Archives for април 2010

post

Бизнис План – Производи и/или Услуги

Ќе продолжиме со туторијалот за изработка на бизнис план втора верзија на претприемач. Досега веќе ја имате изработено насловната страна, потоа го поставивте костурот во вид на резиме и содржина и го завршивте насловот општо за компанијата. Сега ќе треба да започнеме со процесот на планирање на суштината на секој бизнис, односно она што тој бизнис ќе го продава – производ и/или услуга.

Опис на производи и услуги во бизнис планот

Опис на производи и услуги во бизнис планот

Сметајте го овој дел како еден процес на планирање, а не само препишување на Вашите идеи од книгата со бизнис идеи. Целта на овој наслов е прецизно да се дефинираат карактеристиките на производот и/или услугата како и корисностите кои потрошувачите ќе ги добијат со користење на тие производи и/или услуги. Затоа искористете ја оваа подготовка на бизнис планот за доусовршување на Вашата бизнис идеја.

Секој бизнис продава нешто. За тоа нешто добива пари од кои еден дел повторно ги инвестира во функционирањето на бизнисот. Тоа е основниот циклус на секој бизнис. Тоа нешто може да биде производ или услуга или пак комбинација од двете. Во последните 10-тина години излегува и нов тип на производ кој не може физички да се опипа, но го добивате, а тоа е електронски производ, во вид на книга, софтвер, услуга итн. Досега ги разработувавме воведните елементи кои имаат за цел да создадат интерес на читателите на бизнис планот за понатамошно читање. Доколку во претходниот дел сте привлекле внимание на читателот (банка, финансиска институција или потенцијален инвеститор) следното што ќе сака да го прочита е описот на производот или услугата што ќе ги продава тој бизнис.

Содржина на насловот

Еве што треба да содржи овој наслов од бизнис планот:

 • Воведно резиме за производи и/или услуги.
 • Опис на производите и/или услугите.
 • Конкурентска споредба на производите и/или услугите.
 • Како ќе се добијат производите и/или услугите?
 • Технологија.
 • Планови за идни производи и/или услуги.

Воведно резиме

Воведното резиме треба да биде напишано веднаш под насловот. Пред да започнете со комплетирање на останатите поднаслови од овој наслов можете едноставно под цртички да наведете накратко за што ќе стане збор понатаму. Искористете го овој дел да ве води во понатамошниот тек на планирање кое ќе биде дел од овој наслов.  Откако ќе ги завршите останатите поднаслови, можете да се навратите и да го досредите и ова воведно резиме. Во секој дел од бизнис планот практикувајте да дадете  кратко резиме за она што ќе биде опфатено во насловот кој следува. На ваков начин ќе обезбедите полесно снаоѓање и на читателот и на Вас самите кога го спроведувате бизнис планот.

Опис на производите и/или услугите

Како посебен поднаслов ставете да биде опис на производ и/или услугата. Во овој дел со цртички излистајте ги сите производи и/или услуги што ги продавате или ќе ги продавате. Описот накратко ќе треба да ги содржи следниве елементи:

 • Што ќе претставува производот и/или услугата?
 • Кои корисности ќе ги добие еден потрошувач?
 • Кои се основните карактеристики на истите?
 • За кој тип на потрошувачи ќе се однесуваат?
 • Како ќе се продаваат?
 • Доколку се работи за услуга од кои подуслуги ќе биде составена самата услуга.

За секој производ и/или услуга одговорете на овие прашања и одговорите нека не бидат повеќе од 100 збора или 500 карактери. За поспецифичните производи и/или услуги ова правило не мора да важи.

Целта е преку овој поднаслов во бизнис планот како процес на планирање да размислите за потребите на потрошувачите и корисностите што тие би ги добиле со што ќе се овозможи потенцијално генерирање на нови идеи за потребите на потрошувачи. Сево оваа опфатете го во лесно разбирлив и читлив формат заради лесно снаоѓање на читателот. Немојте само да ги нафрлувате речениците. Тие треба да бидат разбирливи и да го кажуваат она што е важно за секој производ.

Конкурентска споредба

Досега во овој наслов бевме субјективни и нашиот поглед беше насочен само кон нашиот бизнис и потенцијалните потрошувачи. Сега е време Вашиот мозок во овој процес на планирање да го свртите кон Вашите конкуренти или потенцијалните конкуренти доколку сте стартап бизнис.

Иако во посебен дел за анализа на пазарот овој сегмент ќе го разработите подетално, пожелно е во овој дел да накратко да наведете за разликите кои вие ќе ги понудите во споредба со главните конкуренти на пазарот. Користете специфични зборови во поглед на квалитетот, цената, начинот на продажба, локацијата итн. Бидете кратки и концизни заради лесно разбирање. Самиот процес би се одвивал на следниот начин:

 • Дефинирање на главните конкурентски производи и/или услуги.
 • Дефинирање на карактеристиките на тие конкурентски производи и/или услуги.
 • Дефинирање на корисностите кои ги обезбедуваат конкурентските производи и/или услуги.
 • Споредба на тие карактеристики и корисности во однос на Вашите производи и/или услуги.
 • Вклучување на дополнителни конкретни идеи за зголемување на јазот во таа споредба во Ваша корист.
 • Наведување на тие разлики во овој поднаслов.

Начин на добивање

Овој поднаслов ќе треба да опфати опис на тоа како ќе се добијат производите и/или услугите кои ќе се понудат на пазарот. Доколку сте малопродажен бизнис тука ќе треба да опишете од каде ќе ги набавувате производите кои ќе ги продавате. Доколку пак сте услужен бизнис како услугата ќе биде произведена, на пример преку најмување на професионалци, преку користење на специфични алатки за производство на услугата… Доколку пак бизнисот е производствено претпријатие тука ќе треба да дадете опис на производствениот процес и потребните репроматеријали за производство.

Технологија

Во овој поднаслов ќе треба да размислите за тоа како технолошките промени (кои се постојани) ќе учествуваат во Вашиот бизнис. Секој производ па и услуга има свој животен век. Колкаво е времето за замена на производот. Какво влијание ќе има интернетот и компјутерите на Вашиот бизнис и производите што ги продавате. Технологијата може да влијае на сите аспекти на бизнисот и позитивно и негативно. На пример, на услужните бизниси појава на интернетот од корен ги измени услугите кои се нудат. Производствените бизниси мораат постојано да ги следат технолошките промени и да ги инкорпорираат во својот производствен процес. Доколку технологијата не е важна за вашиот бизнис (иако дене тоа е скоро невозможно) можете слободно да го игнорирате овој поднаслов.

Идни производи и/или услуги

Никогаш не треба да застанете на едно место. Бизнис животот претставува динамичен живот кој бара секогаш да се гледа еден чекор напред во иднината. Пожелно е во овој дел да се опфатат и производите и/или услугите кои нема веднаш да ги нудите но планирате во иднина. Во овој дел едноставно размислете и одговорете на следниве прашања:

 • Кои производи и/или услуги можеме да ги воведеме во иднина?
 • Кои ќе бидат предусловите за нивно воведување?
 • До кога би можеле да бидат воведени?

