post

Гравитација како основа за бизнис успешност

Често пати сакам да ги применувам законите на физиката во претприемништвото како една посебна дисциплина или пак слободно можам да кажам наука.

Што е гравитација?

Не би одел со некои навистина сложени дефиниции и фактори и бројки во опишување на гравитација туку едноставно би ја изразил како:

Сила на привлекување помеѓу два објекти.

На пример кога ќе пуштите камен од рака тој паѓа на земја заради гравитација (земјата го привлекува каменот). Дали тука нема некоја аналогија која можеме да ја примениме и кај бизнисите.

Што му е потребно на секој бизнис? На секој бизнис и на секој претприемач му е потребна еден вид на гравитациона сила која ќе ги привлекува купувачите и потенцијалните потрошувачи.

Гравитација и бизнис

Концептот на гравитација, бизнис и претприемач е прикажан на сликата. Го имаме бизнисот кој претставува систем кој црпи живот преку продажба на сопствените производи и услуги. Во центарот на тој бизнис сте Вие како претприемач. Надвор од Вашиот бизнис се оние кои одлучуваат дали ќе ви дадат живот или не, а тоа се:

 • Потрошувачи, оние кои ги користат Вашите производи или услуги. Потрошувач и купувач не мора да биде иста личност или пак ист бизнис кога станува збор за B2B. Доколку тие сакаат да ги користат Вашите производи, односно Вашите производи ги привлекле да ги користат гравитационата сила ќе постои.
 • Купувачи, оние кои го плаќаат производот или услугата кои ги продавате. Тие биле привлечени со некоја гравитациона сила да го купат тој производ или пак услуга откај вас.
 • Потенцијални потрошувачи, оние кои може да бидат корисници на Вашите производи или услуги. Тука гравитационата сила е сеуште слаба, но треба да се воспостави и да се зајакне како би се трансформирала оваа група во потрошувачи.
 • Потенцијални купувачи, оние кои може да почнат да ги купуваат Вашите производи или услуги. И тука гравитационата сила е сеуште слаба или пак воопшто не постои.

Меѓу нив и Вашиот бизнис мора да постои гравитациона сила која ќе ги привлече кон Вашиот бизнис, односно ќе ги привлече потенцијалните потрошувачи и купувачи да влезат во Вашата продажна инка, додека тековните потрошувачи и купувачи да се вратат повторно во Вашиот бизнис и да купат од Вашите производи или услуги.

Гравитационата сила ќе биде поголема доколку желбата кај таа група на луѓе или пак бизниси за влез во Вашиот бизнис биде поголема.

Задача на еден претприемач

Која ќе биде Вашата задача како претприемач во однос на гравитационата сила? Првин ќе биде потребно да ја изградите, воспоставите и постојано да ја зајакнувате таа гравитациона сила. Потоа постојано да ја проширувате кон нови групи на луѓе кои се надвор од Вашиот бизнис а од кои зависите и Вие како претприемач и Вашиот бизнис.

Што влијае на бизнис гравитационата сила?

 • Вашиот производ или услуга. Тука спаѓаат карактеристиките и полезностите од истите. Колку ќе бидат покорисни производите и услугите за претходно наведените ентитети толку ќе биде и поголема гравитационата сила.
 • Цена. Некои ги привлекува ниска цена, додека другите ги привлекува висока цена. Во зависност од целниот пазар, и цената ќе влијае различно на Вашата бизнис гравитациона сила.
 • Промоција. Многу ентитети ќе бидат привлечени од Вашиот промотивен материјал како реклами, брошури, флаери, веб страна итн.
 • Дистрибуција. Во одредени случаи пресудно за донесување на одлуката е дистрибуцијата на производите или услугите.
 • Вие како претприемач. Вашиот углед, однесување, начин на работа постојано е следен од погоре наведените ентитети, па понекогаш и Вие можете да бидете пресуден за таа бизнис гравитациона сила.
 • Вработени. Вашите вработени се огледало на Вашиот бизнис. Не е доволно Вие да бидете ОК, доколку Вие не се занимавате со продажба, туку Вашиот продажен тим. Затоа и Вашиот продажен тим треба да биде ОК и да привлекува.
 • Комбинација на сите горенаведени елементи. Понекогаш не е доволен само еден од овие елементи за силна бизнис гравитациона сила. Затоа сите елементи мора да бидат доволно силни за да биде силна и гравитационата сила.

