post

План за промоција

Бизнис план грешки

Промотивен план

Пред неколку денови добивме прашање преку системот за често поставувани прашања на претприемач насловено како: Како треба да изгледа и што конкретно би искористил за промотивен план? (Поточно за приватен универзитет). Преку овој пост би сакал малку подетално да навлезам во процесот на креирање на промотивен план.

Претприемачите ја користат промоцијата за да привлечат потенцијални купувачи и да ја зголемат продажбата.

Промоција едноставно претставува еден вид на комуникација со целните потрошувачи при што бизнисот се обидува да влијае на нив за да купат производ и/или услуга кои што тој бизнис ги нуди на пазарот.

Планот за промоција мора да содржи одговори за два елементи:

 • Публицитет кој е бесплатен. Доколку локален весник весник напише прилог, а телевизијата објави прилог за вашиот бизнис, тоа е публицитет.
 • Рекламирање со користење на маркетинг средства. Доколку вие купите простор за рекламирање во тој весник, вие сте имате реклама со цел да го промовирате вашиот бизнис.

Еден промотивен план ќе треба да даде одговори за тоа преку кои алатки и тактики планирате да имплементирате зголемување на публицитетот и рекламирање на вашиот бизнис. Ќе се обидам накратко да навлезам во основните чекори кои треба да ги превземете за креирање на еден промотивен план.

Пред да започнам со чекорите морам да наведам дека овие чекори се однесуваат за промотивен план кој не е дел од севкупен маркетинг план каде би требало да му е местото. Затоа ќе бидат вметнати и одредени чекори кои се дел од маркеинг планот.

Чекор 1: Дефинирање на целите

Секој промотивен план мора да започне со воспоставување на цели кои ќе треба да се остварат преку реализација на тој план. Затоа и се започнува од основите – воспоставените бизнис цели. Што треба бизнисот да постигне во периодот за кој се однесува овој план? Ова е клучното прашање кое треба да се одговори во овој чекор.

Чекор 2: Визуелизација на идеалниот потрошувач

Вториот чекор се однесува на визуелизација на потрошувачот од целниот пазар. Ова е еден од клучните чекори во која ќе мора да дојдете до една јасна слика за оние врз кои сакате да влијаете со вашите промотивни активности и врз кој ќе се базираат сите останати чекори. Одговорете минимум на следниве прашања:

 • Колкава е старосната граница на твоите идеални купувачи?
 • Колкав е приходот кој тие го имаат?
 • Кои се нивните најголеми проблеми со кои се соочуваат?
 • Што е она што може да им го привлече вниманието?
 • Кои се корисностите кои твојот производ и/или услуга ќе им ги обезбеди?
 • Каде најчесто го поминуваат денот?
 • Какво им е нивото на едукација?
 • Дали тие самите носат одлука за купување? (Ова прашање го ставив во случај со универзитетот бидејќи понекогаш родителите се тие кои ќе ја донесат конечната одлука и мора да бидат дел од оваа анализа. Во 2009-та година спроведовме една општа анализа на пазарот во Република Македонија во кој го анализиравме и влијанието на трети лица во донесување на одлука за купување. Скоро 50% не купуваат сами и над 70% почитуваат туѓо мислење кога донесуваат одлука за купување. Повеќе за овој дел од истражувањето можете да прочитате во Општа анализа на пазарот – влијание на трети лица.)

Морам да напоменам дека одговорите не треба да бидат поединечни. Може да случи еден одговор да содржи неколку различни потенцијални потрошувачи. На пример, некои имаат приход од 100.000 денари месечно, додека другите кои исто така сакате да ги опфатите се до 50.000 денари. Затоа одговорете слободно во однос на визуелизација на овие потрошувачи.

Чекор 3: Сегментација – групирање на идеалните потрошувачи

Не можете да очекувате дека сите ќе бидат исти и на сите треба да се тргне со исти промотивни алатки и тактики за да ги остварите поставените цели. Затоа во овој чекор треба да ги изберете основните карактеристики врз основа на кои ќе треба да ја извршите сегментацијата и да ја извршите самата сегментација. На пример, можете да изберете групи на овие потенцијални потрошувачи врз основа на приходи, нивното движење, старост… Ова се информации од претходниот чекор.

Чекор 4: Избор на промотивни алатки и тактики за секој сегмент

Откако ги имате сегментите и секако карактеристиките на секој сегмент лесно ќе можете да видите што може да функционира во влијанието, а што не за секој од сегментите. Најдобро е за секој сегмент на еден лист хартија во една колона да ги поставите карактеристиките на сегментот и во друга колона да ги наброите можните промотивни алатки и тактики. Внимавајте дека постојат две групи на тактики: тактики за публицитет и тактики за рекламирање.

Не копирајте од еден сегмент во друг. Затоа и го направивте сегментирањето за да ви овозможи соодветен избор на различни тактики кои ќе дадат резултати за определениот сегмент.

На пример во случајот за универзитетот би можело да се користи:

Еден начин е печатење на летоци и распространување во тие средни училишта и кафулиња. Друг начин е преку социјални медиуми каде голем број на млади средношколци се наоѓаат. Третиот начин е доставување на тие летоци до работните места на родителите секаде каде што родителите имаат влијание. Постои можност за користење на e-mail маркетинг кој ќе обезбеди бесплатен курс за полагање на приемен испит. Можностите се неограничени, но овој промотивен план треба да ги одговори сите тие пршања.

Чекор 5: Промотивен календар

До овој чекор веќе имате одговорено на прашањата кој и како. Сега треба да одговорите на прашањето кога. Направете еден промотивен календар за периодот за кој се однесува планот кој го подготвувате.

Чекор 6: Одговорности

Ги знаете идеалните потрошувачи на кои сакате да влијаете, знаете за кој сегмент со која тактика ќе настапите. Знаете и кога ќе ги имплементирате тактиките. Сега треба да определите кој ќе биде одговорен за спроведување на тие тактики. Со распределување на одговорноста, целта е да го поттикнете обврзувањето кон остварување на сето она што е испланирано со овој план. Без да се знае кој е одговорен за што овој промотивен план ќе остане само како план на хартија.

Чекор 7: Мерење и прилагодување

Седмиот чекор е чекор кој обезбедува една повратна врска заради имплементација на континуирано подобрување во овој процес. Затоа, пожелно е вашиот план да содржи и дел кој ќе се однесува на мерливи индикатори кои треба да обезбедат брзо мерење на сето она што е испланирано и имплементирано и во исто време да ви каже дали е ОК или не е ОК. Сето она што не е ОК мора да биде предмет на прилагодување.

 

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Trackbacks

 1. […] недела објавивме пост за подготовка на план за промоција во кој презентиравме 7 основни чекори кои треба да се […]

Speak Your Mind

*