post

Теорија на бизнис идеи – Финализација на бизнис модел – 3

Вчера во теорија на бизнис идеи – финализација на бизнис модел 2 додадовме уште неколку елементи во нашите драфт верзии на бзинис модели кои ги тестираме за да го изградиме бизнисот од соништата.

Тоа беа приходи и трошоци изразени во бројки и профитот кој произлегува од нив. Многу е важно бизнис моделот да биде профитабилен, бидејќи тоа и му е улогата да обезбеди успешен бизнис кој ќе создава профит.

Сега, овие бизнис модели сеуште се драфт верзии и сеуште базирани на наши претпоставки и наши анализи направени внатре во канцеларија. Но, она што е важно, иако серијалов на претприемач трае веќе три месеци со еден месец и повеќе пауза, е дека сето ова што досега го направивме се изведува во неколку дена. Овој серијал не е подготвен претходна година како би се објавил одеднаш туку дел по дел се креира и објавува на претприемач.

Да сублимираме пред оваа дополнителна финализација:

 • Имаме повеќе бизнис модели со различни сегменти и различни елементи во самиот бизнис модел.
 • Знаеме кој има потенцијал да донесе најмногу приходи и секако профит.
 • Знаеме кои бизнис модели не се надежни, односно онака како што се проектирани во моментов нема да донесат профит за бизнисот.

Прво што ќе треба да направиме е да ги разгледаме бизнис моделите кои во моментов не се прифатливи и да започнеме со нивно прилагодување, доколку сметаме дека може да одиграат важна улога. Еве ги претпоставките на кои треба да обрнете внимание:

 • Дали за тој сегмент се навистина потребни сите тие карактеристики?
 • Дали ни се потребни навистина сите тие ресурси?
 • Дали ни се потребни сите тие карактеристики?
 • Дали треба да направиме некој вид на прилагодување на сегментот преку насочување на нашиот фокус на една ниша од тој сегмент која ќе биде профитабилна?
 • Дали имаме грешки во поставување ан хипотезите дека постои проблем на пазарот токму за тој дефиниран сегмент?

Одговорот на овие прашања може драстично да го смени изгледот на самиот бизнис модел, па дури и од непрофитабилен да го направи профитабилен. Доколку успееш на ваков начин да го редизајнираш бизнис моделот и да го направиш профитабилен, треба да знаеш дека тој нов бизнис модел има:

 • Редефиниран проблем, а со тоа и можно решение и карактеристики на решението.
 • Редефинирани сегменти, а со тоа и нови хипотези за доволно критична маса.
 • Редефинирани извори на приходи, а со тоа и редефинирани стратегии за цени кои треба да се тестираат.
 • Редефинирани трошоци и претпоставки за појава на тие трошоци.

Значи во овој момент доаѓаш до 5-10 бизнис модели за различни сегменти, со различни карактеристики на решенија, со различни извори на приходи и ценовни стратегии и со различни трошочни структури. И сето ова е ОК, доколку и реалноста е таква. Но, сепак уште се се базира на наши претпоставки поткрепени со одредени наши анализи. И тоа е нешто, сепак повеќе од ништо.

Пред да започнеме со тестирање надвор од канцеларијата би додал уште една измена на бизнис моделот и тоа во однос на сегментите бидејќи тие ни се основата. Таа измена се однесува на втората хипотеза: се бара решение за проблемот, или нивото на болка за купувачот. Тоа е желбата за решение, нивото на барање на решение, нивото на потреба од решение…

И повторно, одиме со наши претпоставки поткрепени со некои иницијални анализи на пазарот кои доаѓаат преку одредени знаци и сигнали кои ги препознаваме. Начинот на кој ќе го означам ова ниво на болка или оваа хипотеза е со боја на самите сегменти во бизнис моделот. На пример, црвена боја има најголема потреба, портокалова умерена, додека жолта најмала потреба. Целта е нашиот фокус во старт да биде сегментот со најголема потреба. Така да сега нашиот бизнис модел ќе изгледа како на сликата подолу.

Развој на бизнис модел

Сега веќе сме подготвени, остануваат уште неколку одлуки пред да започнеме со практично тестирање надвор од канцеларија за кои ќе продолжиме во другите наслови. Важно е дека ти веќе:

 • Имаш креирано 5-10 бизнис модели
 • Знаеш колкава е потребата или болката на секој сегмент и
 • Имаш бизнис модели кои се профитабилни врз основа на твои лични претпоставки и анализи на знаци од надвор.
post

Теорија на бизнис идеи – Финализација на бизнис модел – 2

Вчера дојдовме до бизнис модел кој ја содржеше и големината на секој сегмент, односно тоа е третата хипотеза за доволно голема критична маса која ќе има потреба од нашето решение.