Можете да забележите дека ова погоре наведено претставува маркетинг микс на еден бизнис. Значи маркетингот,Вие како претприемач и Вашите вработени се елементите кои ја зголемуваат бизнис гравитациона сила.

Затоа, подобрете ги сите овие елементи и зголемете ја бизнис гравитационата сила, за да нема зима за Вашиот бизнис.

post

Што е Претприемничка Продуктивност?

Можете да забележите дека често пати тука на претприемач го користам зборот продуктивност. Но, што е тоа продуктивност?

Претприемничка продуктивност

Зборот продуктивност на претприемач го користиме во следниве форми:

 • Бизнис продуктивност – еден бизнис да биде продуктивен
 • Претприемничка продуктивност – Еден претприемач да биде продуктивен
 • Продуктивност на вработените – Еден вработен да биде продуктивен
 • Продуктивност на ресурсите – Еден ресурс да биде продуктивен
 • Производствена продуктивност – Продуктивност на производствениот систем во бизнисот
 • Продажна продуктивност – Продуктивност на продажниот тим.

Ова се најважните ентитети во еден бизнис каде се користи зборот продуктивност, иако во однос на се можеме да ја бараме продуктивноста.

Многу користен збор, но дали доволно го разбираме?

Се сеќавам на едно предавање додека уште студирав, мојот тогашен професор и подоцна ментор проф. Д-р Тодор Кралев го постави ова прашање. Но, никој од нас не знаевме да го одговориме.

Сите знаевме дека е добро да се биде продуктивен, но како да ја мериме продуктивноста?

Дефинирање на продуктивноста

Првин би ја искористил дефиницијата од Wikipedia која некако ни го олесни животот на многу полиња:

Продуктивноста е мерка на излезот од производствениот процес по единица на влезот.

Значи на се што влегува на одреден начин во бизнисот и излегува на друг начин можеме да ја мериме продуктивноста. Во еден ваков случај како некој математички израз за продуктивноста би имале:

Продуктивност = Излез/Влез

 

Колку е поголем овој резултат толку ќе имаме поголема продуктивност.

Но, ова дефинирање не ми се допаѓа. Мислам дека е ОК, но сепак може да биде и подобро.

Една од најдобрите дефиниции за продуктивноста ја прочитав на блогот на Steve Pavlina насловен како Што е продуктивност? Како лична дефиниција Steve Pavlina ја дава следнава:

Продуктивноста претставува Вредност поделена со време:

Продуктивност = Вредност/Време

 

Оваа дефиниција ми се допаѓа бидејќи навистина се може да се подреди во вид на време. На пример времето можеме лесно да го пресметаме во вид на пари или пак некој друг облик.

Оваа дефиниција всушност ни кажува колкава вредност сме постигнале да создадаме за одредено потрошено време. На пример, за еден претприемач колку е продуктивен може да биде колку вреди неговиот бизнис во однос на време кои постои тој бизнис.

Како да ја зголемиме продуктивноста?

Втората формула толку ни го поедноставува животот во однос на продуктивноста така да едноставно можеме да забележиме што влијае на тоа да продуктивноста биде поголема.

Следниве активности ќе ја зголемат продуктивноста:

 • Да ја зголемиме вредноста, додека потрошеното време да остане исто.
 • Да го намалиме времето, додека вредноста останува иста.
 • Да ја зголемиме вредноста и да го намалиме времето за добивање на таа вредност.

