post

Дијаграм на тек за SWOT анализа

SWOT анализата е алатка за планирање и особено за стратешко планирање. Се користи за оценување на силините (Strenghts) и слабостите (Weaknesses) како внатрешни елементи на бизнисот и можностите (Opportunities) и заканите (Threats) како надворешни елементи на бизнисот. SWOT анализата има широк спектар на полезности од користење, особено информациите кои се добиваат после една таква анализа. Но често пати SWOT анализата започнува и завршува со матрицата SWOT.

SWOT Матрица претставува квадрант во кој во секое поле се наведени елементите на SWOT – силни и слаби страни како и можности и закани. На ваков начин, целосните придобивки од оваа анлиза се испуштаат. На сликате е претставен целокупниот дијаграм на текот на SWOT анализата кој започнува со скенирање на внатрешната и надворешната околина на бизнисот.

SWOT дијаграм на тек

SWOT дијаграм на тек

SWOT анализата започнува со евалуација на тековната состојба во поглед на внатрешноста на бизнисот и надворешноста на бизнисот. Оваа евалуација на тековна состојба ќе доведе до идентификација на внатрешни и надворешни фактори кои влијаат на бизнисот. Внатрешните фактори можат да бидат силни страни, но можат да бидат и слабости за бизнисот, додека надворешните фактори може да бидат можности или пак закани за бизнисот. Во овој дел е потребно да се идентификуваат сите фактори и да се подредат по значајноста за бизнисот за кој се изведува анализата.

Откако се идентификувани клучните надворешни и внатрешни фактори може да се премине на определување на тоа кои од внатрешните фактори претставуваат силна страна, а кои слаба страна. Додека за надворешните фактори определуваме како можности или закани. Дури сега може да се изведе SWOT матрицата. SWOT матрицата претставува одлична графичка претстава на тоа што е добро, а што не чини во бизнисот како и она што не очекува како можност или закана.

Но што понатаму? Дали оваа е доволно за завршување на анализата? Секоја анализа мора да даде идни насоки за постапување. Ако запреме тука не можеме да кажеме дека сме направиле успешна анализа. Затоа за секоја комбинација од квадрантите од матрицата се определуваат стратегии. Од SWOT матрицата можеме да извлечеме 4 стратегии:

 • S-O стратегии (Силини-Можности стратегии). Овие стратегии треба да ги искористат можностите кои се вклопуваат во силните страни на бизнисот.
 • W-O стратегии (Слабости-Можности стратегии). Овие стратегии треба да овозможат да се надминат слабостите на бизнисот додека се сикористуваат можностите.
 • S-T стратегии (Силини-Закани стратегии). Овие стратегии треба да овозможат искористување на слните страни, додека се елиминираат или намалуваат заканите од околината.
 • W-T стратегии (Слабости-Закани стратегии). Овие стратегии треба да овозможат елиминирање на слабостите и оневозможување на надворешните закани да ги допрат токму тие слабости на бизнисот.

Ваква една анализа со резултат од подготвени стратегии за справување со тековната состојба и подготовка за иднината и која ги опфаќа и внатрешните и надворешните фактори претставува добар одбранбен механизам за секој бизнис.

 

post

Анализа на влијание на политиката врз бизнисите

Бизнис и политика

Бизнис и политика

Во изминатиот период размислував за тема за истражување на претприемач. Дојдов до повеќе интересни идеи, но сепак ја избрав темта за политиката и бизнисот, особено заради актуелноста на политичката тема и има нема избори како и заради тоа што изминативе 20 години политиката стана неизбежен дел од бизнис животот на еден претприемач, сакал тој или не. Затоа и едно вакво истражување кое барем малку ќе ги расветли постоењето ан влијание како и формата на тоа влијание врз бизнисот.

Прашалникот е составен од два дела:

 • Општ дел на прашалникот
 • Политика и бизнисот.

Прашалникот е затворен, следува анализа на одговорите кои ќе бидат објавени на сајтот.

post

Бизнис и политика – одат ли едно со друго?

Бизнис и политика

Бизнис и политика

Не е сигурно, но се поочигледно е дека оваа година ќе биде изборна година. Медиумите пишуваат, партиите прават калкулации, бизнисите плаќаат даноци. Каде е тука претприемачот? Тука е преку неговиот бизнис како даночен обврзник, можеби е тука преку некоја политчка партија заради претстојните избори и можеби е тука за да биде посетен од една (можеби и повеќе) политички партии за да плати уште еден данок (оној неформалниот).

Кога пред едно 7-8 години гледав едно интервју на ТВ спроведено во САД каде ги прашуваат случајните минувачи за претседателот на САД и повеќе одговорија дека воопшто не знаат кој е претседател ми беше многу чудно. Во тоа време (а и сега нешто многу не е изменето) кај нас сите зборувавме за политика и како треба да се оправи државава. Уште на 14 години знаев кој е премиер, гледав избор на претседател (првиот во собрание – неуспешен), знаев кој беше министер за финансии, кој за правда…

Од оваа дистанца се прашувам дали сето тоа ми било потребно? Дали мораше некои вечери да ги поминувам во караница со некој кој мислеше спротивно од мене? Дали уште тогаш мораше да се делиме на сини и црвени? Тоа беа почетоците на 1990-тите. Тогаш политиката беше популарна, но и сега е.

И денес забележувам тинејџери кои знаат многу за политика и политчки партии. Дали е ова нормално? Можеби е нормално бидејќи децата уште сега знаат дека:

 • За да се вработат ќе им биде потребна книшка.
 • За да успеат ќе им биде потребна книшка.
 • За да можат “нормално” да започнат и управуваат бизнис ќе им биде потребна книшка.