Овој дел се однесува на вашата долгорочна стратегија на производи и/или услуги. На пример, за еден бизнис кој работеше по мои совети се знае за наредните 3 години каков ќе биде интензитетот на ширење на асортиманот на производите. Ова е комбинација на финансиски можности и потребен асортиман. Наведете ги овие ваши идни планови и желби накратко во овој дел.

Неколку совети

Запомнете дека она што тука ќе го дефинирате ќе претставува сржта на Вашиот бизнис во иднина. Повторно ќе напоменам дека ова е процес на планирање и не значи дека немате право да се навратите со нови идеи откако ќе ги поминувате останатите наслови од бизнис планот. Но, кога ќе го усвоите промени веќе се забранети, потребно е да се насочите на обврзување за исполнување на планот.

Овој наслов во кој се опишуваат производите и/или услугите ќе ви помогне уште еднаш да ја разработите Вашата бизнис идеја, да ги разгледате сите можни аспекти и да размислите за главните конкуренти.

post

Разлика Помеѓу Потенцијален Купувач и Интересент

Често пати се поставува прашањето која е разликата помеѓу потенцијален купувач и проспект или може да се нарече уште и како интересент. Потенцијален купувач може да биде секој, додека интересент (prospect) е оној кој веќе пројавил интерес за купување.

Потенцијален купувач

Потенцијален купувач може да биде било кој бизнис или физичко лице кој има некаков потенцијал да стане купувач на еден бизнис. Не значи дека ако има потенцијал дека има и интерес да купи нешто.

На пример, да земеме еден бизнис козметички салон за жени кој оперира на еден сегмент на пазарот составен од жени на возраст од 20 до 50 години. Доколку тој број е 50.000,00 жени може да се каже дека сите тие претставуваат потенцијални купувачи. Сите маркетинг средства на тој бизнис се насочени кон тој сегмент на пазарот. Но, многу е тешко да кажеме дека ќе успееме да пројавиме интерес кај сите тие жени. Некои се верни на конкуренцијата, до некои воопшто нема да допрат маркетинг средствата, некои пак воопшто не користат ваков тип на услуги…

Иако не значи дека сите тие може да бидат потенцијални купувачи сепак овој бизнис не треба да се откаже од нив. На пример, овој бизнис треба да се обиде:

 • Да преземе дел од верните на конкуренцијата
 • Да допре до колку што може поголем дел од овој сегмент на пазарот преку соодветно дизајнирани маркетинг кампањи
 • Да пробуди интерес и кај оние кои не користат вакви услуги за да станат купувачи.

Она што е важно е дека потенцијалните купувачи се трансформираат во интересенти. Да се потсетиме на продажната инка и како можеме да ја подобриме каде една од можните подобрувања е зголемување на бројот на потенцијални купувачи на влезот.

Интересенти

Како што може да се види од сликата, и како што кажав на почетокот интересенти се сите оние кои веќе пројавиле интерес за купување. Значи, тие првин биле потенцијални купувачи, потоа станале свесни за постоење на бизнисот и на крај дел од оние свесни пројавуваат интерес за купување.

Ова е еден процес на трансформација кој бизнисот ќе мора постојано да го применува. Не можете потенцијалниот купувач веднаш да го претворите во купувач. Ќе мора да се помине низ еден ваков процес.

post

Бизнис План – Општо за Компанијата

Продолжуваме со туторијалот за изработка на бизнис план втор верзија на претприемач. Досега веќе ја имате изработено насловната страна и секако го поставивте костурот во вид на резиме и содржина. Веќе треба да започнеме да се занимаваме со вистинскиот процес на планирање.

Бизнис план - Резиме и содржина

Бизнис план - Општо за бизнисот

Во овој наслов потребно е да ја дефинирате позицијата на Вашиот нов бизнис или постоечки доколку се работи за бизнис план за постоечки бизнис. Тука се даваат основните карактеристики на бизнисот кои треба да го трасираат патот за понатамошната подготовка на бизнис планот. Веќе во резимето дадовте некои карактеристики за бизнисот или пак можете едноставно кратките црти да ги извлечете од овој наслов. Разликата е што тука ќе треба малку поопширно да го опишете бизнисот. Овој наслов може и да не биде потребен доколку бизнис планот служи само за интерни потреби. Но, препорака е доколку бизнис планот служи за добивање на финансиски средства од финансиските институции или пак учествува на бизнис план натпревар да постои ваков наслов во кој ќе се опфатат повеќе елементи за опис на бизнисот за кој се однесува планот.

Овој наслов генерално ќе ги содржи следниве елементи:

 • Краток вовед
 • Сопствеништво на бизнисот
 • Правна форма на бизнисот
 • Локација
 • Почетни трошоци и потребни инвестиции.

Краток вовед

Веднаш под насловот општо за компанијата дајте краток вовед за она што ќе следува понатаму во овој наслов. Едноставно наведете ги следните поднаслови и напишете по една реченица за истите. На пример, какво ќе биде сопствеништво на бизнисот, која правна форма ќе се избере, кои се плановите за локација или каде е лоциран во моментов и колку пари ќе бидат потребни за започнување на бизнисот.

Сопствеништво на бизнисот

Сопственици може да бидат физички лица, но и правни лица (други компании –  бизниси). Можеби досега согласно Започнување и водење на бизнис за 30 дена во ден 5 и ден 6 сте го дефинирале сопствеништво и имате направено иницијален договор со партнерите, па сега слободно искористете ги тие информации.

Во овој поднаслов од насловот општо за компанијата опфатете ги следниве елементи:

 • Имињата на сопствениците на бизнисот за кој се однесува бизнис планот.
 • За секој од сопствениците на бизнисот наведете кратка биографија во поглед на нивото на образование и досегашното искуство.
 • За секој од сопствениците наведете со колку средства учествуваат во бизнисот. Доколку се работи за парични средства наведете го износот во денари, а доколку се работи за непарични средства наведете го видот на средствата и проценетата вредност во денари на истите. Не значи дека сите мора да учествуваат со парични средства. На пример, некој може да учествува со опрема или пак софтвери потребни за спроведување на бизнис активностите. Некој со идеи. Но важно е уште во ова фаза овие непарични средства договорно да се трансформираат во паричен износ.

Правна форма на претпријатие

Во овој поднаслов опишете ја правната форма на бизнисот, односно дали бизнисот е:

 • Трговец – поединец
 • ДООЕЛ
 • ДОО
 • Јавно трговско друштво
 • Акционерско друштво
 • Командитно друштво
 • Командитно друштво со акции
 • Подружница на странски субјект или пак некој друг вид.

Локација

Овој поднаслов се однесува на локациите на бизнисот без разлика дали станува збор за продажна локација или пак за канцеларии за управување на активностите на бизнисот. Наведете ги сите локации со краток опис на функциите и активностите што ќе се изведуваат во секоја од нив.

