post

Однос помеѓу менаџер со помало искуство и вработени

Менаџмент и менаџер, зборови кои во последните 20 години станаа едни од најпопуларни зборови. Но, дали се практицираат онака како што треба?

Менаџер и вработен

Во последните неколку недели имав разговори со неколку топ, односно врвни менаџери во нивните организации. Сите се сложени и комплексни организациски системи со одредена комбинација на организациска структура. Но, кај сите се забележува висока неефективност и неефикаснос, а со тоа и висока дезорганизираност.

Компаниите, без разлика дали станува збор за јавни или приватни претпријатија, или без разлика на големината сите се организациски системи. А, дали во еден организациски систем е дозволива дезорганизираност?

Сигурно не!

Продолжи…

post

Како тим лидер мора да обезбедите поддршка за вашиот тим

Вие сте претприемач, личност која креира нешто вредно за вашите купувачи од ништо. Но, исто така вие сте и лидер, бидејќи не можете да креирате и дистрибуирате вредност за купувачите како индивидуалец кој е сам.

Имате потреба и веројатно веќе имате тим кој ќе работи со вас и ќе ви помогне за да ги постигнете вашите цели.

Согласно моите анализи на група на претприемачи, открив дека без поддршка од страна на претприемачот постигнувањата на тимот (или малиот бизнис како целина) се 30% до 50% помалку отколку кај бизниси со целосна поддршка на претприемачот.

Што значи оваа? Еве некои примери:

Продолжи…

post

Како лидерите можат да ги подобрат вештините на членовите на тимот?

Како еден претприемач вие сте тим лидер кој постојано ќе треба да работи на зголемување на нивото на вештини на членовите на вашиот бизнис.

Вашиот сопствен успех како тим лидер во голем дел ќе зависи од успехот на членовите на вашиот тим. Тие треба да бидат доволно вешти за да излезат во пресрет на предизвиците на тимот, но исто така треба да бидат доволно мотивирани за да го дадат најдоброто во севкупните напори на тимот.

Како можете да ги подобрите вештините на членовите на вашиот тим?

Оваа е важно прашање за секој претприемач.

Да се обидеме да одговориме или да дадеме некои совети кои можете да ги користите во подобрување на вештините на вашите вработени.

Продолжи…

post

Од домашно во меѓународно работење

Кога ќе се премине од домашно на меѓународно работење, се менува комплексноста во работењето. Врвниот менаџмент мора да изврши ревизија на мисијата и целите. Тие мора да ги оценуваат стратегиите од аспект на можностите и ограничувањата кои ги наметнува новото опкружување, како и нивните јаки и слаби страни.

Секоја компанија работи и дејствува во определено опкружување. Од меѓусебната јачина на сите чинители на опкружувањето ќе зависи и силината на меѓусебното влијание. Голем број на фактори кои дејствуваат од опкружувањето можат да се контролираат, но има и голем број на фактори кои влијаат на работењето на компанијата, а не можаат да се контролираат.

Доколку се набљудува меѓународното опкружување, мора да се смета на голем број на фактори, бидејќи случувањата во меѓународното опкружување се менуваат многу често, а променливите се во огромен број. Тие промени на меѓународните менаџери им создаваат големи обврски во процесот на усогласување на интересите на компанијата со интересите на опкружувањето.

Продолжи…

post

8 Можни начини да ги мотивирате вработените без пари

Мотивација претставува еден од клучните елементи за обезбедување успешно функционирање на бизнисот овозможувајќи вработените да бидат на нивото на потребите на работните задачи и извлекувајќи го најдоброто во нив.

Честопати, кога зборуваме за мотивација некако во главата ни се појавува сликата на парите. така сметаме дека парите се најважниот мотивациски фактор за вработените. Парите иако се важни, и врвен мотивациски фактор, сепак понекогаш постојат и други можности кои може да се искомбинираат за да се добијат посакуваните резултати.

Мора да бидете свесни дека парите не се единствената мотивација за вашите вработени.

Да разгледаме некои дополнителни можности на оваа поле.