На пример да го земеме продажниот тим. Колку е продуктивен? Доколку износот на продажба за 30 дена изнесува 500.000 денари продуктивноста ќе биде:

500.000 денари/30 дена = 16.666,66 денари/ден

Доколку се зголеми продажбата на 600.000 денари за 30 дена (времето останува исто) ќе ја имаме следнава продуктивност:

600.000 денари/30 дена = 20.000 денари/ден

На ваков начин произлегува дека нашиот продажен тим е попродуктивен за 20%.

Попродуктивен ќе биде и доколку успее за 20 дена да има продажба од 500.000 денари – 25.000 денари на ден. Исто така попродуктивен ќе биде и доколку успее да оствари 600.000 за 20 дена – 30.000 денари на ден. Ова е за скоро 100% попродуктивен нашиот продажен тим.

Сметам дека со овој напис на претприемач успеавме да ја расчистиме дилемата во однос на продуктивноста.

За крај еден совет: Мерете ја продуктивноста на сите критични елементи наведени на почетокот и обидете се постојано да ја подобрувате.

post

Предвидување Како Помош за Претприемачот

Работата на секој претприемач е да го управува бизнисот во денешницата, додека во исто време да го подготвува за утрешницата.

Предвидување - Претприемач

Една од алатките за подобра подготовка е да се обиде на некој начин да ја предвиди иднината.

Затоа би започнал со еден серијал од неколку написи на претприемач кои ќе се однесуваат на предвидување.

Што претставува предвидување?

Доколку знам како ќе изгледа иднината ќе бидам подготвен за таа иднина.  Доколку можеме да видиме само во една секунда во иднината, нашиот живот ќе биде многу едноставен. Процесот кој може приближно да ни ги даде координатите за иднината се нарекува предвидување.

Наједноставно кажано предвидување претставува поглед во иднината или проценка на иднината, односно одговор на прашањето: Како ќе изгледа иднината?

Во случај на еден претприемач предвидувањето се однесува на тоа како ќе изгледа неговиот бизнис во иднината.

Постојат еден куп на статистички методологии кои може да бидат користени од страна на еден претприемач за предвидување на иднината врз база на историски податоци складирани во бизнис компјутерот или пак тефтерот (при рачно евидентирање).

Можеби досега сте користеле MS Excel да откриете колкав приход сте имале минатата година од продажбата и додавате некој процент како зголемување за да ја предвидите следната година. Како и да е, ова иако претставува еден вид на предвидување, сепак е погрешна техника. Погрешна бидејќи не се вклучуваат фактори од околината на бизнисот во самото предвидување.

Дали предвидувањето е губење на време за еден претприемач?

Имам прочитано многу различни мислења околу предвидување од страна на еден претприемач. Некои се дека е потребно, а некои се дека е едноставно губење на време.

Неколу пати имам прочитано и еден цитат кој вели:

Единствената сигурна работа околу предвидувањето е дека предвидувањето е секогаш погрешно.

Добро, предвидувањето на иднината не е едноставна задача и Вие како претприемач не можете да очекувате дека ќе имате 100% точност на она што сте го предвиделе. Но, вистинското прашање е:

Колкава е разликата помеѓу реалноста и она предвиденото? Дали е 10%, 20%, 50% или пак катастрофални 100%?

Можам да кажам само дека е корисно да се знае иднината. Но, еден претприемач ќе нема корист од предвидување доколку тоа предвидување ја промаши реалноста за 50% до 100%. Ваквите предвидувања се само губење на време кои ќе имаат драматични негативни ефекти врз претприемачот и бизнисот.

Друг фактор кој влијае на точноста на предвидувањето е временската рамка за која се однесува предвидувањето. Доколу Вие како претприемач предвидувате период од еден месец, предвидувањето ќе биде поточно во однос на предвидување за една година. Колку иднината е поблиску до нас, полесно ќе можеме да ја предвидиме.

Дали е полесно да се предвиди времето утре или после еден месец?

