post

МАРКЕТИНГ КАЛЕНДАР – ВИДЕО

Како што ветивме во написот за маркетинг календар изготвивме едно видео кое ќе ви помогне за изработка и користење на маркетинг календарот. Можете и да го користите темплејтот кој ќе го добиете со регистрација на неделни билтени на претприемач.

Во оваа видео ќе можете да видите:

 • Што е тоа маркетинг календар
 • Како да го симнете темплејтот на маркетинг календарот
 • Како да го користите маркетинг календарот и
 • Важноста на маркетинг календарот.

Да не должиме многу еве го видеото:

post

МАРКЕТИНГ СРЕДСТВА 14 – МАРКЕТИНГ ПЛАН

На артиклите на претприемач веќе пишувавме во два наврати за маркетинг планот:

 • Маркетинг план како дел од бизнис планот. Во овој напис го опфативме маркетинг пнаот како еделемнт од бизнис планот.
 • Што треба да содржи маркетинг планот. Во овој напис се дадени точките или поднасловите кои би требало да се опфатат како дел од маркетинг планот.

Оваа маркетинг средство заедно со маркетинг календарот претставуваат средства кои не се директно насочени кон промотивните активности на маркетингот туку кон оптимизирање на самиот маркетинг процес на малите бизниси.

Овој блог напис нема да оди во формализација на маркетинг планот како наслов, резиме, содржина … Туку ќе се насочи кон најосновните елементи кои треба да ги опфатите во Вашиот маркетинг план.

Што претставува маркетинг план

Наједноставно кажано маркетинг планот претставува блупринт за комуникација на пораките за Вашите производи и/или услуги со тековните или потенцијалните потрошувачи. Со други зборови, маркетинг планот претставува детален патоказ кој ги опфаќа вашите маркетинг стратегии, тактики, активности, трошоци и проектирани резултати во однос на временскиот период за кој се однесува маркетингот.

Маркетинг планот претставува пишан документ каде се опфатенеи неопходните маркетинг активности со кои треба да се исполат една или повеќе маркетинг цели.

Целта на маркетинг планот е:

 • да ги координира бизнис целите
 • да го дефинира пазарот и да го сегментира пазарот
 • да го дефинира маркетинг миксот со кој бизнисот ќе излезе на пазарот
 • систематизира активностите за избраните маркетинг сратегии.

Маркетинг планот треба да биде динамичен документ кој може и треба да се менува од време навреме. Да, маркетинг планот претставува бескраен циклус кој започнува и никогаш не завршува. Или би ребало да не заврши.

Минимална содржина на маркетинг планот

Еве во неколку цртки што минимално треба да содржи Вашиот маркетинг план:

 • Прво мора да започнете со дефинирање на бизнис целите во вид на бројки. На пример, зголемување на продажба за 10%, зголемување на приходи за 15% или пак зголемување на профитот за 12%. Овие цели потоа трансформирајте ги во потребни потрошувачи – купувачи. Како? Например Вашата цел е приходот да се зголеми за 15%. Претходната година сте мале приход од 5.000.000 денари што ќе значи дека Вашата цел е наредната година да имате приход од 5.750.000 денари. Просечна продажба по купувач Ви е 1000 денари. Ова значи дека ќе треба да имате 5750 купувачи за да ја остварите целта. Доколку Вашата продажна инка има капацитет на трансформација на потенцијални потрошувачи во вистински купувачи од 5% Вие ќе треба да доведете во Вашата продажна инка 115.000 потенцијални потрошувачи.
 • Бидејќи веќе знаете колку купвачи ќе ви бидат потребни можете да започнете со анализа на пазарот и сегментација на истиот. Целта на овој чекор е да го дефинирате пазарот каде ќе можете да ја остварите бројката од 115.000 потенцијални потрошувачи. Откако ќе завршите со оваа анализа вие ќе имате една едноставна реченица: Ќе се насочам на пазарот на млади луѓе под 30 години кои имаат потреба од моите производи и/или услуги.
 • Значи имате потребен број на потенцијални потрошувачи и го знаете вашиот целен пазар, сега ќе треба да го искомбинирате Вашиот маркетинг микс за да можете да ја постигнете дефинираната бројка од првиот чекор. Во овој дел ги дефинирате предностите на Вашите производи и/или услуги и нивните вредности во очите на потрошувачите. Ги дефинирате дистрибутивните канали и цената на Вашите производи и/или услуги. И на крајот ги дефинирате промотивните стратегии со кои треба да привлечете 115.000 потенцијални потрошувачи во Вашата продажна инка.
 • И како последен чекор од овој мини маркетинг план е да ги систематизирате активностите кои произлегуват од истиот. Ова го извршувате со помош на маркетинг календарот. Темплејтот на овој маркетинг календар ќе можете да го добиете со регистрација за неделни билтени на претприемач.

Со помош на овие едноставни четири чекори ќе имате маркетинг план кој ќе ви овозможи постојано подобрување на Вашите маркетинг активности како и соодветно исполнување на бизнис целите.

post

МАРКЕТИНГ СРЕДСТВА 13 – МАРКЕТИНГ КАЛЕНДАР

Ќе продолжиме со маркетинг средствата за кои пишувме секоја недела. Стигнавме до 13 од ветените над 100 маркетинг средства или оружја за претприемачите и малите бизниси. Сите претходни беа маркетинг средства кои имаа основна пропагандна цел за бизнисот. Веќе имавме еден блог напис за календарчиња како маркетинг средства. Но, овој напис е за маркетинг календар кој претставува елемент од маркетинг планот и служи за ефикасно и ефективно организирање на претприемачот во однос на маркетинг напорите што ги спроведува.