Она што ќе треба сега да го направиме е да навлеземе малку во бројки, односно она што се нарекува предвидување на приходи и трошоци за да видиме дали нашите иницијални бројки кажуваат дека постои надежен бизнис модел. Надежен бизнис модел е оној кој носи профит за бизнисот. Доколку тие бројки покажат загуба, односно не генрираат профит ќе треба да се вратите назад во редефинирање на сегментите, проверка на хипотезите и редизајн на бизнис моделот. Можеби промени во однос на ресурсите или активности кои генерираат трошоци, можеби промена во сегментите преку насочување на сегмент со поголем потенцијал преку редефинирање на карактеристиките итн.

Уште една напомена која морам да ја кажам е дека, вие може да имате повеќе од еден бизнис модел за што зборувавме вчера. На пример, посебни карактеристики за посебен сегмент, со посебни извори на приходи и ценовни стратегии, како и активности, односи, канали и се она што го формира еден бизнис модел.

Целта е да дојдете до оној најнадежниот, вреден за понатамошни тестирања и докажувања.

Сега нашиот бизнис модел ќе биде дополнет со уште три нови елементи:

 • Приходи. Бидејќи веќе ги имате дефинирано изворите на приходи, како и големината на сегментите лесно ќе можете да дојдете до дизајн на приходи во бројки. На пример, ако имате сегмент со големина од 100.000 купувачи и вашата претпоставка (нова хипотеза) е дека ќе имате учество на пазарот на тој сегмент од 10% вие ќе имате 10.000 купувачи за твојот бизнис. Доколку тие купуваат по еден производ за цена од 100 денари ќе генерирате приход од 1.000.000 денари.
 • Трошоци. Бидејќи веќе ги имате дефинирано клучните ресурси, како и активностите кои ќе бидат главен извор на трошоци за бизнисот лесно можете да дојдете до трошоците кои ќе ги генерира бизнисот врз основа на овој бизнис модел. На пример, имате фиксни трошоци од 400.000 денари годишно, и варијабилни трошоци на продажбата во претпоставените приходи погоре во износ од 500.000 денари вкупните трошоци ќе бидат 900.000 денари за да генерирате приход од 1.000.000 денари.
 • Профит. Ова е веќе главната оценка или показател на успешноста на еден бизнис модел. Ние сакаме да генерираме профит. На пример, од претходните приходи и трошоци ќе генерираме профит во износ од 100.000 денари. Доколку овој број е позитивен и поголем тоа значи дека бизнис моделот е подобар.

На сликата е прикажан овој бизнис модел како пример во кој се вклучени и приходи и трошоци.

Развој на бизнис модел

На примерот презентиран во бизнис моделот профитот е 768.000 денари.

Неколку напомени:

 • Во оваа фаза за развој на бизнис идејата и бизнис моделот може да имате 5-10 посебни бизнис модели
 • Сеуште користите претпоставки, ова не се докази. Не ги земајте здраво за готово овие претпоставки бидејќи сеуште не се потврдени. Ние само правиме анализа за да дојдеме до бизнис модел кој вреди да се продолжи со тестирање заради потврдување на претпоставките.
 • При самиот дизјан на оваа драфт верзија ќе дојдат повеќе идеи за подобрување на бизнис моделот кои е добро веднаш да ги инкорпорирате во истиот.
post

Теорија на бизнис идеи – Финализација на бизнис модел – 1

Вчера дојдовме до една финална драфт верзија на твојот бизнис модел. Но, оваа верзија не е за започнување, таа треба да послужи како основа за тестирање на хипотезите, оние основните и секако да генерира нови хипотези кои ќе бидат од значење за нормално функционирање на бизнис моделот.

Веќе ги имаш сите елементи склопени на една страна во вид на еден бизнис модел. Нашата цел е колку што можеме побргу да дојдеме до прифатлив бизнис модел кој ќе гарантира успешност на бизнисот кој ќе го започнеме. Затоа уште пред да излеземе надвор и да тестираме ќе бидат потребни уште подготовки или промени во самиот бизнис модел.

Еве го бизнис моделот кој го изработивме вчера.

Развој на бизнис модел

Забележуваме дека имаме повеќе дефинирани сегменти како и потенцијални сегменти за во иднина. Сите тие сегменти имаат различни демографски и психографски карактеристики. Ова значи еден проблем при тестирање на нашиот бизнис модел бидејќи не можеме со една стандардна подготовка да излеземе надвор и да започнеме со интервјуирање на тие сегменти. Од друга страна, различни сегменти ќе имаат потреба од различни решенија. Затоа ќе треба да ги дефинираме карактеристиките на нашето решение кои планираме да ги содржи и врз основа на тиое карактеристики и различните сегменти да направиме повеќе од еден бизнис модели.

Првин карактеристиките со што ќе добиеме допрецизирање на бизнис моделот.

Развој на бизнис модел

Мора да напоменам дека во оваа верзија може да се вметнат сите карактеристики кои ги планираш, дури и оние научна фантастика. Сепак целта е да имаме почетни идеи кои треба да ги тестираме.