Продолжи…

post

Како да организираш попродуктивни состаноци?

Состаноци Како еден деловен човек, кој поседува бизнис или како некој на менаџерска позиција или пак вработен во компанија постојано ќе се соочуваш со присуство на различни деловни состаноци. Дури како претприемач или менаџер поголемиот дел од твојот работен ден ќе биде присуство на различни состаноци.

Состаноците претставуваа посебна форма за комуникација каде повеќе луѓе со различна експертиза разговараат врз однапред определена агенда за одредени проблеми, проекти или предлог на решенија кои треба да се спроведат.

Состаноците може да бидат интерни каде се присутни само луѓето од компанијата, но може да бидат и со луѓе од надвор како состаноци со купувачи или потенцијални купувачи, состаноци со снабдувачи, состаноци со партнери…

Многу често состаноците од страна на учесниците се гледаат како нешто многу непродуктивно, здодевно и некорисно. Но, како и да е, големиот дел од работата во еден бизнис се одвива низ состаноците. Бизнисот се потпира на нив. Тие не може да се избегнат, но може да се обезбеди да се спроведат онака како што треба за да се постигне целта на нивно одржување истовремено обезбедувајќи дека истите нема да траат долго.

Следи ги следниве препораки кои ќе ти помогнат како еден претприемач да одржиш продуктивни состаноци.

 1. Доколку можеш, обиди се да организираш мали состаноци, колку што можеш повеќе. Некои состаноци може да имаат доста специфична цел. Тие се одржуваат поради определена специфична ситуација која мора да се дискутира на состанокот и да се донесат заклучоци за идните акции во таа ситуација. Малите состаноци со помал број на луѓе ќе обезбедат да бидат пократки и фокусот ќе биде насочен кон специфичниот предмет на состанокот.
 2. Обиди се да организираш состаноци еден на еден. Ваквите состаноци се попродуктивни отколку големите формални состаноци. Тие може лесно да се контролираат и ќе донесат заеднички заклучок многу побргу. Кога и да можеш да разрешиш некоја ситуација со таков состанок, искористи го без некоја поголема формализација и вклучување на други луѓе за предметот кои само би ја усложниле дискусијата.
 3. Биди сигурен дека учесниците ја знаат целта и нивната улога на состанокот. Многу е подобро да се има подготвени учесници пред започнување на состанокот отколку лица на самиот состанок кои ќе бидат изненадени зошто тие се присутни и која ќе биде нивната работа. Доколку учесниците ја знаат целта, ја знаат нивната улога и се добро подготвени уште пред состанокот ќе се обезбедат брзи одлуки и попродуктивен состанок.
 4. Секогаш подготвувај агенда за состанок. Агендата е алатка која го организира текот на состанокот и може да има големо влијание на времетраењето на состанокот. Кога веќе имаш агенда која ги содржи темите, нивниот редослед, па и времетраење за дискусија на секоја тема, обиди се да го менаџираш состанокот согласно таа агенда.
 5. Осигурај се дека темите кои бараат лесна одлука се меѓу првите на агендата. За да состанокот биде попродуктивен понекогаш е подобро најлесните теми да бидат први на агендата. Вака ќе се креира чувство на постигнување и ќе ги поттикне учесниците да направад рапиден прогрес.
 6. Држи се до оригиналниот термин. Доколку состанокот е закажан за 9:00 часот наутро, тогаш и нека започне тогаш. Не чекај ги оние кои доцнат и не губи време за да им објаснуваш за она што го пропуштиле.
 7. Дозволи секој да дискутира, но согласно нивната улога. Дозволи секој кој учествува на состанокот да се искаже, но мора да обезбедиш дека дискусијата ќе придонесе за подобри заклучоци од состанокот. Не дозволувај да се дискутираат теми кои не се на агендата.
 8. Заврши го состанокот со специфични заклучоци од истиот. Зошто да држиш состанок? Веројатно за да решиш некаков проблем, да одлучиш, да преговараш… Секој состанок треба да произведе јасни заклучоци кои ќе бидат основа за идните чекори к
post

Опкружување на компанијата и потреба од меѓународна соработка

Маркетинг Секоја компанија работи и дејствува во определено опкружување. Опкружувањето најчесто се дели на внатрешно и надворешно.

