Archives for јануари 2011

post

ВИДЕО: Алатка за менаџирање на потрошувачи

Пред некој ден инсталирав еден додаток на интернет прелистувачот кој го користам (Google Chrome) кој навистина ме изненади. Алатката е наречена Rapportive и можете да ја погледнете накратко функционалностa на истата во видеото подолу. Со неа можете брзо и лесно секој Gmail контакт да го вклучите во градење на долгорочни односи преку разни социјални медиуми.

post

Временска рамка при одлучување – имплементација

Одлуки и имплементација

Одлуки и имплементација

Донесување на одлуки претставуваат секојдневна активност на еден претприемач. Дали се тоа добри или лоши одлуки, дали е тоа одлука за да не се донесе одлука (нулта одлука) или пак нешто друго постои една карактеристика – временска рамка помеѓу донесување на одлука и имплементација на истата.

Исак Адижес вели дека за еден ефикасен и ефективен организациски систем потребна е демократија во донесување на одлуката, додека за имплементацијата се бара цврста рака – диктатура. Еден таков процес тој го нарекува како демократура.

Но, целта на овој пост не е доброто носење и спроведување на одлуки, туку некои опасности кои може да се појават од донесување до имплементација на одлуката.

Процес на донесување на одлуки

Процесот на донесување на одлуки се одвива во повеќе фази. Различни автори дефинираат различни фази. Но, во глобала сите се однесуваат на ист или сличен процес. Тука за целите на овој пост ќе ги искористам фазите за одлучување од Проф.Д-р Тодор Кралев (книгата Основи на менаџментот):

 1. Дефинирање и анализа на проблемот,
 2. Оформување на алтернативни решенија
 3. (Пр)оценка на алтернативните решенија
 4. Избор на решението (одлука)
 5. Примена на одлуката и
 6. Контрола на одлуката.

Ова значи дека за да бидеме вклучени во процес на одлучување мора да постои проблем чие решение ќе претставува нашата одлука.

Временска рамка помеѓу донесување и имплементација на одлуката

Како што можете да забележите од горните фази првите 4 се однесуваат самиот процес на донесување на одлука, додека 5-тата фаза е имплементација на решението, односно одлуката. Шестата фаза е контрола која обезбедува повратна врска заради процесот на континуирано подобрување.

Пред да дојде моментот за примена на одлуката имаме 4 фази кои во некои случаи можат да траат и навистина подолг временски период. Оваа временска рамка може да доведе до тоа да одлуката  стане неприменлива (промена на околностите врз основа на кои е донесена таа одлука).

Сепак ова зависи од многу околности во кои стопанисува вашиот бизнис како и видот на проблемот и потребното решение на истиот.

Затоа треба да се има во предвид дека ќе постои еден временски период од појава на проблемот и започнување на барање на негово решение до имплементација на решението за проблемот.

Не е лошо уште во самиот процес на донесување на одлука да се размислува и на периодот за имплементација доколку процесот на донесување на одлуки се однесува за решение кое бара навистина подолг временски период. На ваков начин уште во самиот процес ќе се имплементира и временската рамка и последиците од неа.

Но, сепак е најдобро во услови на висок степен на промени во околината одлуките да се донесуваат брзо. Можете повеќе да прочитате за брзината на одлучување во Важност на брзи одлуки.

post

Основи на теорија на отворени системи

Секој бизнис претставува некој вид на систем. Бизнисите се составено од повеќе елементи кои мораат да се управуваат за да се исполнат целите на претприемачот опфатени со бизнис планот. Затоа е потребно да се знае каков систем е бизнисот, од кои елементи е составен тој систем и како да се управува (менаџира) за да се постигнат поставените цели. И вие како претприемач претставувате природен систем и сте составени од повеќе елементи кои имаат различни фнкции. Бизнисите спаѓаат во категорија на повеќе системи дефинирани во теоријата на системите. Оваа теорија го проучува однесувањето на тие системи и и нивното функционирање во различни услови.

Што претставува систем?