 • Доколку вашиот бизнис нуди услуги ќе имате канцеларии кои треба да бидат опремени со опрема за изведување на услугата. Опишете ги локациите на канцеларијата и опременоста на истите.
 • Доколку вашиот бизнис се однесува на малопродажба, тогаш вашата локација претставува критичен фактор. Во овој случај опишете ја околината на вашата локација, движењето на луѓето, место за паркинг итн.
 • Доколку вашиот бизнис ќе се занимава со производство клучен елемент ќе претставуваат погоните, канцелариите, блискоста до патот итн. Опишете ги сите критични елементи во однос на локацијата за производството.

Пожелно е во овој дел да размислите и да ги напишете предностите и слабостите на локацијата која ќе ја користите. Можете да опфатите и планови за иднина како да се надминат тие слабости. Впрочем, ние сме во процес на планирање и нормално е да анализираме и да бидеме објективни за реалните слабости (види SWOТ анализа), а во исто време да бараме можни решенија за надминување на тие слабости со помош на овој бизнис план.

Почетни трошоци и потребни инвестиции

Почетни трошоци и потребни инвестиции

Овој поднаслов претставува можеби најважен поднаслов. Тука се планираат почетните трошоци кои претставуваат трошоци пред започнување на вашиот бизнис доколку се работи за стартап бизниси или пак минати финансиски показатели доколку се работи за постоечки бизнис.

Едноставно дефинирајте ги сите трошоци кои бизнисот ќе ги има пред да започне да работи како и сите потребни средства во вид на готовина или друг имот (на пример потребни залихи) што ќе треба да бидат на располагање на бизнисот првиот ден од започнување со работа.

Доколку се работи за бизнис план за постоечки бизнис во овој дел ќе ги наведете минатите финансиски перформанси на тој бизнис како што се:

 • Приходи од продажба во претходните 2-3 години
 • Оперативни трошоци
 • Бруто маржа
 • Профит
 • Биланс на состојба за претходните 2-3 години

Доколку се работи за нов бизнис овој параграф ќе ги содржи стартап трошоците за бизнисот. Во почетните трошоци за стартап бизнисите најчесто се:

 • трошоци за регистрација на вашиот бизнис (за консултантот или адвокатот како и за Централен Регистар),
 • канцелариски прибор,
 • почетни маркетинг средства,
 • трошоци за развој на производи и/или услуги
 • Потребна готовина
 • Потребни залихи итн.

Освен трошоците за започнување тука треба да се опфати и тоа како ќе се обезбедат пари за покривање на тие трошоци. Имајте на ум дека парите кои ќе бидат потребни ќе треба да опфатат и некој период по започнување, се додека бизнисот не започне да прави пари. Затоа, ние сме во процес на планирање и не мора да значи дека она што ќе го испланираме од првпат ќе биде и конечно. При поминување на останатите елементи од бизнис планот ќе ја предвидуваме продажбата, трошоците, добивка/загуба и готовинскиот тек. Тие анализи и планирања ќе ни помогнат и во регулирање на потребните инвестиции. Целта е постојано да обезбедиме позитивен готовински тек.

На пример, кога ќе завршиме со проекции на готовинскиот тек може да забележиме дека во третиот и четвртиот месец тој е негативен. Ова е невозможно, без дополнителни инвестиции или пак промена на предвидената продажба. Но, дали е реално дека ќе можеме да продадеме повеќе во фаза на започнување? Затоа ќе можете да внесете дополнителни инвестиции за започнување, можеби со заем, кредит итн. (Види 10 Извори на финансии за започнување на бизнис)

И на крај една препорака, користете табели во Excel преку кои ќе ги правите и графиците, потоа поедноставно ќе можете да направите измени.

post

E-mail Маркетинг – Маркетинг Средство 52

Ќе продолжиме со 52-рото маркетинг средство на претприемач. Во овој пост ќе стане збор за E-mail маркетинг како маркетинг средство за малите бизниси. Ова маркетинг средство слободно може да се каже дека не е веќе ново, туку едно од првите кои се појавуваат со развојот на интернетот и користењето на електронската пошта како средство за комуникација како во деловниот така и во приватниот свет.

E-mail маркетинг за малите бизниси

E-mail маркетинг

Што Претставува Е-mail Маркетинг?

Меѓу првите маркетинг средства во овој серијал ги обработивме писмата кои спаѓаат во категорија на директен маркетинг во кој еден бизнис праќа писмо до потенцијален купувач со цел да изврши некакво маркетиншко влијание врз истиот.

E-mail маркетинг исто така претставува еден вид на директен маркетинг во кој наместо хард копи писма се испраќаат таканаречени електронски писма до потенцијалните или тековните потрошувачи. Значи е-mail маркетинг претставува испраќање на електронско писмо до потенцијален или теков потрошувач на бизнисот. Но, ова е во најопшта смисла на зборот. Не би сакал да го користам овој термин како средство кое се употребува во секојдневната комуникација на еден бизнис со друг бизнис или индивидуалец, иако понекогаш може да се смета дека е така. Ова е заради фактот што кога зборувам за ова маркетинг средство мислам на испланирана и координирана кампања за исполнување на маркетиншки цели на бизнисот. Така да ако би барале дефиниција би го дефинирал на следниов начин:

E-mail маркетинг претставува планирана и координирана кампања преку испраќање на група на електронски писма до потенцијални или тековни купувачи за исполнување на маркетиншките цели на бизнисот.

Предуслови за E-mail Маркетинг

Секое маркетинг средство па и ова бара некои предуслови за да има можност да биде класифицирано во категорија успешно. Тука би опфатил неколку за кои сметам дека се најважни.

1. Веб Страна

Прво сметам дека е потребно да се има и бизнис веб страна за да се искористи онака како што треба оваа маркетинг средство. Целта на веб страната е да биде место каде потенцијалните и тековните купувачи ќе ги видат деталите за кои ќе станува збор во самиот e-mail. Ова е поради фактот што понекогаш не можете се да напишете и се да покажете во тој еден e-mail.

2. Алатка за менаџирање

Како втор предуслов е да се има соодветна алатка за менаџирање на кампањите. Можеби сметате дека е доволен MS Outlook, но веднаш ќе Ви одговорам дека не е доколку се работи за една поголем листа. Постои можност и да се користат таканаречените групи (на пример Google Groups), но и тоа е несигурна варијанта особено за гаранција дека пораката ќе стигне онаму каде што е наменета. Во секој случај најдобро е да се искористат некои од сервисите кои нудат ваква услуга.

3. Содржина

Добро е уште во оваа фаза во вид на предуслови да се размисли за содржината на e-mail пораките кои ќе ги праќате. Тие треба да бидат информативни, едукативни, интересни а од друга страна да имаат одредена цел – да поттикнат продажба. Затоа пред да се започне со една ваква кампања е потребно да се избере вистинската содржина.