Она што доаѓа од внатрешноста на компанијата е внатрешно опкружување. Тоа се: вработените, акционерите, технологијата, менаџментот, маркетингот

Надворешното опкружување може да биде: природно, економско, социокултурно, демографско, политичко, правно, општествено, научно, технолошко и меѓународно опкружување.

Компанијата влијае врз своето опкружување, но и опкружувањето влијае врз компанијата. Од меѓусебната силина ќе зависи големината на меѓусебното влијание. Од опкружувањето доаѓаат можности но и закани. Во интерес на компанијата е можностите да ги искористи, а од заканите да се одбрани.

Околината на компанијата може да биде статичка и динамичка. Многу ретко се случува околината да биде статична. Најчесто, голем број на фактори влијаат врз секоја околина. Голем број на фактори кои дејствуваат од опкружувањето можат да се контролираат, но има и голем број на фактори кои влијаат на работењето на компанијата, а не можаат да се контролираат. Има и голем број на влијателни фактори за кои не се знае во одреден момент на планирањето, а одредени фактори можат и отпосле да се актуелизираат (Пример: одредени законски решенија или одредени акции на конкуренцијата. Компанијата во некои случаи е принудена да се прилагодува на опкружувањето. Доколку се набљудува меѓународното опкружување, мора да се смета на голем број на фактори, бидејќи случувањата во меѓународното опкружување се менуваат многу често, а променливите големини се во огромен број. Тие промени на меѓународните менаџери им создаваат големи обврски во процесот на усогласување на интересите на компанијата со интересите на опкружувањето.

Голем број на земји, меѓународната соработка ја отпочнуваат поради желбата за: постигнување на профит, спротивставување на конкуренцијата, обезбедување на евтини суровини и енергенси, дислоцирање на валканата или старата технологија или поради тоа што се задолжени, па се принудени, преку меѓународната соработка да обезбедат средства за враќање на долгот.

Презадолженоста влијае врз зголемување на напорите, преку извозот да се обезбедат средства за сервисирање на долговите. Доколку државата има слаб извоз, обврските за отплата на странските долгови ја намалуваат паричната ефектива, па доаѓа до загрозување на платниот биланс, а со тоа и до намалување на националниот бруто производ (бруто националниот производ ги мери вкупните вредности на стоките и услугите кои се произведуват годишно), заради што државата дополнително се задолжува за да го покрие тој дефицит. Често задолжувањето во странство не се искористува рационално, за развој на економијата, туку може да се користи за пополнување на буџетскиот дефицит, односно средствата се трошат ненаменски, наместо да се инвестираат. Оваа појава, на развиените земји им отвара уште една можност за заработка преку наплата на камати. Некогаш политичарите мора да се задолжуваат, бидејќи претходната политичка структура не оставила доволно финансиски средства за функционирање на државата, па е неопходно да се изврши додатно задолжување, за да се купи социјален мир.

Секој политичар кој има патриотски чувства, треба да ја гради економската основа на својата држава, на која би можеле нивните синови и внуци да ја градат понатаму својата егзистенција. (Во голем број книги може да се најде пишуван документ дека странските земји и транснационалните компании, најлесно влијаније врз одредена земја постигнуваат преку контролата на локалните политичари. Мислењето на голем број на луѓе е дека политичарите се виновни за лошата економска состојба во државата, но сепак тие во голем број на случаи не успеваат скоро ништа да постигат, за да ги натераат политичарите да делуваат патриотски во рамките на своите можности.)