Систем претставува нешто што е составено од повеќе елементи (потсистеми) и кои претставуват една функционална целина. На пример, постојат природни системи и вештачки системи, отворени и затворени системи, едноставни и сложени системи итн… Бизнисите претставуваат организациски системи. Овие системи се комплексни системи поради тоа што во исто време тие претставуваат:

 • Вештачки систем бидејќи го создава претприемачот (човек).
 • Сложен систем бидејќи во својот состав има овеќе компоненти.
 • Динамички систем бидејќи за функсионирањето на овој систем е потребно управување што доведува до менување на истиот со текот на времето.
 • Стохастичен систем бидејќи не е прецизно позната наредната состојба која настанува како резултат на одредена акција на претприемачот или менаџментот.
 • Отворен систем бидејќи врши размена на материја, енергија и информации со околината и
 • Нелинеарен систем бидејќи врската помеѓу влезот и излезот во и од бизнисот (системот) претставува нелинеарна равенка.

Гледаме дека бизнисот не спаѓа во категорија на само еден систем и токму затоа тој е сложен. Токму затоа имаме и успешни и неуспешни бизниси. Токму затоа смртноста на новите бизниси е многу голема.

Секој бизнис па и Вашиот има своја околина. Вашиот бизнис претставува отворен систем поради тоа што има зависност и постојана интерактивност со околината во која тој опстојува. За да преживее секој бизнис мора да има одредени влезови (еден вид на енергија од околината) кои може да бидат во вид на пари, суровина, информации итн. Оваа енергија се трансформира во производи и/или услуги кои бизнисот ги нуди на околината (излез кој се враќа на околината) од каде што пак повторно се трансформира во влез во организацијата (приход од продажба). Овој кружен процес ги поврзува влезот и излезот на организацијата како што е прикажано на сликата.

Влез и излез од бизнисот

Влез и излез од бизнисот

Ова е многу важен процес кој повлекува уште многу други процеси и активности кои се изведуваат во бизнисот. Ова е основната шема на интерактвност на Вашиот бизнис со околината. Токму оваа интерактивност бара постојани промени затоа што околината постојано се менува.

Без разлика дали се работи за производствен, услужен, малопродажен или пак големопродажен бизнис оваа е основен закон на работење.

На пример, во производствен бизнис влегуваат суровини кои преку производствениот процес се трансформираат во готови производи (излез) кои се продаваат и се зимаат пари кои повторно претставуваат влез вои бизнисот.

За услужен бизнис како влез може да биде некое знаење кое се трансформира во вид на услуга за која се земаат пари кои влегуваат во бизнисот.

За малопродажба влез се готови производи набавени од големопродажба кои се изложуваат во малопродажен објект и се продаваат на купувачите кои плаќаат пари кои влегуваат во бизнисот за повтроно да се набави продаденото.

За големопродажба е исто како малопродажба со таа разлика што купувачите се малопродажни бизниси.

Од друга страна бизнисите се составени од повеќе елементи кои може да бидат физички (технолошка опрема, згради, компјутери итн), структурни елементи (сектори, оддели, групи итн.), луѓе, функции (производство, одржување, монтажа, продажба, маркетинг итн.) кои сите заедно претставуваат една целина, бизнис систем (организациски систем). Barbara Senior и Jocelyne Fleming во нивната книга Organizational Change, 3rd Edition организацијата ја претставуваат како состав на два потсистеми како на сликата:

Формален и неформален потсистем на бизнисот

Формален и неформален потсистем на бизнисот

Во формален потсистем влегуваат менаџмент, стратегија, цели, структура, работни задачи и технологија, додека во неформален неформален потсистем спаѓаат култура, политика и лидерство.

Значи влезовите влегуваат во бизнисот минуваат низ два постистема и се трансформират во излезот. Содржината на овие потсистеми зависи од фазата во која се наоѓа бизнисот во животниот циклус. Доколку бизнисот е солопретприемач (и вработен и газда и менаџер) во формалниот систем нема да има структура или менаџмент, додека во неформалниот потсистем лидерство. Но едно е важно, овие два потсистеми се меѓусобно поврзани на одреден начин во одредени сегменти на процесот на трансформација на влезот во излезот.