3. Double Opt-In

Ова претставува секој кој ќе влезе во листата да ја потврди сопствената регистрација. Со попрофесионални алатки за менаџирање ова е нешто што ќе помогне Вашиот домеин да не биде окарактеризиран како spam. Зошто? Затоа што кај поединците постои незнаење и може да пратат жалба до нивниот провајдер со што постои опасност сите меилови кои во иднина ќе доаѓаат од меилот од кој Вие праќате да бидат окарактеризирани како несакани. Со тоа драстично се намалува бројот на примени e-mail-ови кои ќе ги испраќате. На пример, Aweber во случај на една таква жалба автоматски го исклучува лицето од листата и праќа е-mail до провајдерот во кој докажува дека тоа лице самото побарало да биде дел од таа листа.

4. Можност за сегментација

Која и да ја изберете опција треба да размислите за можноста за сегментација на листата. Листата може да биде составена од тековни купувачи и потенцијални купувачи што веднаш прави разлика во самата содржината која ќе ја примаат и едните и другите.

Што може да се користи како содржина?

Секој бизнис може да користи различна содржина за пораките кои ќе ги праќа. Креативноста на претприемачот и тука има најголема улога. Границите се бесконечни и буквално нема пречка дали ќе се избере текст, видео или аудио содржина. Единствена граница е што треба да се следи целта на кампањата. На пример, како содржина може да биде користено следново:

 • Кратки новости од индустријата
 • Едукација за користење на Вашите производи и/или услуги
 • Искуство со Вашите производи и/или услуги на Вашите тековни потрошувачи
 • Покана за учество во наградна игра која ја организира Вашиот бизнис
 • Известување за попусти
 • Анкети
 • Едукативни содржини
 • Нови блог написи на Вашиот бизнис блог
 • Линкови до корисни веб страни поврзани со Вашата индустрија

Одлуки кои ќе треба да ги донесете

Постојат многу одлуки кои ќе треба да ги донесете пред започнување на една ваква кампања. Како најважни одлуки би ги издвоил следниве:

 • Која ќе биде целта на кампањата? Најважната одлука која што ќе треба да ја донесете. Добро дефинирана цел ќе значи и половина дизајнирана e-mail маркетинг кампања.
 • Која алатка ќе ја користите? Многу важно прашање на кое ќе треба да дадете одговор уште во оваа фаза на планирање. Од мое искуство само би препорачал да не се залетувате да користите нешто затоа што е бесплатно или поевтино затоа што подоцна оваа одлука може да ве чини многу повеќе пари доколку погрешите во изборот.
 • Дизајн на кампањата? Направете графички приказ на кампањата, односно видот на меиловите, сегменти на приматели и главни содржини.
 • Каде ќе ги испратите? Логично е во меиловите да имате линкови до каде што ќе сакате да ги испратите примателите. Размислете за алтернативите дали тоа ќе биде продажната страна, контакт страната, блог, промотивна страна… Пожелно е во графичкиот дизајн да ги вклучите и овие елементи кои во голем дел ќе зависат од целта на кампањата и сегментот како примател.
 • Фреквенција на испраќање. Многу важна одлука за која што никогаш нема да бидете сигурни дали сте ја донеле правилно. Мое мислење е дека не треба да се оди со повеќе од 1 до 2 неделно.
 • HTML или Text Plain пораки. Дали пораките ќе бидат во вид на HTML порака која е многу попрофесионална во однос на обичниот текст, но од друга страна одредени приматели не можат да ја примат. Ова со помош на попрофесионалните сервиси како Aweber и Getresponse e решено така да секоја HTML порака автоматски се трансформира и во Text Plain порака при што доколку примателот не може да ја прочита првата ќе ја добие втората верзија.
 • Од која адреса ќе испраќате? Најдобро е адресата да биде домеинот на Вашата бизнис веб страна. Многу попрофесионално е да користите ime@vasbiznis.com наместо ime@yahoo.com.
 • Наслови на поединечните е-mail-ови (Subject). Насловот ќе има влијание на процент на отворање на секоја порака. Направете барем листа на можни наслови на секоја e-mail порака барем на оние кои ќе бидат подесени за секвенцијално испраќање.
 • Како ќе ја промовирате? Иако последно, сепак не и неважно. Промоцијата на листата е Важен аспект за успешноста на e-mail маркетинг кампања. Логично би било да ја промовирате на Вашата веб страна, но не е забрането да користите и некои од традиционалните маркетинг средства како бизнис картички, брошури, летоци

Што да избегнете?

 1. Да испраќате на луѓе кои не се на листа. Основно и прво правило на секоја e-mail маркетинг кампања е да не испраќате несакани meil-ови на лица кои не се на Вашата листа, односно од кои немате дозвола да им испраќате нешто.
 2. Да не користите двојно Opt-In. Обидете се да изберете сервис кој ја има оваа опција, иако ова е еден чекор плус за потенцијалните купувачи сепак на подолг рок носи стабилност за Ваквите кампањи.
 3. Да немате линк за исклучување. Дозволете секој кој како што самиот влегол во листата и самиот да си излезе.

Написов излезе предолг, а ми се чини дека успеав да се искажам само 5% од она што го сакав и планирав. Затоа ќе треба во иднина да ја продолжам темава. Ова беа само кратки насоки за една e-mail маркетинг кампања како маркетинг средство за малите бизниси.

post

Една Менаџерска Задача – Инсталирање на Доверба

Менаџментот се повеќе станува наука комбинирана со искуство на менаџерот. Митот дека менаџерот се раѓа не е точен и слободно може да се каже дека е мртов. Поминав доста време проучувајќи го менаџментот како наука (почнувајќи од Тејлоризмот па се до модерното практицирање на менаџментот), а во исто време го проучував и практично преку спроведување на истражувања како и анализирајќи ги менаџерите со кои доаѓам во контакт. Моите белешки се доста поразителни за наши услови. Зошто? Мислам дека суштината на менаџментот е промашена. Не сакам да зборувам за надворешните влијанија на оваа поле како што се добивање на позиции преку врски, политичка припадност, подлизување… Тоа е некоја друга тема. Тука сакам да нагласам една навистина важна задача на секој менаџер – тоа е инсталирање на доверба.

Ќе започнам со еден цитат на Питер Дракер, за кого слободно може да се каже дека е таткото на модерниот менаџмент:

Не можете да спречите катастрофа, но можете да изградите организација која е подготвена за војување, која има висок морал, која знае како да се однесува, која верува во себеси, и каде луѓето си веруваат еден на друг. Во воените обуки, првото правило е да се инсталира во војниците доверба во нивните официри, бидејќи без доверба тие нема да се борат.

Катастрофа – Дали може да се спречи?

Во зависност од самата катастрофа, односно изворот на катастрофата ќе можеме да кажеме дали може да се спречи или не може. Понекогаш навистина не можеме да спречиме нешто особено ако тоа нешто се базира на надворешни фактори кои ние како менаџери не ги контролираме. На пример, светска економска криза, војна во друга земја каде што нашиот бизнис е присутен, промена на влада во друга земја… Тоа се фактори кои се надвор од нашиот домен на можно влијание.

Но, не треба да се откажеме, мора да се издржи и да се продолжи со битката за да опстоиме, не како поединци, туку како организација, како еден систем кој е составен од повеќе поединци. Војници на еден менаџер се луѓето кои се негови подредени хиерархиски, а самиот менаџер воопшто не би можел да биде менаџер без свои војници. Дури и еден процент да се шансите за спречување на катастрофата би требало да ги искористиме.