Маркетинг активностите како делење на брошури и флаери, радио и ТВ кампањи, праќање на меилови и писма, телефонски повици, мрежни техники итн. мора да бидат менаџирани и имплементирани во вистинско време.

Маркетинг календарот мора да биде интегрален дел од секој успешен маркетинг план. Наједноставно кажано маркетинг календарот претставува 12-месечен опис на она што Вие како претприемачи планирате да го направите за маркетингот. Да тоа значи дека маркетинг календар е пишан патоказ за Вашите маркетинг активности за одреден временски период. Мора да запомните дека Вашиот маркетинг календар е динамичен документ кој ќе треба да се менува од време на време.

Како да направите маркетинг календар?

Маркетинг календар е алатка која мора да ги содржи следниве елементи:

 • Како ќе го спроведувате маркетингот?
 • Кон кого ќе го насочите маркетингот?
 • Колку ќе ве чини маркетингот?
 • Кога ќе го спроведувате маркетингот?
 • Колку потенцијални потрошувачи ќе опфатите?
 • Резултати за тоа колку потрошувачи сте стекнале со одредена маркетинг активност.

Наједноставен начин да направите маркетинг календар е да направите табела во MS Excel или MS Word и да ги ставите поднасловите како колони за секоја маркетинг активност која планирате да ја спроведете. Маркетинг календарот може да биде во електронска форма како .doc  или .xls фајл или пак да биде во печатена документарна форма. Формата не е важна, туку важна е имплементацијата и содржината на истата.

Наједноставен маркетинг календар би можел да изгледа на следниов начин:

Маркетинг активност Целен пазар Трошоци Датум од: Датум до: Потенцијални потрошувачи Резултати

Но, наједноставно можете да се регистрирате за неделни билтени на претприемач (колоната десно) и ќе добиете темплејт на маркетинг календар со уште 9 други темплејти.

Зошто маркетин календарот е толку важен?

Маркетинг календарот е важен бидејќи тој:

 • Ќе ви помогне да ги мерите Вашите маркетинг активности за одреден период;
 • Ќе ви помогне да ги следите трошоците за маркетингот;
 • Ќе ви помогне да ги подобрите Вашите маркетинг активности и
 • Ќе ви помогне да останете фокусирани.

Да, со маркетинг календарот ќе бидете во можност да ги мерите сите ваши маркетинг ресурси кои ги корстите за привлекување на потрошувачи. Оваа се обезбедува со помош на колоната која ја нарековме резултати. Како резултат ќе мора да внесете број кој ќе ви каже колку потенцијални потрошувачи се трансформирани во вистински купувачи.

Во Вашиот маркетинг календар ќе треба да имате колона која ќе ги прикажува трошоците за секоја маркетинг активност. Поради тоа, маркетинг календарот освен следење на трошоците ќе ви послужи и како средство за буџетирање на маркетинг активностите.

На пример, доколку потрошите 10000,00 денари за реклама во весник, и доколку во таа реклама вклучите попустна картичка ќе знаете точно колку потрошувачи ќе дојдат заради таа реклама. Доколку дојдат 500 потрошувачи кои ќе потрошат по 1000 денари ќе имате приход од 500.000 денари. И доколку вашиот профит изнесува 5% Вашиот профит ќе биде 25.000 денари. Оваа маркетинг камапања е добра бидејќи сте ги покриле тршоците од 10.000 денари и сте заработиле дополнителни 15.000 денари. Но, доколку имаме само 100 купувачи кои дошле со попустната картичка од таа реклама ќе имаме приход од 100.000 денари кој со 5% профитна стапка ќе биде 5000 денари профит. Ова веднаш ќе ни даде сигнал дека таа рекламна кампања веќе не треба да ја користиме. На ваков начи постојано ќе ги подобруваме нашите маркетинг активности.

Маркетинг календарот е навистина корисна алатка со која ќе успеете да ги следите сите Ваши маркетинг активности и на аков начин ќе останете фокусирани на сите планирани маркетинг активности во годината. На ваков начин маркетинг календарот ќе ви помогне да го исполните Вашиот маркетинг план.

post

МАРКЕТИНГ СРЕДСТВО 12 – ГРАДИ ЛИСТА!

LeadsDatabase Како 12 маркетинг средство ја избравме базата на податоци со потенцијални и сегашни потрошувачи. Во претходниот напис за телефоните или телемаркетингот напоменавме дека за ефективно и ефикасно спроведување на телемаркетингот најголема улога има квалитетна база на податоци со потенцијални и сегашни потрошувачи. Значи ова маркетинг средство претставува алатка или еден вид на помагало за други видови на маркетинг средства како e-mail маркетинг, телемаркетингот, писмата итн. Но, како алатка игра потенцијална улога за вадење на максимумот од остнатите маркетинг средства.

Наједноставно кажано база на податоци со потенцијални и идни потрошувачи претставува една табела во која се води евиденција за сите сегашни и/или идни (можни-потенцијални) потрошувачи во однос на нивното однесување и влијание на нашите маркетинг активности. Во та табела се бележи кога биле контактирани, како биле контактирани, каква била реакцијата и се што може да придонесе до зголемување на перформансите на нашите маркетинг активности.