Понатаму, не секој сегмент ќе има потреба од сите карактеристики кои сакаш да ги имплементираш. Од друга страна не е секој сегмент со иста големина, што значи дека нема секој сегмент да гарантира исти резултати за бизнисот. Ние развиваме бизнис идеја, преку развој на бизнис модел и развој на купувачи. Сакаме колку што можеме побргу да го доведеме бизнисот да започне да генерира приход. Па затоа и сакаме да се насочиме на најнадежниот сегмент на кој ќе му ги понудиме најпотребните карактеристики. Ова не значи дека остатокот ќе се заборави, туку значи дека нашиот фокус ќе биде насочен на она најважното: дизајн на оние карактеристики кои се најбарани за најголемиот сегмент на пазарот.

Ова е процес на тестирање и прилагодување, а ние штотуку започнуваме.

Втората промена која треба да ја вметнеме во бизнис моделот е големината на секој од дефинираните сегменти. Колку потенцијални купувачи има во секој од сегментите. На пример, една издавачка куќа има повеќе сегменти на купувачи: директни читатели, локални книжарници, големопродавачи… Не се сите еднакво големи и нема сите да генерираат еднаков приход бидејќи ќе се користат различни ценовни стратегии. На сликата е даден бизнис моделот со последните фази (ја користам методологија во Business Model Generation од Alexander Osterwalder и Yves Pigneur).

Развој на бизнис модел

Забележувате дека веќе полека, но сигурно навлегуваме и во третата хипотеза дека постои доволно критична маса која ќе биде заинтересирана за решението.

Врз база на овие последни сознанија и анализи можеме да направиме посебни неколку бизнис модели, врз основа на посебните сегменти, потребните карактеристики за тие сегменти и секако останатите елементи од бизнис моделот. Тука јас нема да навлегувам детално во еден таков случај на разделување, туку ќе работам и презентирам на еден бизнис модел.

Утре ќе продолжиме со доработката на бизнис моделот заради подготовка за тестирање.

post

Теорија на бизнис идеи: Барај знаци наместо одговори

Досега во развојот на теоријата дојдовме до еден основен бизнис модел преку одговор на неколку прашања:

 • Кој има таков проблем?
 • Кој би можел да има таков проблем?
 • Какви решенија постојат во моментов на пазарот?

Развој на бизнис модел - Прва драфт верзија

Сеуште сме пред хартија или пред компјутер каде го дизајнираме моделот преку докажување на основните хипотези.

При одговор на тие прашања може да дојдеш до голем број на информации. Едно нешто е важно да го знаеш, секоја информација дури и да сметаш дека не е важна во моментов забележи ја во некоја интерна база на податоци.

Зошто?

Затоа што никогаш нема да можеш да дојдеш до сигурен одговор за тоа дека постои проблем на пазарот. Истото се однесува и за останатите хипотези. Ти бараш знаци, а не одговори кои никогаш нема да ги најдеш.

Ајде низ некој пример да го разјасниме ова со знаците и одговорите. Ќе го користам истите прашања.

#1 Кој има таков проблем?

 • Знак 1: Ти си имал таков проблем и затоа си дошол до таа бизнис идеја. Да, најчесто бизнисите се раѓаат преку сопствениот проблем на претприемачот. И тоа е еден знак. Иако велиме дека не е многу силен се додека не потврдиме дека освен тебе и некој друг има таков проблем, сепак постои веројатност дека ти не си ниту првиот ниту последниот кој го почувствувал тој проблем.
 • Знак 2: Некој од твоите блиски имал таков проблем. И ова е случај на знак, кој не дава одговор и доказ дека постои проблем на пазарот, но сепак е еден знак кој ни кажува дека и кај некој друг постои таков проблем.
 • Знак 3: Постои конкуренција која нуди решенија за слични или исти проблеми. Можеби и најдобар пример е овој пример, бидејќи самото постоење на конкуренција не ни кажува директно дека постои проблем, но индиректно кажува дека за таквите слични проблеми веќе некој се бори на пазарот, што значи дека веројатно поминал низ она низ што ти сега поминуваш.
 • Знак 4: На интернет се бара решение. Анализа на преку пребарувачите исто така дава знаци дека постои проблем, но доколку се бара решението.
 • Знак 5: На социјални медиуми се поставува прашањето. И ова е добар знак кој ни кажува дека постои таков проблем.
 • Знак 5: Си избрал неколку луѓе за кои сметаш дека имаат таков проблем и си ги интервјуирал. Овој знак е доста валиден, бидејќи директно преку интервју ќе докажеш дека постои проблем и ќе дознаеш нешто повеќе за тој проблем.
 • Знак 6: …

#2 Кој би можел да има таков проблем?

