post

Ја знаете ли вашата оптимална цена

Цена со која ги наплаќате вашите производи или услуги претставува важен фактор во вашиот бизнис. Затоа мора да бидете внимателни во пристапот кој ќе го користите.

висока поварувачка

Во едно неформално истражување помеѓу 30 претприемачи на прашањето како ја определувате цената со која ги продавате вашите производи или услуги резултатите беа вакви:

  • Конкуренција – 14 или околу 47%
  • Метода трошоци плус – 8 или околу 27%
  • Метода на побарувачка – 6 или околу 20%
  • Сопствено чувство – 2 или околу 6%

Забележително е дека конкуренцијата има најголемо влијание. Но, што доколку конкуренцијата греши? Или пак конкуренцијата е доволно моќна да ги покрие загубите? Или пак конкуренцијата со тој производ и тие цени има за цел да продава нешто друго?

Превисоки цени може да го уништат вашиот бизнис. Прениски цени може исто така да го уништат вашиот бизнис доколку не ги покриваат трошоците за нормално функционирање. Но, ниските цени може да значат и дека се оставаат пари кои што може да се заработат на некој друг.

Пред неколку денови средувајќи ги разните документи што низ dropbox, што низ Time Capsule кој го користам како место за складирање на документи налетав на еден тест кој со една компанија го правевме во период од 15 месеци со цел да спроведеме инкрементално тестирање на цената.

Всушност експериментот се одвиваше така да од почетната цена која во првиот месец се продаваше производот започнавме со инкрементално зголемување на цената секој месец во износ од 2 евра од парче. Резултатите се дадени во табелата и графикот подолу.

табела со тест на цени

график приход во однос на цена

Забележувате дека најдобрата цена согласно тестот излегува дека е некаде помеѓу 28 и 30 евра по парче при што се продадени околу 60 парчиња на околу 60 купувачи со обезбеден приход од околу 1770 евра. Со понатамошно продолжување на тестот уште четири месеци започнува опаѓање на приходот.

Значи оптимална цена е онаа цена која ќе обезбеди најголем приход на највисоко можно ниво.

Од друга страна овој тест обезбеди драстично намалување на трошоци кои се правеа за опслужување на поголем број на купувачи што во почеток беше 103.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*