post

Бизнис идеи – 3 Генератори

На претприемач пред повеќе месеци објавивме напис за еден генератор на бизнис идеи. Всушност тоа се онлајн алатки кои можат да помогнат во зголемување на креативноста при генерирање на бизнис идеи кога сте во фаза на започнување на бизнис или пак сакате да го проширите постоечкиот бизнис со нов. Извршив едно истражување и пронајдов уште некои такви алатки – помагала за зголемување на креативноста при генерирање на бизнис идеи.

 • Генератор на бизнис идеи на Тhe Director’s Bureau. Ова е алатката која веќе ја споменав. Од три категории на зборови по случаен избор креира сложенки кои може да претатавуваат извор на креативност за добра бизнис идеја.
 • Генератор на имиња на проекти online-generator. Овој генератор генерира по случаен избор креативни имиња на проекти. Целта на овој генератор е да изработи креативни имиња на проекти кои се инспиративни. Може да се извлечат интересни бизнис идеи. Има над 5 милиони случајни имиња на проекти. На оваа страна можете да најдете уште неколку онлајн генератори како генератор на бизнис име, на производ …
 • Генератор на бизнис идеја на randomzoo. Ова е уште еден генератор кој со еден клик генерира различни бизнис идеи. Има навистина забавни, па дури и смешни бизнис идеи како на пример, производи за ослабнување на свињи.

Ова се само алатки кои би ја зголемиле креативноста и не значи дека веднаш може да се применат тие идеи во започнување на нов бизнис. Прв чекор во започнување на секој бизнис е зголемување на креативноста заради генерирање на колку што можеме повеќе бизнис идеи. Можете да прочитате за 6 совети за зголемување на креативноста за добра бизнис идеја.
Ќе продолжиме со серијалот за бизнис идеи на претприемач. Следува:

 • Online места како извор на бизнис идеи
 • Ofline места како извор на бизнис идеи
post

КАКО ДО БИЗНИС ИДЕЈА КОЈА Е ВО СОГЛАСНОСТ СО ВАШИТЕ ВЕШТИНИ?

Како што знаете секој бизнис започнува со бизнис идеја која што доаѓа од мозокот на претприемачот. Колку Вашата бизнис идеја има поголема бизнис потенцијална енергија толку ќе биде поголема бизнис потенцијалната енергија на целиот бизнис. Бизнис идејата е првиот чекор во започнување на бизнис. Но, една работа која може драматично да ја зголемат потенцијалната енергија на Вашата бизнис идеја е таа бизнис идеја да одговара на Вашето знаење и пасија за нешто.
Веќе пишувавме за три чекори во процесот на генерирање на бизнис идеи:

 • Прв чекор: Интеграција на Вашето знаење, пасија и хоби
 • Втор чекор: наоѓање на проблем на пазарот и
 • Трет Чекор: Дефинирање на целен пазар

Доколку го изведете успешно првиот чекор од процесот на креација на бизнис идеја веќе ќе поминете половина пат за да постигнете Вашата бизнис идеј да биде со најголема бизнис потенцијална енергија.

Овој прв чекор интеграција на знаење, пасија и хоби претставува интеграција на Вашите вештини во Вашиот иден бизнис. Што се тоа вештини? Наједноставно кажано вештините претставуват знаење да се извршуваат некои активности или задачи. Но, од каде оваа знаење? Знаењето се стекнува преку пет можни извори на знаење како што се:

 • Знаење од образовниот систем
 • Знаење од дома
 • Вродена интелигенција
 • Знаење стекнато со искуство
 • Знаење од Вашето хоби

Кои се идните поволности

Вашите вештини претставуваат непресушен извор на потенцијална енергија за Вашиот бизнис не само во фазата на започнување туку и во понатамошните фази од животниот циклус на бизнисите. Тие претставуваат Вашата суштинска конкурентска предност за Вашиот бизнис. Можеби во почетните фази на Вашиот бизнис токму вашите Вештини ќе бидат клучни за стекнување на соодветна конкурентска предност. Кога имате вештини за Вашиот бизнис ќе имате моќ да го однесете Вашиот бизнис кон успешноста. Потоа ќе ја сакате Вашата работа со што ќе донесете голем потенцијал во Вас самите како претприемач. Да не заборавиме на заштедите кои ги добивате.
Следниве поволности ќе можете да ги почувствувате со започнување на бизнис кој е креација на бизнис идеја која е во склад со Вашето знаење:

