Бидете секогаш најиновативни! Алатки, екниги и видео презентации само за најхрабрите!

post

ИНКУБАТОР ИЛИ ЧАДОР СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ПРЕТПРИЕМАЧОТ

Светските искуства зборуваат дека со отварање на инкубатори или со примена на чадор стратегијата во голема мерка може да се допринесе за развојот на една економија. Инкубатори се место каде нешто се развива, а чадор представува заштита за да тоа нешто се развива. Двата термина означуваат развој на мали и средни претпријатија, а со тоа и на развојот на претприемништвото. Главни ефекти од развојот на економијата подразбира зголемен прилив на финансиски средства, развој на техника и технологија, како и зголемено вработување, што придонесува за подобра економска состојба во општеството.

Економска кризата во Јапонија покажа дека главниот товар за излегување од кризната состојба ја понесоа малите и средните претпријатија. Тие поради својата флексибилност успеаа да се прилагодат на тешките економски услови, ги намалија трошоците во работењето и прифатија намалување на профитот, а со тоа ги растеретија големите гиганти кои и понатаму останаа конкурентни на светскиот пазар.

Така да развивање на малите и средни претпријатија претставува благодет за владата, за големите компании а и за секој поединец од општеството. Па во светските рамки имаме голема примена на инкубатори или чадор стратегија во кои се развиваат мали и средни претпријатија.

Најголем промотер на отварање на инкубатори е државата. Државата може значително да го олесни започнувањето и развојот на претпријатието, како и да му отежне во работење дури и да го уништи. Но, државата има моќ и интерес за отварање и развој на инкубаторски центри, бидејки добива нови даночни обврзници, што значи зголемен прилив во буџетот, а добива и социјални мир бидејки се овозможува отварање на нови работни места. Некои автори поставуваа прашање дали е потребно да се ангажира држава со своите инструменти на моќ околу започнување и развојот на малите и средни претпријатија. Но, со појавата на најнова економска светска криза и со отворената помош на своите претприемачи која ја промовираат светски лидери, таа дилема веќе јавно се надминува и не се остава веќе бизнисите стихијски да се развиваат во сурови реални услови во работењето туку несебично се помага на напорите на претприемачите околу развојот на секоја позитивна бизнис идеја. Така да државата која е значаен и моќен фактор треба да помага во развојот на претпријатието се додека не стане отпорно како на надворешни така и на внатрешни закани (види SWOT-анализа). Со развојот на инкубаторски центри државата влијае на развојот на претприемништвото како и на развојот на самите претприемачи, кои преко работењето стекнуват искуства како и финансии со кои понатаму можат да влезат во следни позначајните проекти. Средствата за отварање инкубаторски центри може да се побараат и од земјите донатори, кои би помогнале за развој преку доделување на поволни финансиски кредитни линии, преку донирање на одредени технички средства ( компјутери, некои машини за производство…), преку организирање на предавања семинари, гостувања на експерти преку кои претприемачите ќе се здобијат со нови знаења, искуства како и со практична примена на тие нови знаења и искуства. Земјите донатори добиваат зголемена значајност во очите на локалното население и ја зголемуваат репутацијата на својата земја. Донаторите најчесто се поразвиените земји. Па доколку не го поддржат развојот на помалку развиените земји можат да го затворат идниот пазар на својата земја бидејки неразвиените земји нема да имаат ниту средства ниту знаење масовно да ги користат идните технолошки производи. Така да од една страна се работи за добро дело, а од другата страна се работи за взаемен интерес. Меѓутоа оној што треба да се моли не треба да се лути, така да во контактот со странски донатори треба да се потенцира нивното добро дело, а не взаемниот интерес.

Инкубаторски центри најчесто се отвараат таму каде некоја одредена деловна гранка доживеала пропаѓање па се јавува голема сиромаштија и невработеност. Бидејки кај нас економска состојба не е розева има потреба за отварање на инкубаторски центри низ целата држава.

Локација на инкубаторски центри можат да бидат напуштени хали, воени објекти или други расположливи капацитети. Поради напуштање на ЈНА на големиот број на касарните низ целата држава останаа големи просторни капацитети неискористени каде би можело да се отворат инкубаторски центри. Плаќањето на киријата и комуналиите треба да биде симболично колку да се платат одредени трошоци и одржување на животна средина за да не се предизвика загадување односно да се избегнат еколошки проблеми.

Претпријатијата би требало да можат да останаат во инкубаторот до неколку години се додека не зајакнат, а потоа треба да настапуваат на пазарот под пазарни услови и треба да се повлечат од инкубаторите за да им отстапат место на други претприемачи кои сакат да се развиваат. Доколку има неискористени просторни услови претпријатието може и понатаму да остане во инкубаторски центар, но бидејки сега работи во реални услови и надоместокот ќе треба да го плаќаат во реален износ.

Покрај обезбедување на просторни капацитети државата мора да обезбеди и финансиски средстав, кои би биле доделувани по поволни услови. За таа цел државата може да формира агенција за развој, која би обезбедувала финансиски средста, а би давала и гаранција кај банките дека финансиските средства ќе и бидат надокнадени доколку претприемач не успее во својот потфат. Со цел да не се злоупотребат овие поволности внимателно треба да се набљудува работењето на претприемачот, а финансиски средства да се доделуваат во неколико етапи според нивото на спроведување на активностите од бизнис планот. Функција на таа агенција би била и образование, обезбедување на потребните информации, обезбедување на меѓународната соработка, поттикнување на научно истражувачката работа, овозможување на трансфер на технологијата, давање на подршката за иноваторите, настапи на саеми и други манифестации и подршка на извозот.

Инкубаторите можаат да организираат и да управуват со нив и универзитетите. Бидејки таму е сконцентрисано големо знање па претприемачите можат да добијат квалитетна техничка и стручна помош за реализирање на својата бизнис идеја со минимална финансиска помош. За реализирање на оваков инкубаторски центар потребни се минимални услови, најмногу добра воља на членовите на универзитетскиот состав, секако со помош на државата и на странските донатори кои би обезбедиле просторни капацитети, поволни финансиски средства, како и технички средства. Членовите на универзитетот би имале пред се морална сатисфакција бидејки заработка би била во втор план, понатаму би го преточувале своето огромна теоретско знаење во остварување на практични проекти и полесно би се докажале во реален пазарен натпревар. Добиените резултати од работењето би можеле да го презентират на научните собири, а би можеле и да ги презентираат во своите стручни трудови. Кај нас најдобар пример за вакво однесување е Машински факултет-Скопје, каде под раководство на професорот Д-р Радмил Поленаковиќ се развива претприемништвото, а со тоа и целокупна економија.

Инкубаторски центри можат да отворат и големи компании, кои имаат интерес за развој на малите и средни претпријатија. Тие најчесто ги форсират инкубаторите за своите поранешни вработени, помагајки им на поранешните колеги кои поради одредени контракции во работењето останаа без работа да продолжат со самостојно работење. Меѓутоа најчесто не прават проблем ни на луѓе од надвор кои сакат да се вклучат во работење на ваков инкубаторски центар. Тие можат да отстапат дел од своите просторни капацитети, каде би се одвивале деловни активности. Понатаму можат да понудат квалитетна стручна помош, можат да отстапат некоја од постарите производствени машини, а можат да понудат и финансиска подршка за развојот на производствени програми кои за нив не се доволно атрактивни ни профитабилни, а претприемачот од нив може да заработи одредена сума на пари.

Инкубаторски центри можат да отворат и големи франшизери. Значи за да се стане член на овој инкубатор потребно е да се купи соодветна франшиза. Со самото купување на франшизата (види текстовите за франшизата) продавачот на франшиза се обврзува да дава обука на купувачите на франшизата со што би се остварило униформно работење во секоја одделна франшизинг единица. Низ целиот свет може да се уочи униформно однесување во секој Mc Donalds центар, а има и многу други слични примери.

Постојат можности да се отворат и инкубатори како самостојни претпријатија. Тие претпријатија се специјализираат само за давање помош на претприемачите во почетен стадиум на работење, со одреден финансиски надоместок.

post

ТЕХНИКА НА УЧЕЊЕ – ПРОБУВАЈ И ГРЕШИ

Учењето е постојано. Тоа не завршува со завршување на училиште или факултет, со магистрирање или пак докторирање. Тоа продолжува низ целио живот. Најголема грешка е кога ќе се излезе од факултет и се мисли дека е собрано целокупното знаење на светот. Всушност факултетот е нешто што само ги дава основите и зацртува можните правци на едно понатамошно професионално учење – работата.

Кога најдобро се учи? Се смета дека најдобро може да се научи и утврди знаењето кога нешто ќе направиме практично без разлика дали сме погрешиле или не. Значи можеме да имаме две состојби на учење:

 • Пробувај – успевај. Кога ќе се обидеме нешто да направиме и успееме во тоа ние сме среќни и веднаш во нашио мозок ја складираме постапката до тој успех. И секогаш кога ќе биде потребно повторно да се изведе таа работа ќе ја изведеме успешно и можеби и подобро од првиот пат.
 • Пробувај – греши. Кога ќе се обидеме нешто да направиме и не успееме во тоа ние ќе бидеме несреќни и ќе бараме решение и ќе се обидеме повторно се додека не успееме. На ваков начин ќе учиме од сите наши грешки во целио циклус на барање на решение како и од крајниот успех до кој ќе стигнеме. На ваков начин, ние ќе бидеме побогати за едно ново искуство и со зголемување на нашето лично знаење.

Значи како и да е постои можност за учење и постојано подобрување преку тоа учење. Без разлика дали од пробувањето ќе успеете или ќе погрешите Вие како претприемач ќе бидете подобри во секој случај. Но, кога нема да учите и со тоа да се подобрите? Единствено кога нема да пробувата, односно нема да превземате акции. Оваа се случува кај пасивни претприемачи. Пасивни претприемачи доведуваат до постоење на пасивни бизниси кои уназадуваат или тапкаат во исто место. Претприемачи кои постојано учат и се подобруваат постојано превземаат акции и тоа се активни претприемачи.

Успешните бизниси се плод на активни претприемачи, а не на пасивни претприемачи. За да бидете активен претприемач мора да превземате акции, да донесувате одлуки, да пробувате, да успевате и да грешите. Тоа се активни претприемачи. Затоа во некои средини и култури како јапонската постојат системи кои дури ги наградуваат вработените кои ќе погрешат. Запомнете, не греши само оној кој не работи. Само неработниците се негрешни луѓе, а оние кои што работат нормално е дека и ќе грешат. Затоа не се плашете од грешките тие се нормални.

post

ОПШТА АНАЛИЗА НА ПАЗАРОТ – ДЕЛ – 4 ВЛИЈАНИЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Дали купувачите самите ја донесуваат одлуката за купување? Дали има некој друг кој им помага во донесување на одлука за купување? Некој од семејството, пријател/ка, познаник…? Ова се доста значајни прашања за претприемачите, особено заради маркетинг активностите кои ќе треба да ги превземе како и за соодветно организирање на продажниот тим. Често пати некој може и да сака да купи нешто од кај Вас, но оној што му прави друштво во пазарењето ќе му каже немој од тука јас ќе ти покажам на друго место.

Прашалникот за општа анализа на пазарот опфаќаше прашања кои имаа за цел да го определат влијанието на третите лица врз купувачкото однесување. Прашалникот за општа анализа на пазарот ги имаше следниве прашања:

 • Дали купувате сами?
 • Дали почитувате туѓи мислења при одлучување во купувањето?
 • Дали правите друштво на другите додека купуваат?

Можете да забележите и самите дека тргнуваме од тоа дали купувачот купува сам или не за да се утврди можноста од влијанието на другите. Потоа, дали купувачот почитува или не почитува туѓи мислења при купување за да како трето прашања видиме дали тој купувач прави друштво на другите и врши влијание при нивно одлучување.

Да преминеме на презентација на резултатите:

 • Дали купувате сами?

 

Резултатите покажуваат дека се изедначени и оние кои купуваат сами и оние кои купуваат во друштво. Значи, скоро 50% од луѓето кога купуваат одат со некој кој им прави друштво.

 • Дали почитувате туѓи мислења при одлучување во купувањето?

 

Овие резултати покажуваат дека и оние кои купуваат сами и оние кои не купуваат сами почитуваат туѓи мислења при одлучување за купување. Не мора да значи дека купувачот немал влијание од друг доколку дошол самиот да го изврши купувањето.

 • Дали правите друштво на другите додека купуваат?

 

И купувачите, дури 78% прават друштво на другите додека купуваат и на таков начин можат да имаат влијание врз другите.

Од анализава забележуваме дека луѓето (потенцијалните потрошувачи) се доста поврзани меѓу себе. Можеби некои маркетинг активности на подрачје кое не мора да биде интересно да даде резултати бидејќи токму тие луѓе имаат моќ да влијаат на одлуката за купување на другите. Подетално за овие резултати ќе можете да прочитате во конечниот извештај од анализата.

Видете го наредниот дел 5 за Заклучни согледувања 

Деловите од оваа анализа можете да ги видите тука.

post

ТЕХНОЛОГИЈА – СТРАВ КОЈА ШТО УШТЕ ПОСТОИ

Овој феномен на страв од технологијата (особено компјутерите со се онаа што го носат со нив) е навистина чуден и постојан во Република Македонија. Со постоење на ваква страв нема 80/20 правило, нема ефективност и ефикасност, нема вирозен маркетинг, нема ефект на пеперутка, нема професионализам, нема подобрување, нема потенцијална бизнис енергија… Со еден збор нема успешен бизнис или се она за кое пишуваме и препорачуваме во Pretpriemac.com.

Дури и имам пријатели кои се плашат кога ќе добиат еден e-mail од мене во кој им покажувам нешто што можат да направат. Ми викаат немој да ме плашиш. Но, зошто да постои страв? Размислувам дека можеби тоа е страв од незнаење. Но, од друга страна никој не е роден со знаење, се учиме додека сме живи. Се се пробува, а со пробување и се учиме, па стравот е непотребен. Грешките нема да се кобни и со големи последици. Каква грешка ќе бидне доколку отворите акаунт на некоја од социјалните мрежи, или пак секојдневно во комуникација користите е-mail, или го користите интернетот за учење на нови работи, или пак користите Skype наместо телефон секаде каде што имате можност, или пак користите видео конференциски врски, или пак секојдневно прибирате информации на интернет… или пак… или пак… Сето ова само може да допринесе за Ваш подобар бизнис, стравоте е непотребен бидејќи нема што да изгубите.

Технологијата треба да се зграби и да се искористи особено сега кога се е достапно преку интернетот. Со користење на технологија ќе ги намалите трошоците на Вашето работење и ќе бидете поефикасен и поефективен со што ќе се обезбеди успешноста на Вашиот бизнис. затоа искоренете го стравот доколку постои и гледајте напред, не назад.

post

ОПШТА АНАЛИЗА НА ПАЗАРОТ – ДЕЛ 3 – КУПУВАЧКО ОДНЕСУВАЊЕ

Прашалникот за општа анализа на пазарот опфаќаше прашања кои имаа за цел да го определат однесувањето на потрошувачите и во комбинација со претходните прашања (профил на потрошувачи) да се дојде до однесување за секој од добиените профили од истражувањето.

Кога велиме купувачко однесување мислиме на однесување на купувачите при купување на различни типови на производи, односно каде купуваат какви типови на производи. Оваа е со цел да се утврди потенцијалот на планираниот бизнис. Производите кои ги опфати овој прашалник се:

 • Прехранбени производи
 • Текстилни производи (облека)
 • Козметички производи

Сметаме дека ова се 3-те типа на производи кои претставуваат потреба за секој. На овие три типа на производи додадовме и книги за да може да се допрецизира профилот на купувачот. Како однесување на потрошувачите во овој дел од прашалникот опфативме и денови во кои се купува (работни денови или викенд) како и периодот од денот во кој најмногу се купува.

Овој дел од рашалникот опфати 3 прашања:

 • Каде вообичаено купувате прехранбени производи?
 • Каде вообичаено купувате облека?
 • Каде вообичаено купувате козметички производи?
 • Дали купувате книги?
 • Кога најчесто купувате?
 • Во кој период од денот најчесто купувате?

Да преминеме на презентација на резултатите.

 • Прехранбени производи

Забележително е дека прехранбените производи најчесто се купуваат во супермаркети (70%) додека свое место го наоѓаат и локалните продавници заради специфичностите кои можат да ги понудат со 30%.

 • Облека

Кога станува збор за облеката забележително е големо купување во бутици со мешана текстилна стока – 74%. Ова се продавници кои држат мешани брендови на поевтини текстилни производи. 20% потрошувачите купуваат во бутици со брендирана текстилна стока која е поскапа. Но, овие 20% во приход може да бидт доста повисоки од оние 74% на продавници со мешана текстилна стока.

 • Козметика

Кога станува збор за козметиката забележителна е поголема дисперзираност на податоците. Голема борба е помеѓу специјализирани продавници со мешана стока (и скапа и евтина) со 36%, специјализирани продавници со брендирана козметичка стока (високи 34%) маркетите со 27%.

 • Купување на книги

Интересно е дека овие резултати се добиени од потрошувачи кои доста читаат и купуваат книги.

 • Денови на купување

Кога најчесто се купува? Ова е доста значајно прашање за претприемачите. Истражувањето покажа дека не е многу важно дали станува збор за работен ден – 59% или пак викенд со 41%.

 • Период од денот

Периодот од денот е важен за претприемачот за да може да го организира продажниот тим и да го определи работното време на бизнисот. Најмногу се купува од 18 до 21 часот (46%) што значи дека луѓето по завршување со работата и краток одмор дома излегуваат да си купат нешто. Како втор значаен период е 10 до 15 часот со 30% и од 15 до 18 со 22%.

Видете го наредниот дел 4 за Влијание на трети лица во одлуката за купување

Деловите од оваа анализа можете да ги видите тука.

post

ОПШТА АНАЛИЗА НА ПАЗАРОТ – ДЕЛ 2 – АНАЛИЗА НА ПРОФИЛОТ

Прашалникот за општа анализа на пазарот опфаќаше прашања кои имаа за цел да го определат профилот на потрошувачите и потоа со наредните прашања да се дојде до однесување за секој од добиените профили од истражувањето.

Овој дел од прашалникот (профилот) опфаќа најмногу прашања:

 1. Пол на одговарачот на прашалникот
 2. Староста на одговарачот на прашалникот
 3. Град од кој доаѓа одговарачот на прашалникот
 4. Нивото на образование на одговарачот на прашалникот
 5. Брачниот статус на одговарачот на прашалникот
 6. Дали имаат деца одговарачите на прашалникот
 7. Вработеност на на одговарачот на прашалникот
 8. Месечен приход на на одговарачот на прашалникот
 9. Месечен приход на домаќинство на одговарачот на прашалникот
 10. Дали поседуваат сопствен дом одговарачите на прашалникот
 11. Дали поседуваат и втор дом одговарачот на прашалникиот

Можете да забележите дека скоро половината од прашалникот е за утврдување на профилот на потрошувачите. Ова треба да го применувате и доколку самите спроведувате истражување. Секогаш ќе имате различни профили на потрошувачи кои различно ќе се однесуваат при одлучување за купување како и кои ќе имаат различни потреби кои треба да се задоволат преку Вашиот бизнис.

Да тргнеме со презентација на резултатите од прашалникот за делот на профилот на потрошувачот.

 • Пол на одговарачот на прашалникот

Се забележува дека жените повеќе одговарале на прашалникот отколку мажите при што може да се потврдуи тезата и од странските истражувања дека жените како претприемачи обрнуваат повеќе внимание на бизнис планирање.

 • Староста на одговарачот на прашалникот

 • Град од кој доаѓа одговарачот на прашалникот

Најмногу одоговорени прашалници доаѓаат од Скопје со 39% додека следи Куманово со 38%, иако и Битола има високи 10%. Ова значи дека за претприемачите од овие градови резултатите од прашалникот ќе бидат највалидни.

 • Нивото на образование на одговарачот на прашалникот

Интересно е што образованието на одговарачите е доста високо дури 45% се со високо образование додека со 44% се со средно образование, но има и солидни 7% магистри.

 • Брачниот статус на одговарачот на прашалникот

Висок процент на одговарачите се во брак.

 • Дали имаат деца одговарачите на прашалникот

Во однос на децата одговарачите се поделени.

 • Вработеност на на одговарачот на прашалникот

Висок процент на одговарачите се вработени.

 • Месечен приход на на одговарачот на прашалникот

38% од одговарачите имаат приходи под 10000 денари додека 26% од 10000 до 20000 денари. Токму и овие категории се најзаинтересирани за започнување на сопствен бизнис.

 • Месечен приход на домаќинство на одговарачот на прашалникот

Месечен приход на домаќинството е доста правилно распределен. Најголем процент имаат од 20000 до 30000 денари што навистина не обезбедува некоја соодветна живеачка. Висок процент од 19% имаат над 60000 денари, додека од 30000 до 40000 денари има 17% од одговарачите. Со оглед на фактот дека одговарачите имаат доста ниски приходи (и затоа нормално размислуваат за сопствен бизнис), а семејството има повисок приход претпоставка е дека другите членови на семејството имаат повисоки приходи.

 • Дали поседуваат сопствен дом одговарачите на прашалникот

76% од одговорите се од луѓе кои имаат сопствен дом, додека само 24% немаат сопствен дом.

 • Дали поседуваат и втор дом одговарачот на прашалникиот

Во овој дел е обратна состојбата. Значи профилот на потрошувачите од овој прашалник е дека имаат сосптвен дом и тоа само еден, а не два.

Видете го наредниот дел 3 за купувачко однесување

Деловите од оваа анализа можете да ги видите тука.

post

LINKEDIN – БИЗНИС СО БИЗНИС ВМРЕЖУВАЊЕ

LinkedIn претставува најголемиот сајт за деловно вмрежување. Малку подолу ќе прикажеме некои статистики за оваа бизнис алатка, а сега накратко да што е LinkedIn.

Најпросто кажано LinkedIn претставува социјален сајт за вмрежување (слично како Facebook – кој моментално е попопуларен од LinkedIn во однос на број на корисници во Република Македонија). Но, суштинската разлика и значајност на LinkedIn е што оваа социјално вмрежување е бизнис ориентирано и во најголем дел се користи со цел за професионално вмрежување. Овој сајт започнал со работа во 2002 година, а во Февруари 2009 година има повеѓе од 35 милиони корисници од над 150 индустрии.

Некои од основните карактеристики и можности на LinkedIn се:

 • Мрежа на контакти преку која корисниците одржуваат контакти за бизнис партнерите
 • Можности на конекции од прво (директна конекција), второ и трето ниво. На ваков начин можете да се претставите на некој кој лично не го знаете но имате врска преку Вашите директни врски или пак преку врските на вашите директни врски (конекција од второ ниво).
 • Можност да се користи како средство за наоѓање на работа, бизнис партнери и потенцијални потрошувачи.
 • Можност за формирање или зачленување во различни заедници и поставувања на прашања во тие заедници кои се во поле на интерес на групата или заедницата.