Книшката треба да биде од страната на победниците.

Се прашував и уште се прашувам зошто некои “успешни претприемачи” сакаат и влегуваат во политика иако имаме мислење дека тие прават милиони, имаат огромни куќи и добар живот. Можеби е заради:

 • лична сатисфакција преку докажување и на тоа поле или пак заради
 • тоа што политиката е попрофитабилна дејниост.

Едно од овие две е точно. Кое, не можам да кажам можам само да претпоставувам.

Во изминативе 15-20 години исто така забележав некои бизниси од работ на пропаста се враќаат во светот на успешните, не заради тоа што тие претприемачи спаѓаат во категорија на “успешни претприемачи” туку заради тоа што се приклонуваат некаде и едноставно таа приклонетост го бутнува со една инекција во било каква форма или некоја позиција преку која ќе се обезбедат финансиски средства за “враќањето од мртвите”.

Имам искуство во администрација и тоа со две влади и сите имаат свои “миленичиња”. И така додека едните се “миленичиња” другите се “потенцијални миленичиња” кои си ја чекаат својата шанса по изборите, но во исто време можат да го преживеат притисокот особено од претходниот соберен потенцијал кога биле “миленичиња”. Но, што е со оние третите кои не сакаат да се приклонуваат? Тие се оставени на милост и немилост на времето комбинирано со некој притисок за да се приклонат некаде. Сепак, се е бизнис, нели.

Администрацијата треба да биде во функција на граѓаните и бизнисите во една држава. Велиме неспособна, трома администрација. Зошто? Се додека еден добар вработен биде тргнат од работното место кое најдобро знае да го работи само затоа што не сака да биде приклонет кон страната на менаџментот, а не заради неисполнување на работни обврски (иако има махери ова да биде официјалната причина) ќе велиме дека имаме неспособна и тромава администрација.

Па дали одаат заедно политиката и бизнисот? Што мислите?

Наскоро ќе подготвиме една анкета со цел да го анализираме оваа прашање и да го коментираме уште подлабоко.

post

4 Алатки за стратешка анализа

Алатки за стратешки анализа

Алатки за стратешки анализа

Секој претприемач мора да размислува стратешки и постојано да спроведува стратешки анализи. Доколку сакате да преживеете и Вашиот бизнис да бележи постојан раст ќе мора да знаете каде се наоѓате, што се случува околу Вашиот бизнис и каков е потенцијалот на Вашите ресурси (финансии, знаење, вештини, информации…) во однос на иднината која следува за Вашиот бизнис.

Постојат огромен број на алатки за стратешки анализи кои што можете да ги користите за да ја дознаете сегашната состојба во која се наоѓа Вашиот бизнис и да ја предвидите иднината како и Вашите перформанси за иднината. Со помош на тие алатки ќе можете да донесувате поквалитетни стратешки одлуки.

Најкористените основни алатки за стратешка анализа се:

 1. Porter-ов модел на 5 сили
 2. PEST анализи
 3. SWOT анализа
 4. BCG матрица

Porter-ов модел на 5 сили

Овој модел е развиен од страна на Michael Porter на Harvard Busienss School во 1979 година. Michael Porter идентификува 5 сили кои влијаат на бизнисот во неговата конкурентна околина:

Porter-ов модел на 5 сили

Porter-ов модел на 5 сили

 1. Преговарачка моќ на снабдувачите. Вашите снабдувачи може да имаат голема моќ која може негативно да влијае на вашиот бизнис. Тие може да одбијат а работат со Вас, да ви наплаќаат поголеми цени, да не ви доставуваат редовно, да доцнат при испорака… Сето ова може негативно да влијае врз Вашиот бизнис. Мора да се обидете да ги намалите колку што можете повеќе тие влијанија.
 2. Преговарачка моќ на потрошувачите. Ова се однесува на способноста на потрошувачите да извршат притисок врз Вашиот бизнис за да ги промените цените на производите и/или услугите. Многу е значајно да ја најдете позицијата на Вашата моќ при преговарање со потрошувачите. Со поголема цена остварувате и поголем профит. Вашата задача како претприемач е да ја подобрувате оваа ваша позиција.
 3. Закана од нови фаци на пазарот. Секогаш влезот на нови конкуренти ќе влијае на одреден начин на профитабилноста. Мора да размислите какви се бариерите за влез на нови конкуренти на пазарот. Доколку нема бариери вашиот пазар е висококонкурентен и таа конкурентност се зголемува постојано, така да Вие морате постојано да сте внимателни на се што се случува на истиот.
 4. Закана од субститутни производи. Ова се производи кои служат како замена на Вашите производи. Овие производи може да влијаат потрошувачите да не ги користат вашите бидејќи постои алтернатива која е доста поефтина од вашите производи. И овие бизниси кои нудат субститутни производи мора да се разгледуваат како Ваши конкуренти.
 5. Конкурентен ривалитет во индустријата. Каков е конкурентскиот ривалитет во една индустрија е многу важно прашање. Некои индустрии конкурираат само на квалитетот, некои само на цената, некои само во иновацијата, маркетингот или пак некои комбинации… Во секој момент мора да знаете како се одвива конкурентноста во Вашата индустрија и Вашиот пазар.

Откако ќе ги разгледате и наведете сите овие карактеристики по заглавија, секако дека ќе имате поголемо познавање за Вашата индустрија и Вашиот пазар во кој работите.