За да се свати функционирањето на бизнисот, а со тоа и да се овомзожи зголемување на ефективноста и ефикасноста на бизнисот мора да се примени системско размислување, односно бизнисот да се гледа низ перспектива на целиот систем.

post

ВИДЕО: Бизнис идеја и нулта хипотеза

На претприемач пред неколку денови објавив пост за бизнис идеја и нулта хипотеза во кој имавте можност да видите еден mindmap за тоа како да користите нулта хипотеза секогаш кога ќе имате бизнис идеја вредна за започнување на бизнис.

Во овој пост ќе одам еден чекор поилустративно преку видео со пример за примена на еден ваков приод.

Mindmap-от кој ќе ве води низ процесот можете да го погледнете уште еднаш и преку овој пост. Тој е на англиски затоа што првенствено го дизајнирав за Entrepreneurship in a Box.

Бизнис идеја и нулта хипотеза

Бизнис идеја и нулта хипотеза

post

Како да успеете со се што ќе започнете?

Успех во се што ќе се започне

Успех во се што ќе се започне

Успехот во наједноставни зборови претставува остварување на целите поставени пред некоја акција која ја превземате. Секој сака да биде успешен. Како и да е, животот понекогаш е непредвидлив. Во она во што сакаме да успееме често не успеваме.

Колку пати сте донеле некоја погрешна одлука? Колку пати сте превзеле погрешни чекори?

Во овој пост ќе презентирам 6 едноставни чекори кои ќе ве водат да успеете во се што вие како претприемач ќе започнете.

1. Јасно дефинирај го успехот за тебе

Што значи успех за тебе? Што претставува успех за тебе? Доколку тоа е повеќе продажба, напиши колкава продажба сакаш да генерира твојот бизнис. Доколку е тоа повеќе лично време, напиши колкаво слободно време сакаш за себеси. Доколку е пак некоја комбинација од нешто, напиши што е тоа.

Доколку точно знаеш што претставува успехот за тебе пред да ги започнеш активностите кои водат кон тој успех, ќе имаш многу појасен пат кој ќе те води тој успех.

2. Дефинирај ги мерките на успехот

Како знаете дека сте успеале во нешто доколку не ги знаете мерките кои ќе ви кажат за вашиот прогрес?

Дефинирај јасни мерки кои ќе претставуваат успех за тебе.

3. Дефинирај го патот кон успехот

Како ќе стигнеш до успехот доколку не го знаеш патот кој води до тој успех?

Мора да го напишете секој чекор кој води до изведување на постигнувањата. За секој чекор, мора да делегирате одговорност и воспоставите временска рамка за реализација. На таков начин ќе имате јасна мапа кој ќе го води вашиот бизнис кон успехот.

4. Мери го прогресот

Четвртиот чекор на патот кон успехот е мерење на прогресот. Имате мерки дефинирани во чекор 2, а сега ќе можете да направите споредба со вашите вистински постигнувања.

5. Сврти се назад за можни подобрувања

Постојано ќе морате да се сврите зад вас, за да видите што може да се подобри. Се што е перфектно, размисли како тоа нешто може да биде подобрено. Се што не е добро, размисли како да го промениш за да стане перфектно. Ова е процес на континуирано подобрување.

6. Секогаш прославувај го успехот

Најверојатно успехот нема да е резултат само заради вас. Сигурно имате и други членови на вашиот бизнис тим. За да ги направите помотивирани за испонување на нивните активности кои ќе водат до успехот на секој проект, секогаш прославете го тој успех.

Ова е еден едноставен чекор во процесот, но често пати забораван.

post

План за социјални медиуми – Маркетинг средство 93

План за социјални медиуми

Досега направивте SWOT анализа за градење на присутноста на вашиот бизнис на социјални медиуми од која ги откривте сите ваши слаби и јаки страни како и можности и закани кои доаѓаат од надворешноста на вашиот бизнис. Изготвивте стратегија за градење на присутност на Вашиот бизнис на социјални медиуми која резултираше во активности кои го трасираат патот за посигнување на поставените бизнис цел.