Наспроти тоа, голем број на политичари, поаѓајки од поговорката “по мене потоп”, одат по лесни пари и се задолжуваат, со што се уништува економската подлога на државата, а на младите луѓе им се уништува перспективата. Кога државата ќе се задолжи во висина, од над 25% од општествениот производ, државата ја губи кредитна способност, па земјата доверител е во состојба да диктира одредени услови во работењето. Со прекумерното задолжување, земјата влегува во должничко ропство и мора да испорачува суровини, производи, да ги почитува политички интереси на земјата доверител и слично ( Со увоз на евтини суровини компаниите стануваат конкурентни на светскиот пазар, па може да дојде и до судир помеѓу компаниите или државите, чии компании се репрезенти на борбата за евтини суровини). Државата која е доведена во таквата состојба, често не е во можност да преземе решителни чекори, кои би воделе кон подобрување на економската состојба во држава.

Во меѓународното работење постои стоковна и нестоковна размена, а недоволното знаење или искуство во меѓународнот бизнис претставува опасна работа (Лошиот или коруптивниот образовен систем во неразвиените земји, овозможува промоции на недоволно способни или недоволно образовани луѓе, кои често поради своето незнаење – да го исклучиме постоењето на лошите намери – склучуваат договори кои се штетни).

Со одбегнување на двојното оданочување на компанијата, може да се влијае врз обемот на економската соработка помеѓу оделни земји. Некои автори сметаат дека третата светска војна ќе биде всушност трговска војна. Познати се случаи на избувнување на воени судири, поради желбата да се остварат економски интереси. Одредени држави економски соработуваат и додека се во меѓусебни воени судири, бидејќи парите не познаваат непријатели, додека одредени држави ги намалуват и воените судири поради економските интереси. (Додека траеше војната во поранешна Југославија, завојуваните страни често наоѓаа производи со кои можеа да тргуваат и не е познат ниеден случај на настанување проблем помеѓу трговските партнери, без оглед на тоа што меѓусебно војуваа. Слични примери можат да се најдат и во светот.)

Ние заклучуваме дека економската состојба во една држава длабоко ги засега сите жители, па тие, со сиот свој потенцијал, треба да се насочат кон создавање на добра економска состојба, а со тоа и кон подобар живот.

Девизниот прилив може да се оствари преку: извоз на производи, услуги (интелектуална сопственост, менаџмент), капитал, увоз на евтини суровини, енергенси, уплати кои ги вршат иселениците или вработените надвор од матичната држава, продажба на фабрики, рудници, нафтени наоѓалишта или други капацитети (доколку правилно се искористат, државата може добро да напредува), наплати на воени репарации, прилив од сообраќајно транспортни капацитети, прилив од туризам (спортски, верски, рекреациони, вселенски) и слично.

Можно е во странство да се извршат градежни работи (згради, бункери, мостови, брани) и од тоа да се заработи. Образовниот систем во развиените земји е квалитетен и тој придонесува за создавање на дополнителни приходи за државата, бидејќи голем број на млади и амбициозни луѓе доаѓат во тие земји за едукација и обука и плаќат високи школарини. Но, се создава и дополнителен ефект, при што голем број на амбициозни луѓе остануваат да живеат и работат во овие земји по завршување на школата или специјализацијата. Одлив на мозоците за развиените земји претставува уште еден лост на развојот, а на сиромашните земји уште еден лост за осиромашување. Девизниот прилив, остварен по различни основи, потребно е домаќински да се чува и да се настојува да се искористи за добробит на сите жители.

За да биде економската состојба во определена држава добра, компаниите кои се лоцирани во таа држава треба да работат профитабилно. На профитабилното работење на компаниите влијаат: недостатокот од репроматеријали, големите трошоци за енергија, исполнувањето на еколошките барања, политиката на државните органи, дури и климатските услови. Богатите земји немаат ограничување околу трансферот на фабриките во различните земји, доколку тоа го налага профитот или некој друг интерес.

Компаниите се во состојба да ги лоцираат производните објекти било каде во светот, а потоа да извезуваат во земјите каде постои побарување за тие производи. Богатите и сиромашните земји извезуваат различни видови стоки. Суровините претставуваат 80 % од извозот на неразвиените земји, додека капиталот, технологијата и знаењето ги извезуваат развиените земји. Со извозот на технолошки производи се остваруваат поголеми профити, отколку со извозот на суровини. Овој факт придонесува за зголемување на јазот помеѓу богатите и сиромашните земји.

Технолошкиот прогрес и растечкото производство, овозможуваат напредок на одделни нации и се создава потреба за меѓународно работење. Доколку одредена земја дојде до нови техничко-технолошки решенија, таа може да ги диктира условите во светското работење. Развиените земји не извезуваат високи технолошки достигнувања. (Контрирањето при извозот на суровини или технолошки решенија помеѓу сиромашните и богатите земји, создава уште поголем јаз помеѓу богатите и сиромашните.) Најчесто се извезуваат технологии со одминат рок или репарирани технологии, бидејќи треба да се направи простор компанијата да воведе нова посовршена опрема, а старата им пречи и не им е потребна, па ја извезуваат во неразвиените земји. Но, и доколку е опремата добра, со брзиот напредок на технологијата, по одреден период таа опрема застарува и многу ретко неразвиените земји навремено отпочнуваат со амортизацијата и создавање на финансиски средства за купување на нова технолошка опрема. Опремата најчесто се користи до максимум, а за да се одржи социјален мир се вработуваат преголем број на работници кои ја трошат заработката, па кога опремата ќе престане да функционира најчесто нема пари да се купи нова.

Висока технолошка развиеност, условува и создавање на голема загаденост. Па и високата стапка на загаденост во индустриски развиените земји, може да претставува фактор кој предизвикува создавање потреба за меѓународна соработка.

Поради концентрацијата на голем број на производствени капацитети, загадувањето е големо, па влијателните фактори (политичари, индустријалци, банкари), во развиените земји, инсистираат да се дислоцираат одредени производствени капацитети во неразвиените земји. Најчесто се дислоцира таканаречената валкана или технолошки заостаната технологија, односно технологијата која ја загадува почвата, водата и воздухот или се користи без вградени филтри и други заштити, со што се поевтинува процесот на производството. Државата и граѓаните од развиените земји добиваат почиста околина, спречуваат наплив на емигранти и слично. Компанијата добива евтина работна сила, покомотни еколошки закони, со што го зголемува профитот. Неразвиените земји добиваат за нив нова технологија, нови работни места, мал дел од профитот и висок степен на загадување и искористување на природните богаства. Но, во крајна инстанца се покренува меѓународна соработка.

post

Етика, морал и одговорност при создавање на профит

Етика, морал и одговорност при создавање на профит. Постои ли нешто такво? Често пати во трка по профитот можеме да заборавиме кои сме, што сме, што сакаме, што не сакаме…

Можеме да заборавиме на основните вредности на кои сме започнале да го градиме бизнисот, тоа се основните столбови преку кои сме почнале да градиме и сме дошле во позиција да имаме хиерархија, структура, менаџмент, системи…

Дали сакаш да ти прават тебе нешто што не ти е пријатно?

Размисли малку, доколку си во една менаџерска позиција за еден просечен работен ден во твојата организациона единица за она што го правиш на твоите вработени. Излистај ги сите тие активности и за секоја од нив одговори на прашањето: Доколку јас сум во позиција на тој мој вработен, дали би сакал такво однесување?

Многу едноставно, веќе ќе имаш идеја барем во еден мал сегмент за твојот менаџерски стил кој го употребуваш.

Истото е и со колегите, партнерите и потрошувачите.

Како и во приватниот живот, така и во работењето неопходно е да се има одговорност, како кон себе, така и кон околината.

Постои потреба за запазување на етичкото однесување, односно, да не им го правиме на другите, она што не сакаме да ни го прават нам, т.е. да постои фер плеј во работењето.

Потребно е да се има одговорност, како кон вработените така и кон партнерите, дури и кон конкуренцијата, секаде треба да постои чесен однос.

Внимателно треба да се зборува, а изречениот збор треба да се почитува и исполнува.

На тој начин се стекнува доверба кај вработените, а менаџерот стекнува имиџ на човек кој го држи дадениот збор и на кого може да се потпреме во секоја ситуација.

Треба да се работи во интерес на компанијата, а не поради своите интереси да се доведе во прашање опстанокот на компанијата.

Од страна на вработените, потребно е да се зголеми одговорноста, моралот и лојалноста кон компанијата и кон поставените цели.

post

10 Книги за менаџмент кои мора да се прочитаат од секој претприемач

Работиш ли со луѓе во твојата компанија?

Менаџираш ли различни проекти во твојот бизнис?

Сакаш ли твојот бизнис да успее?

Доколку одговориш со да на овие прашања тогаш ќе ти бидат потребни менаџерски вештини. А, ќе ти требаат и лидерски вештини.

Еден начин за да ја зголемиш твојата бизнис потенцијална енергија во твоите менаџерски вештини е да најдеш, прочиташ и научиш од различни книги за темата. Тука сакам да споделам листа од најважните книги за кои јас сметам дека ти како еден претприемач мора да ги прочиташ доколку сакаш да ја менаџираш твојата компанија кон успехот.

Листата не е согласно некое рангирање по важност.

1. The Lean Startup

The Lean Startup The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses претставува книга која навистина може да ја зголеми твојата бизнис потенцијална енергија преку имплементирање на lean принципи во твојот мал бизнис. Книгата ги користи основите на lean производство за да ти помогне во креирање на една навистина иновативна компанија преку континуирано учење, експериментирање и тестирање на твојата визија како еден претприемач.

2. Linchpin

Linchpin Linchpin – Are You Indispensable? Книга, која ќе го промени твоето размислување за се околу твојот бизнис. Книга која ќе ги отвори твоите очи за да гледаат на работите во твојот бизнис многу поразлично и во корелација со денешната реалност. Seth Godin зборува за тоа како менаџерските и лидерските стилови можат да те направат тебе, твоите партнери, твоите соработници и твоите вработени неопходни (indispensable). Оваа е книга која мора да се прочита од секој претприемач.

3. StrengthsFinder 2.0

StrengthsFinder 2.0 Знам дека ти како еден претприемач знаеш многу работи кои ги работиш. Но, знаеш ли што е она што го знаеш најдобро, нешто во што навистина си најдобар? Дали го работиш токму она што го знаеш најдобро и во што си најсилен? Дали си се нашол себеси во средување на твоите недостатоци или слабости, наместо да ги развиваш твоите силни страни? Strengths Finder 2.0 е книга која ќе ти помогне да ги пронајдеш твоите јаки страни, да ги развиеш и да започнеш да го градиш се останатото врз нив.

4. Good to Great

Good To Great Good to Great од Jim Collins е нешто што исто така мора да биде прочитано од секој претприемач. Никој не е совршен. Но, како твојот бизнис може да постигне трајна одличност од нешто што се нарекува добар бизнис, просечен бизнис или пак лош бизнис. Книгата ќе ти покаже зошто некои компании стануваат одлични компании додека останатите остануваат само добри.

5. Thinking Fast and Slow

Thinking Fast and Slow Thinking Fast and Slow од Daniel Kahneman се однесува на нашето размислување, или на нашиот мозок и начинот на кој го користиме при размислување. Книгата опишува два системи кои ги користиме во процесот на размислување: првиот е системот на брзо размислување кој се базира на интуиција и емоции, додека вториор е систем на споро размислување базиран на логиката. Важно е за тебе како еден претприемач да знаеш кога можеш, а кога не можеш да и веруваш на твојата интуиција.

6. The Tipping Point

The Tipping Point The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference од Malcolm Gladwell претставува книга за промени, кои можат да започнат од нешто навистина мало и да го промени целиот твој живот или целиот твој бизнис. Овој феномен авторот го нарекува како tipping point кој во целост е опишан во книгата. И оваа е едно задолжително четиво за претприемачите.

7. Start With Why

Start With Why Размисли за тоа колку пати како еден претприемач си дошол до идеи за подобрување на твојот бизнис едноставно преку одговор на едно прашање кое едноставно започнува со зошто, или пак целото прашање е само зошто. Во книгата Start With Why, Simon Sinek обезбедува една рамка околу идејата која тој ја нарекува “The Golden Circle”. Таа идеја може да ти помогне да изградиш одличен бизнис, и таа идеја започнува токму со тоа “зошто”.

