post

Конверзија на купувачи – Чек листа

Задачи пред започнување на бизнис

Чек листа

Чек листа или листа на проверка е нешто што обезбедува да не заборавиме нешто во определен процес во кој треба да изведеме повеќе активности. Кога се бара стандардизација на работниот процес секогаш се користи една ваква чек листа.

Кога ја оставата колата на сервис, механичарот врз основа на староста на возилото и поминатите километри зема соодветна чек листа врз основа на која го изведува процесот на проверки и изведување на соодветниот сервис на возилото.

За еден претприемач кој е вклучен во различни бизнис процеси вакви чек листи за процесите кои ќе ги изведува претставуваат одлична алатка. Затоа, целта на овој пост е да обезбеди идеи за користење на чек листа во процесот на конверзија на потенцијални купувачи во купувачи.

1. Продажен процес

Соодветен продажен процес е основ за успешна конверзија. Малите промени во самиот процес може да доведат до големи разлики во резултатите.

 • Дали имате соодветен продажен процес инсталирано во вашиот бизнис?
 • Кој е одговорен за анализа и набљудување на тој процес?
 • Кои се изворите на потенцијални купувачи?
 • Кој е одговорен за првиот контакт со тие потенцијални купувачи?
 • Што ќе биде опфатено во првиот а што во следните контакти доколку првиот е успешен за конверзија?
 • Што ќе биде опфатено во следните контакти по првиот доколку првиот е неуспешен во конверзија?
 • Постои ли систем за анализа на контактите и акциите превземени од продажниот тим и нивната успешност.

2. Соодветна сегментација

Сигурно имате маркетинг средства со кои привлекувате потенцијални купувачи да нвлезат во продажниот процес. Но, не се сите исти или еднакви по важност. За некои веднаш може да се знае дека нема да продолжат низ процесот. Некои ќе продолжат но, ќе се откажат на половина пат. А некои сигурно ќе го завршат процесот. За сите различни сегменти се потребни различни активности од ваша страна. Затоа мора уште во старт да имате процес за сегментација на потенцијалните купувачи.

 • Како ќе знаете дали потенцијалниот купувач може да се квалификува за упувач?
 • Како ќе знаете која е нивната вистинска потреба?
 • како ќе знаете од каде доаѓа (географски)?
 • Како е знаете која е нивната возраст?
 • Како ќе знаете каде работи и колкав приход има?
 • Дали ги имплементирате горните прашања за постојана сегментација?
 • Кој е одговорен за таквата сегментација?
 • Има ли систематизиран пристап во следење и анализа на сегментите?

3. Одржување на листата

Листата со потенцијални купувачи треба постојано да се одржува што значи, ажурира со нови и чистење на непотребни контакти како и преместување од еден сегмент во друг.

 • Можете ли да ги следите активностите на потенцијалните купувачи и да го мерите нивното ниво на интерес?
 • Кој е одговорен за измени во листата?
 • Кој е процесот за одржување на листата?
 • Можете ли и кој ќе ја примени RFM формулата.

4. Анализа на конверзија

Постојана анализа на конверзијата како и причините за случување или не случување се основа за наоѓање на можностите за подобрување кои треба да доведат секогаш да имате повеќе купувачи.

 • Колку време ќе се следат резултатите за соодветните активности? Ако нешто има потенцијал да даде резултати ќе се почувствуваат уште веднаш, додека она што веднаш нема да покаже резултат не треба да се смета дека ќе биде утре. Затоа добро размислете за времетраење на следење на нешто за да кажете дека е успешно или не.
 • Што значи добра, а што лоша конверзија?
 • Што треба да се менува, а што да остане, а што да се прилагоди?

5. Подобрување

И секако, како и секогаш процесот на подобрување кој е резултат на анализата на конверзија.

 • Кој е одговорен за предлози за подобрување?
 • Кој ќе ги врши измените?
 • Што треба да се менува?
 • Кога треба да се менува?
 • Колкаво треба да биде подобрувањето?
About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*