Сега е време да изготвите соодветен план за сето тоа што го опфаќа сратегијата за да може истата да се преточи во реалност. Инако стратегија како документ останува обичен безвреден документ доколку не се примени во пракса. План за социјални медиуми е 93-тото маркетинг средство на претприемач.

Што значи план за социјални медиуми?

Наједноставно кажано планот ќе треба да даде одговор за тоа кои активности ќе треба да се превземат, кога треба да се превземат, од кого треба да се превземат и што значи успех за завршена активност.

Планот треба да служи како патоказ за тоа каде треба да се движиме согласно зацртаната стратегија за градење на присутност на социјалните медиуми. Од друга страна планот ќе ни биде единственото средство со кое ќе можеме да го мериме учинокот од сработеното.

Што треба да содржи планот за социјални медиуми?

Веќе знаете дека не сакам некои сложени планови кои изгледаат повеќе како приказни отколку како план. Во стратегија можеме да користиме приказни преку реченици кои започнуваат на ќе…

Но, во планот мора да имате специфични активности кои ќе го водат вашиот бизнис кон исполнување на се она што е предвидено со планот. Така да минималните елементи кои ќетреба да ги содржи тој план се:

 • Листа на активности
 • Точен датум на реализација на секоја активност
 • Одговорни лица за спроведување на тие активности
 • Мерни индикатори за секоја активност со кои ќе може да ја мерите успешноста на спроведената активност.

Не е лошо оваа листа на активности да ги содржи и специфичните содржини кои ќе бидат споделени на социјалните медиуми. Сепак содржината е нешто што најчесто ќе се спроведува по еден однапред утврден план.

post

Како до повторување на продажба?

Како до потенцијални потрошувачи?

Како до потенцијални потрошувачи?

Како до повторување на продажба? Прашање кое е постојано актуелно за секој претприемач како и прашањето за тоа како до повеќе купувачи.

Секој претприемач сака неговиот бизнис да има купувачи, но исто така и секој претприемач сака откако ќе успее да стекне критична маса на купувачи истите да се враќаат и повторно да купуваат од нивните бизнис. Едно правило во бизнисот функционира, а тоа е дека многу е певтино да задржиш постоечки купувач отколку да доведеш нов. Ова е едно од круцијалните барања што се поставуваат пред еден бизнис за да се обезбеди долгорочна стабилност и благосостојба на истиот.

Но, како да се постигне едно такво ниво?

За да се успее во повторување на продажба од страна на купувачите потребно е да се исполнат одредени услови од страна на бизниснот. Во понатамошниот текст ќе се обидам да презентирам некои од тие услови.

Времетраење на производ и/или услуга

Производот и/или услугата мора да бидат еден вид на потрошен материјал доколку сакаме да имаме повторување на продажба. Секој производ на одреден начин се троши. Некој побргу, некој поспоро. Но, она што е важно за секој бизнис да успее да ја хармонизира побарувачката на тој производ и/или услуга со животниот циклус на тој производ и/или услуга како и развојниот циклус на новите производи и/или услуги. На пример храна се троши и се купува секојдневно, додека стан или куќа можеби само еднаш во животот.

Квалитет

Квалитетот на производот и/или услугата е вториот услов кој треба да се исполни доколку сакате да осигурате повторно купување од страна на купувачите. Дали доколку не сте задоволни со некој производ и/или услуга од одреден бизнис повторно би се вратиле по одреден период и да го повторите тоа купување? Сигурно не.

Поедноставување на процесот на купување

Како трет услов кој може да доведе до повторување на купување од страна на купувачите претставува постоење на едноставност при извршување на купување. Ставете се во позиција на еден купувач од Ваш бизнис кој би требало во одреден временски период да купува. Што би промениле? Што би подобриле? Што е тоа што ве нервира во самиот процес?