Како изгледа LinkedIn во бројки:

 • Над 35 милиони корисници ширум светот кои се поврзани заради бизнис причини.
 • 46% од корисници се на менаџерски позиции (луѓе кои донесуваат одлуки)
 • Извршните директори од сите Fortune 500 компании се присутни на LinkedIn.
 • Опфатени се над 150 индустрии

Мислиме дека оваа е доволно за да се активирате особено доколку сакате да го глобализирате Вашиот бизнис. Во условите во кои стопанисуваат малите бизниси во моментов во република Македонија и тоа како е потребно да се најдат бизнис партнери ширум светот.

post

ОПШТА АНАЛИЗА НА ПАЗАРОТ – ДЕЛ 1 – ВОВЕД

Како што знаете (или барем оние редовни читатели на pretpriemac.com) од крајот на декември 2008 година до 31 март 2009 година спроведовме едно истражување за општа анализа на пазарот во Република Македонија. На 31 март можноста за одговарање е затворена и во моментов ги сублимираме резултатите и подготвуваме неколку типа на извештаи од овие резултати.

Прашалникот беше составен од неколку групи на прашања:

 • Прва група: Општа анализа на профилот кој опфаќаше возраст, брачен статус, семејство, поседување на дом, месечни приходи итн. Целта на овие прашања е да се добие одреден профил на потрошувач како и одредена корелација на тој профил со купувачкото однесување.
 • Втора група: Купувачко однесување на одговарачите на прашалникот за три типа на производи (храна, текстил и козметика) како производи кои најповеќе се користат и претставуваат одредена потреба за секој. Секој мора да јаде и да купува храна, секој мора да одржува одредени хигиенски услови и сака да биде поубав па користи козметички производи и секој мора да се облече – нема да шета гол. Однесувањето го класифициравме во неколку групи на однесување: купување во специјализирани продавници со мешана и специјализирани продавници со брендирана стока, како и зелените пазари и маркети.
 • Трета група: Влијание на трети лица врз одлуката за купување. Оваа влијание е многу значајно при избор на маркетинг стратегии за да не се избере група која ќе нема единствено влијание за избор.

Резултатите од анализата ќе бидат презентирани на неколку начини:

 • Дел ќе бидат презентирани преку блогот при што ќе започнеме со оваа презентација уште во наредните неколку дена. Оваа ќе бидат графички презентации на сите прашања.
 • Втората презентација ќе биде во артиклите на pretpriemac.com каде ќе биде дадена целокупната анализа на графичката презентација со коментари и начин на искористување на информациите.
 • Третата презентација ќе биде готова во текот на овој месец и ќе опфаќа статистички техники (стандардна девијација, варијанса, корелациона анализа …). Оваа презентација ќе биде во облик на извештај во pdf формат.

Сите 3 презентации ќе бидат од голема корист на претприемачите како сегашни така и идни, а особено поради тоа што:

 • Ќе можат да ги искористат информациите директно за сопствената работа
 • Ќе ја почувствуваат моќта на информациите од анализи
 • Ќе ги видите математичките техники за соодветна анализа на податоци.

Сите три презентации ќе бидат бесплатни со тоа што првите две ќе бидат достапни директно преку pretpriemac.com и блогот, додека третата ќе биде достапна преку Вашиот меил и ќе треба да изведете неколку клика и да напишете неколку збора. За презентација од третиот вид би платиле од стотици до илјадници евра што можете да проверите на интернет колку чинат таквите анализи. Предноста за да го дознаат првите начинот на добивање на третиот извештај ќе ја имаат регистрираните членови на нашата mailing листа.

ЗАТОА СИТЕ КОИ НЕ СЕ РЕГИСТРИРАНИ НЕКА СЕ РЕГИСТРИРААТ ЗА РАНО ИЗВЕСТУВАЊЕ СО ПОПОЛНУВАЊЕ НА ФОРМАТА ОД ДЕСНА СТРАНА.

post

ВИРОЗЕН МАРКЕТИНГ (VIRAL MARKETING)- КАКО ДО НЕГО?

Терминот вирозен маркетинг (viral marketing) е скован од Tim Draper дипломецот на Harvard Business School во 1997 за да го опише процесот на рекламирање на hotmail преку mail-овите што ги испраќале нивните корисници. Имено hotmail на секој mail што се праќал преку нивен систем ставил на дното реклама за добивање на бесплатна e-mail адреса за секого. И со препраќање на препорака hotmail станал водечки понудувач на ваков тип на услуги. Во тоа време ваквите адреси се наплаќале.

Вирозен маркетинг е термин кој се користи да опише било какви маркетинг активности кои сами по себе се шират и пренесуваат како вирус. Вирозен маркетинг е составен од:

 • Носител на вирусот. Медиум преку кој е изведена маркетинг активноста (брошура, песна, e-mail, електронска книга, …)
 • Испраќачот на вирусот. Испраќач на вирусот е оној кој го испраќа вирозниот носител до примателот на вирусот.
 • Примачот на вирусот. Оној кој го прима вирусот и во исто време станува потенцијален испраќач.

Но, како до квалитетна кампања на вирозен маркетинг? Најважно нешто е добро да се осмисли самата кампања како и да се избере соодветен висрозен медиум. Вирозен медиум е оној кој го носи висрусот или пак самиот претставува вирус бидејќи ќе се пренаса од лице до лице. Ова е лесно да се направи со електронски медиуми, но потешко е да се воспостави систем за неелектронски медиум иако Вашата креативност може да доведе дон соодветен начин на вирозна маркетинг кампања.

Како некои основни чекори за спроведување на вирозна маркетинг кампања можат да бидат:

 • Планирање на кампањата
 • Избор на носител на вирусот
 • Избор на првите приматели бидејќи како први испраќачи ќе се јавите вие.
 • Следење на резултатите.
 • Корекција на некои елементи од кампањата доколку резултатите не се онака како што сме очекувале. На пример, не сме избрале добри први приматели и вирусот се заглавил кај нив. Тогаш ќе мора да го повториме процесот со избор на нови приматели.
 • И повторно следење.
post

ГЕНЕРАТОР НА БИЗНИС ИДЕИ

Дали некогаш сте се обиделе да дојдете до бизнис идеја и баш кога мислите не може да ви дојде на ум ништо? Тоа е заради креативноста која доаѓа во различни моменти кај различни лица на различни места. На пример, додека возите автомобил сами, на некој досаден состанок, на WC школка …

Заради тежината на моментот на креативноста Creative Consultancy The Director’s Bureau разви алатка која може да Ви помогне во зголемување на креативноста за добивање на бизнис идеа. Оваа алатка се нарекува ГЕНЕРАТОР НА БИЗНИС ИДЕИ. Но повторно, напоменуваме ова алатка нема да може да ви даде уникатна бизнис идеа, туку само една идеа за понатамошно развивање на бизнис идеата.

Како работи генераторот на бизнис идеи? Составен е од 3 групи на зборови кои кога ќе кликнете на копчето за генерирање на идеи се вртат и по случаен избор застануваат во линија од 3 збора која всушност треба да ве поттикне за креативно размислување на спојот на тие производи.

Од сликата можете да забележите дека се погодија зборовите смешен музички ресторан. Ова е веќе почеток на бура од идеи (brainstorming) со тоа што велите: Да добра идеја, нема таков ресторан. Па си ги поставувате прашањата:

 • Што е тоа смешен музички ресторан?
 • Дали ќе биде смешен со смешна музика или со изгледот?
 • Како да се изведе да еден ресторан биде смешен?
 • Каква музика ќе го симболизира тој ресторан?
 • ….

Во секој случај добра алатка за покренување на креативноста за бизнис идеи. Можете да ја пробате доколку кликнете на линкот:  http://www.tdbspecialprojects.com/