Гради листа (Build a List) е основа за секој успешен бизнис. И препорачливо е уште во самиот почеток на бизнисот да се започне со ваквата активност. Како се зголемува листата така ќе се зголемува и продажбата и успешноста на бизнисот.

Што треба да содржи листата?

Она што ќе биде содржано во та листа (база на податоци) ќе влијае на квалитетот на листата. Во најмала мерка листата треба да соджи:

 • Име и презиме на лицето (или бизнисот доколку се работи за бизнис кој продава на бизниси);
 • Контакт детали – адреса, e-mail, телефон
 • Бележење на секоја маркетинг активност во однос на тоа лице;
 • Начин на реакција по изведување на одредена маркетинг активност;
 • Дали започнала продажба со тоа лице;
 • Идни маркетинг активности.

На ваков начин ќе имате една соодветна евиденција за секое лице (физичко или правно) во однос на тоа што е направено, што треба да се направи и какво е искуството со одредено маркетинг средство. Сето оваа ќе помогне во донесување на правилни одлуки во однос на секој сегашен или потенцијален потрошувач

Форми на листа

На пазарот постојат многу софтвери кои нудат еден ваков тип на апликации за менаџирање на листи и маркетинг активности. Но, во секој случај формата и не е важна, најважно е да се започне да се пополнува самата листа. Доколку имате финансии можете да инвестирате во една таква апликација која што секако ќе ви помогне во менаџирање на Вашата листа. Но, тука постои и еден недостаток, а тоа е што со готови софтвери не можете да ја персонализирате Вашата листа.

Тука би дал некои идеи за претприемачите кои започнуваат со бизнис и секој денар им е важен, па затоа не можат да инвестираат во посебна апликација за оваа работа. Па затоа Вашата листа може да биде во следниот облик:

 • Хартиен – сето горенаведено го запишувате рачно и на хартија.
 • Електронски:
  • Microsoft Office Word
  • Microsoft Office Excel
  • Microsoft Office Access
  • или било оја друга апликација која ја имате на Вашиот компјутер а која овозможува текстуални или табеларни обработки. На пример Open Office.

Како да се почне?

Најтежок е почетокот, но најважно е да биде уште во самиот старт на Вашиот бизнис. Можете да ги користите следниве идеи за градење на листа:

 • Внесете ги сите Ваши роднини, пријатели и познаници од Вашиот телефонски адресар.
 • Отворете телефонски именик доколку продавате на физички лица или пак златна книга доколку продавате на други бизниси и пронајдете ги бизниси или пак физички лица од Вашиот целен пазар.
 • Секој кој ќе дојде да купи нешто побарајте му контакт детали заради испраќање на неделни билтени или пак како зачленување во клуб на верни потрошувачи. Забележете само како тоа го изведуваат големите:
  • Во маркетите ви даваат попуста картичка откако ќе ги пополнте сите Ваши податоци.
 • Подели награди и за подигање на истите барај да биде пополнет формулар со контакт податоци.
 • Собирај визит картички секој кој ќе ви понуди и ставај ги одатоците в базата.
 • Отвори огласници и пронајди целен пазар. На огласниците ќе пронајдете кнтакт детали.
 • Користи социјални мрежи.
 • И било што што ќе излезе од Вашата креативност а ќе има ефект на зголемување на Вашата листа.

Една работа која сакам да ја напоменам е дека секогаш ќе морате да прашате дали луѓето или пак бизнисите сакаат да ги контактирате и не смеете да претерувате за да не се слчи Вашите маркетинг средства да станат досадни за Вашите потенцијални или пак сегашни потрошувачи.

Започнете да ја градте Вашата листа, но систематски и со соодветно планирање за користење на истата и успехот сам ќе си дојде.

post

МАРКЕТИНГ СРЕДСТВА – ТЕЛЕФОНИ

telefon1 Продолжуваме со маркетинг средствата кои големите компании не сакаат да бидат користени од малите. Претходно опфативме одреден број на маркетинг средства за малите бизниси кои се едноставни за користење и пристапни за претприемачите. На ред е телефонот како маркетинг средство или попознато како телемаркетинг. Сегашните телекомуникациски средства ни го дозволуват тоа. Веќе нема ој нема фиксен или пак мобилен телефон.

Што претставува телефонски маркетинг

Телефонскиот или телемаркетингот претставува метод на директен маркетинг (директен контакт) со потенцијалните потрошувачи преку телефон, во кој претприемачот или продавачот ги поттикнува потенцијалните потрошувачи да купуваат одредени производи и/или услуги кои ги нуди бизнисот.

Значи овој тип на маркетинг претставува директен контакт преку глас со глас со потенцијалниот потрошувач. Вие или некој вработен во вашиот бизнис се јавувате на луѓето и ги презентирате Вашите производи и/или услуги за да поттикнете продажба на истите. Освен промоција на бизнисот или производите и/или услугите телефонскиот маркетинг може да се користи и за анализа и истражување со поставување на одредени прашања на потенцијалните потрошувачи со што едноставно ќе ги потсетите дека Вие и Вашиот бизнис постоите и сте спремни за да им излезете во пресрет. Од друга страна со анкетата ќе имате и можност да извршите одредена промоција на Вашите производи и/или услуги.