 • Знак 1: Трендовите на пазарот покажуваат дека во иднина повеќе луѓе ќе го имаат тој проблем. Добар знак, но не и целосен одговор, сепак трендовите се претпоставки.
 • Знак 2: При интервјуирање на потенцијални купувачи тие ти кажале дека и други може да го имаат тој проблем кога… Исто така знак кој ќе каже и дека постои проблем и дека ќе го имаат и другите.
 • Знак 3: …

#3 Какви решенија постојат во моментов на пазарот?

 • Знак 1: Постојат решенија, постои и проблем.
 • Знак 2: Некои карактеристики од тековни решенија се однесуваат на проблемот кој го анализираме. Доколку се утврди специјално дизајнирана карактеристика на некој производ која е насочена на решавање на проблемот кој го анализираме, тоа претставува знак дека постои проблем на пазарот.
 • Знак 3: Конкуренцијата е силна, значи дека постои проблем и пазарот е доволно голем (хипотеза 3). И ова е добар знак.
 • Знак 4: …

Ова е само како пример, во пракса ќе се добијат и анализираат повеќе знаци, тоа ќе го развиваме во нареден период. Она што е важно, а треба да го знаеш е дека не треба да бараш одговори, бидејќи нема да ги најдеш. Твојата задача како еден “ќе бидам” претприемач е да дојдеш до повеќе знаци, колку што може побрзо заради првичното докажување на хипотезите при развој на твојата бизнис идеја.

post

Теорија на бизнис идеи: Хипотеза 1 – Постои проблем

Да продолжиме со развојот на теорија за бизнис идеи. Во претходниот пост насловен како бизнис модел во стартап фаза покажавме дека бизнис моделот е подобар избор во однос на бизнис планот за да започнеме со тестирање на хипотезите поставени пред бизнис идеите. Избравме и специфичен начин односно модел на дизајнирање на таков бизнис модел, а тоа е претставената методологија во Business Model Generation од Alexander Osterwalder и Yves Pigneur.

Сега треба да започнеме со првата хипотеза, односно работиме на докажување дека постои проблем кој нашата бизнис идеја може да го реши.

Значи, нашиот дијаграм е во следнава фаза и ние се наоѓаме во процесот на тестирање на поставените хипотези.

Теорија на бизнис идеи - Валидација на хипотези 1

Сепак се одлучивме да го избереме бизнис моделот како алатка која ќе ја користиме во процесот на тестирање на хипотезите. Затоа и ќе работиме на активностите кои треба да ги спроведеме заради дизајнирање на бизнис моделот и секако тестирање на хипотезите.

Теорија на бизнис идеи - Валидација на хипотези

Кога станува збор за првата хипотеза, односно постоење на проблем на пазарот следниот дијаграм ги опфаќа главните прашања преку кои треба да се размислува поставувањето на хипотезите. Мора да се започне со дизајнирање на одреден логичен редослед, а потоа истиот да се префрли во самиот дизајн на бизнис моделот.

Хипотеза 1

#1 Кој има таков проблем?

Првото прашање на кое треба да одговорите е кој се би можело да има таков проблем. Иако една бизнис идеја е резултат од препознавање на проблем од страна на претприемачот, кој всушност и лично го почувствувал проблемот, сепак не можеме да се базираме на лични искуства и на една таква претпоставка, бидејќи не е доволно да ни докаже дека проблемот освен кај претприемачот ќе постои и кај други луѓе на пазарот.

Затоа, добар пристап е да започнеме со бреинстормирање на сегментите на пазарот кај што мислиме дека ќе постои таков проблем.

При самото дефинирање на сегментите добро е да ги дефинираме и демографските, психографските и социографските карактеристики на секој од сегментите. Затоа мора да ги имаме на хартија описите на сегментите со нивните специфични карактеристики. Се што ќе направиме тука повеќе, ќе ни се најде во наредните фази.

#2 Кој би можел да има таков проблем?

Кога веќе размислуваме за сегментите кои го имаат тој проблем, не е лошо да размислиме и за потенцијалните сегменти, односно потенцијални купувачи кои во моментов немаат таков проблем, а би можело, односно имаат потенцијал да го имаат во иднина.

Целта на еден ваков пристап е да успееме да изградиме бизнис модел, кој како што ќе видите подолу во овој пост ќе служи како модел за сегашноста и иднината на нашиот бизнис. Од него ќе произлезат многу активности кои ќе треба да ги направиме, и колку поинформативна биде таа една страна толку подобро ќе можеме да се организираме самите нас, како и нашите ресурси кога ќе го развиваме нашиот бизнис.

#3 Решенија кои постојат во моментов?

Ние сме во фаза на проверка на хипотези, но и во фаза на дизајнирање на бизнис модел кој ќе биде предмет на тестирање. При самото дефинирање на сегментите преку првото прашање, веќе доаѓаме до некои докази дека постои проблем на пазарот. Бидејќи без да кажеме дека постои проблем не можеме ни да ги дефинираме сегментите. Значи веќе сме биле поттикнати да размислуваме во насока на докажување на првата хипотеза. Сепак тоа не е доволно, за да ја прифатиме хипотезата како доказ. Може да постои голем субјективизам во овој приод и фаза во која се наоѓаме.