Затоа и сметам дека менаџер без добри војници, добри соработници, вработени, подредени или како сакате кажете ги, нема да биде добар менаџер, односно и воопшто не е менаџер.

Организациска самодоверба и меѓусебна самодоверба

Кога станува збор за самодоверба тоа е секогаш почеток на добар менаџмент во една организација. Прво, самиот менаџер треба да има самодоверба во себе. Второ, секој вработен треба да има самодоверба во себе за работата која ја изведува и третото кога постои индивидуална самодоверба се добива и организациска самодоверба.

Оваа самодоверба се поттикнува од страна на менаџерот како и од страна на самите вработени меѓусебно помагајќи си во извршување на работата. Замислете ситуација во која еден од вработените нем самодоверба во себе за извршување на некоја работна задача. Доколку менаџерот му помогне или едноставно го насочи давајќи му квалитетни насоки за исполнување на задачата таа самодоверба ќе се инсталира во вработениот. Втората алтернатива е кога вработениот знае дека секогаш кога ќе заглави колегијалноста во работната организација ќе му помогне едноставно да се одглави.

Затоа задачата на менаџерот е секогаш да ја крева сопствената самодоверба како и самодовербата кај своите вработени за да успее да изгради една клима на високо ниво на организациска колегијалност со што ќе се влезе во една спирала на постојано градење на организациска и меѓусебна самодоверба.

Доверба во менаџментот

Едно нешто сум сигурен, довербата не се добива со награди и казни, туку со начинот на дејствување на менаџерите. Дури и еден вработен кој нема доверба во менаџерот може да направи проблеми во целата организација, едноставно да го сруши целиот систем на доверба кој можеби е граден со години.

Можеби е поединец, но запоменте дека малите работи прават големи разлики. Затоа, добриот менаџер ќе се обиде да ја инсталира довербата во тие вработени.

Имам едно искуство со еден менаџер кој едноставно функционира врз основа на казни, довербата во него имаат само првите соработници и тоа само заради опстојување на тие позиции кои ги имаат. Таа доверба е вештачка, бидејќи истите во своите канцеларии го оговараат менаџерот, а сепак ги спроведуваат неговите наредби. Овој начин на менаџирање го нарекувам менаџмент врз основа на притисок.

И се би било ОК, доколку не знам дека овој начин едноставно претставува влез во еден ефект на потисната пружина, кој е докажан уште пред 50-60 години од познатиот психолог Kurt Lewin во неговата позната теорија за полето на силата. Овој начин на менаџментот ќе функционира се додека потиснатата пружина не се врати и едноставно одскокне при што целиот воспоставен систем ќе се сруши. Резултатите на таа организација се поразителни со овој принцип на менаџментот.

Затоа менаџментот и менаџерот претставува важен аспект на секој бизнис како организациски систем. Тоа не е позиција, која треба да носи привилегии, тоа е позиција која треба да носи резултати. Тоа не е позиција за секој, тоа е позиција за луѓе кои знаат и умеат да изградат и инсталираат доверба во тимот кој им е доверен да го управуваат. Тоа не е позиција за техничко лице кое ќе ги сработува сите задачи само за да се каже дека е менаџер, тоа е позиција за луѓе кои знаат да делегираат и она што е делегирано е сработено од страна на вработените и трансформирано во резултати за бизнисот.

Затоа ако Вие сте претприемач, не поставувајте менаџер само затоа што Вие мислите дека тој треба да се вика менаџер. Менаџер не е титула, ниту име, туку работно место и одговорност кои треба да донесат резултати.

post

Бизнис План – Содржина и Резиме

Сега сме на вториот елемент од бизнис планот, односно вторите два елемента – резиме и содржина, откако завршивме со насловната страна на истиот. Откако ќе ја свртиме насловната страна, односно откако ќе го отвориме бизнис планот ќе дојдеме до содржината на истиот и до резимето на истиот. Карактеристично за овие два елемента е дека истите доаѓаат на почетните страници од бизнис планот, но се пишуваат или средуваат на крај кога сите останати елементи ќе бидат завршени.

Бизнис план - Резиме и содржина

Бизнис план - Резиме и содржина

Содржина на бизнис планот

Содржината му помага на читателот при читањето полесно да се снаоѓа во содржините на бизнис планот. Никој не сака, па и нема доволно време да почне да чита од почеток до крајот на планот.

Нема некоја филозофија во однос на изработка на содржината на бизнис планот. Едноставно, напишете го насловот содржина и оставете простор каде ќе се вметне истиот. Доколку работите со MS Word или пак Open Office сите наредни наслови и поднаслови направете ги со еден од стиловите во Styles кои се однесуваат на наслови (Headings).

Стил на наслови во MS Word

Алатки за стилови за форматирање на наслови и поднаслови

Алатки за инсертирање на содржина

Ова ќе ви помогне на крајот едноставно да ја инсертирате содржината онаква каква што е, па и доколку правите измени има опција ажурирање (Update) за да се ажурираат страните доколку постои некое поместување. Ова се изведува преку инсертирање (Insert) на табела со содржина (Table of Contents). И целата работа околу содржината ќе биде завршена. Запомнете дека ова ќе го изведете на крајот кога Вашиот бизнис план веќе ќе биде готов и сите наслови и поднаслови ќе бидат дефинирани како што објаснив погоре.

Резиме на бизнис план

Многу често читателите на бизнис планот, оние кои треба да обезбедат финансиски средства завршуваат со резимето на бизнис планот, односно не продолжуваат со понатамошно читање. Втора состојба е да се прочита резимето и да се сврти на страните кои се однесуваат на делот кој му оставил некој впечаток од резимето.

Резимето на бизнисот треба да бидете првиот наслов кој ќе биде опфатен во содржината, но се пишува последно, откако ќе се заврши со сите други теми кои се составен дел од планот. Но, на оваа прашање би можело да се размисли и од поинаков агол. Можеме да напишеме пробно резиме кое ќе ни биде водилка за натамошните елементи на планот и на крајот да се прилагоди кон завршените други елементи. Резимето треба да ги содржи главните елементи од сите други теми кои се составен дел од бизнис планот.

Започнете со кратка историја на Вашиот бизнис како одговор на прашањата:

 • Кога е формиран или кога ќе биде формиран?
 • Каде е лоциран или каде ќе биде лоциран?
 • Која е бизнис идејата?
 • Што ќе опслужува бизнис идејата или каков проблем на пазарот ќе решава?
 • Кои ќе бидат клучните потрошувачи?

Потоа напишете ги следните поднаслови во вид на 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5:

 1. Главни показатели
 2. Цели
 3. Мисија
 4. Визија
 5. Клуч за успех

Главни показатели

Главните показатели треба да дадат една слика за тоа како ќе изгледа бизнисот во однос на тие показатели во периодот за кој се однесува планот. Она што е најважно и што може да се смета како главни показатели се следниве:

 • Продажба
 • Бруто маржа
 • Нето добивка

Затоа доволно е само еден график во кој ќе бидат прикажани овие показатели како движења за годините за кои се однесува планот. Затоа овој поднаслов ќе треба да е подготви на крај кога ќе ги имаме сите предвидувања од кои зависат овие показатели. Едноставно со помош на MS Excel направете еден график како на сликата подолу.