 • Ќе имате знаење за Вашиот бизнис. Доколку имате знаење ќе ги избегнете грешките кои може да бидат опасни за Вашиот бизнис.
 • Доколку имате вештини со кои ќе ги изведувате активностите на Вашиот бизнис тогаш ќе заштедите пари од најмување на луѓе за да се изведат тие активности.
 • Ќе можете да го решите секој проблем кој ќе се појави во Вашиот бизнис.
 • Процесот на донесување на одлуки ќе биде поквалитетен и поефективен.
 • Ќе ја сакате Вашата работа. Ова ќе донесе и среќа во Вашиот живот.
 • Вашата пасија за бизнисот ќе биде на највисоко можно ниво.
 • Вашата работа нема да биде многу стресна.
 • Ќе стекнете конкурентска предност која не може да се имитира.

Процес на добивање на бизнис идеја во согласност со Вашите вештини

Значи вие имате некои вештини стекнати преку едукација, интелигенција, од дома, искуство или пак хобито. Доколку сакате да дојдете до бизнис идеја која ќе биде во согласност со Вашите вештини ќе треба да поминете низ следниов процес на генерирање на бизнис идеи:

 • Анализа на Вашите вештини. Во овој дел ќе треба да си поставите и одговорите неколку прашања. Какви се вештини ги имате? Кои вештини ви се на високо, а кои на ниско ниво? Какво е Вашето образование? Кое е Вашето хоби? Откако ќе ги наведете сите вештини кои ги имате подредете ги од оние со највисоко ниво до оние со најниско ниво
 • Генерирање на бизнис идеи во согласност со тие вештини. Во оваа фаза од овој процес мора да ја кренете креативноста да ви биде на високо ниво. Веќе пишувавме за креативноста во 6 совети за креативност за добра бизнис идеја. Забележувајте ги идеите покрај секоја претходно забележана вештина.
 • Избор на бизнис идеја која е во согласност со повеќето од Вашите вештини. При избор внимавјте да ги изберете идеите кои се во согласност со вештините кои ви се на повисоко ниво.

При овој процес изберте повеќе бизнис идеи бидејќи ова е само првиот чекор од процесот на креација на бизнис идеи. Сеуште ќе треба во идејата да ја внесете пазарната карактеристика на истата – проблем и целен пазар. Но, во секој случај како што напоменавме ова е половина пат до Вашата бизнис идеја со голема потенцијална енергија.

post

БИЗНИС ИДЕЈА – ТРЕТ ЧЕКОР: ЦЕЛЕН ПАЗАР

Во првиот чекор размислувавме за идеи кои знаеме да ги спроведеме, спроведувањето ќе ни биде забавно како хоби, ќе имаме пасија за нивно спроведување, ќе постои потреба или проблем кој таа бизнис идеја треба да го реши. Откако избереме идеја која ги исполнува горните услови третиот чекор е да размислиме за целниот пазар.

Корисно е во оваа фаза од развојот на бизнисот да се размисли за целниот пазар на кој ќе се насочи тој бизнис.

Што е целен пазар? Целен пазар е еден дел од пазарот на кој ќе се насочи нашата идеја. За доаѓање до целен Targetmarket пазар потребно е да направиме сегментација на пазарот, односно да го поделиме пазарот на помали делови врз основа на некои карактеристики како што се:

 • старост (на пример, целен пазар ќе ни биде сегментот од 20 до 50 години)
 • пол (на пример, целен пазар ќе ни биде сегментот жени)
 • географија (на пример, целен пазар ќе ни биде сегментот Скопје)
 • примања (на пример, целен пазар ќе ни биде сегментот кој има месечни примања од 30.000 денари нагоре)

Но, уште подобра е комбинација на горенаведените карактеристики, на пример, целен пазар ќе ни биде Скопје, мажи и жени од 20 до 50 години и кои имаат примања над 30.000 денари. Во една ваква изјава може да додадеме и потребата која ќе се задоволува или пак проблемот кој ќе се решава со таа бизнис идеа. Ова во голем дел ќе ни помогне и при изработка на маркетинг елементите од бизнис планот како и проценките на продажба. Секоја проценка на продажба тргнува од целниот пазар и избраниот сегмент на пазарот како бројка. На ова се додава потребата или желбата за решавање на проблемот на потенцијалните потрошувачи, конкуренцијата итн. На ваков начин може да се дојде до некоја проценета бројка во парчиња или пак во денари на продажба.