Одржување на квалитетна база на податоци со потрошувачи

Четвртиот услов е да имате и водите квалитетна база на податоци со потрошувачи. Доколку некој купи нешто од Вашиот бизнис за првпат, можеби и никогаш повеќе да не се врати. Но доколку тој купувач влезе со одредени контакт детали во базата на податоци со потрошувачи ќе имате шанса да го привлечете уште еднаш. Можеби најголемиот имот за Вашиот бизнис претставува токму оваа база на податоци.

Присутност онаму каде што се Вашите купувачи

Како петти услов е да бидете секогаш присутни онаму каде што се наоѓаат вашите потрошувачи. Доколку сте присутни, едноставно ги потсетувате дека Вие сте тука за да им го решите проблемот, а со тоа и веројатноста за повторно купување се зголемува.

Вашиот бизнис мора да им се допаѓа

Шести услов е да им се допаѓате на Вашите купувачи. Тоа значи Вашиот продажен тим да им оставил добар впечаток. Тоа значи Вашите маркетинг кампањи да бидат примамливи и корисни. Тоа значи тие да чувствуваат дека Вашиот бизнис се грижи за нив и нивниот проблем.

post

Како до повеќе купувачи?

Како до потенцијални потрошувачи?

Како до потенцијални потрошувачи?

Како до потенцијални купувачи?

Навистина интересно и постојано актуелно прашање за секој претприемач. Нема кој не сака да го знае одговорот.

Но и да го знаеме одговорот, истиот е променлива категорија. Денешниот одговор не мора да биде ист како утрешниот.

Претприемачот при водење на бизнис постојано претставува еден вид на пронаоѓач на нови потрошувачи за негов бизнис.

Еден рибар знае како до улови риба. Знае кои алатки му се потребни, какви временски услови и на што најмногу рибата гризе. Но, тоа е во риболовот. Во бизнисот не е толку едноставно.

Што сакате да „уловите“?

Во бизнисот прво треба да знаете што сакате да уловите. Ова значи треба да знаете кои се Вашите идеални потрошувачи. Заради тоа потребно е да ги опишете во минимум следниве термини:

 • возраст
 • пол
 • вработеност
 • приходи
 • место на живеење
 • образование
 • брачен статус.

Каде се наоѓаат тие?

Откако ќе имате јасна претстава за тоа кои се Вашите потрошувачи, следно што ќе мора да откриете е каде тие се наоѓаат. Следниве прашања ќе ви помогнат во откривање на нивната локација:

 • Каде се движат?
 • Каде јадат?
 • Каде пијат кафе?
 • Која телевизија гледаат или кое радио слушаат?
 • Каде работат?
 • Каков спорт следат?

Што им го привлекува вниманието?

Знаете кои се вашите потенцијални купувачи и знаете каде се наоѓаат. Ајде малку пробајте и вие да бидете таму и едноставно слушајте и вклучете се во конверзацијата. Слушајте и разговарајте, а притоа забележувајте што е она што им го привлекува вниманието.

Можете да го имате најдобриот бизнис. Можете да ги имате најдобрите производи и/или услуги. Но, доколку потенцијалните купувачи не слушнат за вас, доколку не им го привлечете вниманието, тие нема да дојдат и да купуваат. Не, затоа што не ве сакаат, туку затоа што не ве знаат и познаваат.

Ова е многу важен елемент за кој во Премиум Претприемач имаме издвоено цел модул кој трае скоро два месеци.

Кои алатки ќе користите?

Знаете кого треба привлечете, знаете каде се наоѓаат тие кои треба да ги привлечете и знаете што им го привлекува вниманието. Сега изберете ги алатките со кои ќе настапите за да ве дознаат и за да им го привлечете вниманието.

Па што чекаш? Акција….

post

Нова технологија – Отворени претприемнички прашања

Отворени прашања

Отворени прашања

Живееме во свет каде промената е нормална и единствено нешто кое може да се претстави како константа во нашиот личен и бизнис живот. Секој ден читаме за нови технологии, нови сервиси, нови опреми, нови…

Технологијата претставува користење на знаење, методи, техники и алатки кои го трансформираат инпутот во аутпутот во една компанија. Стапката со која технологијата влијае како извор на организациски промени варира од индустрија до индустрија. Како и да е, денес, се чини дека таа има огромно влијание врз сите типови на бизниси.