Доколку Вие како претприемач поминувате од едно предвидување во друго, ќе ги зголемите сопствените вештини за предвидување и секој нареден процес ќе биде поточен од претходниот. Ова значи дека Вашите вештини ќе го намалат тој процент на грешки или разлики помеѓу реалноста и предвиденото.

Основни елементи кои треба да се вклучат во предвидување

Пред да наведам три основни предвидувања кои Вие како претприемач ќе треба да ги спроведувате за Вашиот бизнис би сакал да наведам и неколку од повеќето фактори кои се значајни а кои ќе треба да ги вклучите во Вашето предвидување. Тие основни фактори се:

 • Општи бизнис услови во заедницата во која функционира бизнисот. За локален бизнис – локална заедница, за национален бизнис – национална заедница, додека за глобален бизнис – глобална заедница.
 • Конкурентски фактори. Што е тоа што ја прави конкурентноста на пазарот, односно кои фактори прават еден бизнис да биде поконкурентен во однос на друг?
 • Трендови на пазарот. Кои се трендовите во моментов на пазарот. Што се бара?
 • Маркетинг планови. Кои се плановите во однос на маркетингот за бизнисот воиднина?

Од овие фактори во голем дел зависи и иднината на бизнисот.

Основните три предвидувања кои секој претприемач би требало да ги спроведува се дадени подолу.

post

Како Вашата Продажна Инка Да Ја Одржувате Секогаш Полна?

Да се навратиме малку на најважната работа во еден бизнис и за еден претприемач – продажба.

Не постои претприемач кој не сака продажната инка на неговиот бизнис секогаш да биде полна. Продажна инка претставува процес на продажба и движење на потенцијалните потрошувачи низ патеката која завршува со купувачи.

Доколку Вие како претприемач успеете Вашата продажна инка да ја одржите во состојба секогаш да биде полна, тогаш за Вашиот бизнис не постои опасност од слаба продажба или недостаток на свежи финансии за бизнис цели.

Досега на претприемач неколку пати се занимававме со продажната инка, која ја опфативме во следниве наслови:

Дали продажната инка смее да мирува?

Продажната инка не се наоѓа во состојба на мирување или барем не треба да се најде во една таква состојба. Кога продажната инка ќе започне да мирува, тогаш доаѓа вистинската опасност за бизнисот.

Бизнис продажна инка е слична со вистинската инка која служи за пренос на течноста од еден поголем сад во шише кое има тенок отвор. Течноста се сипува во поширокиот крај на инката додека излегува од потесниот крај на инката. Она што е најважно не допушта течноста да се расипе од страна. Доколку прекинеме да сипуваме течност во поширокиот крај, инката „пресушува“, односно течноста прекинува да излегува од потенкиот крај.

Во бизнис продажната инка во поширокиот крај влегуваат потенцијални потрошувачи кои на некој начин се заинтересирани за Вашиот производ или пак услуга. Продажната инка треба да не дозволува да излезат од оквирот на продажна инка. Но, доколку на поширокиот крај прекине влезот на потенцијалните потрошувачи, продажната инка ќе пресуши, односно од потенкиот крај нема да излегуваат купувачи.

Затоа, продажната инка мора секогаш да биде полна, а тоа е работа на Вас како претприемач и на сите Ваши вработени.

Што е тоа што влијае на продажната инка?

1. Број на потенцијални потрошувачи на влез

Проста математика кажува колку повеќе потенцијални потрошувачи ќе имаме на влез, толку повеќе купувачи ќе имаме на излез. За ова најодговорен е маркетингот.

2. Губење на потенцијални потрошувачи од продажната инка

Од друга страна во секој момент од процесот секој потенцијален потрошувач може да одлучи да излезе од продажната инка. Ова значи намалување на полноста на Вашата продажна инка и губење на потенцијални потрошувачи. Овие довчерашни Ваши потенцијални потрошувачи кои биле блиску до одлуката да станат Ваши купувачи ќе одат кај Ваши конкуренти. Она што е најлошо, голема е веројатноста дека никогаш повеќе нема да имате можност да ги внесете во Вашата продажна инка.