Целниот пазар и сегментацијата за секој бизнис во оваа фаза на сонување е многу важно прашање. На ваков начин целата енергија и сила на претприемачот ќе биде насочена кон тој целен пазар. Подоцна и маркетинг активностите ќе бидат насочени кон тој целен пазар и на таков начин се применува 80/20 правилото при што се зголемува ефикасноста и ефективноста на претприемачот па и на бизнисот.

post

БИЗНИС ИДЕЈА – ВТОР ЧЕКОР – ПРОБЛЕМ

Во претходниот натпис Бизнис идеја – прв чекор пишувавме за нешто како предчекор за бизнис идеа, а тоа е да имаме знаење за спроведување на таа бизнис идеја, да ни претставува како хоби за да се забавуваме при спроведување и да имаме пасија за таа бизнис идеа. Доколку дојдеме до бизнис идеја која ги задоволува овие 3 критериуми или предуслови можеме да преминеме на вториот чекор, а тоа е да анализираме дали таа бизнис идеја решава некаков проблем. Но, пред да започнеме со вториот чекор да се потсетиме дека бизнис идеите од првиот чекор ги бележиме во книга со бизнис идеи.

За да некој купува нешто од Вашиот бизнис со тоа нешто треба да се задоволи одредена потреба, да се реши некаков проблем што таа личност го има. Инаку зошто некој би купувал нешто? На пример можеме да купиме автомобил поради:

 • Потреба од превозно средство. Доколку е само оваа потреба ќе купиме евтин автомобил кој ќе ја извршува само функцијата на превозно средство.CheckList1
 • Потреба од престиж. Сакаме да имаме нов убав автомобил со кој ќе бидеме забележани од другите и да го користиме како превозно средство. Со оваа потреба задоволуваме 2 проблеми превоз и престиж. Во ваков случај ќе сакаме да купиме автомобил кој е поскап, изгледа убаво и забележително.

Значи кога размислуваме за бизнис и бизнис идеја потребно е да размислиме дали производот и/или услугата што ќе ги нуди тој бизнис ќе задоволи некоја потреба на идни потенцијални потрошувачи и како ќе ја задоволи таа потреба.

Секој бизнис треба да биде креација за задоволување на потреба или решавање на некој проблем на потенцијалните потрошувачи. Доколку нем потреба или проблем ќе нема ни бизнис. Колку потребата или проблемот кои ги решава бизнисот се големи толку и бизнис потенцијалната енергија ќе биде поголема. Колку е поголема желбата или „патењето“ на потенцијалните потрошувачи за да решат некој проблем толку и бизнис потенцијалната енергија ќе биде поголема

Да заклучиме:

 • Мора бизнис идејата да знаеме да ја спроведеме.
 • Мора спроведувањето на бизнис идејата да ни биде забавно како хоби.
 • Мора да имаме пасија за таа бизнис идеја.
 • Бизнис идејата мора да решава проблем на потенцијални потрошувачи.
 • Колку проблемот што се решава со бизнисот е поголем бизнис потенцијалната енергија ќе биде поголема.
 • Колку е поголема желбата или „патењето“ на потенцијалните потрошувачи за решавање на проблемот толку и бизнис потенцијалната енергија ќе биде поголема.
post

БИЗНИС ИДЕЈА – ПРВ ЧЕКОР

Повеќе пати напоменуваме дека зад секој успешен (па и неуспешен) бизнис стои бизнис идеја на претприемачот или пак потенцијалниот претприемач. Едно нешто би сакал да забележам тука, а тоа е дека не треба да мислите дека бизнис идејата е поребна само за нов бизнис. Бизнис идеи се постојана потреба и за постоечки бизниси. Новите бизнис идеи го енергизираат (го полнат со бизнис потенцијална енергија) секој бизнис без разлика дали станува збор за нов (стартап) или пак постоечки бизнис. Но, во овој натпис некако повеќе ќе се насочиме на новите (стартап) бизниси кои се наоѓаат во фаза на сонување од животните циклуси на бизнисите.

Некаде во Јануари 2009 година изработивме Збирка на топ 20 бизнис идеи за 2009 и по неа. Во оваа збирка опфативме 20 бизнис идеи кои од една страна се лесни за започнување, а од друга страна постои отреба за истите или пак во блиска иднина таа потреба ќе се зголемува.