PEST анализи

PEST Анализи

PEST Анализи

PEST анализата претставува акроним од зборовите Political-Политички, Economical – Економски, Social – Социјални и Technological – Технолошки влијанија врз бизнисот. Ова се подрачјата на околината на Вашиот бизнис. Секое од овие подрачја има одредено влијание. Надворешните извори на организациски промени доаѓаат од оваа подрачје. Целта на оваа анализа е да се анализираат сите влијанија од овие подрачја за да можете до направите соодветна стратегија за вашиот одговор на тие влијаниа.

Класичен начин на изведување на оваа анализа е да ги внесувате влијателните фактори во табела со заглавја на подрачјата од околината.

SWOT анализа

Акронимот SWOT е добиен врз основа на зборовите Strengths-Јачини, Weaknesses-Слабости, Opportunities-Можности и Threats-Закани. Со оваа анализа ги разгледувате вашите јачини и слабости кои можат да бидат финансии, вештини, моќта на брендот кој го поседувате, способност за брзи промени, ресурсите… Сето ова се внатрешни елементи на бизнисот. Секој од овие елементи се рангира согласно јачината или слабоста. Вашата задача е да ги зајакнете јаките страни на Вашиот бизнис и да ги елиминирате слабите.

SWOT Анализа

SWOT Анализа

Преку идентификација на можностите и заканите ќе можете да ги видите насоките за бизнисот. Ова може да биде користење на нова технологија, движењата на пазарот, законски регулативи кои се подготвуваат, влез на нови конкуренти… Значи ова се надворешните елементи на Вашиот бизнис.

Начин на претставување на SWOT анализата може да биде во вид на листа со посебни колони и посебни наслови за елементите од SWOT анализата или пак во вид на матрица.

BCG матрица

BCG Матрица

BCG Матрица

BCG матрица (BCG анализа, портфолио модел, Boston Consulting Group Analysis…) претставува дијаграм кој бил креиран од страна на Bruce Henderson за Boston Consulting Group во 1970 година за да им помогне на корпорациите да ги анализираат сопствените бизнис единици и линии на производи. Оваа матрица ги дели производите врз база на можностите за прибирање на парични средства, која се базира врз учество на производот на одреден пазар како и врз растот на пазарот.

Секој сегмент има свое звучно име.

 • Сегмент 1 – крава за молзење (се наоѓаат на пазарот кој има низок раст, но учеството на производот на тој пазар е големо)
 • Сегмент 2 – кучиња (има мал дел од пазарот, а растот на пазарот е низок)
 • Сегмент 3 – звезда (има голем удел на пазарот и проследен со висок раст на пазар)
 • Сегмент 4 – прашалник (високо растечки пазар додека бизнисот поседува мало учество на пазарот)

Ова се основните анализи кои можете да ги користите за да дознаете каде се наоѓате, кај сакате да одите и како да стигнете таму. Не мора да сте експерт – аналитичар, доволно е само да размислите и да ги забележите овие насоки кои се наведени во овие модели идеите сами ќе ви дојдат за тоа што понатаму. Размислувајте стратешки, само така ќе бидете успешен и секогаш пред вашите конкуренти.

post

BCG Матрица за раст наспроти учество на пазарот

Пред извесен период завршивме со серијалот за животни циклуси на производите. Како што можевте да забележите од тој серијал вие постојано следите, навбљудувате и анализирате како се однесува производот на пазарот за да би знаеле во која фаза е истиот. Затоа во овој пост ќе претставиме една алатка која може да се искористи за анализа на Вашите позиции на пазарот.

BCG Матрица

BCG Матрица за раст наспроти учество на пазарот

Вие како претприемач, треба да знаете во секој момент каде се наоѓате на пазарот, кои производи ви носат најмногу приходи, кои деловни единиц и работат најдобро, а кои не даваат резултати. Доколку ги познавате овие работи за вашиот бизнис ќе можете донесете вистински одлуки за понатамошниот изглед и водење на вашиот бизнис.  BCG матрица (BCG анализа, портфолио модел, Boston Consulting Group Analysis…) претставува дијаграм кој бил креиран од страна на Bruce Henderson за Boston Consulting Group во 1970 година за да им помогне на корпорациите да ги анализираат сопствените бизнис единици и линии на производи.

Оваа матрица ги дели производите врз база на можностите за прибирање на парични средства, која се базира врз учество на производот на одреден пазар како и врз растот на пазарот.

Поради желбата да се даде поголем публицитет на методата, а и поради полесно паметење секој сегмент има свое звучно име.

 • Сегмент 1 – крава за молзење.
 • Сегмент 2 – кучиња.
 • Сегмент 3 – ѕвезда.
 • Сегмент 4 – прашалник.

Сегмент 1 – Крава за молзење

Производите кои се наоѓаат во првиот сегмент се наоѓаат на пазарот кој има низок раст, но учеството на производот на тој пазар е големо. Така да овој сегмент носи постојани приливи на пари. Пример пазарот на лебот, е во принцип со мал пораст. Меѓутоа големо учество на овој пазар на бизниси кои го пласираат овој производ (во овој пример леб) носи константна заработувачка. Секој може да најде сличен производ чија побарувачка не расте рапидно но со големо учество на одреден пазар може да се заработи. Па овој сегмент мора да се чува и одржува.