Главни показатели во резиме на бизнис планот

Главни показатели во резимето на бизнис планот

Овој график едноставено треба да покаже дали бизнисот ќе има раст низ годините, дали ќе има добивка и колкава ќе биде таа добивка. Ова е суштинскиот график на целиот бизнис план и од него ќе зависат многу понатамошни одлуки на читателот на планот.

Цели

Целите треба да ги опфатат сите цели кои се дефинирани за да се остварат за период за кој се однесува бизнис планот. Наведете ги сите цели и по можност користете нумерички опис на истите (На пример, „Остварување на профит од 30% од остварена продажба“; „Зголемување на продажба за 10% од минатата година“ итн.). Пожелно е пред да се дефинираат целите да се напише и визијата за бизнисот, бидејќи самата визија ќе ги дефинира целите како средство за остварување на нашата визија. Визијата ќе претставува поглед во иднината, односно ќе треба да одговориме на прашањето како треба да изгледа нашиот бизнис во иднина.

Фокусирајте се на долгорочните цели како нешто што ќе треба да се оствари во идниот период. Кога ги воспоставувате целите, уште во оваа фаза обидете се да размислите за потенцијални пречки за остварување на истите онака како што го опишав во Цели за 2010 – Како да ги остварите?

Мисија

Мисијата треба да го дефинира она што бизнисот сака да го работи за најмалку четири категории:

 • Потрошувачите
 • Вработените
 • Сопствениците
 • Општеството

Кажано со едноставни зборови мисијата претставува причина за постоење на бизнисот.

Мисијата треба да даде одговор за вашиот бизнис за помалку од 30 секунди на следниве прашања:

 • Кој е Вашиот бизнис?
 • Што прави Вашиот бизнис?
 • Која е положбата на Вашиот бизнис?
 • Зошто го правите тоа што го правите?

На пример, „ХХХХХ компанија постои заради задоволување на потребите на потрошувачите на текстилни прозводи при што ќе обезбеди врвен квалитет на производите и начин на продажба кој ќе предизвикува чувство на задоволство“ за продавница за текстилни производи. Можете да го искористите следново за да ја направите Вашата мисија:

[Име на бизнисот] постои заради [проблем кој бизнис идејата го решава] за [целен пазар] при што ќе обезбеди [производи и/или услуги] со помош на [предност на вработени или на бизнисот во однос на конкуренцијата] за [поволност која ќе ја добие потрошувачот].

Ова е само еден темплејт кој може да ве води низ процесот но, слободно можете да го менувате редоследот и содржината на истиот.

Клучни елементи за успех

На крајот од оваа поглавје наведете ги клучните елементи за успех на вашиот бизнис кои ќе бидат во согласност со претходно дефинираните цели и мисија на бизнисот. Наведете ги сите можни елементи кои ќе придонесат за успех на бизнисот. Тука всушност треба да одговорите на прашањето што Вашиот бизнис ќе треба да направи за да ги исполни дефинираните цели на бизнисот.

Откако ќе го завршите бизнис планот внесете ги следниве елементи во резимето:

Ова ќе бидат доволно елементи кои ќе бидат опфатени во резимето и ќе предизвикаат интерес кај читателите за продолжување со разгледување на бизнис планот. Но внимавајте на потенцирањето. Фонтот за содржината нека ви биде 12 (или 11) додека за наслови врз основа на стилот кој ќе го изберете (На пример главен наслов со Heading 2, а поднаслови со Heading 3…). Користете зацрнување (Bold) за сето она што треба да се потенцира и треба да биде она што е пожелно да му го привлече вниманието на читателот.

И за на крај едно прашање кое постојано се поставува е колку долго треба да биде резимето? Одговорот е колку е пократко толку е подобро. Препорачливо е резимето да биде една страна до две, но не повеќе од две страни. Две страни се доволно за да се опфатат сите горенаведени елементи. И бидете прецизни и концизни во пишувањето.

post

Бизнис План – Насловна Страна

Зошто го започнувам овој нов серијал за изработка на бизнис план повторно со насловната страна? Веројатно мислите дека оваа страна е неважна за бизнис планот. Доколку мислите така може да се каже дека веројатно можеби сте во право. Но, не значи и целосно. Она што ми е најважно кога станува збор за насловната страна е следново:

 1. Насловната страна е првата страна со која се среќава читателот на бизнис планот. Во еден таков случај доколку планот служи како средство за добивање на финансиски средства оваа страна може да одигра улога во натамошното читање на целокупната содржина.
 2. Насловната страна е една од страни кои се поедноставни и завршување на едноставните елементи како први од бизнис планот ќе го поттикне претприемачот да продолжи со целокупниот план.

Бизнис план серијал на претприемач

Бизнис план - Прв чекор во процесот на планирање

Што треба да содржи насловната страна на бизнис планот? Насловната страна треба да го содржи:

 • Логото на бизнисот,
 • Името на бизнисот,
 • Слоганот,
 • Наслов на документот,
 • Тип на бизнис во три зборови и
 • Име и презиме и контакт детали на изготвувачот на бизнис планот.

Името, логото и слоганот се трите клучни елементи што му даваат идентитет на секој бизнис без разлика дали се однесува на нов или веќе постоечки бизнис. Додека типот на бизнисот во 3 зборови и идентитетот на оној кој го подготвува бизнис планот само додава дополнителна вредност во очите на читателот на бизнис планот.

Лого на бизнисот

Бизнис лого претставува визуелен и сликовит идентитет на бизнисот. Заедно со името и слоганот на бизнисот логото ќе претставува еден од трите столбови за идентитет на еден бизнис. Не мора уште во ова фаза да имате лого, но сметам дека бизнис планот кој започнувате да го пишувате ќе биде попрофесионален со сопствено лого. Од друга страна целта е уште во оваа рана стартап фаза на Вашиот бизнис да размислите и да изработите сликовит идентитет за бизнисот.

Логото треба да биде составено од:

 • Слика која илустративно ќе го претставува типот на бизнисот. Кога станува збор за слика размислете како истата ќе ги покаже корисностите на она што Вашиот бизнис го нуди на потрошувачите. Ова едноставно значи дека сликата во логото ќе треба да даде одговор на прашањето: Што има тука за мене? Ова прашање секој иден потрошувач ќе си го постави.
 • Инкорпорирано име на бизнисот. Во самата слика од логото би било пожелно да го има инкорпорирано краткото име на бизнисот, со цел на градење на препознатлив бизнис бренд.

Изработка на логото бара две вештини како што се уметност и работа со софтвери за графички дизајн, а од друга страна и време за изработка. Можеби е подобро да изберете консултант и дизајнер кој за одредена сума би ја завршил работата место вас.