Подоцна пронајдовме една алатка која се нарекува генератор на бизнис идеи. Таа може да се користи како една основа за добивање на различни идеи за бCheckList1изнис. Функционира со комбинација на три зборови. Оваа алатка може да послужи за будење на креативноста за добивање на добра бизнис идеја, но не и како нешто единствено при одлука за започнување на бизнис.

Кога сме кај будење на креативноста опишавме 6 совети за креативност за добра бизнис идеја. Креативноста не е секогаш присутна. Таа мора да се пробуди со ослободување на грчот од нашиот мозок.

Сето ова се некои предуслови за добивање на добра бизнис идеја. Но, она што е како прв чекор, односно од каде треба да се тргне е:

 • Едукацијата – знаење
 • Хоби
 • Пасија

Комбинација на нашето знаење стекнато преку домашна култура, системот на образование со нашите неформални активности како хоби и нашата пасија за нешто може да не доведе до добра бизнис идеја. Пасија претставува силно позитивно чувство кон нешто, вообичаено нешто што силно го посакуваме или не привлекува. Во еден од претходните натписи пишувавме за 5 чекори кон успех и ги наведовме следниве:

 • Бизнис од забава
 • Големи сонови
 • Верба во себе
 • Идентификација на лидери во проблематиката
 • Поставување на обврска

Значи бизнисот мора да ни биде забавен, а ќе биде забавен ако имаме знаење за изведување, претставува како наше хоби и имаме пасија за него. Може да имаме одлична бизнис идеја но:

 • Доколку немаме познавање тој бизнис однапред ќе биде осуден на пропаст.
 • Доколку не ни е забавен брзо ќе го затвориме.
 • Доколку немаме силна пасија или желба за таа работа бргу ќе се откажеме.

Затоа секоја бизнис идеја во самиот старт е потребно да се разгледа од аспект на знаење, хоби и пасија. Ова ќе помогне и при одлучување за избор на најдобра бизнис идеја.

post

Книга со бизнис идеи

На едно место прочитав за тоа дека секој треба да си има книга за бизнис идеи. И како идеја ми се допадна. Бидејќи не знаеме кога ќе добиеме некоја идеја бидејќи времето на добивање на идејата е во зависност од нашата креативност, а не знаеме кога ќе сме креативни. Веќе пишувавме за 6 совети за креативност за добра бизнис идеја како и за креативна деструкција и креативна имитација и во еден дел како совет напишавме да имате бележник секогаш при себе. Овој бележник треба да биде во вид на книга за бизнис идеи.

Во текот на еден просечен живот низ човечкиот мозок може да поминат милион идеи. Но, повеќе од две третини од тие идеи човекот ги заборава веќе по еден час. Од останатите повеќе од две третини нема да чинат. Од останатите за повеќе од две третини нема да ги забележите во бележникот. И доаѓаме до ниво кога од милион идеи сме имале само 30.000 идеи за кои повторно доколку ги немаме на хартија повеќе од две третини ќе ги заборавиме, и доаѓаме до 10.000 идеи за кои кога повторно ги размислиме повеќе од две третини нема да бидат за нас или ќе изгледаат глупави па ќе останеме на 3000 идеи. Од тие 3000 идеи за повеќе од две третини нема да преземеме ништо (акција) и ќе останеме со помалку од 1000 идеи. Тие 1000 идеи во текот на еден просечен живот нема сите да бидат бизнис идеи. Бизнис идеи може да бидат само да кажеме 10% па доаѓаме до 100 бизнис идеи од кои веднаш ќе заборавиме нешто и ќе стигнеме до 10-тина добри бизнис идеи.

Претходното беше само како еден процес како од милион доаѓаме до 10 бизнис идеи. Можеби милион идеи се премногу. Секој човек не е подеднакво креативен. Можеби се само 100.000 добри бизнис идеи, па на крај ќе имаме една. На крајот не е важно од која бројка ќе почнеме, важно е да се има идеја која ќе се реализира и која ќе прерасне во вистински бизнис. Затоа е потребно да се забележуваат идеите.

Доколку не ги запишете нема да ги запомните. Бележникот или нотесот не мора да биде некој голем, доволно е да имате мал нотес кој можете да го носите во џеб, парче хартија и пенкало. Идеите можете да ги заведувате и на лап топ доколку го имате кај себе, можете да го користите вашиот мобилен телефон како бележник бидејќи скоро секогаш ви е при рака. Скоро и да нема мобилен телефон без софтверска апликација за бележник (Notes).