3. Број на купувачи на излез

Колку повеќе купувачи излегуваат на потенкиот крај од инката, толку повеќе се ослободува простор за останатите кои се во самата продажна инка. Доколку нашиот продажен тим не може да процесира повеќе од одреден број на купувачи одеднаш, тогаш процесот на движење од еден потенцијален потрошувач кон купувач ќе биде успорен.

За излезот најодговорни се продажбата и маркетингот. Продажбата е одговорна во однос на тоа колку продажби може да процесира и како ќе ги задоволи купувачите за да одлучат да се вратат повторно да купуваат. Кога станува збор за маркетингот во овој дел најважен е маркетинг миксот (производ, дистрибуција, цена и промоција).

Како секогаш продажната инка да биде полна?

Следниве активности ќе можат да обезбедат Вашата продажна инка постојано да биде полна:

1. Зајакнување на маркетинг активности на влезот

Зајакнувањето не значи да се трошат повеќе пари на различни маркетинг средства. Едноставно ова значи умно користење и комбинација на вистински маркетинг средства кои носат добри резултати.

2. Постојано подобрување на маркетинг активности

Постојано подобрување е процес кој еден претприемач никогаш не треба да го заборави. Се може да се подобри, па и секоја маркетинг активност и кампања на Вашиот бизнис.

3. Постојано подобрување на процесот на продажбата

И повторно подобрување. Онаму каде што маркетингот завршува презема продажбата. Преку маркетинг вие како претприемач сте успеале да привлечете внимане врз Вашиот бизнис и Вашите производи и услуги, но пред вистинската одлука за купување главниот збор го има продажниот тим.

4) Задоволување на купувачите за да се вратат повторно на влезот

Ова е многу важен фактор за секој бизнис. Доколку имате нов производ или пак имате нова услуга полесно ќе ја продадете на некој кој веќе има добро искуство со Вашиот бизнис. Затоа, задоволен купувач постојано ќе биде дел од Вашата продажна инка.

Ова е еден циклус кој никогаш не треба да запре. Доколку запре циклсуот, запира и движењето низ продажната инка, а ќе запре и самиот бизнисот. Што секако не e Ваша цел.

post

Што Еден Претприемач Може Да Научи Од Google?

Google е еден од најмладите пребарувачи на интернетот кој започнува при крајот на последната деценија во минатиот век. Но, за кратко време станува број еден пребарувач користен низ целиот свет. Како една млада компанија во еден претприемнички дух Google ја започнува борбата со тогашните џинови во светот на пребарување на интернетот како што се Yahoo, Altavista, Lycos, Inktomi, Excite, AOL Search,  AllTheWeb и уште многу други.

Што еден претприемач може да научи од Google?

Што го прави Google толку посебен?

Кога го купив првиот персоналец во 1998 година продавачот нормално ми инсталираше оперативен систем и придружни програми и ми ја подеси интернет конекцијата (dial-up se разбира). При тоа подесување како почетна страна на Internet Explorer-от ми го ставија Yahoo. И нормално кратка обука дека тоа е пребарувач, напишеш во полето за пребарување клучен збор и тој ти ги листа веб страните кои се најблиску до клучниот збор. Се сеќавам дека во тоа време кога барав некоја информација требаше да одам дури и до 50-тата страна за да го најдам она што го барав. Понекогаш како прв на Yahoo ми се јавуваше некоја страна која немаше никаква врска со тоа што го барав. Она што уште ме нервираше е што почетната страна на Yahoo беше преполна со слики и банери па мојот спор интернет уште поспоро ја отвараше. Не се сеќавам како, но случајно налетав на тогаш новиот пребарувач кој подоцна го измени изгледот и начинот на користењето на интернетот – Google. Од тогаш веќе заборавив на Yahoo како алатка на интернетот за да дојдам до информација. Што е она што мене, а сигурно и милионите корисници во светот ги натера да го заборават Yahoo.