Име на бизнисот

Бизнис план насловна книга Секако, пред да започнете со бизнис планот Вие веќе имате бизнис идеја. Можеби до сега ви поминале низ главата различни имиња за Вашиот нов бизнис, но сега е време и официјално да одлучите кое име ќе го има Вашиот бизнис. Името на бизнисот треба да им пренесе на идните купувачи за експертизата, вредноста и уникатноста на производот или услугата што ќе се нуди.

Доброто име треба да биде информативно така да потенцијалните потрошувачи веднаш би знаеле за што се однесува бизнисот. Доброто име треба да биде едноставно, да може лесно да се запомни и секако лесно да се изговори. На пример, во Скопје, поточно во Аеродром, често пати со еден пријател одевме во едно кафуле кое ми се допаѓаше. Но, името беше навистина тешко да се запомни и секогаш кога некој ќе ме прашаше каде сум бил не се сеќавав на името на кафулето. Со тоа тој бизнис губеше многу вредна маркетинг кампања од мене како еден нивен купувач – пренесување на добрите импресии преку збор од уста.

За процесот на одлучување за име на бизнисот следете ги следните чекори:

1. Brainstorming на идеи за бизнис име

Целта на овој чекор е да дојдете до колку што можете повеќе идеи за името. Едноставно започни со донесување на одлука за тоа што треба да пренесе името на бизнисот. На бел лист хартија:

 • испишете ги идеите на кои се базира вашиот производ или услуга
 • испишете ги индустриските гранки на кои се базира вашиот бизнис
 • испишете некои зборови кои се поврзани со вашиот бизнис (На пример, Продавница за козметички производи – Козметика, парфеми, шминка итн).
 • направете комбинација на сите наведени зборови, идеи и индустрии
 • врз основа на фонетичноста и начинот на изговарање повеќе имиња.

2. Тестирање на идеите за имиња

Повеќе луѓе можат да дадат поголем придонес во квалитетен избор. Добро е да ги искористите роднините и пријателите да ви го кажат нивно мислење во однос на звучноста и сложеноста на изговарање на името. На ваков начин можете да ја стесните Вашата листа на можни имиња.

3. Провери дали името веќе постои

Дали името кое ќе го избереме веќе постои? Искористете ги сите расположливи извори за таков тип на информации. Едната е жолтите страници (Златна книга), сајтот на Управа за Јавни Приходи има база на даночни обврзници, контактирајте ја канцеларијата на Централен Регистар во вашата општина, пребарајте на интернетот итн.

Постојат консултантски услуги за избор на вистинско име на фирма. Исто како што сметководителот ќе ти даде совети за финансиското работење така и консултантот за идентитет на нови бизниси ќе ви даде корисни совети. Доколку сте збунети и не можете да се одлучите за вистинското име, не губете време дозволете тоа да го изврши некој друг за вас. Со вистинското име вложените пари ќе ви се вратат повеќекратно.

Слоган на бизнисот

Доколку логото претставува визуелен идентитет, слоганот ќе претставува вербален идентитет на Вашиот бизнис. Пожелно е да се почне со некој слоган кој ќе претставува идентитет на вашиот бизнис. Запомнете дека вашиот бизнис има потреба од свој сопствен слоган кој ќе биде содржан во вашите рекламни и пропагандни програми. Запомнете дека она што тука ќе го одлучите во голем дел ќе се користи во понатамошните фази на Вашиот бизнис.

Добар слоган претставува оној слоган кој лесно се поврзува со вашиот бизнис и лесно може да биде запаметен од страна на потенцијалните и тековните купувачи. Добар слоган може да се каже дека е оној слоган кој не е премногу долг или пак комплициран.

Следните прашања и нивниот одговор ќе ви дадат можност да дојдете до неколку различни слогани за Вашиот бизнис.

 • Во кој бизнис се наоѓаме?
 • Што е она позитивното што треба да го истакнеме за нашиот бизнис?
 • Зошто потенцијалниот купувач би го избрал Вашиот бизнис а не конкуренцијата?
 • Што ќе предизвика чувство на ургентност кај потенцијалниот купувач?
 • Што ќе предизвика поттикнување на потенцијалните потрошувачи за да ја донесат одлуката за купување?

Откако ќе дојдете до повеќе комбинации на различни слогани проверете ја фонетичноста и начинот на изговарање на истите и изберете го најдоброто. Не мора да го фрлите листот хартија со останатите слогани, чувајте го можеби со текот на времето ќе сакате да го смените слоганот.

Наслов на документот и тип на бизнисот

Во средината на насловната страна на бизнис планот треба да се напише насловот на документот (Бизнис план) и секако за кој тип на бизнис се однесува истиот. Ова е централното подрачје на почетокот на документот при што на секого кој го чита ќе му падне во очите. Насловот на документот може да биде со големи букви и големината на фонтот над 30, додека типот на бизнисот треба да биде под насловот со помал фонт од 12 до 20 (по Ваш избор) и секако централно поставени.

Име, презиме и контакт детали

Треба да се знае кој го пишува бизнис планот, особено доколку се конкурира за финансиски средства. Затоа во најдолниот дел од насловната страна ставете го Вашето име и презиме, потоа еден ред подолу Вашето звање (на пример, дипл.инж, дипл.ек…) и еден ред подолу Вашиот e-mail. Сето ова е доволно за да бидете исконтактирани доколку постои таква потреба.

post

50 Препораки за Долгорочни Односи со Потрошувачи

Долгорочни односи со потрошувачите едноставно знaчи да се изгради лојалност за Вашиот бизнис. Тоа е најдоброто нешто што може да го постигне некој бизнис на својот пат кон успехот. Долгорочни односи со потрошувачите ја билдаат продажбата, го зголемуваат бројот на потрошувачите и секако ја подобрува севкупната бизнис потенцијална енергија.

Среќни потрошувачи - Долгорочни односи

Долгорочни односи - Среќни потрошувачи

Многу е полесно и поевтино да се продава на постоечки потрошувачи отколку на нови. Доколку Вашиот бизнис има повеќе потрошувачи, и успеете да ги задржите, тогаш истиот ќе биде се попрофитабилен.