Како еден претприемач, вие ќе морате да го следите развојот на технологијата во вашата сопствена индустрија и да ги користите последните постигнувања во секојдневното функционирање на вашиот бизнис. Ова ќе бара и организациски промени.

Секој ден се појавува нешто ново. Нешто ново кое има можност да ги промени нашите животи доколку почнеме да го користиме.

Во нашиот ум доаѓат повеќе отворени прашања пред да одлучиме да тоа ново нешто е корисно за нас. Но, прашањата кои постојано се околу нас се:

 • Што е тоа ново нешто? Може да биде комуникациска алатка, социјален медиум, производствена алатка, маркетинг алатка, алатка за зголемување на продуктивност, продажна алатка…
 • Како може да се користи тоа нешто? Дали е едноставно или комплексно за користење?
 • Кој го користи тоа ново нешто? Дали има и други бизниси кои го користат тоа нешто? Какво е нивното искуство?
 • Дали треба да го користам и јас? Ова е најважното прашање кое ќе ве води до донесување на одлука. Доколку со користење ќе го подобрите личниот и бизнис живот би ребало да го користите.
 • Кои ќе бидат користите? Ова се целите кои сакаме да ги постигнеме со користењето.

Што мислите вие? Какви ќе бидат вашите одговори на овие прашања за користење на последната технологија?

Дали си ги поставувате овие прашања секој пат кога ќе прочитате нешто ново за технологија која може да се користи во вашиот личен и бизнис живот.

post

Бизнис идеja и нулта хипотеза

Бизнис идеите се нешто што мора да биде тестирано пред да станат бизнис можности, и пред да бидат трансформирани во вистински бизнис.

За тебе, бизнис идејата е нешто во што лично ти веруваш ќе функционира како профитабилен бизнис. Кога ќе ги вклучите и потребите на потрошувачите во идејата таа ќе стане бизнис можност, спремна за претстоечки стартап.

На пример, имате бизнис идеја која може да биде претставена како изјава која статистичарите ја нарекуваат хипотеза. Хипотеза наједноставно кажано претставува идеја која може да биде тестирана.

Доколку сакаме да го користиме статистичкиот јазик во овој процес, ќе можеме да кажеме дека изјавата дека бизнис идејата ќе успее претставува нулта хипотеза, и сега сакаме да ја тестираме со друга хипотеза која е спротивна н нултата хипотеза. Спротивната хипотеза на нултата хипотеза ќе биде изјавата дека бизнис идејата нема да успее.

Важно е да размислиме за сите можности во процесот на иницијалниот развој или тестирање на бизнис идејата. И една од тие потенцијални можности е дека бизнис идејата нема да успее.

Погледнете во сликата подолу како еден пример на овој процес.

Бизнис идеја - Нулта хипотеза

Бизнис идеја - Нулта хипотеза

Што значи ова?

 • Ја имате вашата бизнис идеја со нулта хипотеза која ќе успее на пазарот како бизнис.
 • Алтернативната хипотеза е дека бизнис идејата нема да успее на пазарот како посебен бизнис.
 • Постојат повеќе рзлични причини за оваа алтернативна хипотеза. Вашата работа е да ги пронајдете сите можни причини кои може да доведат до неуспех на вашата бизнис идеја.
 • Секоја причина која води кон неуспех може да биде избегната доколку вие како претприемач подготвите конкретни акциони чекори за надминување на тие препреки.

Ова е процесот кој мора да се примени пред да го започнете бизнисот, доколку сте претприемач кој е во фаза на започнување на бизнис, или пак доколку започнувате со имплементација на нови бизнис идеи во вашиот тековен бизнис. Секогаш користи алтернативна хипотеза, нешто спротивно доколку сакаш да го тестираш идниот успех.

Последно, не е и најмалку важно е дека секогаш мораш да ги гледаш работите како што навистина се.