Archives for мај 2010

post

Услови за Стопанисување на Малите Бизниси

Извесно време на претприемач спроведуваме истражување на услови за стопанисување на малите бизниси во Република Македонија. Прашалникот е затворен и време е за анализа. Ова тука не е мој глас туку гласот на сегашните и идните претприемачи. Ова не е политика туку нашата реалност. Се надевам дека барем мал придонес ќе дадат овие резултати и ќе бидат разгледани од оние кои имаат моќ да ги подобрат овие услови како на национално така и на локално ниво.

Благодарност на сите кои учествуваа преку одговарање и споделување на прашалникот и кои овозможија да имаме над 500 одговорени прашалници, поточно 524.

Услови за стопанисување

Состојба со услови за стопанисување на малите бизниси

Кои услови за стопанисување треба да се подобрат

56% сметаат дека условите за стопанисување за малите бизниси во Република Македонија се слаби. Иако како втор највлијателен одговор е дека состојбта е задоволителна со 28% сепак далеку е да кажеме дека е одлична. Ова го потврдува и фактот што 70% од одговорите се слаба и за никаде.

Иако верувам дека се прават обиди од страна на централните и локалните власти во Република Македонија за да се подобрат условите, но не сум сигурен дека во креирањето на генералната политика претприемачите на малите бизниси се вклучени на некаков начин.

Бидејќи прашалникот беше дизајниран да може да се одговара и за оние кои имаат бизнис и за оние кои немаат ќе мора да погледнеме какво е мислењето на претприемачите, а какво на оние кои сеуште немаат бизнис.

Мислење на претприемачи

Мислење на претприемачи

Од графикот за мислењето на оние кои имаат бизнис може да се забележи дека состојбата не е многу променета бидејќи сеуште високи 63% сметаат дека условите се слаби и за никаде.

Мислење на непретприемачи

Мислење на оние кои сеуште немаат бизнис

Интересно е што оние кои сеуште немаат бизнис сметаат дека условите за стопанисување не се баш најдобри. Можеби и затоа постои оној страв од започнување на сопствен бизнис како алтернатива на чекање на вработување и барање на сигурна работа.

Каде е потребно подобрување

Во прашалникот преку кој ја изведовме анализава имавме понудено подрачја кои можеби можат да послужат за да ги подобрат условите за стопанисување на малите бизниси во Република Македонија. Еве ги резултатите од овој дел:

Подрачја кои треба да се подобрат

Забележливо е дека финансиските услови доминираат како најпотребни и тоа скоро 40% или поточно 39% сметаат дека намалување на даноци, директна финансиска помош и достапноста на финансии треба да бидат подобрени.

Од графикот може да се забележи дека не постојат големи разлики во резултатите и според тоа може да се каже дека во сите подрачја опфатени со прашалникот би требало да има драстични подобрувања.

Други можни подобрувања

Во прашалникот имаше можност да се наведат и некои други подрачја на подобрувања, каде претприемачите и оние кои немаат бизнис можеа да си ги искажат маките во однос на она што треба да се подобри. Еве ги разновидните дополнувања на условите кои беа наведени погоре:

 1. Олеснување на процедури за затворање на бизнисот. (Ова навистина претставува проблем. Во неколку мои разговори со претприемачи кои поминале низ овој пекол ми рекоа дека процедурате може да трае и со месеци. За сето тоа време треба да имаш стечаен управник за кој ќе треба да плаќаш плата и придонеси.)
 2. Зголемување на можностите за електронски плаќања.
 3. Подобрување на наплата – изнаоѓање на адекватен модул за наплата од крајните купувачи.
 4. Прекинување со драконскиот систем на казнување кој ги уништува малите бизниси.
 5. Уништување на нелојална конкуренција.
 6. Објавување на тендери со објективен рок за подготовка на потребна документација.
 7. Повеќе програми кои обезбедуваат капитално вложување во малите но потенцијално растечки бизниси.
 8. Обезбедување на повеќе обуки за претприемништвото.
 9. Продолжување на проектот „регулаторна гилотина“ и целосно спроведување во пракса.
 10. Намалување на цените на услуги на јавните служби.
 11. Започнување со функционирање на гарантниот фонд.
 12. Доколку на еден се опростува долгот кон државата да се ослободат и сите други па и малите бизниси. (Ова навистина е дискриминаторна пракса од страна на властите. Не е здраво некој редовно да плаќа, а некој со години да наталожува долг и да му се опрости заради економска криза. Ако веќе се прави таков преседан, нека се направи за сите, а да се наградат оние кои редовно си плаќаат.)
 13. Обука за менџери од сите подрачја.
 14. Субвенционирање на набавка на нова технологија.
 15. Субвенционирање на проекти на извозно ориентирани компании.
 16. Субвенционирање (наградување или подршка) на иновации кои доаѓаат од македонски компании.
 17. Подобрување на патна мрежа и инфраструктура.
 18. Подобрување на мерките за вработување на нови лица.
 19. Повисоко ниво на инфлација.
 20. Директни контакти со стопанственици од други земји.
 21. Субвенционирање и обуки во однос на имплементација на некои стандарди (ISO, HACCP, GAP)
 22. Акредитирање на повеќе државни и приватни лаборатории за контрола на квалитетот и безбедноста на храната.
 23. Брендирање и патентирање на традиционалните македонски производи, како и донесување на препорачан техничко-технолошки процес.
 24. Организирање на јавни емисии на национални телевизии кои ќе имаат за цел да го поттикнат претприемништвото преку споделување на знаење и практика.
 25. Првите три години од започнување на бизнисот (мали бизниси) да бидат ослободени од даноци.
 26. Ослободување на дел од даноци за компании кои ќе земат практиканти како редовни студенти.
 27. Законска регулатива за задолжителни интерни обуки за вработени.
 28. Целосно елиминирање на партиската припадност кога станува збор за бизниси.
 29. Поефикасна администрација.
 30. Откоренување на корупција во државната администрација и судството.
 31. Пофлексибилна, попродуктивна и пописмена државна администрација.
 32. Зголемување на квалитетот во образованието и воведување на повеќе практична настава.
 33. Поголема ажурност на Министерството за финансии при исполнување на своите обврски кон малите бизниси и соодветно санкционирање и од таа страна доколку не се испочитува ненавременоста (да се плаќа камата за ненавремено плаќање).
 34. Зголемена контрола кај комисиите за доделување на кредити за самовработување (владин проект).
 35. Намалување на рокот за реализација на судски постапки во врска со наплата од постојните просечно над 365 дена на пристојни 30-60 дена.
 36. Дебирократизација на јавната администрација.
 37. Поттикнување на жените претприемачи овозможувајќи им поголема достапност на финансии.
 38. Обезбедување на стабилна и правна држава во вистински смисол на зборот.
 39. Поголема достапност на статистички податоци за бизнисите.

Овде се претставени одговорите при што оние кои се повторуваат не се претставени во листата. Она што можам да го издвојам како нешто што најмногу се повторува е следново:

 • Ублажување на казнена политика.
 • Дебирократизација на државната администрација.
 • Лесна достапност на финансиски средства за малите бизниси под поволни услови.
 • Државен завод за статистика да биде вистински сервис за малите бизниси и претприемачите.
 • Обезбедување на квалитетен систем за наплата.
 • Навремено плаќање на обврските на државата кон малите бизниси.

Корелација

На крај и за корелационата анализа која што ја спроведов врз резултатите. Целта беше да проверам какво влијание кој фактор има врз мислењето.

Интересно е што не постои корелација помеѓу мислењето за услови за стопанисување во Република Македонија и дали анкетираните имаат или немаат бизнис или колку време го имаат бизнисот. Истото се однесува и на тоа дали се мажи или жени или пак староста. Ова е логично бидејќи најверојатно сите ги чувствуваат тие услови сметаат дека не се баш најповолни. Од слабата корелација која ја добив како највисока може да се извлече возраста на претприемачот во однос на неговото мислење за стопанисување иако нема некое силно статистичко значење би сакал да го напоменам:

Колку е поголема возраста на претприемачот, толку повеќе смета дека условите за стопанисување на малите бизниси се полоши.

post

Маркетинг во Ерата на Google – Книга

Маркетинг во ерата на Google

Маркетинг во ерата на Google

Пред некој ден ми стигна книгата која ја нарачав во вид на пред нарачка и која ја споменав во написот Дали онлајн стратегија претставува бизнис стратегија. Сеуште не стигнав да ја прочитам, но ја разлистав на брзина за да видам дали вреди за дадените пари. Досега вообичаено купував книги за кои имаше можност да ја погледнам содржината и секако имаше различни прегледи од страна на оние кои ја имаат купено и прочитано, онака како што го опишав процесот во Што може да се научи од Amazon за бизнис. Но, овој пат беше поинаку, добив e-mail од amazon дека набргу ќе излезе во продажба оваа книга и доколку сум заинтересиран по специјална цена да ја купам да ја нарачам веднаш. Затоа и немаше можност да ја видам содржината ниту да има некој претходен читател кој ќе напише нешто за книгата.

Во секој случај, не се разочарав од онаа колку што можев да го забележам во прелистувањето на книгата: Marketing in the Age of Google: Your Online Strategy IS Your Business Strategy (Маркетинг во ерата на Google: Вашата онлајн стратегија e Ваша бизнис стратегија). Многу работи опфатени во книгата ги знам без да ми каже некој и ги користам во остварување на бизнис цели уште пред 3 години. Но, досега немав потврден систематски приод од некој експерт, поранешен вработен во Google како Vanessa Fox во однос на споделените идеи и практики на користење на Google во бизнис цели.

Како што кажав веќе 3 години не го користам Google само како средство за пребарување на интернет, туку го користам и за анализа на пазарот, проценка на однесување на потрошувачите и секако за зголемување и поттикнување на креативноста. Токму, за тоа се однесува и оваа книга колку што можев да забележам од прелистувањето.

За да не должам многу, засега би ги претставил само главните наслови од книгата, а подетален преглед ќе напишам откога ќе ја прочитам целата детално. Следниве теми се обработени во книгaта:

 1. Како пребарувањето го промени Вашиот бизнис?
 2. Како да ги користите податоците од пребарувањето за да ја подобрите бизнис стратегијата и стратегијата за производи?
 3. Како пребаруваме?
 4. Градење на личноста на оној кој пребарува: Отворање на вратата на маса на потрошувачи кои досега ги спречувавте да влезат.
 5. Како функционираат пребарувачите?
 6. Имплементација на ефективна стратегија за пребарување?
 7. Работа со развивачите: Како да ја трансформирате бизнис стратегијата во еден технички говор?
 8. Како преку податоците да добиете мерки на акција за кои имате потреба?
 9. Социјални медиуми и пребарување
 10. Што понатаму: по Google и 10 сини линкови.

Интересни теми и практични работи.

post

Зошто е Важно 80/20 Правило?

80/20 Правило

80/20 Правило - Пат кон вистински успех

Повеќепати досега го потенцирав 80/20 правило како едно правило кое е присутно насекаде не само во бизнис светот. Еден претприемач и неговиот бизнис се наоѓа во едно динаично опкружување кое е се повеќе и повеќе подинамично. Границите помеѓу еден бизнис кои до вчера можеа прецизно да се определат денеска се скоро невидливи. Така да денес компании од Кина конкурираат на различни тендери во нашата околина што до пред 20 години беше незамисливо.

Но, она што е се позабележливо е дека модерната глобализација го потврдува 80/20 правилото преку постоење на следниве групи:

 • Витално Малцинство (Vital Few) и
 • Тривијално Мнозинство (Trivial Many)

Сите сакаме да бидеме во таа група на витално малцинство кое според 80/20 правилото претставува 20% од глоблната популација. Насекаде околу нас ќе забележиме ентитети кои спаѓаат во тривијалното мнозинство, но тоа не е тоа. Прашањето е како?

Принцип на итерација при 80/20 правило

Доста долго го анализирам оваа правило и нешто што забележав дека за неговата вистинска примена важи законот за итерација што всушност претставува постојано повторување на процесот до насјитните детали (или потсистеми) за да се постигнат поставените цели. На овој принцип се базира и фракталната филозофија како една менаџерска филозофија за подобрување. На пример, сакаме да бидеме во делот витално мнозинство тогаш нашиот бизнис ќе треба да го користи следниов приод:

 • Бизнис – 80/20
  • Систем 1 – 80/20
   • Подсистем 1 – 80/20
    • Човек 1 – 80/20
     • Активност 1 – 80/20
     • Активност 2 – 80/20
     • Активност 3 – 80/20
    • Човек 2 – 80/20
    • Човек 3 – 80/20
   • Подсистем 2
   • Подсистем 3
  • Систем 2
  • Систем 3

Значи во сите сегменти од функционирањето на нашиот бизнис ќе треба да го примениме оваа правило. Системскиот приод е најдобриот приод за оваа примена. Тоа значи дека за да ви биде полесно ќе морате квалитетно да го системтизирате Вашиот бизнис.

Но сепак не е се во математика, статистика и анализа на податоци. Повеќе е до самите нас. Не сме сите добри во математиката, но добри сме во размислувањето, сепак ние претставуваме најинтелигентни суштества на планетата.

80/20 Размислување

Бидејќи при 80/20 правило важи принципот на итерација сепак мора да се тргне од нас самите, односно нашето размислување. Затоа и како основа за еден квалитетен живот како на личен така и на бизнис план претставува примена на 80/20 размислување.

Секогаш не можеме да бараме податоци, да анализираме и да избираме што е важно а што не е важно. Почесто ќе се базираме на наши проценки и избор на неколку важни работи игнорирајќи еден куп на неважни работи. Но, не можеме од еднаш да бидеме перфектни во примена на оваа правило, бидејќи е потребно вежбање на нашиот мозок да се насочува на тие Важни работи.

На пример во RFM формула се насочивме преку анализа на однесувањето на потрошувачите да дојдеме до тоа витално малцинство кое можеби ни носи над 80% приход. Од друга страна за насочување на одреден сегмент на пазарот со потенцијални купувачи ќе немаме податоци за нивно однесување. Но, затоа можебе да ги претпоставиме и да го најдеме тој наш сегмент кој ќе претставува витално малцинство.

Примена на 80/20 размислување

Иако не постојат шаблони и темплејти ќе се обидам да извлечам неколку прашања кои ќе ве водат низ процесот на 80/20 размислување. Едно нешто е важно што треба да го напоменам. Никогаш не заклучувајте веднаш како да го знаете одговорот, обидете се да одите низ сите прашања и не само овие туку и ваши и воведете колку што можете поголем степен на креативност во Вас.

 1. Што претставува 20% од нешто што води до 80% од друго нешто?
 2. Зошто се тие 20% од нешто што водат со 80% од нешто друго?
 3. Кои се 20% од причини што води до 80% на ефекти?
 4. Зошто се тие 20% причини што водат со 80% од ефекти?
 5. Кои се 20% влезови кои водат до 80% на резултати?
 6. Зошто се тие 20% од влезови што водат со 80% од нешто резултатите?

Ова се само прашања кои ќе треба да го поттикнат вашето 80/20 размислување, но слободно можете да додавате уште Ваши прашања со цел да дојдете до квалитетен заклучок за тоа што претставува витално мнозинство за Вас и за Вашиот бизнис.

Затоа и е важно 80/20 правило, за да го примените 80/20 размислување во секојдневниот живот.

post

Што еден претприемач има заедничко со агентот 007?

Претприемач и агентот 007

Претприемач и агентот 007

Да си во кожа на еден претприемач не е едноставно. Но, и во кожата на еден агент како агентот 007 исто така не е едноставно. И двете занимања бараат специфични однесувања, активности и секако крактеристики.

Филмовите со агентот 007 отсекогаш ми биле едни од најомилените. Тоа се филмовите кои си ги оставив во својата колекција на видео касети кои денес воопшто веќе не се користат.

Отсекогаш ме интересирало што е тоа што овој агент го прави успешен во неговата работа, а тука ќе се обидам да ги издвојам и зедничките елемент со еден претприемач.

Секогаш имаат решение и во најризичните ситуации

Оваа е една од највaжните карактеристики на секој агент, па и на секој претприемач. Решението го претвораат во акција, за да има некакво влијание тоа решение врз нивната околина во која што функционираат.

Секогаш ја користат технологијата како помагало во работата

Агентот 007 е познат по тоа што секогаш има некои врвни технолошки изуми крај себе кои му се наоѓаат во одредени ситуации како корисни помагала, особено во оние ризичните. Така да и успешните претприемачи се оние кои никогаш не ја занемаруваат технологијата и кои се обидуваат секогаш да ги искористат најновите технолошки достигнувања во развојот на нивниот бизнис. Агентот 007 го има Q, но претприемачот има воспоставено систем за следење на најновите технолошки достигнувања.

Користи информации за донесување на одлуки

Информациите се основа за квалитетни одлуки. Работа на еден агент како 007 е да собира, и не само да ги собира туку и да ги искористи информациите во одбрана на својата земја. Од друга страна еден успешен претприемач собира, обработува и користи информации за да го развие и подобри сопствениот бизнис.

Комуницира и со непријателите и со пријателите

Дали можеме да дојдеме до добра информација без да комуницираме? Природата ни ја дала таа дарба да уште од бебиња започнеме со комуникација и постојано да ја надоградуваме на повисоко ниво. Но, тука е прашањето дали треба да комуницираме со непријателите? Мислам дека треба. Во непријателите лежат најквалитетните информации, доколку комуницираме со нив можеме да дознаеме зошто не не сакаат, дали ни се конкуренти, што можеме да подобриме…

Брзо носи одлуки

Брзи или брзоплети одлуки? Брзината е добра доколку не се наруши квалитетот на самата одлука. Но, понекогаш, ако не и често немаме доволно време секоја одлука да ја разглобуваме, анализираме, проучуваме… Едноставно, ќе не прегази времето. Во написот за Важноста на брзите одлуки навлегов во една математичка вaријанта на она што влијае на тоа одлуките да бидат брзи, но во исто време и квалитетни.

Квалитетна одлука = f(f(оптимална количина на информации, форма), аналитичност на претприемачот)

Разменува информации со други претприемачи (агенти)

Ова поточно значи соработка со други претприемачи. Можеби во минатото гледано од една перспектива на еден претприемач ова беше невозможно, но да не забораваме дека ние живееме во ХХI век. Да не заборавиме дека она што беше правило вчерa не важи денес. Така да денес постојат многу примери на успешни бизниси изградени врз сорaботка и размена на информации помеѓу различни претприемачи.

post

Процес на бизнис планирање

Процес на бизнис планирање

Бизнис план - Алатка за планирање

Во изминатиот период ги објавив најновите верзии од процесот за бизнис планирање преку изработка на еден квалитетен бизнис план. Ова е втора верзија која по една година истрпе голем број на измени. Во моментов овие туторијали се пакуваат во една е-книга во која ќе бидат дополнети со To-Do листи и еден вид на темплејти кои ќе ви помогнат во процесот на бизнис планирање. Освен самите наслови и поднаслови оваа книга ќе биде дополнета и со повеќе елементи кои го тангираат успешното бизнис планирање кое претставува основа за поставување на нозе на еден успешен бизнис.

Тука би сакал само да ги наведам сите елементи кои досега ги поминавме како би се олеснило пребарување на веб страната. Ова е поради фактот што овој серијал не одеше секојдневно туку распоредот беше по случајна селекција.

 1. Бизнис План – Насловна Страна
 2. Бизнис План – Содржина и Резиме
 3. Бизнис План – Општо за Компанијата
 4. Бизнис План – Производи и/или Услуги
 5. Бизнис План – Анализа на пазарот и индустријата
 6. Бизнис План – SWOT Анализа
 7. Бизнис План – Онлајн Стратегија
 8. Бизнис План – Маркетинг Стратегија и Имплементација
 9. Бизнис План – Продажна Стратегија и Имплементација
 10. Бизнис План – Менаџмент
 11. Бизнис План – Финансии
 12. Бизнис План – Анекси

Ова се 12 елементи на еден бизнис план, кои се обидов да ги претставам како еден процес на планирање. Подетално за целиот процес на бизнис планирање како што наведов на почетокот на овој пост ќе биде објавена е-книга за која ќе бидете известени (се надевам за едно 10-тина дена).

Во секој случај, ова е само еден процес, кој најмногу зависи од Вас – претприемачи. Тука е Вашата креативност во прв план. Формата и обликот на документот воопшто не е важна, важно е она што ќе произлезе од процесот – јасна патека за остварување на поставените бизнис цели.

И уште нешто би напоменал. Ова е процес, не е нешто што започнува и завршува. Кога ќе заврши овој процес опишан во горенаведените наслови веднаш започнува имплементација, следење, мерење и подобрување. А, по завршување на временскиот период за кој се однесува бизнис планот започнува повторно истиот процес.

post

Зошто сегментација на пазарот?

Сегментација на пазарот Не верував дека ќе налетам на некој кој погрешно ја толкува сегментацијата на пазарот, а на некој начин е вовлечен во процес на бизнис планирање, но од другата страна, не од страна на претприемачите. Но, добро и тоа се случува.

Еве ја приказната од еден претприемач кој ми е роднина.

Мал бизнис таргетира извозни компании. И нормално во процесот на бизнис планирање го интересира колкав е бројот на тие компании кои извезуваат. Тоа го прави во делот на сегментација на пазарот како што го опишав во насловот Анализа на пазарот и индустријата. Тука следуваат пити во вид на графици, се со цел да се види конкретниот број на извозници при што пазарот го сегментира на извозници и неизвозници и делот извозници претставува целен пазар.

Претприемачот не го интересира износот во долари на извозот на една компанија, во тој сегмент од пазарот. За него и оној кој имал извоз од 2000$ а сака да има 10000$ и оној кој има милионски суми е една бројка – број 1. Значи тој едноставно, го прави она што треба да го прави да ги собере во вид на бројка сите извозници за да види дали ќе има доволно критична маса на потенцијални купувачи за неговите производи и/или услуги. Програмерите користат наредба Count за една ваква „сложена операција“.

Податоци кои ги користи претприемачот се податоци за компании кои имале EXA1 декларација. За оние кои не се запознаени тоа е декларација која означува редовен извоз, со пополнета рубрика 24 од ЕЦД-то 11. Тоа пак 11 значи Конечно купување/продажба.

Е сега некој му вели на тој претприемач не е добра сегментацијата бидејќи не се гледа кој процент претставува извоз во вид на лон систем. Не ми е јасно како некој може да меша лон систем со редовен извоз кои што се сосема различни постапки и кои имаат сосема различни декларации. Едната ЕXA1 а лон или поточно кажано повторен извоз на привремено увезена стока заради облагородување со EXA3. И начинот на плаќање е различен (рубрика 24) каде се впишува 51 што значи трансакција после преработка.

Можеби причината е да се види структурата на извозниците. Но, зошто некој да го оптеретува бизнис планот доколку една таква информација не му е важна бидејќи се оди според принципот сите се еднакви.

Едно е важно: Сегментацијата на пазарот се прави за да се измери критичната маса на потенцијални потрошувачи, за да се спореди предвидување на продажба со таа критична маса, за да се мери учеството на бизнисот на пазарот и со тоа да се види колкав процент држат конкурентите…

А не се користи заради поубав график во вид на пита со проценти на различни имиња на потенцијални купувачи. Тоа подоцна самите ќе си го правите во вид на маркетинг или продажна стратегија.

post

Домен Име – Маркетинг Средство 56

Можеби ова маркетинг средство требаше да биде пред веб страна или блог затоа што има директно влијание и на двете. Како што името на Вашиот бизнис е уникатно, така и името на доменот на Вашата веб страна или блог ќе биде уникатно и нешто по што може да го препознаваат Вашиот бизнис.

Ова е уште еден елемент од бизнисот кој полека, но сигурно станува градител на Вашиот бренд.

Што претставува домен име?

Не сакам да навлегувам во формални или технички дефиниции на домен името бидејќи само ќе доведе до забуна на нетехнички лица. Она што еден претприемач треба да го знае е следново:

 • Тоа е она што се прикажува во Вашиот интернет прелистувач најгоре.
 • Тоа е она што во очите на посетителите ја разликува една веб страна од друга.
 • Тоа е она за што плаќате на годишно ниво за да го користите.
 • Тоа е она преку кое што еден потенцијален купувач ќе ве најде доколку го знае и без пребарувачи едноставно со впишување на URL-то.

Препораки за домен името

Многу размислував и анализирав за тоа што да се избере да биде дел од домен името. Наједоноставно е да се избере името на компанијата и да завршите работа, но тоа не е едно подолгорочно решение кое ќе ви донесе други предности, особено во однос на SEO. Домен името има силно влијание на оптимизација за пребарувачите и едноставно не треба да се остави како еден едноставен елемент при севкупната онлајн презентација на Вашиот бизнис. Како за илустрација еве еден пример кога пребарувам на Google за зборот Business:

Забележувате во резултатите дека зборот кој го пребарувам е болдиран и тоа во:

 • Насловот,
 • Описот и
 • Домен името.

Тоа значи дека и домен името има влијание кај пребарувачите, односно влијание врз основа на тоа кој збор е содржан во него. Така да доколку името на Вашиот бизнис го содржи и клучниот збор за кој сакате да бидете најдени, тогаш е ок да го изберете тоа име. Но, доколку, на пример името на Вашиот бизнис е НМД (Најдобри Македонски Домати) не би било препорачливо домен името да биде nmd.com бидејќи ќе изгубите една дополнителна придобивка која се зема во предвид од страна на пребарувачите.

Затоа како едни препораки какво треба да биде домен името ги издвоив следниве:

 1. Описно
 2. Лесно запомливо
 3. Да го содржи клучниот збор
 4. Да не е предолго
 5. Да го отсликува брендот

Во секој случај задачата не е баш толку едноставна за да се искомбинираат овие препораки.

Процес на избор на името на доменот

Врз основа на сето она што погоре го напоменав би го издвоил следниов процес во поедноставени чекори кои ќе треба да ги спроведете:

 • Анализа на клучни зборови
 • Избор на клучен збор
 • Комбинација со името на Вашиот бизнис
 • Комбинација со Вашиот бренд
 • Проверка на тоа дали е едноставно, дали може лесно да се запомни и дали лесно се изговара.
 • Проверка на достапност на најдобрите.
 • Регистрација на најдоброто достапно домен име.

Доколку не можете да се снајдете во овој процес, препорачливо е да најмите професионалец кој ќе ја спроведе целосната анализа за Вас.

post

Бизнис План – Анекси

Бизнис план - Анекси

Бизнис план - Анекси

Во овој процес на бизнис планирање досега ги изведовме најважните елементи за да еден претприемач го трасира патот на својот бизнис за наредни 3 до 5 години. Досега ја направивме насловната страна, го изработивме резимето и содржината, ја опишавме компанијата, ги дефиниравме производите и услугите кои ќе ги нудиме на пазарот, спроведовме анализа на пазарот и индустријата, спроведовме SWOT анализа, изработивме онлајн стратегија за бизнисот, маркетинг стратегија и продажна стратегија. Ја дефиниравме нашата организациска поставеност, менаџментот и вработените. И се занимававме малку со финансии на бизнисот. На ред е последниот елемент – анекси.

Овој дел од бизнис планот веќе го имаме изработено бидејќи едноставно за да планираме сите анализи, табели, пресметки, предвидувања ги имаме направено. Доколку досега се изработувавте во еден MS Excel документ со повеќе страни веќе ги имате сите потребни табели кои ќе треба да влезат во анексот од бизнис планот.

Затоа во овој дел ќе треба да ги ставиме информациите за сите табели кои ги добивме во процесот на планирање.

Она што ќе треба да биде сместено во анкесот во најмал случај е следново:

 1. Предвидување на продажба
 2. План на финансии потребни за плати за вработени
 3. Целосната табела за анализа на добивка/загуба
 4. Целосна табела за анализа на готовинскиот тек
 5. Биланс на состојба

Секоја табела или секој од горенаведените поднаслови нека биде на една страна за да биде попрегледно. Доколку во бизнис планот некаде во претходните наслови се повикувате на некоја од овие табели, допишете насочување на читателот да го погледне анексот.

Нешто незадолжително, но корисно!

И како за крај би додал навистина нешто незадолжително, но многу корисно за Вас како претприемач, но и за сите вработени кои оперативно ќе го овозможат постоењето на бизнисот и функционирањето согласно планот.

Сите оние кои редовно не читаат, сигурно забележале дека скоро во сите написи за бизнис планот постојано повторувам обврзување кон остварување на планираното. Зошто да губиме време со планирање доколку од тоа планирање не произлезе нешто конкретно, нешто остварливо и нешто мерливо.

Затоа и се одлучив во ова најново издание на туторијалот за бизнис планирање како посебен дел во анексот да има свое место обврзување кон оствраување на бизнис планот. Ова не значи дека е нешто кој знае колку сложено, или дека ќе гарантира 100% успех во остварувањето, но може да значи дека ќе имате алатка за да ве натера да го остварите она што го планирате.

Не постои претприемач кој ќе планира катастрофа за неговиот бизнис, дури и математиката да покажува такво нешто, во текот на процесот на планирање произлегуваат заклучоци за избегнување на една таква состојба. Затоа е потребно да се спроведе планираното.

Во многу поднаслови од овој бизнис план произлегоа конкретни активности во вид на :

 • Стратегија
  • Тактики
   • Активности

Вашата задача како претприемач кој сеуште е во процесот на планирање е да ги сублимирате тие активности и да ги групирате во еден логичен редослед. Велам логичен редослед, бидејќи досега ги планиравме сите стратегии, тактики и активности како едни посебни елементи. Тие се зависни едни од други, така да активност во една стратегија ќе има влијание на друга активност во друга стратегија. Тука едноставно ќе треба да ги групирате и да добиете табела која ќе содржи:

 • Стратегија
 • Тактика
 • Активност
 • Одговорна служба (Одделение, Сектор…)
 • Одговорно лице
 • Датум на започнување
 • Датум на завршување
 • Мерни индикатори

Она што може да се забележи од еден ваков пристап е дека:

 • Делегирам одговорност. Доколку не определам одговорни лица за спроведување на планираните активности (во вид на име и презиме), сите ќе бидат одговорни и на крај никој нема да превземе ништо. Мислам дека во некој од претходните написи пишував за случај кога еден Директор праќа e-mail со задачи до 10 луѓе одеднаш и на крај никој не превзема ништо во однос на таа задача бидејќи сите мислат дека некој друг ќе ја заврши место нив.
 • Предвидувам рок. Рокот ќе претставува квалитетна рамка за следење на спроведувањето на планот и ќе гарантира навремено спроведување на истиот.
 • Воспоставувам систем за следење на резултати. Мерни индикатори се можеби најважниот елемент на процесот на планирање кога станува збор за подобрување на самиот процес на планирање и секако бизнисот воопшто. Оваа колона ќе го мери квалитетот на планот, квалитетот на спроведеното и квалитетот на подобрување во бизнисот.

Тоа би било се за овој најнов серијал за бизнис планирање за оваа 2010 година. Бизнис планирање и натаму ќе остане како една од главните теми на блогов.

post

Што сакаат потрошувачите?

Потрошувач - Што сака?

Потрошувач - Што е она што го сака?

Што сакаат потрошувачите? Мислам дека не постои претприемач кој не го сака одговорот на оваа прашање. Но, одговорот не е лесен и не може да се даде еден уникатен одговор за оваа кратко но сложено прашање. Секој бизнис е различен, но и бизнис од иста бранша, но на различни пазари ќе има различни одговори на оваа прашање.

Знам дека сите ние сакаме еден темплејт. Но, такво нешто веќе не постои. Денешниов динамичен свет не може да се следи со упатства и прирачници во вид на темплејти. Затоа ќе се обидам тука да наведам неколку елементи кои може да имаат влијание на она што потрошувачите го сакаат. За таа цел ќе ги класифицирам тие посакувања на три групи:

 • Што сакаат од бизнисот во целина?
 • Што сакаат од производот и/или услугата?
 • Што сакаат од продажниот тим?

Бизнис

Што е она што се бара од бизнисот? Секако дека не ги интересира Вашиот бизнис план, бизнис процес или пак бизнис модел. Но, може да ги интересира следново:

 1. Надежност.
 2. Доверба.
 3. Комуникација.
 4. Внимание.
 5. Навремени информации.
 6. Репутација.
 7. Кредибилитет.
 8. Пристапност.
 9. Бренд.

Производ и/или услуга

Тоа е она што еден бизнис и еден претприемач го продаваат. Тоа е резултатот на бизнис идејата. Она што влијае и на што треба да се обрне посебно внимание за секој производ и/или услуга е следново:

 1. Што има тука за мене?
 2. Квалитет.
 3. Карактеристики.
 4. Вредност.
 5. Цени.
 6. Услуга која ги надминува нивните очекувања.

Продажен тим

Продажен тим е третиот елемент кој го креира она што потрошувачите го сакаат. Продажен тим е тој кој е во директна комуникација со потрошувачите и тој кој реба да има најмногу информации за тоа што тие сакаат:

 1. Знаење.
 2. Достапност.
 3. Пријателско расположение.
 4. Културно однесување.
 5. Помош.
 6. Комуницирање.
 7. Одговор со Да, и потоа продолжување на реченицата, а не започнување со Не.
 8. Насмевка на лицето.

Сето ова може да биде како еден вид на потреба или она што еден потрошувач ќе го вреднува но и не мора да значи дека токму сите елементи ќе се бараат. Но, во секој случај, еден бизнис и еден претприемач нема да загубат туку само ќе добијат доколку сите елементи ги инкорпорираат во сосптвениот бизнис.

А може и да ги поминете сите уште еднаш и да се запрашате што можете да подобрите во секој од горенаведените елементи.

post

Бизнис план – изработка на насловот финансии

Да продолжиме со процесот на бизнис планирање, односно со процесот на изработка на вашиот бизнис план. Сега се на ред финансиите како дел од вашиот бизнис план.

бизнис план

Досега во овој процес на изработка на бизнис план ја направивме насловната страна, го изработивме резимето и содржината, ја опишавме компанијата, ги дефиниравме производите и услугите кои ќе ги нудиме на пазарот, спроведовме анализа на пазарот и индустријата, спроведовме SWOT анализа, изработивме онлајн стратегија за бизнисотмаркетинг стратегија и продажна стратегија. Ја дефинирвме нашата организациска поставеност, менаџментот и вработените. Сега е на ред да се занимаваме малку повеќе со пари.

Зошто финансиите како наслов во еден бизнис план ги оставив на последно место? Не заради нивната неважност, туку заради тоа што во овој дел ќе користиме скоро се што испланиравме, анализиравме и заклучивме во претходните елементи. Финансиите како дел од еден бизнис план претставува посебен вид на финансиски план за бизнисот за периодот за кој се однесува самиот бизнис план. Финансискиот план како еден од последните содржини на еден бизнис план ќе ни прикаже дали нашата бизнис идеја финансиски е издржана или не е издржана. Ние досега испланиравме многу работи, во вид на тоа како ќе произведуваме, како ќе продаваме, колку пари ќе издвојуваме за плати. Но, сега треба да се провери дали тие планови се издржани или не.

Продолжи…