Затоа треба да преминеме и кон една анализа на решенијата кои во моментов постојат на пазарот. Мора да се одговорат следниве прашања:

 • Какви решенија постојат?
 • Кој ги нуди?
 • Има ли интерес за тие решенија?
 • Кои се предности и слабости на тие решенија?
 • Какви се односите со купувачите?
 • Кои канали се користат од страна на тие решенија?

Најверојатно како еден претприемач веќе ги знаеш одговорите на овие прашање и доволно е само да ги наведеш одговорите. Но, она што е многу важно при одговарање на овие прашања е дека ќе добиеме уште една потврда дека постои проблем. Зошто? Затоа што доколку веќе се нудат слични решенија и има забележителен интерес за тие решенија претставува доказ дека постои таков проблем на пазарот.

Значи, со овој пристап веќе ја зголемуваме веројатноста дека постои таков проблем на пазарот, иако сеуште немаме цврст доказ за хипотезата. Сепак, во овој процес ќе продолжиме понатаму со докажување (во некој од наредните постови), но мора да напоменеме дека веќе сме блиску до самата потврда.

Сега, кога веќе ги имаме одговорите на овие прашања можеме да ги сместиме во дизајнот на нашиот бизнис модел како на сликата подолу.

Развој на бизнис модел - Прва драфт верзија

Значи, го имаме нашето предлог решение, кое е во фаза на развој и сеуште непотврдено, ги имаме сегментите како и потенцијалните сегменти кои се основа за идниот развој на бизнисот и имаме потврдени решенија кои постојат во моментов на пазарот како и односи со купувачи и каналите на дистрибуција на сегашните решенија. Забележувате дека она што го наведов претходно со користење на различни бои добиваме една квалитетна визуелизација за бизнисот кој го дизајнираме.

Веќе имаме доволно информации поставено во бизнис моделот преку кои ќе можеме да ги извршиме и првите прилагодувања на нашата бизнис идеја. Така да, решенијата кои во моментов се нудат како и односите и каналите на сегашните решенија може да ни дадат доста информации за сегментите на пазарот како за нивно прилагодување, така и за нивното дообјаснување или дозапознавање.

Бизнис модел - Развоја на драфт верзија

Од друга страна решенијата кои се нудат на пазарот како и нивните предности и недостатоци може да ни дадат идеи за дополнителен развој на нашето решение. На пример, да ги содржи сите предности како и досегашните решенија, додека да ги елиминираме сите недостатоци од досегашните решенија.

Бизнис модел - Развој на драфт верзија

Забележувате дека еден ваков пристап е доста едноставен и овозможува брзо визуелно поставување на хипотезата 1 и секако можните правци за целосно докажување на истата. Ќе продолжиме понатаму со уште некои активности кои ќе треба да ги спроведеме заради целосно докажување дека постои проблем на пазарот.

post

За започнување на бизнис во 2012 ти треба…

Задачи пред започнување на бизнис Не, започнување на бизнис не е тешко. За да започнеш бизнис ти требаат малку пари, име на бизнис и човек кој ќе ја истрча работата со документацијата. Но, сепак секој сака, особено идните претприемачи, сакаат и сонуваат да изградат успешен бизнис.

Па што е она што му треба на еден претприемач?

Во овој пост ќе опфатам еден традиционален пристап, односно традиционални чекори за започнување на бизнис кои не дека не се ОК, но сепак можеби, потенцирам повторно можеби нема да бидат во согласност со 2012 година и пазарите кои се обликувани или ќе се обликуваат во 2012 година. Затоа и ќе се обидам традиционалното да го преведам во нетрадиционалното, модерното.

Сепак ова е само почеток на годината, допрва ќе работиме на теми од започнување на бизнис и секако посебен акцент ќе биде ставен на темаата бизнис план и процес на бизнис планирање.

Да видиме што е она што му треба на еден “сака да биде претприемач” за да започне бизнис изземајќи ги документациите потребни за ставање на бизнисот во правниот поредок на државата. Ќе започнеме со три основни столбови на секое започнување на бизнис.

#1 Бизнис идеја

Не треба да се повторуваме, но сосема е јасно за да се започне еден бизнис основата е бизнис идеја. Но, она што сакам да го потенцирам е дека таа бизнис идеја не мора да значи дека ќе биде истата и кога ќе се започне бизнис.

Може да имаш повеќе идеи кои низ процесот на започнување и кристализација на истите ќе се избере една. Но, и таа една не значи дека треба да се земе “здраво за готово” и да биде единствената уникатна опција за бизнисот и секако тебе како еден претприемач.