Е, по забележување треба да стапи на сила книга за бизнис идеи. Таа книга може да биде една тетратка, нотес, MS Word фајл, MS Excel табела, MS Access BiznisIdei база на податоци со бизнис идеи итн. Формата не е важна, важно е вие да се снaоѓате во таа книга и содржината во таа книга. Што ќе постигнете на ваков начин:

 • Ќе имате забележено идеи кои би ги заборавиле,
 • Ќе ги размислите уште еднаш пред преносот од бележникот во книгата, па квалитетот на идеите ќе биде за еден степен на обработка поголем,
 • Ќе бидете систематизирани во креативноста
 • Секогаш ќе имате бизнис идеи кога ќе сакате да преземете некоја акција.
 • Ќе бидете секогаш успешен претприемач.

Pretpriemac.com ќе се обиде да развие една таква книга. Наша препорака е една бизнис идеја да биде на една страна зарaди полесно снаоѓање. Но, што треба да содржи една таква книга? Еве накратко одговор на прашањето како едни основни елементи:

 • Име на идејата
 • Краток опис на бизнис идејата
 • Изгледи за реализација
 • Оценка на квалитетот
 • Досегашна практика на пазарот
 • Активности кои би требало да ги преземете доколку ја реализирате.

Тоа е доволно за да потрошите 10 минути за секоја Ваша бизнис идеја која сте ја добиле и забележале.

Но, што понатаму? Прочитајте во Имате Бизнис идеја – Што понатаму?

post

ИЗБЕГНУВАЊЕ НА НЕГАТИВЦИТЕ

Секогаш постоеле и секогаш ќе постојат негативни луѓе околу Вас. Доколку се наоѓате во фаза на започнување на бизнис преку разработка на бизнис идејата ова се најопасните луѓе за Вашиот нов бизнис. Во секој случај тие луѓе можат да и наштетат на Вашата бизнис идеја. Затоа мора да ги избегнувате особено во оваа фаза од животен циклус на Вашиот бизнис.

Овие луѓе ви пренесуваат депресија и нивните негативни емоции штетат на Вашата креативност. Стилот на речениците кои што ги употребуваат „негативците“ во однос на Вашите планови е:

 • Не се глупирај, тоа не може да успее…
 • Тоа нешто е веќе видено …
 • Бадијала ќе изгубиш пари…
 • Твојата идеја е глупава …
 • Знам еден што проба слична работа и пропадна …
 • и сл.

Овие „негативци“ може да ве замараат и со сопствени проблеми кои дејствуваат депресивно на Вас и со тоа Ви ја убиваат креативносPretpriemacBiznisModelStartта во разработката на Вашата бизнис идеја. Секој бизнис е плод на добра бизнис идеја што пак е плод на Вашата креативност. Доколку постојано сте со луѓе кои Ви ја уништуваат креативноста и Вашата бизнис идеја ќе биде лоша и со тоа и бизнисот нема да биде она што треба да биде – успешен.

Проблем е што голем дел од „негативците“ може да биде од Вашата непосредна околина со кои секојдневно се среќавате или пак мора да се среќавате. Тоа може да бидат членови на Вашето семејство или пак блиски пријатели. Ова не мора да значи дека тие ви мислат нешто лошо, но не сакајќи може да ви направат штета за која ни вие и ни тие нема да бидете свесни.

Затоа, барем во оваа фаза од животниот циклус на Вашиот бизнис пронајдете го сопственото катче каде што сте најкреативни и најпродуктивни и се до првите конкретни акции избегнувајте да коменирате за она што го работите или пак што планирате да направите. Изберетe луѓе кои не ви се познати како „негативци“ и коментирајте со нив. Изберете луѓе кои ве опуштаат и ја зголемуваат Вашата креативност за да на некој начин ви помогнат во подобрување на Вашата иницијална бизнис идеја.

Ова колку и да звучи како нешто неверојатно сепак е реално. Затоа, фазата започнување од животниот циклус на бизнисите е една од најтешките. Претприемачот е сам и мора да слуша, да се советува, да коментира и да разговара за својата идеја, а можеби нема да може со оние најблиските. Но, тоа е тоа, мора да се помине и таа фаза, а потоа „негативците“ ќе станат „позитивци“ и ќе ве охрабруваат за вашите чекори, но откако ќе видат дека бизнисот функционира.

post

ПЕТ ЧЕКОРИ ЗА УСПЕХ

Пред некое време нарачав еден софтвер и како подарок добив 2 книги и уште некои видео и аудио CD-a за гледање и слушање. Една од книгите (извештај) е и 7 Figure Secrets од Mike Filsaime човек од интернет маркетинг бизниси. Книгата како што кажува самиот наслов се однесува на тајните за бизнис со седумцифрена вредност (во US долари се разбира). И во самата книга авторот напоменува дека овие чекори се  најважните за секаков тип на бизниси па и интернет бизнисите.

Но, да не должам многу. Кои се тие 5 чекори наведени таму?

 1. Бизнис треба да ви биде забавен. Она што го работите треба да биде забавно за Вас. Сигурно нема да го давате својот максимум доколку тоа што го работите не ви е забавно. Кога работите работа што не ја сакате ќе ја сработите само колку да ја завршите. Во вакви сучаи не размислувате за квалитетот на завршената работа. Затоа доколку бизнисот кој планирате да го започнете сметате дека нема да ви е забавен воопшто не го започнувајте туку размислувајте за нова, подобра и позабавна бизнис идеја.
 2. Сонувајте големи сонови. Сонување е карактеристика на секој човек. Секој сака да има одобар живот и сонува за еден таков живот. Некој може да uspeh-cekori сонува за куќа со базени, друга за крстарење низ некои подрачја од светот, трет да постигне ниво да заработува со минимално вложување на труд. И секој сон е остварлив доколку претприемачот сака да го оствари. Големиот сон ќе ви го покаже патот кој треба да го изодите за да стигнете таму. И во оваа книга како и ние претходно што напоменувавме низ текстовите на pretpriemac.com, Mike Filsaime вели дека секогаш ќе постојат луѓе кои ќе ви велат тоа и тоа е невозможно. Не дозволувајте некој друг да ви го отргне сонот освен самите вие.
 3. Верба во себе. Трет чекор на патот кон успехот е веба во себе. Доколку верувате длабоко во себе дека можете да направите нешто во иднината вие ќе го остварите вашиот сон. Доколку не верувате во себе подобро не го започнувајте тоа што го ланирате бидејќи така Вашиот сон ќе биде далеку и неостварлив.
 4. Идентификација на луѓе ки го живеат вашиот сон и започнување да се прилагодувате кон нивниот начин на однесување. Во овој чекор потребно е да најдете луѓе кои го имаат успехот кој вие го посакувате. Откако ќе ги идентификувате проучувајте го нивното однесување и забележувајте ги сите работи кои овие луѓе ги прават успешни. На крајот применувајте ги истите работи во Вашето однесување. На ваков начин ќе можете и да го подобрите начинот на однесување и да станете уште поуспешни.
 5. Поставување на обврска. Последниот чекор според Mike Filsaime е поставување на обврска. Значи можете да имате одлична бизнис идеја која навистинаќе ви е забавна, да сонувате колку што сакате, можете да имате верба во себе и да ги идентификувате луѓето кои се успешни и да ги знаете работите што треба да ги превземете, но се додека не си поставите обврска секој чекор да го спроведете (да превземете акција) сето горе наведено ќе ви биде непотребно. Поставување на обврска може да биде во стил на акционен план, точки ки треба една по една да ги спровеувате. Затоа, pretpriemac.com подготвува посебна веб страна која ќе ги опфати сите аспекти од патот до успехот и во секој чекор ќе бидат дадени подчекори кои треба да ги спроведувате како обврска.

На сликата можете да видите како четворица се качуваат по скалите на патот до успехот додкеа еден стои на страна се чуди што да прави. При пропуштање на некој од чекорите може да ве врати на почеток (како човекот кој стои од страна). А патиштата може да бидт различни важно е да го следите вашиот бизнис план и да се искаите онаму каде што сакате да стигнете.

post

ПО БИЗНИС ИДЕЈА – ШТО ПОНАТАМУ

Можеби една од најлесните работи при започнување на бизнис доаѓање до бизнис идеја. Ќе размислите малку повеќе, ќе стигнете до Вашата најголема креативност, ќе направите brainstorming, ќе разговарате со роднини и пријатели, може да ви помогне и гереатор на бизнис идеи и веќе ќе имате не една туку повеќе бизнис идеи.  Но, веќе тука се јавува вистинскиот проблем. Потребен е чекор во наредна фаза, а тоа е избор на една од тие бизнис идеи која ќе се започне.