3 типа на телемаркетинг

Согласно начинот на изведување на телефонскиот маркетинг може да постојат три вида:

 • Лично јавување преку телефон
 • Користење на специјализирана фирма за спроведување на телемаркетингот
 • Автоматски телемаркетинг

Лично јавување преку телефон

Овој тип на телемаркетингот е кога вие или пак вашите вработени се јавуваат лично преку телефон на изберена група на потенцијални порошувачи. Го користите вашиот телефон и вашиот личен глас или гласовите на вашите вработени.

За да го спроведете овој тип на маркетинг потребно е да изберете група на потенцијални потрошувачи. Ова можете да го сторите со преглед во Вашата листа на тековни и можни потрошувачи. (Во еден од наредните написи ќе ја опфатиме листата како маркетинг средство). Можете да извршите избор по случаен избор или пак врз основа на претходната историја дали сте им се јавувале или не. Значи овој тип на телемаркетинг е најефтин, но од друга страна бара дополнителен ваш и на вашите вработени ангажман. Внимавајте да не станете досадни со јавување. Можеби еднаш во еден до два месеци е дволно за да претставите нешто со вашиот телемаркеинг. Запомнете дека секогаш правите комбинација на вашите маркетинг средтва. Доколку вашите потенцијални потрошувачи се бизниси искористете ја златната книга за да изберете целни потрошувачи на ки ќе им се јавувате во текот на годината. Доколку вашите потенцијални потрошувачи не се бизниси, директни купвачи (луѓе) користете го телефонскиот именик за да изберете соодветна целна група.

За ова последното потребна ви е одредена анализа во однос на целните порошувачи. На пример, доколку вашиот целен пазар се помладата генерација изберете локација каде то претежно живеат млади луѓе или млади брачни парови. Најдете ги во именикот и започнете со јвувањето.

Специјализирани фирми за телемаркетинг

Овој тип на телемаркетинг е кога ангажирате надворешна компанија за да ги изведе овие работи наместо вас. Во златна книга имате посебен одел за фирми кои нудат услуги од телемаркетингот каде што можете да најдете неколку да го проверите нивниот сајт за типот на услугата што го нудат и да ги проверите цените за да можете да се усогласите со вашиот маркетинг буџет. Инаку на ваков начин ќе овозможите заштеда и на вашето време и на вашите вработени. Нема пореба од креирање на база на податоци со листа н потенцијални и тековни отрошувачи.

Како недостаток би го истакнал тоа што овие компании се јавуваат на нивна листа која можеби ќе претставува промашување на Вашиот целен пазар, па инвестицијата да не се исплати.

Автоматски телемаркетинг

Овој тип на телемаркетинг користи специјализирани софтвери за телемаркетинг и всушност софтверот им врти на телефонот на потенцијалните потрошувачи. На компјутерот има снимени предефинирани пораки кои содржат и паузи за одредени прашања од страна на потенцијалниот потрошувач.Со овој тип на телемаркетинг ќе ви треба специјализирана опрема (компјутер и софтвер) како и листа на отенцијални потрошувачи. Значи недостатокот од претходниот тип на телемаркетинг се елиминира бидејќи листата ја креирате вие.

Но и кај овој тип постои недостаток во однос на тоа што потенцијалните потрошувачи лесно можат да забележат дека им се јавува машина а не човек. Ништо не може до перфектност да се испланира и да се вметне во снимениот материјал.

Какви треба да бидат разговорите

Ова маркетинг средство може да биде доста ефикасно доколку успеете да ја пренесете вистинската гласовна порака. Пораката треба да ги содржи следните елементи:

 • Претставување – потребно е да се претставите кои сте и што сте, како и името на Вашиот бизнис. Јас сум тој и тој, работам како тоа и тоа во компанијата таа и таа.
 • Објаснување – објаснување на вашиот бизнис и производи и услуги.  Компанијата нуди тоа и тоа и со тие производи ќе ви помогне да …
 • Заинтересираност – Прашање дали е заинтересиран за вашите производи и/или услуги.
 • Понуда – понудете конкретна понуда која ќе предизвика конкретна акција како попуст доколку реагираат бргу.
 • Најава за иднина – доколку не се одлучи за купување, најавете дека повторно ќе се слшнете кога ќе имате некоја слична понуда или пак поканете го да дојде во вашиот продажен објект.

Подготовка на успешна телемаркетинг кампања

За да имате успешна телемаркетинг кампања потребно е добро да се подготвите. Запомнете дека од првото јавување помала е веројатноста да постигнете успех – продажба. Потребно е да подготвите неколку текста, вообичаено 3 до 4 за јавување на еден потенцијален клиент.

Разговорите не реба да бидат долги. Колку се подолги толку станувате подосаден за потенцијалниот клиент и нормално ви се зголемуваат трошоците бидејќи вие го плаќате телефонското јавување. Затоа подгответе текст кој ќе биде помал од една страна.

Сите разговори и успеси и неуспеси заведувајте го во базата на податоци со вашата листа за да знаете како да се однесувате во иднина.

post

МАРКЕТИНГ СРЕДСТВА – ЗЛАТНА КНИГА

ZlatnaKniga Десетото јубилејно маркетинг средство го задржав за Златна книга како едно од најсилните маркетиншки оружја кои што постојат во денешницата. Кога станува збор за маркетинг се бараат различни средства за презентација на производите и/или услугите како и самиот бизнис. Овој медиум кој го презентираме тука денес стана еден од најмасовните медиуми кој што секој дом има барем по една ваква книга. Велам „барем“ заради тоа што во некои домови сигорно има и повеќе бидејќи книгата е бесплатна и се дели на различни начини до крајните корисници. На почетокот би сакал да напоменам зошто избрав оваа маркетиншко оружје да го нарекувам Златна книга додека секаде во светот ќе прочитате за Yellow Pages (Жолти страници). За да не дојде до забуна во Македонија постои и Златна книга и Жолти страници. Потоа, како основно е што во Македонија лидер во оваа индустрија е Златна книга и второ кога ќе се распространи бесплатно видлива е пред повеќе од 500.000 потенцијални потрошувачи. И затоа го избрав како поефикасно и поефективно маркетинг средство.

Што претставува Златна книга?

Златна книга претставува масовен, годишен информативен медиум за Македонија кој на корисниците им овозможува брзо и едноставно да дојдат до вредни информации, додека на претприемачите им овозможува солидна презентација пред масовен број на потенцијални потрошувачи.

Инаку овој медиум претставува еден вид на телефонски директориму за бизниси кој се категоризира детално по услуги, производи, институции, установи, индивидуалци, мали и големи бизниси. Овој директориум може да биде електронски (интернет) и печатен. Значи овој медиум претставува печатен или електронски директориум кој ги презентира бизнисите по азбучен редослед и специфична категоризација во однос на типот на бизнисот, производот и/или слугата што се нуди, браншата…

Кои се придобивките од оваа маркетиншко средство?

Како и секое маркетиншко средство и оваа може за некој бизнис да биде корисно додека за друг да биде некорисно. Обично, пред да се одлучите за презентација на Вашиот бизнис во едно вакво маркетиншко средство запрашајте се дали вие би ги побарале Вашите производи и/или услуги во еден таков медиум? Доколку одговорот е ДА најверојатно оваа маркетиншко средство ќе биде корисно за Вашиот бизнис бидејќи златна книга се чита кога се бара информација за некој бизнис или пак некој производ и/или услуга. Ова не е роман кој ќе седнете и ќе го исчитате за една недела. Ова е информативен медиум. Еве некои од придобивките кои можете да ги добиете со оваа маркетиншко средство:

 • Презентација пред повеќе од 500.000 потенцијални потрошувачи со тираж од 150.000 примероци:
  • За Скопје 80.000 примероци
  • За останатите градови 40.000 примероци и
  • 30.000 примероци на Албански јазик.
 • Оваа маркетиншко средство претставува сугестивен медиум, односно оној кој бара нешто ќе ја отвори да пронајде, така поголема е веројатноста за купување од страна на оној кој ќе го пронајде Вашиот бизнис преку златна книга.
 • Добивате поголем животен век на презентацијата во оваа маркетиншко средство кое трае минимум една година до наредното издание. Иако реално гледано голем број на луѓето доколку не ја набават верзијата за наредната година ќе продолжат да го користат изданието од претходната година со што уште повеќе ќе се зголеми рокот на траењето и нормално повраток на вложената инвестиција.
 • Ова е бесплатен медиум, што доведува до тоа поголем број на луѓе да ја имаат дома и кога ќе имаат потреба да ја отворат.
 • Освен потенцијални клиенти ќе можат да ве контактираат и потенцијални снабдувачи или бизнис партнери.

Што треба да содржи Вашата реклама?

Како и во секое маркетиншко средство потребно е да привлечете внимание за вашата рекламна порака во златна книга. Jay Conrad Levinson препорачува да не им дозволуваат луѓето вработени во фирмата која го издава овој медиум да ви ги пишуваат огласите. Она што треба да го содржи ова маркетиншко средство се:

 • Идентитет на бизнисот (име, лого, слоган)
 • Адреса (како да ве најдат)
 • Графика која ќе привлече одредено внимание и ќе го покаже Вашиот бренд.
 • Интересен напис кој треба да пробуди интерес за Вашиот бизнис или пак Вашите производи и/или услуги.

Ова се минималните работи кои се комбинираат со адресарот кај што ќе бидат наведени контакт елементите за Вашиот бизнис. Инаку креативноста е Ваша можете да вклучите се што ќе сметате дека ќе го привлече вниманието на потенцијалните потрошувачи.

И секако за крај уште нешто! Вреди да се проба. Инвестирајте во презентација на Вашиот бизнис за една година и следете што ќе се случува. Доколку нема резултати слободно исклучето го од Вашиот маркетинг план за наредната година и заменете го со друго маркетинг средство.

post

МАРКЕТИНГ СРЕДСТВА – БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

Ова е деветото маркетиншко средство кое ќе ви го презентираме денес. Често пати од страна на претприемачите ова средство се заборава бидејќи кога ќе се спомене мал оглас се мисли на купувам-продавам автомобил, употребуван телевизор, куќа, стан … Ова собено е важно што ова маркетиншко средство е бесплатно и претставува доста ефективно и ефикасно. И не е најпаметно да се испушти како маркетинг можност. Малите огласи во весниците, списанијата, интернетот се доста читани од страна на луѓето без разлика дали продаваат или пак купуваат.

OglasnikSmall Малите огласи како маркетиншко средство е доста силно и поради фактот што може да допре до луѓе кои и воопшто во тој момент не го бараат Вашиот производ и/или услуга. Но постои голема веројаност доколку го види огласот нешто да му влезе во главата и при првата потреба да се обиде да го најде огласот и да оствари конаткт со Вашиот бизнис.