8. The E-Myth Revisited

The E-Myth Revisited The E-Myth Revisited: Why Most Small Businesses Don’t Work and What to Do About It од Michael E. Gerber ќе те води низ процесот кој треба да го имплементираш доколку сакаш да успееш преку сите нивоа на животни циклуси на твојот бизнис. Друг важен аспект кој ќе го научиш преку читање на оваа книга е разликата помеѓу тоа да работиш на твојот бизнис и да работиш во твојот бизнис.

9. The Speed of Trust

The Speed Of Trust Како еден претприемач секогаш ќе бидеш во потрага по довербата околу тебе. Сакаш твоите потрошувачи да ти веруваат. Сакаш твоите вработени да ти веруваат. Сакаш твоите партнери да ти веруваат. Довербата е најважниот елемент за секој мал бизнис. Колку побргу ја изградиш, побргу твојот бизнис ќе стане успешен. The Speed of Trust: The One Thing That Changes Everything од Stephen M.R. Covey е книга која ќе те води низ процесот на креирање на силна доверба околу тебе и твојот бизнис.

10. Blue Ocean Strategy

Blue Ocean Strategy Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make Competition Irrelevant е книга која може да ти даде многу идеи како да пристапиш на пазарот со нешто навистина различно, нешто што ќе креира нов пазар и нова потреба за твоите производи и услуги. Авторите оваа различно и ново го нарекуваат како “плав океан”, кој ти треба да го креираш на пазарот.

post

Бизнис одлуки

Како еден претприемач твојата работа во голем дел ќе биде да носиш одлуки за твојот бизнис. Не важно дали сакаш или не сакаш да носиш одлуки. Ќе мора да одлучуваш бидејќи сакаш да бидеш претприемач.

Што ќе направиш? Што треба да направиш? Кој ќе направи што? Како твојата компанија ќе продава? Како ќе ги понудиш твоите производи или услуги?

All of these and much more are everyday questions that you as an entrepreneur must answer, or make decisions about them.

Одлуките не се носат само заради тоа што треба да одлучиме за нешто. Ни требаат добри одлуки, или вистинските одлуки кои ќе ја зголемат бизнис потенцијалната енергија на компанијата.

Кои се најважните фактори за донесување на добри одлуки за нашата компанија?

Што точно значи една квалитетна претприемничка одлука?

Одговорите на овие две прашања се дадени во mindmap-от подолу.

 

Бизнис одлуки

Фактори на кои се базираат добрите бизнис одлуки

 • Ти треба знаење за предметот на одлуката доколку сакаш да ја донесеш вистинската одлука.
 • Твоето искуство во предметот на одлучување само ќе го подобри севкупниот процес. Нема да му наштети, а ти треба.
 • Твоите вештини се важен дел од целиот процес и донесување на најдобрата одлука.
 • Потребни ти се одредени информации врз база на кои ќе ја донесеш одлуката.
 • Понекогаш ќе ти треба и среќа.
 • Во ситуации кога недостасуваат информации, а ќе ги има многу, ќе треба да се базираш и на сопствениот инстикт.
 • Одлуките се базираат на логични заклучоци. Како на еден претприемач ти треба логично размислување.
 • Голем дел на процесот на донесување на одлуки се базира токму на анализи.

Квалитетни одлуки се одлуки кои:

 • се имплементирани,
 • ја водат твојата компанија кон успехот,
 • ја подобруваат твојата компанија и
 • ги решаваат вистинските проблеми.

Доколку донесеш одлука која нема да биде имплементирана, исто е како и да не си одлучил за тоа нешто. Не гу би време за донесување на одлуки кои нема да бидат имплементирани.

Зошто ги носиш одлуките? Бидејќи сакаш твојот бизнис да успее.

Секоја одлука е дел од процесот на решавање на проблеми. Секој процес на решавање на проблеми е дел од процес на подобрување.

Мора да ги приоритизираш одлуките. Првин, мора да бидат решени вистинските проблеми.