Запомни едно нешто. Ти како еден претприемач не си тој кој одлучува за една бизнис идеја да биде успешна. Пазарот ја има диригентската палка, пазарот и потрошувачите ќе кажат дали тој бизнис со таа бизнис идеја ќе успее или не.

СОВЕТ: Не се врзувај емотивно за било која бизнис идеја. Понуди нешто и собирај информации. Врз основа на тие информации прилагодувај ја таа идеја или тој производ или услуга.

#2 Бизнис модел

Ова е веќе вистинската алатка која ќе го дефинира и обликува бизнисот врз основа на почетната бизнис идеја. Бизнис моделот ќе ги опише основните активности кои бизнисот ќе ги спроведува за да ја испорача вредноста на потрошувачите.

Бизнис моделот ќе ги дефинира потрошувачите на кои ќе се насочи бизнисот, односно вистинските сегменти на кои ќе се испорачува вредноста дефинирана со бизнис идејата.

Бизнис моделот ќе ги дефинира сите потребни ресурси за спроведување на активностите на бизнисот заради испорака на вредноста кон дефинираните сегменти на потрошувачи.

Бизнис моделот ќе ги дефинира сите партнери на бизнисот како снабдувачи, соработници, инвеститори, помагатели…

Бизнис моделот ќе покаже како бизнисот ќе “прави пари” и дали ќе биде профитабилен.

Сепак, и бизнис моделот како и бизнис идејата не е нешто статично, нешто што ќе се изработи еднаш и ќе се држиме за тоа како “глуви на тапан”. Повторно, потрошувачите ќе си кажат дали тој бизнис модел е прифатлив или не од страна на пазарот и дали треба да се смени делумно или пак да се промени во целосно нов бизнис модел со сосема нова вредност или бизнис идеја.

#3 Бизнис план

Имаш бизнис идеја, имаш бизнис модел. Ајде сега да се испланираат сите чекори кои ќе треба да ги направиш за да се започне бизнисот.

Jас не сакам да користам терминологија бизнис план за започнување на бизнисот, бидејќи сметам дека таа терминологија не ја отсликува реалноста. Зошто? Затоа што еден претприемач во оваа фаза сеуште ја тестира идејата и бизнис моделот. Промена на бизнис идеја и промена на бизнис моделот, а 99% е веројатноста дека ќе бидат потребни такви промени, ќе бараат и промена на планот, односно запирање со спроведување на тој план.

На пример, вашата идеја е еден производ со 3 основни карактеристики кој решава три вида на проблеми. И нормално е во оваа фаза таа идеја да се базира на претпоставка дека такво нешто е потребно, бидејќи е познато дека постои проблем. Но, не е познато дали постои доволно силна желба за решавање на тој проблем. Не е познато дали постои можност од страна на пазарот да платат токму за тие три карактеристики и токму за тие три проблеми. Можеби еден дел сакаат 2 карактеристики и решение за еден проблем, друг дел нешто сосема друго, трет дел од пазарот пак и воопшто да не е заинтересиран или пак воопшто да не е свесен дека има таков проблем… За точните потреби нема никогаш да се знае со 100% сигурност без да се понуди решението, да се проба од страна на пазарот и добијат повратни информации за понатамошно прилагодување на бизнисот

Затоа можеби е подобро да се каже дека се работи за бизнис план за тестирање на бизнис моделот и бизнис идејата на која е базиран тој бизнис модел.

post

Ден 12: Бизнис модел – 77 подобрувања за 77 дена

Подобрување на креативност Денес, ќе продолжиме со дванаесетиот ден од нашиот предизвик за подобрување на бизнисот за 77 денови. Се наоѓаме во делот на подобрување на процесот на бизнис планирање и веќе поминавме подобрувања на претходно искуство, предвидување и знаење.

Сега е време да продолжиме со бизнис моделот, бидејќи твојот процес на бизнис планирање во голем дел ќе се базира на него, или на основните релации помеѓу различните елементи на твојот бизнис модел.

Бизнис моделот претставува фундаментално место каде ќе можат да се најдат можни подрачја за подобрување.

Твојот бизнис модел е нешто што едноставно во една слика ќе опише како твојата компанија креира, дистрибуира и комуницира вредност со потрошувачите. Вредноста е основната премиса на секој бизнис. таа е нешто што твојата компанија го нуди на пазарот. Може да креираш и да имаш вредност, но без соодветна дистрибуција и комуниакција на таа вредност не можеш да очекуваш успех за бизнисот. Доколку не ја комуницираш вредноста, твоите потенцијални пкупувачи нема да знаат за постоењето на таа вредност.

Бизнис моделот може да биде обична слика со дијаграм кој ќе ги поврзе различните елементи како вредноста, каналите на дистрибуција, потрошувачи, конкуренти, стејкхолдери…

Исто така може да биде и на парче хартија со неколку зборови или реченици кои наративно ги опишуваат истите конекции како погоре.