Малите огласи можете да ги објавите во:

 • Дневни весници
 • Неделници
 • Месечници
 • Специјализирани списанија со огласи (Огласник)
 • Интернет огласници

Дневните весници, неделниците и месечниците вообичаено на крајот од весникот имаат простор за мали огласи. Кога се чита весникот вообичаено од повеќето се чита од прва до последна страна, па така и огласот на претприемачот може да биде забележан. Специјализираните списанија со огласи, таканаречени огласници во последно време се издаваат како дополнение на весникот. Постојат многу луѓе кои ќе го купат весникот само заради огласникот во истиот бидејќи за да објават оглас некои бараат да го поседуваат оследниот огласник.

Во последно време како што се зголемува бројот на корисниците на интернетот, така се зголемува и популарноста на интернет огласниците. Една од најголемите сраници за мали огласи во Македонија, пазар3 според Alexa ranking  се наоѓа на 18 место по посетеност во Македонија. Ова е податок навистина вреден за тоа колку потенцијални потрошувачи ќе можат да го прочитаат малиот оглас за Вашиот бизнис.

Што треба да содржи малиот оглас? При составување на мал оглас за Вашиот бизнис мора да размислите како да го привлечете вниманието на читателот. Сигурно дека покрај Вашиот ќе има и уште многу други мали огласи, па така читателите нема да ги читаат сите туку само оној кој ќе му го привлече вниманието. Вообичаено малите огласи се текстуални огласи и нема да можете да ја искористите предноста на графиката во привлекување на вниманието. Малиот оглас ќе содржи:

 • Наслов на огласот. Ова треба да биде бомбастично, нешто што ќе ги натера луѓето да читаат понатаму.
 • Текст на огласот кој исто така треба да биде примамлив.
 • Контакт (телефон, факс, е-mail, веб страна)
 • Неодолива понуда која треба да предизвика моментална акција за контактирање на Вашиот бизнис.

Ова е доволно. Но и ова маркетиншко средство зависи од Вашата креативност. Каков ќе биде насловот и текстот ќе зависи и забележување на огласот. Запомнете дека целта е да предизвикате акција или донесување на одлука да се јават или да ве контактираат.

post

МАРКЕТИНГ СРЕДСТВА – КАЛЕНДАРЧИЊА

Ова е осмото маркетинг средство кое го презентираме на блогот на претприемач. Претходно ги поминавме фактурите, попустните картички, честитки, флаери, брошури, писма и бизнис картички. Како осмо маркетинг средство избравме да ги презентираме календарчињата како промотивен материјал. Календарчињата може да претставуват одличен промотивен материјал за претставување и дознавање на Вашиот бизнис од страна на потенцијални потрошувачи кои сакате да ги доведете на влезот во Вашата продажна инка.

kalendar Календарчињата како маркетинг средства претставуваат годишен календар на кој од едната страна се наоѓаат информациите за Вашиот бизнис.

Календарчињата можете да ги изработите самите или пак да нарачате изработка во печатница. Доколку се одлучите самите да ги изработите ќе ви треба компјутер, печатач и софтвер за графички дизајн на календарчињата. Имате можност да изработите календарчиња од следниов вид:

 • картонски – изработени од картон
 • хартиени пластифицирани – изработени (одпечатени) на обична хартија и потоа се пластифицираат.

На интернет можете а најдете темплејти за годишни календари. На официјалнио сајт на Microsoft Office можете да симнете темплејти на календари кои ќе можете да ги преработите во MS Word.

Календарчињата како маркетинг средства може да бидат:

 • Големи. Ова се ѕидни календарчиња кои се закачуваат на ѕидот и така името и информациите за Вашиот бизнис се видливи за оној кој ќе го здогледа.
 • Мали. Ова се џебни календарчиња кои се даваат на луѓето и истите го носат кај себе и кога сакаат да видат го земаат.

И двата типа имаат свои предности и недостатоци. Првиот тип – големите календари се ѕидни и се делат на помал број на луѓе. Од друга страна доколку овие календарчиња се даваат на одредени бизнис локации како продавници ќе бидат видени од повеќе луѓе. А, кога станува збор за малите – џебни календарчиња тие може да се поделат на поголем број на луѓе но, неизвесно е нивното користење бидејќи сега веќе секој има мобилен и секој мобилен телефон содржи календар како апликација во истиот.

Затоа, доколку претприемачите сакаат да го користат оваа маркетиншко средство ќе треба да направат истото да биде вредно и корисно за оној кој ќе го добие, а притоа да се овозможи соодветна пропагандна порака на бизнисот. Еве неколку идеи како ова да се овозможи:

 • На календарчето да бидат означен прецизно празниците. Сега имаме еден куп празници кои не можеме да ги запаметиме. Ваквите календарчиња ќе бидат корисни и информативни за имателот.
 • Да содржи дополнителна информација на истото во вид на мапа на центар на градот каде ќе биде означен и бизнисот.
 • Креативна изработка на некој вид на производ кој може да се користи често од страна на имателот на календарчето.

Една страна за мали или сите страни за големи календари треба да биде задржана за бизнисот. Што треба да содржи календарчето:

 • Идентитетот на бизнисот (име, лого и слоган)
 • Адреса на бизнисот
 • Контакти (телефон, факс, е-mail, веб страна)
 • Интересна слика која асоцира на бизнисот и производите и/или услугите
 • Некоја понуда која би била интересна да се привлечат потенцијалните потрошувачи
 • И било што друго креативно, а што ќе доведе до привлеквање на што може поголем број на птенцијални потрошувачи.

Што претприемачите ќе добијат со календарчињата како маркетинг средства? Еве некои придобивки за бизнисот и претпреимачот:

 • Календарчињата се користат цела година и така со едно вложување на пари и труд ќе добијат пропаганден материја за цела година
 • Календарчињата се информативни и корисни за оној кој ги поседува
 • Клендарчињата може да бидат видени и од повеќе луѓе, а не само од имателот
 • Претставуваат доста ефикасни маркетинг средства.

Овој тип на маркетиншко средство се изработува еднаш годишно и тоа вообичаено во месец декември за наредната година. Сигурно нема претприемачите во јуни да изработат календарчиња. Така да во однос на вложената инвестиција може да бидат доста исплатливо маркетиншко средство.

post

МАРКЕТИНГ СРЕДСТВА – ФАКТУРИ

Продолжуваме со седмото од над 100 маркетинг оружја кои ги ветивме на блогот на претприемач. Фактура како маркетинг средство или оружје. Дали е тоа можно? Да, секако. Се што може да се искористи како маркетинг средство треба навистина да се искористи. Вообичаено фактурата се користи за плаќање на продадените производи и/или услуги помеѓу правните субјекти (бизниси) или правен субјект и физичко лице. Врз основа на фактурата купувачот (бизнис или физичко лице) ви плаќа за купените производи и/или услуги. Значи фактурата е документ за плаќање која што претприемачот ја подготвува и издава. Значи основната цел на фактурите е прибирање на плаќања. Зошто да не се употреби како маркетинг средство кога целосната контрола во изготвувањето на фактурите е во рацете на претприемачот.

Invoice1 Малите бизниси немаат финансии да вложуваат огромни суми на пари во маркетингот. Така да претприемачите мора да бараат начини како се што може да се искористи во промоција на бизнисот да се искористи колку што може поефикасно и поефективно.

Креативноста за користење на фактурата како маркетинг средство потребно е да биде голема. Се е во рацете на претприемачот. Интересно е што овој вид на промоција е бесплатна за бизнисите. Па така неможе ништо да се изгуби. Што можете да постигнете со користење на фактурата како рекламно средство:

 • Дознавање за Вашиот бренд. Фактурата поминува низ повеќе раце во бизнисот за кој е наменета, од претприемачот до сметководството. Зошто луѓето да не разберат за Вашиот бренд.
 • Враќање на постоечки купувачи. Со додавање на една едноставна реченица со која ќе му овозможите попуст на купувачот доколку се врати во одреден рок ќе овозможите Враќање на постоечки потрошувачи. Оваа е дополнителна причина за тие да се вратат побргу за да купуваат.

Овие две придобивки не се мала работа за малите бизниси. Значи, со оваа маркетиншко средство (фактурата) ќе се добие дознавање и враќање (врзување) што е основа и на секоја пропаганда.

Начинот на изработка зависи од апликацијата која веќе ја користите за изготвување и печатење на фактурите. Веќе не се користат печатени меморандуми со Ваше лого туку фактурите се печатат на печатач преку Вашиот компјутер. Некои користат MS Word, некои MS Excel додека другите пак користат специјализирани софтвери за материјално и книговодствено работење кои имаат опција за печатење на фактурата. Во сите овие постои можност за персонализација на изгледот на фактурата. Така да согласно Вашата креативност во поглед на маркетингот ќе можете да ја искористите и фактурата. Фактурата може да биде во хартиена форма (печатена или добиена по факс) или елекронска форма (испраќање по е-mail).

Што треба да содржи во вид на маркетинг пораки фактурата? Освен оние клучните елементи што ја прават фактурата фактура (испраќач, примач, производи, количина цена, вкупен износ, рок на плаќање итн) како маркетинг порака може да се додаде било што што ќе предизвика враќање на Вашите купувачи. Како некои идеи за она како може фактурата да се искористи како маркетинг средство ви ги даваме следните препораки:

 • Обавезно ставете го идентитетот на Вашиот бизнис (име, лого и слоган)
 • Адресата и контакт телефони со дополнување на нешто како можете да бидете полесно пронајдени
 • Вашата веб адреса или адресата на блогот кај што ги имате презентирано Вашите производи и/или услуги
 • Маркетиншка порака во вид на:
  • Донесете ја фактурата при купување до тој и тој датум и ќе добиете 10% попуст
  • Донесете толку и толку пријатели за да добиете попуст во износ од некој процент
  • Промоција на некои производи и/или услуги кои се на промотивен попуст во одреден временски период
  • Промоција на нови производи и/или услуги на Вашиот бизнис
  • Промоција на нов бренд во Вашиот бизнис
  • Можете да ставите попустни картички
  • И се што ќе ви падне на ум а што ќе претставува добар маркетинг за Вашиот бизнис.