 • Едноставен дизајн. За разлика од другите пребарувачи Google на почетната страна ја имаше само формата за пребарување со сликичката на нивното лого и ништо повеќе. Мојот спор интернет ја отвораше многу побргу во однос на другите пребарувачи. Значи претприемачите мора да размислат за дизајнот на сопствениот производ или пак услуга во однос на корисниците.
 • Точни резултати. Кога пребарував нешто наместо да одам до 50-тата страна успевав да дојдам до потребните информации барајќи низ првите 5 страни од резултатите. Ова значи дека Google даваше многу подобри резултати. Втората работа еден претприемач што може да ја научи од Google e функционалноста на нивниот производ за мене како корисник.
 • Лесно читливи резултати. Резултатите кои ги добивав се лесно разбирливи и читливи. Значи можев брзо да разберам дали е тоа тоа што го барав.
 • Постојано воведување на новини. Постојано Google воведуваше нови функционалности на нивниот пребарувач. Воведоа пребарување на слики, пребарување на весници, пребарување на блогови… Сето ова постојано го подобруваше моето искуство во однос на барање на информација на интернет.
 • Постојано подобрување на релевантноста на резултатите. Google е компанија која со текот на времето постојано учи и го подобрува сопствениот алгоритам. Кога сопствениците на веб страните го научеа алгоритмот на Google и се обидуваа да го преварат тие ги откриваа сопствените слабости и постојано ги подобруваа.

Што е тоа што еден претприемач треба да го извлече како поука?

 • Без разлика што сте нов играч во индустријата, доколку навистина сакате да победите ќе победите.
 • Постојано размислувајте со очите на тековниот и потенцијалниот купувач. Размислувајте за дизајнот, квалитетот и функционалноста на Вашиот производ или пак услуга со очи на корисниците на тие производи или услуги. Нека биде едноставно, високо-квалитетно и функционално.
 • Најдете го проблемот што го имаат потенцијалните купувачи и решете го со Вашиот производ или пак услуга. Проблемот што Google го идентификувал во своето започнување е точноста на резултатите од пребарување и преголемо бомбардирање со банери и реклами. Сето тоа е вклучено во дизајнот и во нивниот алгоритам за пребарување.
 • Постојано подобрувајте. Не треба да помине ниту еден ден без барем еднаш да помислите како да го подобрите Вашиот бизнис или пак Вашиот производ или услуга.

Инаку филозофијата која го води Google да биде тоа што е релевантноста: Дајте им го на луѓето она што го сакаат и тоа што побргу, и колку што може поедноставно.

Доколку имате друга поука од областа на претприемништвото која можеме да ја извлечеме од Google, слободно поделете го Вашето мислење преку оставање на коментар.

post

SWOT Анализа во 4 Чекори

SWOT анализа е алатка за планирање, особено за стратешко планирање. Се користи за проценка на Јачините (Strengths) и Слабостите (Weakness) како внатрешни елементи на бизнисот, Можностите (Opportunities) и Заканите (Threats) како надворешни елементи на бизнисот. SWOT анализата има голем спектар на корисност како за претприемачите така и за бизнисот воопшто особено доколку навистина се искористат информациите добиени од самата анализа. Но, честопати SWOT анализата започнува и завршува со SWOT матрицата (квадрант во чии полиња се излистани SWOT елементите).

Досега во неколку наврати на претприемач пишувавме за оваа анализа. Едноставно започнавме со основите на SWOT анализа, па изработивме еден дијаграм на тек за SWOT анализа па мојот колега и партнер м-р Илија Чубровиќ од започнување на претприемач претстави еден вид на прашалник за SWOT анализа кој тој го користеше при спроведување на оваа анализа во компании во македонија и накратко ја прикажавме SWOT анализата како дел од бизнис планот. По сето тоа изработив 10 различни бизнис темплејти кои можете да ги симнете на претприемач, а во кое еден темплејт е токму за SWOT анализата. Значи доста е експлоатирана темата за SWOT анализа.