Сегмент 2 – Кучиња

Производ во вториот сегмент има мал дел од пазарот, а растот на пазарот е низок. Тоа значи дека се поседува производ кој е слабо баран на пазарот и на така слабиот пазар има мало учество. Доколку се случи да производот стане баран на пазарот тогаш во терминологија се сретнува израз “куче почнува да трчи”. Тоа најчесто се случува кога менаџментот на фирмата погрешно го проценила пазарот (неквалитетно извршиле SWOT – или некоја друга анализа) па го подцениле производот. Во ваков случај треба сите капацитети на фирмата да се ангажираат за да се задоволи барањето на пазарот и да се профитира. Меѓутоа во пракса има многу малку вакви примери. Сепак на менаџерски позиции се наоѓаат искусни менаџери и тимови на кои тешко може да им се случи толкаво промашување. Па затоа производи во овој сектор се препорачува да се продадат или да се затворат за да не се зголемуваат трошоците и со тоа загуби.

Сегмент 3 – Ѕвезда

Третиот сегмент е најпосакуван. Производот има голем удел на пазарот и проследен со висок раст на пазар. Тоа се пазари за компјутери, мобилни… па доколку бизнисот на таков сегмент има големо пазарно учество, тоа овозможува големи профити. Овој сегмент треба да се охрабрува и развива.

Сегмент 4 – Прашалник

Производот кој се наоѓа во четвртиот сегмент се наоѓа на високо растечки пазар додека бизнисот поседува мало учество на пазарот. За производот и фирмата во овој сегмент, треба да се дискутира. Бидејки има големо побарување за одредениот производот, но пазарното учество е мало, може да се примени и SWOT – анализа за да се утврдат проблемите во работењето и да се елиминираат за да се зголеми продажбата а со тоа и профитот.

post

Бизнис математика: 20% од 10 е многу помало од 20% од 1000

Бизнис математика

Бизнис математика

Бизнис математика претставува секојдневна работа на еден претприемач. Како и да е, различни гледишта носат различни резултати и констатации за можните идни насоки.

Ист процент од нешто е многу помал од истиот процент од нешто поголемо. Како и да различните бизнис елементи доведуваат до различна математика при што еден ентитет се чини дека е поуспешен од другиот.

Да се поиграме со една проста бизнис математика.

Бизнисот А се наоѓа на пазарот со 100.000 луѓе на кој има 10% учество. Ова не е исто со бизнисот Б кој се наоѓа на пазар со 1.000.000 луѓе и на кој има исто учество од 10%. Бизнисот А има 10.000 купувачи, додека бизнисот Б има 100.000 купувачи. Со оваа математика очигледно е дека бизнисот Б е подобар од бизнисот А.

Но, да продолжиме со „весела математика“ на истиот пример пред да прогласиме дека еден е победник во однос на другиот.

Што ќе се случи доколку просечен износ на купување во пари за едн година од страна на еден купувач кај бизнисот А изнесува 5.000 денари, додека кај Б изнесува 100 денари. Во еден ваков случај А ќе има годишен приход од 50.000.000 денари, додека Б ќе има годишен приход од 10.000.000 денари. Очигледно дека во овој случај А е подобар од Б иако Б има повеќе купувачи.

Што ќе се случи доколку профитната маржа на А е 5% а на Б е 35%? Во овој случај, А ќе има 2.500.000 денари профит, додека Б ќе има 3.500.000 денари профит. Кој бизнис е подобар? Очигледно Б е попрофитабилен.

Забележувате како од математика до математика се случуваат драстични промени во донесување на заклучоци.

Што можам да кажам, освен дека:

 • Се во бизнисот започнува од пазарот и потрошувачите.
 • Се е околу математикта која ја изведуваме.
 • Се се базира на елементи и гледишта кои го разликуваат еден бизнис од друг.
 • Се мора да се евалуира до крај или до линијата финиш.

Започнете да се играте со бројките и различните фактори кои влијаат на тие бројки. Користете рзлични гледишта во различни аспекти. Ќе се изненадите колку се различни работите околу Вашиот бизнис.

Што мислите Вие, како бројките ќе влијаат на вас?

post

SEO – Оптимизација за пребарувачи – Анализа 2

SEO Анализа

SEO Анализа

За SEO или оптимизација за пребарувачи пишував во еден серијал од повеќе постови кој можете да го прочитате во насловот SEO – Оптимизација за пребарувачи. Пред едно 2 месеци објавив некои резултати од една континуирана моја анализа на влијанието на повеќе фактори врз позицијата на која се појавува еден веб сајт на резултатите на Google. Таа анализа е претставена во SEO – Оптимизација за пребарувачи – Анализа.

Во овој пост ќе ги претставам дел од најновите податоци од оваа анализа.

Првин, потсетување за текот на анализата на SEO фактори…

Анализата се состои од избор на 20 збора и резултатите за првите 10 веб страни на Google. Месечно се додаваат по 20 нови зборови во базата на податоци заедно со резултатите за секој од долунаведените фактори. Овие резултати доаѓаат од 20 зборови во јули и 20 зборови во август или вкупно 40 зборови. Анализирани се скоро 400 веб сајтови кои се појавуваат на првата страна од резултатите при пребарување на тие зборови на Google со сите нивни SEO фактори.

Факторите кои ги анализирам во однос на позицијата на пребарувачите се следниве:

 1. Google Page Rank – Рангирањето од страна на Google во однос на авторитетот на веб страната
 2. Дојдовни линкови – Колку дојдовни линкови има соодветната веб страна
 3. Зборови – Колку зборови има соодветната веб страна која излегува на резултатите по пребарување.
 4. Повторувања – Колку пати тој збор се повторува во текстот на страната.
 5. Густина – Колкав е процентот на појавување на тој збор.
 6. Наслов – Колку пати е содржан зборот во насловот.
 7. Линк – Колку хиперлинкови има на тој збор во текстот.
 8. Alt – Колку пати во Alt делот се користи зборот (Alt служи за давање на опис на сликата).
 9. Клучни зборови – Колку пати е содржан зборот во клучните зборови.
 10. Опис – Колку пати е содржн зборот во описот.
 11. Болд – Колку пати е болдиран зборот низ текстот.
 12. H1 – Колку пати е содржан зборот во H1 tags.

Резултати од оваа анализа на SEO фактори

Првин да напоменам неколку работи. Како што напоменав овие резултати доаѓаат пред промени на функционирањето на пребарувањето на Google. Како се додаваат повеќе податоци во базата на податоци која ја користам за овие анализи така и се менуваат заклучоците од анализата. Ова е жива материја и влијаат многу елементи кои се надвор од математиката во оваа анализа како на пример;

 • Видот на клучен збор за пребарување
 • Конкуренција за тој клучен збор
 • Индустрија во која се наоѓаат тие веб сајтови

На сликата подолу се дадени резултатите на влијание на определени фактори врз позицијата добиена при пребарување.

Резултати од SEO анализа

Резултати од SEO анализа

Забележувате дека постојат одредени промени во однос на минатиот пат. Тоа е математиката која ја обожувам. Различни податоци различни резултати. Да искоментирам нешто од оваа табела:

 • Насловот и понатаму останува најважен фактор за позицијата на страната со резултатите.
 • Клучните зборови ме изненадија, бидејќи пред два месеци беа последни. Најверојатно, во оваа анализа има доста веб сајтови кои извршиле соодветно поставување на клучните зборови. Но треба да напоменам дека при проверката на веб сајтовите со поголем број на клучни зборови во полето клучни зборови се појавија веб сајтови со висок PR и голем број на дојдовни линкови. Затоа не можам да кажам дека овој резултат треба да се земе како сосема точен, иако треба да го имаме во предвид.
 • Број на зборови е на трето место што не е изненадувачки.

Не би продолжувал понатаму со сите останати фактори, оставам на вас да ги толкувате.

Би сакал да додадам дека оваа е комплексна анализа и не може само од оваа табела да се извлекуваат заклучоци. На пример, имаме позитивна и негативна корелација што значи високо влијание со знак – и високо влијание со знак +. Интересно е дека:

 • Google PR има негативна корелација што кажува дека е точно што повисок PR има еден веб сајт ќе има подобра позиција.
 • Alt има негативна корелација што кажува дека колку повеќе пати се користи Alt Tag на една веб страна ќе се добие подобра позиција.
 • Повторување – негативна корелација. Колку повеќе пати зборот е содржан во текстот ќе има подобра позиција за тој збор.

Нешто за влијанијата

Малку да презентирам и за меѓусебното влијание на одделните фактори (ќе ги изберам најголемите 3 корелации иако има и други кои даваат некој интересен патоказ):

 • Наслов – Опис. Овие два фактори имаат најголема меѓусебна позитивна корелација (0,566). Што значи дека би требало да бидат соодветно усогласени за подобри резултати доколку анализираните веб сајтови ги земеме како најдобри бидејќи се наоѓаат на првите 10 позиции.
 • Густина – Повторување – Линкови. Густината веќе нема да ја анализирам бидејќи е резултат на повторување и број на зборови. Но, овие фактори се на второ место со најголема меѓусебна корелација (0,561). Колку повеќе повторувања имаме во текстот на соодветниот збор ќе треба и повеќе хиперлинкови да бидат содржани на тие зборови. Ова е логичен резултат во секој случај.
 • Број на зборови со линкови. На трето место со корелација од 0,409 доаѓаат овие два фактори, што е логично како и претходото. Значи доколку имаме повеќе зборови треба да имаме и повеќе линкови.

И за крај од презентациите за анализа за овој месец само еден мал сегмент од различните аспекти на анализирање кои ги правам во оваа подрачје.

post

10 Извори на информации за успешна анализа на пазарот

Информации за анализа на пазарот Успешен претприемач мора да има способност да го избере вистинскиот производ и/или услуга што ќе им го понуди на купувачите на пазар на кој постои конкуренција. Сигурно и некој пред вас започнал сличен бизнис и нуди некои производи на пазарот. Можеби сеуште нема конкуренција, но не очекувајте дека така и ќе остане за долго време. Вистинскиот производ и/или услуга кој ќе треба да го изберете ќе ви го каже почетната анализа на пазарот.

Сигурно ќе се запрашате зошто би постоел простор за влез на пазарот со производ кој што идната конкуренција го нуди. Треба секогаш да имате на ум дека пазарот се менува многу бргу. Производите кои што биле најпродавани и најкористени пред 5 години веќе не постојат. Начинот на кој се продавале тие производи пред 5 години не е ист, со тоа што денешните можности се многу поголеми. Денес постојат илјадници производи кои се консумираат од страна на потрошувачите, а постојат и илјадници начини со кои вашиот производ и начинот на продажба можат да се разликуваат од вашата идна конкуренција. Вашата работа при избор на бизнис идеја е да изберете производ и начин на продажба кој ќе биде подобар на одреден начин од она што во моментот е понудено на пазарот. Ова правило продолжува постојано и во понатамошниот животен циклус на Вашиот производ или бизнис. Токму затоа критичен елемент во оваа предстартап фаза е почетна анализа на пазарот.

Во понатамошниот дел се дадени некои извори на информации кои ќе ви помогнат за успешна анализа за избор на производот кој ќе го понудите на пазарот:

1. Локации на слични бизнис

Прошетајте ја улицита и околните улици каде планирате да биде лоциран вашиот бизнис. Направете квантитативна и квалитативна анализа на посточките бизниси на таа локација и потесната и пошироката околина на таа локација. Со помош на овие анализи ќе стекнете осет за понудата на тие бизниси меѓу кои се и потенцијални Ваши конкуренти.

2. Производ и/или услуга

Вие веќе имате или идеја или сте во бизнис со некој производ и/или услуга. Започнете со Вас самите, па потоа продолжете со Вашите најблиски, роднини и пријатели. Размислете дали вам ви се потребни тие производи, дали би ги купиле доколку се најдете во позиција на купувач. Дали тие производи би им ги подариле на вашите најблиски. Разговарајте со вашите најблиски дали имаат потреба од тие производи и колку често ги користат. На ваков начин ќе ги класифицирате производите во однос на побарувачката.

3. Анализа на побарувачка преку анкетен прашалник

Можете да спроведете и анкетен прашалник за побарувачката на тие производи. Ова претставува поскапо решение, но од друга страна дава поквалитетни резултати. Постои можност и да ангажирате виртуелен консултант за оваа прашање. Но, доколку имате веб сајт или пак блог едноставно можете да спроведете анкетен прашалник за посетителите.

4. Интернет Форуми

Втор начин за проверката на побарувачката е да се поврзете на некој форум на интернет и да отворите тема за вашиот иден или сегашен бизнис во однос на мислења за производот кој што планирате да го понудите. Ова е бесплатен начин, но бара познавање од работа со интернет. Еден недостаток може да биде што не знаете за кој регион или подрачје се однесуваат тие мислења. Од друга страна може да добиете и еден куп на безполезни одговори во вид на потсмевање или погрешно насочување. Затоа, иако овој начин вреди пробување сепак бидете внимателни.

Пребарајте други теми на форуми на интернетот кои имаат некоја врска со вашата бизнис идеа и внимателно прочитајте ги и забележете ги различните мислења на различните луѓе. На ваков начин ќе створите одредена слика за идната понуда и побарувачка на вашиот потенцијален производ.

5. Блог пост

Доколку имате Ваш бизнис блог или пак личен блог можете да ја искористите предноста на пост за вашите идеи. Едноставно образложете ја идејата и поставете прашања на кои посетиелите ќе можат да одговорат преку коментари.

6. Државен завод за статистика

На сајтот на Државен завод за статистика на Република Македонија постојат месечни и годишни статистички извештаи за различните индустрии и дејности согласно националната класификација на дејности при што ќе можете да видите како различните продажби поминуваат на пазарот во Република Македонија.

7. Весници, радио телевизии

Разгледувајте ги весниците, телевизиските станици за да ги видите рекламите на производите што се нудат. Честопати увозниците или дистрибутерите на производите даваат реклами за истите. Со особено внимание забележете што се случува во индустријата на оваа поле.

8. Потенцијални добавувачи

Пронајдете ги добавувачите на тие производи во Златна книга или Жолтите страници. Јавете се за да ви испратат понуда преку факс или меил. На овој начин ќе дојдете до набавната цена на производите. Контактирајте неколку конкуренти за да видите колкава е малопродажната цена. Со ова ќе ја утврдите моменталната маржа за тие производи.

9. Google

Google е најголемата база на податоци во светот со информации од сите можни подрачја или индустрии. Пребарајте го Google за производите што ги анализирате, ќе добиете еден куп на вредни информации кои може да ги користите и во подоцнежните фази на вашиот бизнис.

10. Најмување на професионалци

На крај можете сето оваа да оставите да го изведе некој друг за вас, односно вашиот консултант. Со што ќе заштедите доста време, но од друга страна ќе ве чини одреден дел од вашите лични финансии.

post

SWOT анализа – еден прашалник

SWOT Анализа

SWOT Анализа

Ова е оригиналниот примерок на Анкетен прашалник кој послужил за изработка на магистерскиот труд на м-р Илија Чубровиќ. Овој Анкетен прашалник претставува практична примена на SWOT-анализа при истражување на работењето на производствените претприатија, меѓутоа може да се користи и во секое друго претприатие.

Опфатени се сите актуелни прашања во тој период. Временска дистанца покажа дека доколку во денешно време повторно би се правила анализа некои нови прашања би било потребно да се постават, одредени прашања се сеуште актуелни, додека актуелноста на некои прашања се изгуби. Меѓутоа принципот на работењето би останал ист, а добиените согледувања за работењето на претпријатието би било целосно.

Овие прашања можете да ги искористите како идеја за спроведување на една Ваша SWOT анализа. Прашалникот е поделен на два дела:

 • Првиот дел е за внатрешните карактеристики на Вашиот бизнис – јаки и слаби страни.
 • Вториот дел е за надворешните карактеристики на Вашиот бизнис – можности и закани.

А. Оценување на јаките и слабите страни на фирмата, односно на предностите и недостатоците

1. Мотивираноста на Вашите вработени има одредено влијание врз резултатите од работењето. Мотивираноста може да се оствари на различни начини. Вие сигурно на ова поле преземате одредени активности. Дали Вашето ангажирање на ова поле е Ваша јака или слаба страна?

2. Обезбеденоста со кадри има одредено влијание врз квантитетот и квалитетот во работењето. Дали обезбеденоста со кадри (и стручни и раководни и работоводни) е Ваша јака или слаба страна?