Ќе се задржиме на 3 чекори од започнување на бизнисот што претставуват и три фази од животен циклус на бизнисот:

 • Првиот чекор во започнување на бизнисот е добивање на бизнис идеја.
 • Вториот чекор е анализа на тие бизнис идеи за да се избере најдобрата.
 • Третиот чекор е најопасниот чекор од животниот циклус на бизнисите а тоа е вистинско започнување – стартување на бизнисот. Зошто најопасен? Најопасен е затоа што преминот од вториот во третиот чекор може да трае, да трае и да трае се до бесконечност. А, ова значи смрт на бизнисот во раната фаза на постоење.

Значи една многу важна одлука која секој иден претприемач треба да ја донесе е да премине од фазата „сакам да започнам бизнис“ во фазата „имам и водам бизнис“.

Овој премин значи дека престанувате со сонување, планирање и анализирање и започувате со реалноста на Вашиот нов бизнис. Доколку дојдете до фазата во која имате изберено бизнис идеја, веднаш стартувајте ја за да не станете вечни сонувачи.

Но, како да се избегне овој потенцијално долг премин од втор чекор во трет чекор? Може да има две ситуации:

 • Имате бизнис идеја, но сеуште не сте сигурни дали е вистинскиот избор. Ако вториот чекор – анализа и избор на бизнис идеја сте го извеле на вистинскиот начин треба да ви даде самодоверба за да го покренете стапалото во третиот чекор – стартување. Оваа самодоверба ќе предизвика акција која ќе даде некои резултати, иако тие резултати нема да бидат спектакуларни, но сепак се резултати бидејќи Вашиот бизнис преминал во нова фаза од животниот циклус.
 • Не знаете која бизнис идеја да ја изберете иако сте полни со идеи. На ваков начин суште сте на првиот чекор од започнувањње на бизнисот и суште не можете да одите во третиот без да го поминете вториот чекор – анализа и избор на бизнис идеи. Искористете го темплејтот за анализа на бизнис идеи за да ви помогне за да преминете побргу во третиот чекор. И која било идеја да ја изберете преземете акција, направете го конкретниот трет чекор.

Основните елементи кои Ви се потребни за овој премин од втор во трет чекор е да ја изградите вашата самодоверба и да превземете акција. Непревземање на акција значи дека останувата во status quo ситуација и останувате вечен сонувач.

post

ГЕНЕРАТОР НА БИЗНИС ИДЕИ

Дали некогаш сте се обиделе да дојдете до бизнис идеја и баш кога мислите не може да ви дојде на ум ништо? Тоа е заради креативноста која доаѓа во различни моменти кај различни лица на различни места. На пример, додека возите автомобил сами, на некој досаден состанок, на WC школка …

Заради тежината на моментот на креативноста Creative Consultancy The Director’s Bureau разви алатка која може да Ви помогне во зголемување на креативноста за добивање на бизнис идеа. Оваа алатка се нарекува ГЕНЕРАТОР НА БИЗНИС ИДЕИ. Но повторно, напоменуваме ова алатка нема да може да ви даде уникатна бизнис идеа, туку само една идеа за понатамошно развивање на бизнис идеата.

Како работи генераторот на бизнис идеи? Составен е од 3 групи на зборови кои кога ќе кликнете на копчето за генерирање на идеи се вртат и по случаен избор застануваат во линија од 3 збора која всушност треба да ве поттикне за креативно размислување на спојот на тие производи.

Од сликата можете да забележите дека се погодија зборовите смешен музички ресторан. Ова е веќе почеток на бура од идеи (brainstorming) со тоа што велите: Да добра идеја, нема таков ресторан. Па си ги поставувате прашањата:

 • Што е тоа смешен музички ресторан?
 • Дали ќе биде смешен со смешна музика или со изгледот?
 • Како да се изведе да еден ресторан биде смешен?
 • Каква музика ќе го симболизира тој ресторан?
 • ….

Во секој случај добра алатка за покренување на креативноста за бизнис идеи. Можете да ја пробате доколку кликнете на линкот:  http://www.tdbspecialprojects.com/