Но, сепак не бев задоволен. Се некако ми фалеше нешто. Тоа што ми фалеше е едноставноста. Некако премногу научен пристап. Некако јазикот ми беше премногу сложен. Па затоа се одлучив да ја разработам SWOT анализата во 4 едноставни чекори и во вид на одговор на одредени прашања. Но да тргнеме.

SWOT Анализа

Чекор 1: Скенирање на Надворешна и Внатрешна Бизнис Околина

Една очигледна работа за секој бизнис е дека тој е опкружен со надворешна и внатрешна околина. SWOT анализата започнува со евалуирање на тековната состојба на надворешната и внатрешната околина. Оваа евалуација треба да ни овозможи да ги идентификуваме надворешните и внатрешните фактори кои влијаат на бизнисот. Внатрешните фактори може да бидат јачини, но може да бидат и наши слабости. Додека надворешните фактори може да бидат можности или пак закани.

Во овој чекор потребно е да ги идентификуваме сите фактори кои имаат некакво влијание врз нашиот бизнис.

Прашањата кои треба да ги одговориме се следниве:

 1. Кои се законските фактори кои влијаат на нашиот бизнис?
 2. Кои се еколошките фактори кои влијаат на нашиот бизнис?
 3. Кои се политичките фактори кои влијаат на нашиот бизнис?
 4. Кои се економските фактори кои влијаат на нашиот бизнис?
 5. Кои се социјалните фактори кои влијаат на нашиот бизнис?
 6. Кои се технолошките фактори кои влијаат на нашиот бизнис?
 7. Кои се конкурентските фактори кои влијаат на нашиот бизнис?
 8. Кои се менаџерските фактори на нашиот бизнис?
 9. Кои се стратешките фактори на нашиот бизнис?
 10. Кои се структурните фактори на нашиот бизнис?
 11. Кои се целите на нашиот бизнис?
 12. Кои се оперативните фактори на нашиот бизнис?
 13. Кои се технолошките фактори на нашиот бизнис?
 14. Кои се културните фактори на нашиот бизнис?
 15. Какви политики се имплементирани во нашиот бизнис?
 16. Кои се лидерските фактори во нашиот бизнис?

Како што можете да забележите со одговор на овие 16 прашања ќе ги идентификуваме најважните фактори од интерната и екстерната околина на нашиот бизнис. Првите 7 прашања се однесуваат на надворешната околина користејќи го акронимот LE PEST C (Legal, Ecological, Political, Economic, Social, Technology and Competition), додека следните 9 се однесуваат на внатрешната околина (формални и неформални подсистеми на бизнисот). Прашањата од 8-13 се однесуваат на формалниот подсистем, додека прашањата од 14-16 на неформалниот подсистем во бизнисот.

Чекор 2: Анализа на Надворешна и Внатрешна Околина

Во овој чекор ги анализираме факторите кои ги определивме во претходниот чекор. Целта е да определиме кои внатрешни фактори се наша јака страна, а кои слаба страна и кои надворешни фактори се можности, а кои се закани за нашиот бизнис.

Прашањата кои треба да се одговорат тука се следниве:

 1. Кои законските фактори се наши можности а кои се закани?
 2. Кои еколошките фактори се наши можности а кои се закани?
 3. Кои политичките фактори се наши можности а кои се закани?
 4. Кои економските фактори се наши можности а кои се закани?
 5. Кои социјалните фактори се наши можности а кои се закани?
 6. Кои технолошките фактори се наши можности а кои се закани?
 7. Кои конкурентските фактори се наши можности а кои се закани?
 8. Кои менаџерските фактори се наши јачини а кои се слабости?
 9. Кои стратешките фактори се наши јачини а кои се слабости?
 10. Кои структурните фактори се наши јачини а кои се слабости?
 11. Кои цели се наши јачини а кои се слабости?
 12. Кои оперативните фактори се наши јачини а кои се слабости?
 13. Кои технолошките фактори се наши јачини а кои се слабости?
 14. Кои културните фактори се наши јачини а кои се слабости?
 15. Кои политики се наши јачини а кои се слабости?
 16. Кои лидерски фактори се наши јачини а кои се слабости?

Чекор 3: Конструирање на SWOT матрица

До сега веќе ги излиставме сите фактори кои имаат некакво влијание на нашиот бизнис и ги класифициравме како јачини, слабости, можности и закани. Сега ќе можеме да ја направиме SWOT матрицата. SWOT матрицата е едноставен квадрант конструиран од елементите на SWOT акронимот и во секој квадрант се забележува факторот кој претставува јачина, слабост, можност или пак закана. Оваа е една одлична графичка презентација на она што е добро и што е лошо во бизнисот и што можеме да очекуваме како можност или пак како закана за нашиот бизнис.

Чекор 4: Дефинирање на Стратегиите

Дали она што досега го направивме е доволно за една SWOT анализа? Секоја анализа мора да ниги даде идните насоки на нашите бизнис активности. Доколку запреме тука не можеме да кажеме дека сме извеле успешна анализа. Затоа за секоја комбинација на квадранти во матрицата мраме да определиме стратегии. Од SWOT матрицата можеме да извлечеме 4 стратегии:

 • S-O Стратегии (Јачини-Можности стратегии). Овие стратегии треба да овозможат искористување на јачините и можностите за бизнисот.
 • W-O Стратегии (Слабости-Можности стратегии). Овие стратегии треба да овозможат надминување на слабостите и искористување на можностите.
 • S-T Стратегии (Јачини-Закани Стратегии). Овие стратегии треба да обезбедат искористување на јачините додека ги избегнуваме заканите од надворешноста.
 • W-T Стратегии (Слабости-Закани Стратегии). Овие стратегии треба да обезбедат елиминирање и на слабостите и на заканите за бизнисот.

Прашањата кои мора да ги одговориме во овој чекор се:

 • Кои се нашите S-O Стратегии?
 • Кои се нашите W-O Стратегии?
 • Кои се нашите S-T Стратегии?
 • Кои се нашите W-T Стратегии?

SWOT анализата која ни дава резултати во форма на стратегии за справување со тековната состојба и подготовка за идната состојба и која ги опфаќа и внатрешните и надворешните фактори е одличен одбранбен механизам за секој бизнис.

post

5 Бизнис Елементи Кои еден Претприемач може да ги Подобри Уште Денес

Претприемач, претприемаништво, бизнис, мал бизнис… Сето тоа се поими кои се длабоко поврзани со продобрувањето. Основна задача на секој претприемач или пак менаџер е да го подобрува бизнисот. Простор за подобрување во секој бизнис постои. Но, кои се оние клучни елементи кои може и треба да се започне со подобрување уште денес?

Пред да започнам со поставување на клучните елементи сакам да повторам дека процесот на подобрување може да се однесува на сите аспекти на бизнисиот и нема ограничен простор. Секое подобрување ќе може да доведе до ефект на пеперутка во севкупниот бизнис.

Следниве елементи можете да започнете уште денес да ги подобрувате:

Претприемач

Претприемач е централна фигура во секој бизнис. Уште денес можете да започнете да се подобрувате. Знам дека доколку го читате оваа Вие сте тип на претприемач кој секојдневно се подобрува проширувајќи го сопственото знаење.

Ние како претприемачи со секој нов изминат ден стекнуваме ново искуство, ново знаење, нови вештини и нови навики кои доведуваат до наше подобро однесување во утрешниот ден. Потребно е само навистина добро да ги апсорбираме овие елементи и нормално да ги применуваме. