post

План за промоција преку одговор на 40 прашања

Бизнис план грешки

Прашања за план за промоција

Минатата недела објавивме пост за подготовка на план за промоција во кој презентиравме 7 основни чекори кои треба да се поминат при изработка на еден таков план. Со овој пост би сакале да го поедноставиме целиот процес преку дефинирање на основните прашања кои треба да ги одговорите за да подготвите еден план за промоција.

Прашањата имаат за цел да ве водат низ целиот процес на креирање на еден план за промоција за вашиот бизнис. Започнете од првото прашање и дајте одговор се до последното. Сите прашања треба да бидат одговорени колку што може попрецизно како би се подготвил супериорен план за промоција кој ќе го одведе вашиот бизнис до едно многу посупериорно ниво.

Прашања за план за промоција

 1. Кои се целите кои се поставени пред бизнисот за периодот за кој ќе се однесува планот?
 2. Кои се маркетинг цели кои ги имате воспоставено во согласност со бизнис целите?
 3. Што треба бизнисот да постигне во периодот за кој се однесува овој план и е во согласност со воспоставените бизнис и маркетинг цели?
 4. Колкава е старосната граница на твоите идеални купувачи?
 5. Колкав е приходот кој тие го имаат?
 6. Кои се нивните најголеми проблеми со кои се соочуваат?
 7. Што е она што може да им го привлече вниманието?
 8. Кои се корисностите кои твојот производ и/или услуга ќе им ги обезбеди?
 9. Каде најчесто го поминуваат денот?
 10. Какво им е нивото на едукација?
 11. Дали тие самите носат одлука за купување?
 12. Доколку не носат самите одлука за купување кој влијае на нивната одлука?
 13. Какви коли возат моите идеални потрошувачи?
 14. Со кого живеат моите идеални потрошувачи?
 15. Што сакаат да читаат, да гледаат, да јадат…?
 16. Кој не е ваш идеален потрошувач?
 17. Кој сеуште не е ваш идеален потрошувач, но би можел да стане?
 18. Кои се моите сегашни потрошувачи?
 19. Колкава е временската рамка на нарачки од страна на тие сегашни потрошувачи?
 20. Која е временската рамка која треба да ја постигнам за да ги исполнам поставените цели?
 21. Колку нарачки прави еден просечен сегашен потрошувач?
 22. Колкав е бројот на нарачките кои се потребни заради остварување на поставените цели?
 23. Колкава е паричната вредност на нарачките на моите сегашни потрошувачи?
 24. Колкава парична вредност на нарачки е потребна заради остварување на поставените цели?
 25. Постои ли можност да се зголеми продажбата кај сегашните потрошувачи?
 26. Доколку постои можност за зголемување што е тоа што би го предизвикало тоа зголемување?
 27. По кои карактеристики најмногу се разликуваат сите досега опфатени сегашни и потенцијални потрошувачи?
 28. Кои сегменти може да се користат врз основа на тие карактеристики?
 29. Кои карактеристики се однесуваат на кој сегмент?
 30. Колкав е буџетот за промоција за периодот за кој се однесува планот?
 31. Кои се промотивни алатки и техники (маркетинг средства) би требало да ги користам за остварување на поставените цели?
 32. Која промотивна алатка и техника е најсоодветна за секој од сегментите дефинирани со прашањето 28?
 33. Колку пари се потребни за имплементација на тие промотивни алатки и техники во периодот за кој се однесува промотивниот план?
 34. Дали буџетот од прашање 30 и потребните пари од прашање 33 се еднакви?
 35. Што треба да исфрлам или додадам доколку одговорот на прашањето 34 е не се еднакви?
 36. Кога секоја промотивна алатака и техника од претходните прашања треба да биде имплементирана?
 37. Дали на календарот соодветно се распределени имплементациите на тие промотивни алатки и техники?
 38. Кој ќе биде одговорен за спроведување н секоја од тие промотивни алатки и техники?
 39. Кои се мерните индикатори врз основа на кои ќе можам да кажам за секоја алатка и техника дека е успешна или неуспешна?
 40. Што треба да променам во текот на имплементацијата за да ја подобрам ефикасноста на секоја алатка и техника?
About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*