Бидете секогаш најиновативни! Алатки, екниги и видео презентации само за најхрабрите!

post

БИЗНИС ПЛАН – АЛАТКА ЗА КОМУНИКАЦИЈА, ПЛАНИРАЊЕ И МЕНАЏМЕНТ

Бизнис планот е основна водилка на секој бизнис. Бизнис планот е елемент на бизнисот што и ја зајакнува потенцијалната енергија на севкупниот бизнис и ја претвора таа потенцијална енергија во кинетичка енергија, а тоа е успешен бизнис. Зошто во однос на потенцијалната енергија бизнис планот се јавува и како средство за зголемување на потенцијалната енергија и како средство кое ја трансформира таа потенцијална енергија во кинетичка енергија? Сега ќе го претставиме одговорот на оваа прашање:

 • Бизнис план како билдер на потенцијална енергија. Секоја подготовка на бизнис план бара разгледување на тековните аспекти на бизнисот како и разгледување на идни (можни) бизнис аспекти. Ова се однесува на било каква форма на бизнис план (листа на работи кои треба да се завршат или пак сеопфатен бизнис план по ПС). На ваков начин ќе се разгледаат аспектите кои може да се подобрат (да им се зголеми потенцијалната енергија). Од друга страна бизнис планот дава временска рамка на некои активности и му овозможува на менаџментот да ги следи тие активности и да превзема корективни акции за да се зголеми потенцијалната енергија на бизнисот. Од трета пак страна, преку бизнис план се овозможува комуникација со финансиски институции и потенцијални инвеститори што може да доведе до прилив на свежи финансии со што во добар дел ќе се зголеми тековната потенцијална енергија.
 • Бизнис план како трансформатор на потенцијална во кинетичка енергија. Секој бизнис започува со бизнис идеја. За да таа бизнис идеја постане вистински бизнис се ставаат на хартија и идејата и планираните активности и спроведените анализи како и предвидувања. На ваков начин потенцијалот на бизнис идејата се трансформира во вистински бизнис. Временската рамка за изведување на некои активности и увидот на претприемачите и менаџерите во реализираното и сеуште нереализирано дава надеж дека се ќе биде завршено како што е планирано, а со тоа и бизнисот ќе постигне нешто (ќе заврши некоја работа – кинетичка енергија).

Може да забележиме дека бизнис планот не е само алатка за планирање, туку многу повеќе од тоа. Бизнисо планот е:

 1. Алатка за планирање
 2. Алатка за комуникација и тоа со потенцијални инвеститори и финансиски институции, помеѓу менаџментот и вработените, и помеѓу она што не е сработени и она што треба да се сработи.
 3. Менаџмент алатка за следење на прогресот на бизнисот.
post

ВИДЕО: БИЗНИС ЕФЕКТ НА ПЕПЕРУТКА

Веќе пишувавме за ефектот на пепрутка на блогот како вовед за тоа што е ефект на пеперутка, од каде потекнува терминот и каква врска или примена може да има во бизнис светот. Во видео материјалот кој следува направен е обид посликовито да се претстави бизнис ефектот на пеперутка која како основа и цел го има подобрувањето на севкупниот бизнис систем.

Во видео материјалот може да видите сликовит приказ при објаснување на ефектот на пеперутка, како и два основни примери на влијанието на бизнисот на ефектот на пепрутка, во продажбата и во маркетингот.

post

ВЕБПРИЕМАЧ – ЕДЕН НОВ ТЕРМИН

Се почесто во развиените земји се користи терминот „вебприемач“ (WebPreneur). Овие лица се дефинираат како личности кои започнуваат или водат веб базирано претпријатие. Како што зборот прет-приемач се однесува на луѓе кои започнуваат или водат нови бизниси (претпријатија) така терминот вебприемач се однесува исто така на бизниси но веб базирани бизниси. овој збор вебприемач го исковавме ние како превод на англискиот збор. Можеби не е адекватен преводот, можеби специјалистите за македонски јазик ќе ни забележат. Но, целта тука не е да го надградуваме македонскиот јазик, туку да ги видиме бизнис можностите што ни се нудат.

Веб базирани бизниси се оние кои целосно функционираат преку веб. Овие бизниси немаат физички локации како продавници, канцеларии, служби итн. Продажбата се изведува директно преку веб и зад тие продажби вообичаено стојат автоматски процеси кои целата работа наместо продавачот ја изведуваат за одреден процент од трансакцијата како надоместок.

Основните предности на овој тип на претприемачи се:

 • Ниски трошоци за започнување на бизнисот (од 200-300 евра). Потребен хостинг за сајтот, регистрација на домеин име и автоматизиран систем за наплата.
 • Изгледа професионално исто како и големите компании
 • Работата на различни служби ја изведува преку автоматизирани процеси и нема потреба од дополнителни вработени.
 • Глобален пазар. Пазарот не е ограничен само на локално или национално ниво, туку достапен е глобалниот пазар.

Но за вакви типови на претприемачи во Република Македонија постојат многу ограничувачки фактори како што се:

 • Сеуште слабата свесност кај граѓаните за користење на интернетот како виртуелна продавница. Кај нас сеуште можете по шалтерите на банките да видите луѓе кои вадат пари од картичка (стојат на шалтер, а не пред банкомат).
 • Страв од злоупотреба на картичките при изведување на трансакција. Јас лично имам купувано преку интернет повеќе пати и никогаш не ми се случило нешто непредвидено.
 • Неразвиен систем за наплата. Една од банките нешто воведе но тоа не е тоа.
 • Невозможен пристап до глобалните системи за наплата како ClickBank и PayPal.
post

ШТО Е ПОТЕНЦИЈАЛНА ЕНЕРГИЈА?

Од текст во текст се повеќе навлегуваме во бизнис потенцијална енергија. Прашања постојат многу. Дел ги одговоривме, а дел остануваат сеуште неодговорени. Но, едно по едно. Прво, како идеја за потенцијална енергија во однос на претприемништвото и бизнисот ми се појави пред неколку месеци кога вршев анализа на работењето на еден мал бизнис во Република Македонија. Од анализата забележав дека многу елементи влијаат на крајниот бизнис резултат, профитабилноста. Секој од тие елементи или е добар или е лош па така и профитабилноста во зависност од тие елементи или е ОК или не е. Секој од тие елементи се разгледува посебно, а на крајот како негов допринос во целиот систем. Кога ги гледам одвоено сватив дека секој од тие елементи има сопствен потенцијал во исполнување на бизнис целите. Збирот на тие потенцијали на секој од елементите го дава потенцијалот на бизнисот. Сватив дека доколку успеам да ги измерам потенцијалите на секој од елементите на бизнисот ќе можам да го измерам и потенцијалот на бизнисот воопшто. Па се отвори прашањето какод а се мери потенцијалот на тие бизнис елементи и кои се тие бизнис елементи (за ова веќе пишувавме во ШТО МОЖЕ ДА ИМА ПОТЕНЦИЈАЛНА БИЗНИС ЕНЕРГИЈА).

Но, што е тоа потенцијална енергија во физиката? Најпросто кажано потенцијална енергија е енергија која е складирана во физичкиот систем. Но, зошто се нарекува потенцијална енергија? Затоа што таа енергија има потенцијал да се трансформира во кинетичка енергија која може да изврши некоја работа. Во физиката постои принцип за трансформација на енергија кој вели дека енергија не може да биде креирана или уништена, или веќе да не постои туку може само да се трансформира од еден во друг облик, а енергијата која не можеме да ја видиме во некој облик како работа претставува потенцијална енергија. На пример, потенцијалната енергија на бензинот во автомобилите, моторот ја трансформира во кинетичка енергија (движење на автомобилот).

Од друга страна, потенцијалната енергија математички кажано е функција од состојбата на системот. Состојбата на системот се изразува во вид на константа. На пример, доколку телото е во одредена позиција има потенцијална енергија 0. Или пак ако е во друга состојба има потенцијална енергија 1.

И како оваа да се искористи за бизнисите и каква помош ќе имаат претприемачите?  Доколку претприемачите успеат да ја измерат потенцијалната енергија на сите елементи на бизнисот ќе го знаат и потенцијалот на бизнисот. На ваков начин ќе можат:

 • Навремено да ги откријат елементите со слаба потенцијална енергија.
 • Да ја зголемат потенцијалната енергија на тие елементи и со тоа на целиот бизнис.
 • Да обезбедат систем на постојано подобрување на сите бизнис елементи бидејќи истите ќе бидат мерени во однос на потенцијалот.
 • Да бидат ефикасни и ефективни со тоа што ќе се насочат кон решавање првин на најголемите проблеми.
post

РАЗЛИКА ПОМЕЃУ МАЛИ И ГОЛЕМИ БИЗНИСИ

Често пати може да се слушне од малите бизниси дека големите им прават пречки и не можат да успеат токму заради тие големи бизниси. Често пати добри бизнис идеи на претприемачите не супеваат заради тоа што тие бизнис идеи се слични со некои големи бизниси. Иако бизнис идеата е добра, и има голем потенцијал и можеби се разликува токму во клучниот фактор за успех од големиот веќе постоечки бизнис, таа не заживува. Но, тоа е само покривање на слабостите на претприемачот. Многу е полесно да се бараат грешките кај друг отколку кај себе. Тоа е недостаок на храброст тие претприемачи да се борат со големите.

Но која е разликата помеѓу малите и големите бизниси? Да тргнеме со некои од карактеристиките на големите:

 • Имаат огромна финансиска моќ
 • Имаат голем потенцијал на човечки ресурси
 • Имаат големи потрошувачи
 • Вложуваат многу пари во маркетинг
 • Имаат пониски цени, заради попусти на обемот на нарачки што ги добиваат
 • Имаат големи залихи
 • Грешките можат да се толерираат
 • Не даваат дополнителни услуги
 • Тешко се менуваат или им требе повеќе време
 • Не можат да имаат лични односи со потрошувачите

Некои од карактеристиките на малите бизниси се:

 • Немаат финансиска моќ
 • Слаби се со човечки ресурси
 • Немаат големи потрошувачи
 • Немаат доволно финансии за маркетинг
 • Добиваат повисоки набавни цени заради мал обем на нарачки
 • Не држат големи залихи
 • Грешките можат да бидат кобни
 • Даваат дополнителни услуги на потрошувачите
 • Имаат голем потенцијал за брзо прилагодување
 • Одржуваат лични и блиски односи со потрошувачите

Од овие неколку карактеристики на мали и големи бизниси може да се забележи дека тие се дијаметрално спротивставени. Но, каде е клучот на успехот на малите бизниси? Предноста може да се побара и да се искористи во следниве карактеристики:

 • Бидејќи немаат големи финансии за маркетинг, малите бизниси се инвентивни и користат различни ниско буџетни маркетинг тактики кои може да бидат поинтересни и поблиски за потенцијалните потрошувачи.
 • Бидејќи не држат големи залихи, не плаќаат за складишта, како ни за трошоци за одржување на залихи. Со тоа компензираат дел од повисоките цени за набавка во однос на големите бизниси.
 • Бидејќи грешките може да бидат кобни како за претприемачот така и за бизнисот воопшто претприемачите на малите бизниси се доста претпазливи. Тие имаат посебна карактеристика да превземаат вкалкулиран ризик.
 • Заради повисоките цени воведуваат различни дополнителни услуги (без потребна бирократија на големите)кои можат да бидат од големо значење за потрошувачите што претставува предност во однос на големите бизниси.
 • Малите бизниси имаат особина на брзо прилагодување што кај големите заради бирократијата потешко се изведува што претставува вистинска предност на малите.
 • Малите бизниси се поблиски со потрошувачите и на секој потрошувач (голем или мал) можат да му обрнат посебно внимание при услужување што претставува предност во однос на големите бизниси.

Веројатно сте забележале дека малите кучиња се многу повоинствени од големите. Сте забележале како некое куче од мала раса се нафрлува на некое куче од голема раса, а големото го гледа не знае што се случува (а, можеби и не може да го види од големината). Но, во моментот кога големото зарже малото веднаш се повлекува, што значи дека му е мил животот. Токму такви може да бидат и малите бизниси, напаѓаат постојано, но без ризик да бидат смачкани од големите бизиниси.

post

ЕФЕКТ НА ПЕПЕРУТКА

Ефектот на пеперутка (BUTTERFLY EFFECT) доаѓа од теорија на хаосот и со најпрости зборови означува дека ситни нешта може да имаат далекусежни последици. На пример, нешто што се случува денес, нешто што правите денес кое може и да не изгледа многу значајно ја менува утрешноста. Овој термин за првпат бил искористен од Edward Lorenz кој вршел симулации за предвидување на времето и кој внел скратен број во децимали при што добил сосема различни предвидувања. Таа разлика во децимали ја нарекол ефект на пеперутка со цел да опише дека доколку пеперутка мрда со крилцата на едно место ќе влијае на временските прилики на друго место.

Овој ефект на пеперутка од теорија на хаосот може да има огромно значење за малите бизниси и претприемачите. кај малите бизниси секојдневно се случуваат голем број на процеси. Секој од овие процеси има одредено влијание на функционирањето на бизнисот воопшто. Мала промена во еден процес може да има голем ефект на целиот бизнис.

Но, ефектот на пеперутка може да се разгледува на два начина за бизнисите:

 • добивање на позитивни ефекти од малите промени
 • добивање на негативни ефекти од малите промени

Вториот тип кога ефектите од малите промени се негативни треба да се елиминира и да се внимава таквите промени да не се случуваат. Додека од првиот начин на разгледување, односно од малите промени произлегуваат позитивни ефекти т.е. подобрување на бизнисот. Значи може да имаме позитивен и негативен ефект на пеперутка, а негативниот е непожелен и мора да го елиминираме. Тоа е задача на претприемачот.

На пример, да земеме дека со некоја наша секојдневна промена добиваме зголемување на профитот од 100 денари дневно. За еден месец ќе имаме 3000 денари зголемување, за една година ќе имаме зголемување од 36000 денари. Но онаа што е значајно на ефектот на пеперутка е што подобрувањата доведуваат до секојдневно зголемување за некој фактор. Така, да направиме симулација на еден позитивен ефект на пеперутка со различни фактори на зголемување за 0.8, 1, и 1.1 за да прикажеме влијание на позитивен (1 и 1.0) и негативен ефект (0.8):

Можеме да забележиме дека со негативен ефект на пеперутка нашиот профит ќе се намалува од можни 36000 на 13000 (за 50%) додека со позитивен ефект од 1.05 ќе имаме зголемување од над 30% на годишно ниво, а пак со фактор од 1.1 ќе имаме зголемување од 80% на профитот на годишно ниво. Тоа е ефект на пеперутка и во секој елемент и бизнис процес може да се пронајде.

post

РАЗЛИКА ПОМЕЃУ ПРОФЕСИОНАЛЦИ И АМАТЕРИ

Која е разликата помеѓу професионалците и аматерите? Прво што ќе ви падне на памет е знаењето, интелигенцијата, талентот… Но тоа не е точно. Постојат многу аматери кои се и талентирани и полни со знаење и интелигентни. Од друга страна и секој професионалец морал да помине низ процесот на аматеризам. Значи една од разликите е што професионалецот бил веќе аматер додека аматерот сеуште не постанал професионалец. Може да се каже и дека некои аматери засекогаш ќе останат аматери, додека професионалците тешко дека ќе се вратат во аматеризам.

Друга разлика е во постојаноста. Професионалците постојат и утре, задутре, иден месец, идна година, идна деценија. Додека аматерите постојат денес и оние кои нема да станат професионалци нема воопшто да постојат ни како аматери. Значи постојаноста е основа за преминување од аматеризам во професионализам.

Каква врска има ова со бизнисите? Секој бизнис на својот почеток е аматерски бизнис. Ова се однесува на бизнисите кои не се франшизи. Со франшиза се купува и професионалноста на некој бизнис. Значи секој нов бизнис мора да има за цел да стане професионален. А, како ќе стане професионален? Професионален бизнис станува оној бизнис кога ќе стане постојан бизнис. Ова значи дека професионални бизниси биднуваат тогаш кога:

 • Ќе се стабилизираат финансиите
 • Ќе се обезбеди постојан кадар
 • Ќе се обезбеди соодветен план за развој
 • Ќе има стратегии за иднината
 • Ќе биде тука и утре, и идната недела и идната година и идната деценија за потрошувачите.

Овој трансфер од аматеризам во професионализам не е лесен. Но, како да се обезбеди побрз трансфер во професионализам. Бизнис план за стартап бизнисите е она што може да го обезбеди овој толку осакуван брз трансфер. Бизнис планот ќе ви го трасира патот од аматер до професионалец и доколку го следите сигурно ќе стигнете таму. Но, и тука е потребна постојаност, односно трпеливост во следење на чекорите предвидени во планот. Затоа внимавајте при изработка на бизнис планот. Се нека биде аматерски, но не и бизнис планот, тој е оној кој ќе ве одведе во професионалците и во бизнис кој ќе постои и утре, задутре, иден месец, идна година, идна деценија.

post

ШТО МОЖЕ ДА ИМА ПОТЕНЦИЈАЛНА БИЗНИС ЕНЕРГИЈА?

Потенцијалната бизнис енергија е содржана во секој елемент на бизнисот како што секое тело согласно физиката содржи потенцијална енергија. Но, секогаш постои прашање што е тоа што содржи потенцијална бизнис енергија? Доколку ги определите вистинските елементи на бизнисот кои содржат или на кои треба да им се зголеми потенцијалната бизнис енергија тогаш сте завршиле пола работа на патот за успешен бизнис.

Воопшто секој бизнис е составен од следниве елементи:

 • Идеи
 • Луѓе
 • Финансии
 • Процеси
 • Производи и услуги

Продолжи…

post

РЕКЛАМИРАЊЕ – СРЕДСТВО ПРЕКУ КОЕ ВЕ ДОЗНАВААТ

Рекламирањето претставува елемент од пропагандна програма кој пак е дел од маркетинг миксот. Преку рекламата луѓето дознаваат за Вашиот бизнис и може да постанат потенцијални купувачи кои потоа може да се трансформираат во вистински купувачи.

Но, постојат многу средства за реклама (радио, телевизија, печатен материјал, директна пошта, e-mail кампањи, интернет, златна книга…) кои создаваат вистински проблем во однос на изборот.

Кај нас, посебно кај малите бизниси е забележителна отпорност кон рекламирањето што не значи дека не е оправдана. Оправдањето за отпорноста кон рекламирањето на малите бизниси ја гледам во следниве причини:

 1. Претходно искуство на претприемачот – платил премногу пари за реклама која не дала резултати
 2. Поголем дел од понудувачите на рекламни услуги се непрофесионалци, особено оние локалните кои за локални бизниси мора да бидат на високо ниво. (Можете да забележите дека секоја реклама на ТВ или радио е слична по концепт, по читање, по начин на претставување…)
 3. Незнаење на претприемачот или немање на можност да се измерат резултатите од секоја рекламна кампања како би знаеле дали кампањата дава резултати или не.

Како неоправдана отпорност ја гледам во некои претходни стереотипи во стилот:

 1. Се рекламира оној на кого не му оди работата (Дали на Coca Cola не и оди работата па мора да се рекламира?)
 2. Најважно е да започнам со бизнисот па потоа кога ќе се разработи ќе се занимавам со рекламирањето. (Но, како луѓето ќе дознаат за Вашиот штотуку започнат бизнис ако не го рекламирате?)
 3. Рекламирањето претставува трошок. Да, оваа е вистинито, но заради лоша реклама или лош медиум или лош избор на целен аудиториум на рекламата. Но, вистинската реклама не е трошок бидејќи ќе ви донесе повеќе купувачи, а со тоа и повеќе приход и поголем профит.

Но, запомнете дека единствен начин преку кој луѓето ќе дознаат за Вас и Вашиот бизнис е рекламата. Бизнис без реклами е бизнис кој влегува во тунел без да ги запали светлата и ништо не може да види. Исто како да сте избрале да бидете нем, да не зборувате, никој да не ве слуша, да бидете невидлив, никој да не ве види. Дали оваа е потребно. Секако дека не! Искористете ја моќта на рекламирањето, најдете ги вистинските медиуми за Вашиот бизнис и тргнете напред, но не заборавајте да анализирате постојано и да ги прекинувате активностите кои не допринесуваат.

post

ВИДЕО: КАКО ДА ГО КОРИСТИТЕ DELICIOUS ЗА БИЗНИС ЦЕЛИ

Оваа е трето видео во серијалот на видео материјали на блогот на претприемач. Претходните две се однесуваат на изведување на ABC анализа со помош на MS Excel. Оваа видео се однесува на еден социјален сајт за обележувачи кој освен за поврзување со луѓето од целио свет може да ви помогне во брзо изнаоѓање на квалитетни информации кои сте ги пронашле на интернет и сте ги обележале во delicious.

Зошто се наметна причината за приоритет за оваа видео? Како прво безброј пати ми се случило да дојдам на некој начин до некоја веб страница која набрзина ја прелистувам но немам време да ја прочитам во целот. Но, кога ќе имам време и сакам да ја прочитам не можам лесно да дојдам до неа. И тогаш почнува играта на зборови и гуглање (пребарување на google).

Како некое решение за овој проблем ги користев bookmarks или Add to Favorites системите на интернет прелистувачите. Но, по некое време и аму настана хаос. Така да ми одземаше време во средување по фолдери, но и се појави ефектот го гледаш, а не го видиш. Понекогаш нешто се наоѓа пред вас но никако не можете да го видите, а тоа создава нервоза.

Понекогаш користев и MS Word документ во кој ги собирав линковите кои сакав да ги прегледувам повторно, но и тоа не беше некое ефикасно и ефективно решение.

Од друга страна постојано се зголемува бројот на достапните информации на интернетот како и бројот на веб страните на кои има квалитетни информации, без разлика дали станува збор за едукативни или забавни содржини. Со голем број на информации, но не средени е исто како да немаш информации. Сватив дека мојата ефективност и ефикасност е на ниско ниво па постојано барав начин како да ја зголемам и како да направам некој систем кој ќе ми ја зголеми и ефективноста и ефикасноста. Кога ми го препорачаа обучувачите од Австралија на една виртуелна обука која ја посетувам веднаш го испробав системот и навистина ми помогна да бидам посреден во однос на интернет информациите и пронаоѓањето на истите. Па затоа сакам да ја споделам оваа информација со Вас.

Преку оваа видео ќе научите за тоа:

 1. Што претставува delicious
 2. Кои се предностите од користење на delicious
 3. Како да отворите акаунт на delicious
 4. Како да складирате обележени страници на delicious и
 5. Како да ги користите обележувачите

Инаку пред да го изгледате видеото како практичен пример за подесување и користење можете да го прочитате постот: delicious средство за прибирање и складирање на информации.

Но да не должиме многу, повелете изгледајте го видеото и дајте Ваш коментар за истото може да придонесе за подобрување на квалитетот на идните содржини.