Од поголемите компании оваа маркетиншко средство се користи доста често. Погледнете ги фактурите за мобилен или фиксен телефон и ќе забележите дека секогаш оди и промоција на некоја нова услуга. Видете ги фактурите (извештаи) за Вашите кредитни картички од банките и секогаш ќе видите некоја промоција на нешто од задната страна. Во минатото за малите бизниси овој начин на рекламирање беше потежок бидејќи немало компјутери за да може да се персонализира фактурата. Сега се е едноставно и оставено единствено на креативноста и имагинацијата на претприемачот. Зошто да не се искористи!

post

МАРКЕТИНГ СРЕДСТВА – ПОПУСТНИ КАРТИЧКИ

Продолжуваме со шестото маркетинг средство или оружје кое големите компании не сакаат да дојдат во рацете на претприемачите. Попустните картички може да бидат доста ефикасни и ефективни маркетинг средства. Најголемата придобивка освен генерирање на протрошувачи и продажба е што овозможуваат едноставено следење на резултатите од овие маркетинг кампањи, бидејќи секој кој ќе купува со попустна картичка ќе мора да ја донесе и да ја остави во продажниот објект.

DiscountCard Попустните артички претставуваат картички кои на имателот на истите му овозможува попуст или редукција на цената во износ кој е наведен на картичката. Оваа маркетиншко средство функционира на следниов начин:

 • Ги распространувате картичките. Ова може да биде изведено на различни начини:
  • Ги давате на постојаните потрошувачи
  • Ги разделувате на било кој начин до потенцијални потрошувачи
  • Ги давате како награда за купен одреден износ
  • Или било каков начин кој ќе излезе од Вашата креативност.
 • Имателот на картичката доаѓа во продажниот објект ја покажува картичката и добива попуст за износот кој е наведен во картичката.

Какви може да бидат попустните картички? Кога станува збор за маркетинг средства се останува на креативноста на претприемачот. Нема пишани правила. Врз основа на начинот на изработка попустните артички може да бидат:

 • Хартиени. Изработени од обична хартија и отпечатени. Овие најчесто се користат за еднократна употреба и се најевтини.
 • Картонски. Изработени од картон кој е поцврст од обичната хартија и се малку поскапи од хартиените.
 • Пластифицирани. Испечатени на хартија или картон и потоа пластифицирани. Овие картички може да се користат за повеќекратна употреба и се малку поскапи од хартиените и картонските.
 • Пластични. Ова се картички кои целосно се изработени од пластика. Може да бидат во вид на кредитна картичка и со чип кој може да се прочита на компјутерот. Ова се и најскапите картички.

Врз основа на начинот на распространување може попустните картички може да бидат:

 • Картички како исечок од некој медиум (весник, златна книга, брошура, флаер итн)
 • Картички кои се распространуваат на еден од начините претставени погоре.

Доколку картичката се распространува преку весник или златна книга претприемачот нема што да му мисли за изработката. Доколку имате буџет за изработка платете некој друг тоа да го стори за Вас и со останатите типови на попустни картички.

Доколку одлучите самите да ги изработите ќе ви треба:

 • Софтвер за графичка обработка на картичките
 • Компјутер
 • Печатач на кои ќе ги печатите. Пожелно е да биде во боја поради оставање на подобра импресија. Но, во некои кампањи и црно-белата форма ќе заврши работа.
 • Пластификатор доколку одлчите да ги пластифицирате.

Но, што е она што треба да го содржи попустната картичка? И оваа е оставено на креативноста на претприемачот. Но, она што во основа како задолжително би требало да го содржи е:

 • Идентитетот на Вашиот бизнис (име, лого и слоган)
 • Како да ве најдат (адреса, телефон, веб страна и по можност мапа како да ве најдат)
 • Износот на попустот изразен во проценти или во парични средства. Ова не треба да биде двосмислено, туку кристално јасно за да не дојде до забуна. Запомнете, дека доколку потенцијалниот потрошувач ја користи картичката првенствено ќе ја користи заради попустот.
 • Времетраење или рок на важност на картичката. Оваа е многу важно за оваа маркетиншко средство. На ваков начин ќе ја исткнете ургентноста. Доколку немате рок картичката ќе биде затурена некаде и никогаш нема да биде искористена. Ова е особено важно за попустните картички за еднократна употреба.

Попустните картички може да генерираат огромен износ на продажба за Вашиот бизнис. Целта е со ваквите картички да донесете колку што може потенцијални потрошувачи во Вашата продажна инка. Она што ќе го добие Вашиот бизнис е:

 • Генерирање на поголем број на потрошувачи,
 • Врзување за повторно купување или враќање на потрошувачите
 • Поттикнување на поголем износ при купување.

Замислете една попустна картичка во весник кој се продава во 100.000 примероци да биде искористена во износ од 1%. Тоа се 1000 потенцијални потрошувачи. Доколку тие потрошат 500 денари во просек за да ја искористат тоа може да биде приход од 500.000 денари за периодот за кој мора да се искористи картичката. Доколку тој период е една недела Вашиот бизнис ќе генерира дополнителен приход од 500.000 денари за една недела. Нели  е тоа извонредно. Ваквиот приход во секој случај ќе го покрие трошокот за издавање на таквата попустна картичка. Но, она што е исто така важно, па можеби и поважно вие можете да добиете нови потрошувачи за Вашиот бизнис. Па, и откако помине тој период од картичката истите да се враќаат и да купуваат од Вашиот бизнис. Погледнете како работат големите како Туш и Рамстор кои даваат пластична картичка и при секое купување со картичката ви даваат попуст. Со тоа ве врзуваат. А, врзувањето значи постојано генерирање на приход, а со тоа и профит. Во секој случај пожелно е да ги користите.