post

Продажни цени и причини за нивна постојана анализа

Определување на цени

Определување на цени

Во изминатиот период покажавме како успешно да навлезете во процесот на определување на вашите продажни цени. Докажавме дека определување на цена претставува и уметност и наука во исто време преку разгледување на неколку влијателни фактори и нивно менување.

Но, едно нешто недостасува – постојана анализа на вашите продажни цени.

Продажните цени бараат постојана анализа и разгледување во однос на тоа дали треба да се намалат или зголемат. Можеби вашите цени се прениски и така се окажувате од можниот профит. Можеби вашите цени се превисоки, па затоа губите потрошувачи. Овие дилеми ќе можете да ги разрешите со постојана анализа на Вашите продажни цени и постојано ревидирање и разгледување на истите. Најдобрите продажни цени се оние кои овозможуваат највисок профит за вашиот бизнис и без проблем генерираат доволно потрошувачи. Па како да знаеме дали нашите цени се оптимални? Единствено со воспоставување на систем за следење, анализа и ревидирање на тие цени.

Постојат многу причини за анализа на цените но најважните се следниве:

 • Вашата конкуренција ги намалува сопствените цени. Во оваа состојба вие имате неколку можности. Првата е веднаш без размислување да ги изедначите цените со вашата конкуренција и со тоа да се појави ризик од неможноста за покривање на трошоците на Вашиот бизнис. Втората е да продолжите со истите цени и да се појави ризик да изгубите голем дел од потрошувачите кои би се префрлиле кај вашите конкуренти. Третата е да извршите соодветна анализа на пазарот, трошоците и цените и да ги изберете најдобрите цени за Вашиот бизнис, цени кои постојано ќе генерираат потрошувачи.
 • Забележувате постојано опаѓање на приходот. Ова е доволен знак дека нешто треба да превземете. Можеби токму вашите цени влијаат на намалување на вашиот приход. Во вакви ситуации треба да извршите анализа на пазарот во однос на цените на конкуренцијата и она што потрошувачите се спремни да го платат. По анализата или ќе ги прилагодите цените или ќе воведете дополнителна услуга која ќе вреди за повисоката цена.
 • Вашите трошоци се промениле. Трошоците се променлива категорија. Менувањето на трошоците ќе бара и менување на продажните цени со цел да се покријат истите. При менувањето на трошоците тие можат или да се намалат или да се зголемат. При зголемување ќе мора да ги зголемте и вашите цени, додека при намалување ќе треба да разгледате дали ќе ги намалите цените или ќе ги оставите исти заради генерирање на поголем профит. Од друга страна можете да одите о стратегија на останување на цените на исто ниво, а намалување на трошоците преку подобрување на бизнис процесите.
 • Зголемена инфлација. При инфлација и вашите цени се подложни на промена. Во ваков случај вредноста на парите се менува, трошоците се менуваат и вашите цени мора да се прилагодат на новонастанатите услови. На оваа причина вие немате ниту можете да имате влијание. Прифатете ја реалноста започнете со прилагодување на цените се додека не е предоцна.
 • Едноставно сакате поголем профит. И оваа причина е оправдана. Сакате поголем профит и анализите покажуваат дека со зголемување на цената можете да дојдете до тоа посакувано ниво. Но, внимавајте да не се случи обратното.
 • Животниот циклус во кој што се наоѓа производот. Едноставно понекогаш вашиот производ и/или услуга се наоѓа во фаза од животен циклус кој веќе не ја поддржува тековната цена. Ова бара анализа и менување како би се зголемил векот на производот.
 • Влегувате на нов пазар. Секој пазар има различни цени. Не можете да очекувате дека цените кои се успешни на еден пазар ќе бидат успешни и на друг пазар. Ова е поради фактот што на различни пазари потрошувачите се спремни да издвојат различна сума за производот или услугата кои што вие ги нудите. Цените во Скопје и Куманово за ист или приближно ист производ не се секогаш исти.
 • Воведувате нов производ. Секогаш кога ќе воведете нов производ ќе треба да извршите анализа на пазарот за да ја определите оптималната цена на истиот. Не смеете да дозволите грешки од типот на преценување или поставување на прениски цени. Сепак тоа е нов, револуционерен производ. Нели?
 • Вашата продажна стратегија ја менувате. Кога се менува продажната стратегија може да дојде и до менување на стратегијата на цени бидејќи цените се директно поврзани со продажбата.

Купчето зависи од вас и вашите продажни цени

Купчето зависи од вас и вашите продажни цени

Многу често претприемачите ги определуваат сопствените цени и чекаат со надеж дека се ќе биде во ред. Ова претставуваат пасивни претприемачи кои со таква пасивност оставаат да постои можност од:

 • Губење на потрошувачи или
 • Губење на поголем профит.

Успешните претприемачи не се пасивни туку проактивни. Тие постојано следат што се случува на пазарот и ги прилагодуваат сопствените цени заради максимизирање на резултатите. Потребно е да изградите соодветен систем за следење на пазарот (потрошувачи, конкуренција и снабдувачи) и врз тие информации и сопствената анализа (трошоци, цени) да преземете чекори во поглед на намалување или пак зголемување на продажните цени.

 

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*