3. Малиот бизнис е можност да се биде “сам газда”. За луѓето што работат во големите претпријатија ова не е така. Колку Вие сте навистина “сам газда”? Дали е ова Ваша јака или слаба страна?

4. Евидентно е дека Вие сте сам на “врвот на пирамидата”. Имате само Ваши подредени. Немате претпоставени, немате колеги “по хоризонтала”. Дали оваа релативна “осаменост” ја сметате за Вашата јака или слаба страна?

5. Вие имате некој вид образование добиено од средношколскиот и високо-образовниот систем на државата. Дали Вашето базично образование го сметате за Ваше јака или слаба страна?

6. Вие сигурно имате одредени сознаниа за конкурентските фирми од областа на делување на Вашата фирма. Дали овие сознаниа за конкурентите ги сметате за Ваша јака или слаба страна?

7. Вашите производи се со одреден квалитет. Квалитетот на финалниот производ е резултат на квалитетот во работењето. Дали квалитетот и на производот и на работењето го сметате за Ваша јака или слаба страна?

8. Во индустриските фирми за да се произведе некој производ е потребна проектанско–конструктивна, технолошка и работна документација. Оваа документација може и не мора да соодвествува на потребите на работниците на работните места. Дали квалитетот на документацијата го сметате за Ваша јака или слаба страна?

9. Иновациите во производот, техниката и технологијата се битни. Кај Вас сигурно се работи нешто во оваа област. Дали тоа што го остварувате на полето на иновативно-инвентивната и унапредувачка дејност го сметате за Ваша јака или слаба страна?

10. Рекламирањето, односно пропагандата или пошироко односите со јавноста имаат за цел да ги запознаат купувачите со Вашиот производ. Дали ова Ви е јака или слаба страна?

11. Во услови на пазарно стопанисување и на Вас и на Вашите вработени им се потребни знаења од маркетингот. Дали знаењата од маркетингот на сите Ваши вработени (заедно со Вас) ги сметате за Ваша јака или слаба страна?

12. Во големите фирми има соодветна организациска поставеност. Има сектори, служби, одделенија… Вие тоа го немате. Вие имате едноставна организациска шема, без многу “хиерархија”. Дали ова го сметате за Ваша јака или слаба страна?

13. Ако работата на некој вработен е нормирана тоа значи дека таа работа може да се мери, па и тоа да биде основа за наградување. Работите во производството обично се нормирани, но вон од производство не се. Дали степенот на нормираност (по обем и по квалитет на нормираноста) го сметате за Ваша јака или слаба страна?

14. Автоматската обработка на податоците, пошироко компјутеризацијата сигурно ја зафатила и Вашата организација. Компјутерите освен во сметководството можат “да влезат” и во проектирањето, во контролата на залихите и сл. Дали ширината на фронтот на компјутеризацијата го сметате за Ваша слаба или јака страна?

15. Меѓучовечките односи во работниот колектив се битни за резултатите од работењето, за соработката и сл. Дали постојното ниво на меѓучовечки односи го сметате за Ваша јака или слаба страна?

16. Роковите, заедно со квалитетот и цените, се битна компонента во деловноста. Се мисли на роковите при извршување на некоја договорена работа. Дали запазувањето на роковите го сметате за Ваша јака или слаба страна?

Б. Оценување на шансите и заканите, односно на можностите и опасностите како надворешни дејствувања

1. Има мислење дека транзицијата кај нас се “издолжи”. Дали ова продолжено егзистирање на транзицијата го сметате за шанса или закана?

2. Во областа на Вашиот бизнис сигурно научниот и технолошки развој Ви “праќа” сигнали за новини. Она што доаѓа од развиениот свет, а се однесува на развојот на Вашиот производ, техника и технологија, за Вас е шанса или закана?

3. Развиениот свет бара од фирмите во своите земји и од фирмите во другите земји да имаат цертификат за стандарди (ISO 9000, ISO 14000). Тоа се шанси или закани?

4. Нашиот банкарски систем на еден или друг начин го прати развојот на малиот бизнис. Ваше мислење, односно оценка, дали нашиот сегашен банкарски систем е шанса или закана за Вашиот бизнис?

5. Евидентни се различни фондови и фондации кои обезбедуваат финансиски средства за мали бизниси. Тоа е шанса или закана?

6. Стопанската комора е асоцијација на стопанските организации. Дали делувањето на стопанската комора пружа шанса или закана за Вашата фирма?

7. Веќе десетина години градиме определен политички систем определен со повеќепартиски систем и со парламентарна демократија. Дали овој систем како што ние го практикуваме е за Вас шанса или закана?

8. Дел од она ново што се гради е и судскиот систем. Дали во него гледате шанса или закана?

9. Нашата земја прави напори за приклучување кон Европската унија и НАТО. Дали во тие настојувања гледате шанси или закани?

10. Кај нас законодавната власт “произведува” закони. Често пати се случува законите да бидат оценети со негативна оценка од Уставниот суд и да бидат поништени. По оваа или по некоја друга основа законите често се менуваат. Оваа го оценувате за Ваша шанса или закана?

11. Ние имаме некаков систем на локална самоуправа. Дали постојниот систем го гледате како Ваша шанса или закана?

12. Пред извесно време е воведен данок на додадена вредност (ДДВ). Дали воведувањето на овој систем го оценувате за шанса или закана?

13. Странските инвеститори влегуваат во нашата земја. Кога политичките прилики ќе бидат подобрени ќе се очекува нивно поголемо навлегување. Дали тоа го оценувате како шанса или закана?

14. Постои т.н. црна, сина, сива,… економија со “диво” влегување во нашата држава со неплаќање давачки на државата и сл. Дали ова го цените за шанса или закана?

15. Вашата фирма има воспоставено деловна соработка со други фирми кои нашто работат за Вас. Тоа се ваши кооперанти. Односите на релација Ваша фирма–кооперанти ги оценувате како шанса или закана?

16. Нашата држава има определен девизен режим во кој, за сега, односот на нашиот денар спрема, на пример, германска марка е определен и фиксиран на околу 1:31. Дали овој фиксиран девизен однос за Вашата фирма е шанса или закана?

Овој прашалник можете да го измените и да исфрлите некои прашања и да додадете некои прашања и во една табела со 4 колони наведете ги сите ваши јаки страни (прва колона) како и слаби страни (втора колона) и вашите можности (трета колона) и закани (четврта колона.

post

Форум – Маркетинг Средство 57

Caixa Forum Stairs
Image by felipe_gabaldon via Flickr

Ќе продолжам оваа недела со 57-то маркетинг средство на претприемач – форум. Не сум некој преголем љубител на форуми, но морам да бидам реален дека кога станува збор за онлајн маркетинг средства има потенцијал за одлично искористување во бизнис цели. Кога станува збор за форум интерeсно е што ова маркетинг средство може да има повеќенаменско користење. Тоа не значи дека за да го користите ќе мора да имате свој форум.

Што е форум?

Интернет форум едноставно претставува платформа преку која се разменуваат различни пораки или дискусии помеѓу членовите на форумот. Тој е место каде се поставуваат прашања за одредена проблематика и се очекува дека некој од заедницата (членови) ќе знае некои одговори, има искуство со предметното прашање и ќе ги сподели своите знаења.

Луѓето партиципираат во различни форуми со цел да споделуваат различни теми од интерес. На пример, јас лично членувам во неколку форуми, поточно три. Едниот ми е платежен и плаќам месечна членарина додека останатите два ми се бесплатни, но ограничени само на купувачи на нивни производи и/или услуги.

Како да го користите

Како што наведов на почетокот за разлика од она што досега го зборувавме за онлајн маркетинг средства како блогот и веб страната кои беа лични за Вашиот бизнис, форумите се доста поопширни во поглед на темата и содржината и во поглед на можностите за користење. Така да би извлекол два начини на користење на форум како едно маркетинг средство:

 1. Имање на сопствен форум и
 2. Активност на други форуми.

1. Имање на сопствен форум

Можеби како дел од тактиките на Вашата онлајн стратегија ќе ја имате и тактиката за сопствен форум. Тоа значи вие, или Вашиот бизнис да администрира форум за одреден бизнис или маркетиншка цел. Како некои можности за користење на форум би било техничка подршка, или пак споделување на искуства за користење на Вашиот производ и/или услуга.

Процесот на креирање на форум е едноставен како и блогот преку користење на специфичен софтвер кој потоа го персонализирате и администрирате. Треба да се напомене дека за форум е потребно да имате едно лице администратор кој би ги администрирал различните пораки од членови како би се избегнало објавување на несакани пораки реклами во стилот на вијагра, односно спамирање.

2. Активност на други форуми

Умешноста и креативноста на еден претприемач е да дојде до квалитетни информации, да ги трансформира тие информации во квлитетни акции за твојот бизнис и секако секоја комуникација да ја претвори во потенцијална бизнис зделка. Форумите имаат одлична можност за ова, потребно е само да се најдете на вистинското место (форум) и да започнете со конверзација.

Би издвоил неколку покарактеристични можности за користење на форумот:

 1. Проучување на пазарот. Преку форуми можете да дојдете до она што претставува болка (проблем) на еден потенцијален купувач. Можете и да ги откриете различните однесувања на различните потенцијални купувачи…
 2. Промоција на производи и/или услуги. Во специфични ситуации можете да го искористите и за да го испромовирате Вашиот производ или пак услуга. Но, не спамирајте, користете го ова само доколку некој побара одговор во кој може да биде содржан и Вашиот производ и/или услуга.
 3. Градење на експертиза. Помагајќи им на луѓето кои имаат некаков проблем или пак бараат одговори едноставно ќе ја зголемува Вашата експертиза како претприемач, а со тоа и видливоста и препознатливоста на Вашиот бизнис.
 4. Сообраќај кон Вашата веб страна. Доколку креирате вредност и споделувате навистина квалитетни совети и ресурси секој ќе сака да види нешто повеќе за Вас преку Вашата профил страна каде ќе го има и линкот до Вашата веб страна или пак блог. Понекогаш ќе можете да споделите и линк до Вашиот блог доколку одговорот на темата е даден таму. Сето ова ќе го зголеми сообраќајот кон Вашата онлајн присутност.

Процес на имплементација

Форумот е доста социјализирана технологија преку која повеќе индивидуалци комуницираат и споделуваат разни теми од интерес. Затоа како најадекватен пристап би го искористил пристапот опишан во написот Бизнисот е една обична игра. Ова знчи дека првин ќе треба да ги научите правилата на играта на играта. Така да како специфични чекори би ги издвоил следниве:

 1. Анализирај ги форумите во твојата индустрија.
 2. Избери неколку влијателни.
 3. Следи ја играта која ја играат другите членови и учи.
 4. Приклучи се во заедницата преку конверзација и споделување и размена на искуства.
 5. Помагај им на другите членови.