Сметам дека повеќето бизниси страдаат поради недостаток на јасно дефиниран бизнис модел. Без него, не можат да изработат соодветна стратегија или бизнис план кој би ја поддржал таа стратегија. Затоа и претставува важен дел од твојот процес на подобрување. Подобар бизнис модел, значи подобар бизнис план и подобра иднина за твојата компанија.

 1. Дали твојот бизнис модел е едноставен, нешто што јасно ќе ја комуницира секоја твоја бизнис активност?
 2. Дали твојот бизнис модел е специфичен, нешто што ги одговара сите прашања поврзани со твојата компанија?
 3. Дали твојот бизнис модел ја опишува вредноста која ја нудиш?
 4. Дали вредноста е сеуште нешто што потрошувачите го сакаат, имаат потреба или желба?
 5. Каква е перцепцијата на твоите потрошувачи за твојата вредност? Можеш ли да подобриш нешто за подобра перцепција?
 6. Можеш ли да подобриш нешто, или додадеш нешто во вредноста за да ја подобриш твојата севкупна понуда?
 7. Кој е твојот целен пазар?
 8. Кои се твоите идеални потрошувачи?
 9. Ги знаеш ливните потреби, проблеми, желби?
 10. дали нивните потреби се исти или има и постојат некои промени?
 11. Што ќе биде во иднина? Дали истите потрошувачки сегменти ќе бидат соодветни за твојата компанија?
 12. Дали постојат на пазарот други сегменти кои може да ги прошират твоите постоечки сегменти?
 13. Може ли твојата компанија да задоволи други сегменти кои сеуште не се задоволени?
 14. Како твојот бизнис заработува? Размисли за цените, модели за цени, ценовни стратегии… Може ли да подобриш нешто?
 15. Кои се најголемите извори на приходи во твојот бизнис? Можеш ли да ги подобриш?
 16. Може ли да додадеш некои дополнителни извори на приходи?
 17. Како ја комуницираш и дистрибуираш вредноста со потрошувачите?
 18. Што твоите потрошувачи мислат за тековните канали на комуникација и дистрибуција?
 19. Можеш ли да ги подобриш каналите за комуникација и дистрибуција?
 20. Кои се твоите клучни ресурси?
 21. Што е со ефикасноста и ефективноста на твоите ресурси?
 22. Можеш ли да ја подобриш ефикасноста и ефективноста на твоите ресурси?
 23. Дали навистина ти требаат сите тие ресурси?
 24. Како твоите ресурси се користат при додавање на вредност за твоите потрошувачи?
 25. Што е со односите со твоите потрошувачи? Може ли да подобриш нешто во врска со тоа?
 26. Што е со твоите трошоци? Можеш ли да подобриш нешто во однос на твојата трошочна структура?
post

Ја имаш таа одлична идеја, но…

Бизнис модел и онлајн стратегија

Бизнис модел и онлајн стратегија

Добро, ти веќе ја имаш таа одлична идеја. Нешто што ќе ги решава проблемите на твоите идни купувачи. Нешто што ќе биде хит на пазарот. Што е следното што ќе треба да го направиш за твојата бизнис идеја и твојата идна компанија?

Треба да започнеш со преземање на активности. акции кон твојот личен и на твојот бизнис успех. Чекај, застани за момент.

Во постот насловен како Имате бизнис идеја – Што понатаму напишав дека ќе треба да:

 • ги дефинираш твоите производи и услуги. Твојата идеја е нешто што може да реши нечиј проблем, но сеуште не е трансферирана во одличен производ или услуга кој треба да ја заврши таа работа. Затоа и треба да го дефинирате производот или услугата кои ќе произлезат од таа идеја.
 • го дефинираш пазарот. Иако твојата идеја е веќе нешто што решава нечиј проблем, сепак ќе мора да знаеш многу повеќе за тие кои ќе го решаваат сопствениот проблем преку твоите производи или услуги кои се резултат на твојата идеја. Ќе мора јасно, прецизно и недвосмислено да го дефинирате пазарот кој ќе биде опслужуван со твоите производи и услуги.
 • ги дефинираш главните конкуренти. Мора да ги знаеш тековните услови на пазарот. Кои се главните играчи? Што тие нудат? Како го нудат она што го нудат?
 • ги дефинираш ресурсите. Доколку сакаш да го започнеш бизнисот ќе ти требаат ресурси. Ќе ти требаат финансии. Ќе ти требаат човечки ресурси. Ќе ти треба технологија. Ќе ти требаат згради, канцеларии, погони…

Но, дали тука нешто недостасува?

Кога го напишав тој пост, мислев дека она што недостасува е здрав разум, нешто нормално. Но, направив грешка. Извинете.

Елементот кој што недостасува е нешто најважно за секој бизнис и претприемач по бизнис идејата.

Она што недостасува е одговор на прашањето како бизнисот ќе заработува, односно како ќе прави пари. А, тој одговор го дава твојот бизнис модел.

