот кој работи на Buzz веднаш спроведуваат измени на системот и мислам дека сеуште менуваат, така да повеќето првооткриени дупки се веќе затворени.

Забележувате дека фидбекот што го добива компанијата е негативен, но негативен во позитивна смисла на зборот. Во позитивна смисла на зборот бидејќи кога навистина е пронајден проблем, тој мора да биде решен. Од друга страна негативен фидбек не мора да биде и позитивен за компанијата во ваков случај туку може да биде и штетен.

Три вида на негативен фидбек

Се обидов да го сублимирам негативниот фидбек, барем од она што јас сум го искусил во три основни вида на негативен фидбек:

 • Постои некаков проблем кој бара решение.
 • Едноставно став или мислење.
 • Едноставно сакаат да направат штета.

Вистински проблем

Кога постои вистински проблем негативниот фидбек во голем број на случаи претставува еден конструктивен или добронамерен фидбек. Овој фидбек ги открива проблемите и бара решение на тие проблеми. Потребно е да се поттикнува еден ваков негативен фидбек.

Сопствен став или мислење

Сите ние си имаме наш сопствен став или пак мислење за нешто. Тоа наше мислење или став за нешто може да претставува негативен фидбек за тоа нешто. Додека за првиот негативен фидбек – проблем имавме доказ дека навистина постои проблем, со овој тип на негативен фидбек немаме воопшто доказ туку едноставно еден субјективен став или пак мислење.

Штеточини

Како третиот негативен фидбек ги групирав таканаречените „штеточини“. Овие нити откриле некаков проблем, а ниту пак имаат некаков став или пак мислење на она на што сакаат да му нанесат штета со негативен фидбек. Едноставно овие луѓе или се полнат со енергија кога ќе направат штета некому или пак се платени (можеби од конкуренција) да шират негативен фидбек или пак било што друго што ги тера да бидат „штеточини“.

Како еден претприемач да се справи со негативниот фидбек?

Сега знаеме дека секогаш ќе постои негативен фидбек и прв совет за еден претприемч е ништо да не сфаќа лично. Ги знаеме и трите вида на негативниот фидбек. Па затоа следното што ќе треба да го направи еден претприемач е:

 • Да воспостави систем за следење на фидбек од потенцијални и тековни потрошувачи.
 • Да одговори на секој фидбек без разлика на тоа дали е позитивен или негативен.

Справување со негативниот фидбек значи одговарање на истиот. Кога ќе знаеме кој фидбек во која група на негативен фидбек спаѓа ќе можеме лесно да одговориме. Еве како би изгледал одговорот на еден претприемач:

 • Проблем – Решавање на проблем во најбрз можен рок и известување на оној кој го дал фидбекот.
 • Став или мислење – Обид да се смени тој цврст став или мислење со приложување на докази
 • Штеточини – Културен одговор и обид да се смени однесувањето
post

Бизнис Потенцијална Енергија VS Бизнис Перформанси

Ќе продолжам со образложување на методологијата за користење на бизнис потенцијална енергија во подобрување на перформансите на бизнисот.

Целта на овој напис е да даде одговор на врската помеѓу бизнис потенцијалната енергија (терминот кој јас го сковав пред повеќе од една година) и перформансите на бизнисот.

Бизнис потенцијална енергија наспроти перформансите на бизнисот

Што претставуваат перформансите на бизнисот?

Првин би тргнал со перформансите на бизнисот. Перформансите означуваат можност на еден индивидуалец или пак група да ги исполни саканите таргети, поставени од самиот себеси или од некој друг (на пример менаџерот). Додека:

Бизнис перформансите ќе бидат можности на еден бизнис да ги оствари поставените цели.

Од друга страна, перформансите претставуваат мерка на остварени резултати. Доколку оствариме поголеми резултати ќе имаме и поголеми перформанси и обратно со помали или никакви резултати, слаби или никакви перформанси.

Влијание на бизнис потенцијалната енергија врз перформансите

Влијанието на оваа енергија врз перформансите има линеарна функција, а тоа значи:

 • Поголема бизнис потенцијална енергија, поголеми бизнис перформанси и
 • Обратно, помала бизнис потенцијална енергија, помали перформанси на бизнисот.

Но, тука недостасува нешто, а тоа нешто е трансформацијата на потенцијалната енергија во кинетичка енергија. Без кинетичка енергија со која бизнисот ќе извршува работа, перформансите нема да се зголемат. Поради тоа, оваа линеарност не може да ја земам како исправна или точна.

Затоа мора да се вклучат следниве фактори кои влијат на перформансите на бизнисот:

 • Бизнис потенцијална енергија (BPE).
 • Број на круцијални бизнис елементи (N). Ова се бизнис елементите кои содржат бизнис потенцијална енергија за кои пишував во 10 Основни елементи со потенцијална енергија.
 • Веројатноста за трансформација на бизнис потенцијалната енергија во кинетичка енергија (P).

Сега кога ги имам факторите кои влијаат на перформансите, ќе можеме да ја утврдиме зависноста помеѓу бизнис потенцијална енергија и перформансите.

Прво, оваа зависност има експоненцијална функција. Во експоненцијалната функција како што расте еден елемент ќе расте и целата функција. Оваа функција ќе биде:

Каде:

 • BP = Бизнис перформанси
 • P = Веројатноста за трансформација на бизнис потенцијалната енергија во кинетичка енергија и
 • N = Број на круциални бизнис елементи кои ќе ги избереме за да ја зголемиме таа потенцијална енергија.

Со оваа формула ги покриваме сите круциални фактори кои влијаат на перформансите. Од друга страна ќе бидеме во можност експоненцијално да ги зголемиме перформансите на бизнисот доколку ги зголемиме потенцијалната енергија, круцијалните елементи на бизнисот и веројатноста за трансформација на таа потенцијална енергија во кинетичка енергија.

Илустративен пример

Можете да го забележите следново од она што досега го изложив:

 • Вредноста на бизнис потенцијалната енергија (BPE) ќе се движи од 0 до 1 (0 < BPE < 1)
 • Бројот на круцијалните елементи (N) ќе биде позитивен број поголем од 0 (N > 0) и
 • Веројатноста за трансформација на BPE во кинетичка енергија (P) ќе биде веројатност што исто така согласно математичките принципи ќе биде од 0 до 1 (0 < BPE < 1).

Да видиме еден пример:

Пример 1Пример 2Пример 3Пример 4Пример 5
BPE01010,8
N55101010
P0,50,5110,7
BP02,50103,53Можете да забележите во првиот и третиот екстремен случај каде бизнис потенцијалната енергија е 0, наспроти другите елементи кои се добри, перформансите исто така ќе бидат 0. Кога бизнис потенцијалната енергија е максимална 1 тогаш во целост ќе ги искористиме останатите елементи во формулата за да имаме максимални бизнис перформанси.

post

Дополнителна Услуга – Маркетинг средство 44

Стигнавме до 44-тото маркетинг средство во овој серијал кој набргу ќе заврши со традиционалните маркетинг средства. Отсекогаш услугата била и ќе биде добро маркетиншко надополнување на секаков вид на производи и/или услуги кои ги продава еден бизнис.

Дополнителна услуга како маркетинг средство

На секој производ дополнителна услуга или пак на секоја услуга дополнителна услуга претставува додавање на вредност на Вашата понуда. Вообичаено бизнис светот функционира на следниов начин:

Вашиот бизнис има понуда која ја нуди на пазарот на кој има слични понуди од страна на конкуренцијата. Потрошувачите се тие кои бираат, проценуваат и одлучуваат која понуда ќе ја изберат.

На некој начин досега оваа маркетинг средство го претставивме како дел од маркетинг средството понуда од аспект на потрошувачите и супериорната вредност.

Можете да забележите дека понудата од аспект на потрошувачите во својот состав ја има суериорната вредност која може да се користи и како посебно маркетинг средство. Од друга страна како еден составен елемент на упериорната вредност може да биде и дополнителна услуга која е уникатна во однос на конкурентските производи и/или услуги, но која додава вредност во очите на потрошувачите и која едноставно ја зголемува супериорната вредност на Вашиот бизнис.

Од друга страна како едно добро објаснување за оваа дополнителна услуга можете да прочитате и во маркетинг стратегија пржено јајце.

Значи како заклучок можеме да изведеме дека дополнителната услуга само ќе ја зголеми нашата супериорна вредност и секако ќе ја збогати нашата понуда.

Како функционира оваа маркетинг средство?

Процесот е едноставен. На производот кој го продавате со секоја продажба ја нудите и таа дополнителна услуга. Доколку продавате услуга на секоја продадена услуга додајте дополнителна услуга.

Но, функционирањето е едноставно, но поголемо внимание треба да се посвети на вистинската услуга која ќе оди дополнително. Она што треба да се запрашате и да одговорите е:

 • Дали таа дополнителна услуга ќе додаде вредност на мојата севкупна понуда?
 • Дали таа дополнителна услуга ќе вреди за потршувачите и колку ќе вреди?
 • Дали со таа дополнителна услуга нема да ги зголемам трошоците со што цената на производот или услугата кои ги продавам нема да ги покрие?
 • Дали дополнителната услуга е во согласност со производот или основната услуга кои ги продавам?

Ова се основните прашања на кои ќе треба да дадете одговор пре да изберете некоја дополнителна услуга која ќе ја вклучите во Вашата понуда за продажба.

Како да дојдам до вистинската услуга?

Значи процесот на користење на оваа маркетинг средство е да успеете да brainstorm-ирате колку што може повеќе идеи за дополнителни услуги кои можете да ги атачирате кон Вашиот основен производ или пак услуга. Еве една листа на пршања која можете да ја искористите во овој процес на генерирање на идеи за дополнителни услуги како Ваше маркетинг средство:

 • Кои производи и услуги ги продавам?
 • Во која индустрија е мојот бизнис?
 • Кои се карактеристиките на производите и услугите кои ги продавам?
 • Кои прашања ги поставуваат купувачите и корисниците на моите производи и/или услуги?
 • Што нудат конкурентите?
 • Можам ли да го понудам и јас истото што и конкурентите?
 • Можам ли да го подобрам и како да го подобрам она што го нудат конкурентите?

Откако ќе дојдете до повеќе идеи како дополнителна услуга едноставно подредете ги во една листа и започнете со нивна анализа. Анализата всушност ќе биде во стилот на прашањата кои ги опфативме погоре. едноставно бодирајте ја секоја идеја за дополнителни услуги и изберете ја онаа со најмногу бодови на крајот на анализата која ќе ја вклучите во понудата.

Останатите можете да ги комбинирате како што сакате. На пример, да ги понудите како опција за продажба над толку и толку денари или пак било што како резултат на Вашата претприемничка креативност.

post

10 Основни Елементи со Бизнис Потенцијална Енергија

Доколку сакате да ја зголемите бизнис потенцијалната енергија на Вашиот бизнис ќе треба да започнете со определување на бизнис елементите кои имаат бизнис потенцијална енергија како прв чекор во подобрување преку бизнис потенцијална енергија.

Во бизнисот може да постојат неограничен број на бизнис елементи кои може да бидат и различни системи за кои пишував во Системски приод во бизнисот – Бизнис систематизирање. Но само 20% од истите елементи се важни за функционирањето на бизнисот, односно се важни за добрите резултати за бизнисот. Останатите 80% се елемнтите кои едноставно служат за одржување на тековните состојби како што е администрирање. Тоа е 80/20 правило.

Кои се круцијалните бизнис елементи кои имаат бизнис потенцијална енергија?

Ќе мора да започнете со круцијалните бизнис елемнти бидејќи сигурно не сакате да гогубите Вашето време на елементите кои не се критични или каде подобрувањата би биле сосема мали. Круциалните елементи се бизнис елементи кои може да имаат складирано голема бизнис потенцијална енергија во себе која пак може да биде трансформирана во кинетичка енергија која ќе го турка бизнисот низ патот на успехот.

По мое мислење, ова се 10-те најкруцијални бизнис елементи кои имаат бизнис потенцијална енергија за кои можете уште веднаш да започнете да размислувате за подобрување.

1. Бизнис идеја

Се започнува со претприемачот и неговата идеја. Тоа е првата потенцијална енергија на новиот бизнис. Една работа која треба да се запомни е дека следниот елемент – бизнис планот може да ја конвертира таа потенцијална енергија во успешен бизнис.

2. Бизнис план

Бизнис планот во исто време е конвертер на потенцијалната енергија во идејата во успешен бизнис и има своја потенцијална енергија која може да дведе до развој на бизнисот. Со добар план и исполнување на се она што е испланирано ќе ја зголемите севкупната потенцијална енергија на бизнисот.

3. Знаење на претприемачот

Знаењето е нешто што постојано може да внесува свежа потенцијална енергија во бизнисот. Како и да знаењето како извор на потенцијална енергија може да биде потрошено. Ќе мора постојано да внесувате ново знаење за постојано да ја обновувате таа енергија и за да одговорите на новите барања во околината. За знаењето повеќе опфатив во Знаење и креативност – Втор слој за успех на претприемачот.

4. Производи и услуги

Секој бизнис продва некаков вид на производи или услуги. Доколку продвате нешто што ги задоволува потребите на потрошувачите, тогаш тие производи и/или услуги ќе имаат поголема бизнис потенцијална енергија. Доколку пак производите и/или услугите не ги задоволуваат моменталните потреби на потрошувачите овој елемент ќе има слаба или пак воопшто ќе нема потенцијална енергија. Доколку квалитетот е одличен и бизнис потенцијалната енергија ќе биде на високо ниво.

5. Залихи

Залихите претставуваат елемент кој може да ја исцица потенцијалната енергија во готовината што ја има Вашиот бизнис. Но, од друга страна, залихите содржат потенцијална енергија во вид на производите при што носи сигурност за константна продажба. Доколку сакате да ја зголемите бизнис потенцијалната енергија складирана во залихи и во исто време да го намалите трошењето на таа енергија преку готовината ќе мора да го најдете оптималното ниво на залихи. За ова повеќе во 80/20 правило.

6. Готовина

Готовината е најважен елемент во кој има складирано потенцијална енергија. Со готовината ќе можете да ја зголемите бизнис потенцијалната енергија на други елементи како знаењето, производите или услугите, маркетинг, продажен тим итн. Доколку немате готовина севкупната потенцијална енергија на Вашиот бизнис ќе биде на едно доста ниско ниво.

7. Маркетинг

Маркетингот е еден од елементите кои ќе донесе свежа потенцијална енергија во бизнисот преку зголемување на бројот на потрошувачите. Со висока потенцијална енергија во маркетингот ќе успеете да генерирате поголема продажба при што ќе се зголеми енергијата во продажниот тим и во готовината.

8. Продажен тим

Членовите на Вашиот продажен тим се во директен контакт со Вашите потрошувачи. Колку е поголема потенцијалната енергија складирана во Вашиот продажен тим, толку ќе биде поголема продажбата при што ќе се подобри готовинскиот тек во бизнисот.

9. Цени

Доколку не ги поставите Вашите цени да ги покријат сите трошоци на бизнисот и донесат профит, Вашата бизнис потенцијална енергија ќе биде на ниско ниво. Можете да прочитате повеќе во Намалување на цени – Бизнис дилема и Поставување на цена – Чек листа.

10. Локација

Големината на сообраќајот и продажбата ќе зависат од локацијата на многу бизниси кои се занимаваат со директна продажба на купувачите. Од друга страна за производствените бизниси локацијата ќе ги определува и трошоците за транспортот. Така да добро би било и локацијата да ја вклучите во анализата на потенцијалната енергија заради подобрување.

Што понатаму?

Едноставно можете да започнете со:

 • Размислете за бизнис потенцијалната енергија во овие елементи на бизнисот.
 • Најди најмалку едно можно подобрување на секој од елементите.
 • Имплементирај ги подобрувањата.
 • Повторувајте го целиот процес постојано.

Успешноста ќе ви биде загарантирана.