Ова се 50 мои препораки кои ќе ви помогнат да изградите долгорочни односи со Вашите потрошувачи:

 1. Првин ставете се во нивна позиција.
 2. Направете долгорочен план и стратегија за градење на лојалност.
 3. Имплементирајте ги тие планови и стратегии.
 4. Постојано подобрувај ги тие планови и стратегии.
 5. Не очекувај продажба од прв пат.
 6. Понудата нека не ви биде статична, дајте им опција да избираат.
 7. Бидете трпелив.
 8. Бидете доверливи со нив.
 9. Бидете пријател со нив.
 10. Информирајте ги за најважните работи веднаш.
 11. Имплементирајте двонасочна комуникација во сите Ваши алатки за комуникација.
 12. Користете социјални медиуми за да разговарате со потрошувачите.
 13. Прашајте ги за идеи за можни подобрувања на Вашиот производ или услуга.
 14. Користете анкети.
 15. Користете контакт и фидбек форма на Вашата веб страна.
 16. Користете база на податоци за да следите што Вашите потрошувачи Ви кажуваaт за Вашиот бизнис.
 17. Кажете им за Вашите подобрувања кои се изведени по нивни препораки.
 18. Кажете им за се што е подобрено и побарајте фидбек.
 19. Бидете еден од нив.
 20. Градете бизнис околу силна доверба.
 21. Контактирајте ги редовно.
 22. Користете човечки јазик во тие контакти.
 23. Бидете човек, а не бизнис барем за момент.
 24. Бидете самиот Вие.
 25. Побарајте помош кога имате потреба од помош.
 26. Бидете фокусирани на најпрофитабилни потрошувачи.
 27. Користете 80/20 правило за да ги идентификувате најважните потрошувачи.
 28. Покажете почит кон тие најважни потрошувачи.
 29. Наградете ги тие најважни потрошувачи.
 30. Не кажувајте им, туку едуцирајте ги за разликите помеѓу Ваш бизнис и конкуренцијата.
 31. Слушањето е мајка на градење на долгорочни односи.
 32. Почитувајте ги.
 33. Разберете ги.
 34. Нека Вашиот бизнис биде вистинскиот решавач на проблеми.
 35. Решавајте вистински проблеми, а не симптоми.
 36. Едуцирајте ги вработените за различните односи со потрошувачите.
 37. Инвестирајте само во луѓе кои се најдобри.
 38. Адекватно екипирајте ги Вашите вработени за да можат да си ја вршат работата.
 39. Во конверзација со потрошувачите започнувајте со Да, а потоа објаснување. Никогаш не започнувај со НЕ како одговор.
 40. Користете политика за задоволување на потрошувачи за да дојдете до брзо решавање на нивните проблеми.
 41. Прашајте ги да партиципираат во развојот на производот или услугата.
 42. Додајте вредност во сите контакти со нив.
 43. Редизајнирајте ги сите ваши маркетинг кампањи за да бидат попријателски за потрошувачите.
 44. Бидете конзистентни во се што Вие или Вашиот бизнис работите.
 45. Продолжете да учите се за нив.
 46. Кога ќе ветите нешто испорачајте го ветеното.
 47. Секогаш заблагодарете им за нивното купување.
 48. Споделете го Вашето знаење со нив.
 49. Секогаш размислувајте како да бидете покорисен.
 50. Секогаш размислувај стратешки за да изградите долгорочни односи со потрошувачите.
post

Како да ја користите FAQ страната на претприемач?

Пред еден подолг период ја поставив страната FAQ на претприемач за да може слободно да се поставуваат прашања на кои ќе се обидеме по ред да ги одговараме и во исто време одговорите на тие прашања да бидат во можност за другите читатели да ги видат. Едноставно, што е и целта на претприемач – Извор на знаење за амлите бизниси. Досега беше искористен само од еден читател кој кратенката FAQ ја имаше сфатено како Меѓународна организација за земјоделство и исхрана. Моја грешка е што досега не дадов објаснување за начинот и можноста за користење на оваа FAQ страна која значи Најчесто поставувани прашања (Frequently Asked Questions).

Која е целта на FAQ-Прашања страната на претприемач?

Во последниве 7-8 месеци постојано добивам mail-ови од Вас, ценети читатели на претприемач со прашања од различна проблематика на претприемништвото. На секое прашање се обидувам да одговорам, можеби со задоцнување, но сепак давам одговори.

Затоа и ми дојде идеја сите прашања да се групираат на една страна на претприемач која ќе биде корисна и за другите читатели. За таа цел и ја додадов истата, бидејќи сметам колку повеќе соработуваме и споделуваме информации помеѓу себе толку подобро за сите нас преку развојот на претприемништвото во Република Македонија.

Како да се користи FAQ страната?

 • Едноставно од менито кликнете на FAQ-Прашања

Мени со FAQ страната на претприемач

 • Ќе се отвори страна на која се наоѓа формата за поставување на прашање и веќе поставените прашања.

Форма за поставување на прашања на претприемач

 • На истата страна се веќе поставените и одговорени прашања. Пред да поствите пршање погледајте ја првин листата дали Вашето прашање е веќе одговорено за да не се дуплираат прашањата.

Одговорени прашања на претприемач

 • Доколку оставите e-mail ќе добиете повратен е-mail дека Вашето прашање ќе биде одговорено во наредните 24 часа и кога одговорот ќе биде достапен ќе го добиете истиот на е-mail.
 • На оваа страна секој може да поставува прашање но, не значи дека секое прашање ќе биде одговорено. Сите глупости и веќе поставени и одговорени прашања нема да се процесираат. Секое квалитетно и вистинито прашање од областа на претприемништвото ќе се обидеме да го процесираме и обработиме во одговор за 24 часа.
post

Setster – Алатка за Онлајн Закажување на Состаноци

Пред извесен период наидов на една навистина едноставна но, алатка која ми остави силен впечаток кога станува збор за полека но сигурно пренесување на дел од нашите секојдневни бизнис активности онлајн.

Времето во бизнисот значи и пари, а пари значат можност за раст на бизнисот. Затоа и оваа алатка (релативно нова, од септември 2009) може навистина да биде корисна за претприемачите.

Setster алатка за закажување на состаноци

Само едно копче кое може да измени се!

Што претставува Setster?

Setster претставува веб базирана апликација која едноставно може да ја замени Вашата секретарка за закажување на состаноци. Целната група на корисници може да бидат сите бизниси кои сопствента работа ја базираат на давање на услуга преку одреден вид на состаноци, како на пример консултанти, адвокати, матични лекари, забари, професори…

Замислете едноставно дека веќе нема да имате потреба од роковници во кои ќе ги заведувате сите ваши бизнис состаноци со клиенти. Ова едноставно се изведува преку Вашата веб страна каде клиентот самиот си закажува во слободен термин. Вашата работа е само да го прегледате календарот и да постапувате согласно закажаното.

Карактеристики на Setster

Како едни од најважните карактеристики за претприемачите би ги издвоил следниве:

 • Онлајн календар за следење на закажување и откажување на состаноци.

Онлајн календар за закажување на состаноци

Ажурирање на Вашиот календар

 • На веќе закажаните термини не може друг клиент да закаже состанок.
 • Можност за додавање на различни услуги.
 • Едноставно инсталирање на Вашата бизнис веб страна или блог.
 • Можност да се изврши закажување до една година однапред (Дај боже да имате толку работа.).
 • Можност за автоматско генерирање на фактура преку интеграција со FreshBooks (бесплатна верзија до 3 клиенти).
 • Можност за делумна или целосна наплата преку PayPal (што за нас сеуште е недостапно).
 • Можност за градење на листа преку интеграција со SalesForce.

Наплата, фактура и генерирање на листа

 • Дефинирање на период во кој може да се откаже некој состанок.

Ова се само дел од карактеристиките на оваа веб апликација. За нас од Македонија единствен недостаток е што сеуште не можеме да ги користиме услугите на PayPal.

Сите гореспоменати претприемачи ќе имаат потреба од една ваква алатка, бидејќи продуктивноста мора да биде на прво место за успешен бизнис.