Денес, може да забележиш различни бизнис модели и различни успешни и неуспешни приказни зад нив. Но, тебе ти треба твој сосптвен и уникатен бизнис модел кој ќе ти каже како твојата компанија ќе заработи пари во иднина.

Не прави грешка да започнеш без еден јасен бизнис модел дури и да е тој само во твојот мозок, или на салфетка од ресторанот во кој си се наоѓал кога ти светнала сијаличката. Твојот бизнис модел ќе ти ги даде врските помеѓу тебе, твоите потрошувачи, твоите партнери и вредноста која твојот бизнис ја нуди. Тоа едноставно значи одговор на прашањето како ќе заработуваш.

post

Препораки за бизнис модел од Guy Kawasaki

Бизнис моделот е стартната точка на секој бизнис и првата работа која би требало да ја направите по иницијалната бизнис идеја. Тој е еден од најважните бизнис елементи, бидејќи сите останати елементи како бизнис стратегија, бизнис план или акциони чекори ќе се базираат токму на тој твој бизнис модел.

Тој може да биде едноставна слика во вид на дијаграм кој ги поврзува различните бизнис елементи како вредноста, дистрибуцијата на вредноста, комуникациските канали, потрошувачите, конкурентите стејкхолдерите…

Но исто така може да биде и во вид на парче хартија со неколку зборови или реченици кои наративно ги опишуваат истите конекции од погоре.

Имам забележано дека многу бизниси страдаат токму поради тој недостаток на јасно дефиниран бизнис модел, бидејќи без него, не еден претприемач не може да изготви соодветна стратегија или бизнис план кој би ја поддржал таа стратегија.

Во видеото подолу е Guy Kawasaki кој објаснува три препораки за бизнис моделот:

 • Биди специфичен!
 • Нека биде едноставен!
 • Прашај жена!

post

Разгледај ги овие идеи за да го подобриш твојот бизнис

 

Синергија и анергија во бизнисот

Идеи за подобрување

Подобрување е секојдневна работа на секој од нас, како личности, но и како претприемачи. Дури и да не сме свесни, сепак како поминува времето сите ние се подобруваме.

Тука се 5 идеи кои можете да ги искористите уште денес за да најдете можни подрачја за подобрување за твојот бизнис, или едноставно искористете ги 77 бизнис подобрувања за 77 дена.

1. Погледни во твојот бизнис модел

Твојот бизнис модел е фундаментален елемент каде ќе ги најдеш можните подрачја за подобрување. Постави прашања за конкуренцијата, за потрошувачите, за вредноста која твојот бизнис ја нуди, за односите со потрошувачи, за твоите бизнис активности и за твоите бизнис ресурси.

Твојот бизнис модел е нешто што едноставно во една слика објаснува како твојата компанија креира, дистрибуира и комуницира вредност со твоите потрошувачи.

Можеш да прочиташ повеќе за дефинирање и редефинирање на твојот бизнис модел.

2. Погледни во твојот бизнис план

Еден бизнис план во исто време може да биде алатка за иницирање на подобрувања и предмет на самото подобрување.

Погледни во твојот бизнис плани и спореди ги актуелните постигнувања со оние планираните. Секаде каде што постои голема разлика е одличен знак дека нешто треба да се превземе за да се подобри подрачјето каде постои разлика.

3. Разгледај ги сите твои бизнис процеси

Твоите бизнис процеси се места каде што секогаш можете да најдете можности за подобрување. Тие секогаш може да бидат подобри утре за разлика од денес.

Затоа погледни во сите важни процеси во твојата компанија и обиди се да најдеш проблеми, „тесни грла“ или се што може да биде подобрено на некој начин.

Започнете со маркетинг процеси, продажни процеси, производствени процеси, процеси за регрутација на свежи кадри…

4. Погледни во историски податоци

Историските податоци претставуваат одлично место каде можеш да започнеш со барање на трендови и можни подрачја за подобрување.

Погледни во твоите податоци од продажба, во податоците за трошоци, или во било кои податоци кои во некаков облик се складирани на некаков начин во твојата компанија. Ќе најдеш огромен број на откритија кои може да се искористат за целите на подобрување на твојата компанија.

5. Погледни во твојата ценовна стратегија

И последно, и секако не и конечно место за можни подобрувања е твојата ценовна стратегија. Запрашај се и одговори ги следниве прашања:

 • Дали ценовната стратегија ми овозможува да ги покријам сите трошоци и да обезбедам доволен профит?
 • Каква ценовна стратегија се користи од страна на моите главни конкуренти?
 • Како можам да ја зголемам профитабилноста на мојата компанија?

Ова се само 5 места во кои можеш да започнеш со барање на можни подобрувања, но секако не се и единствени. Се што мислиш дека може да се подобри, вреди да се проба.

Затоа, започни со подобрувања на твојот бизнис уште денес!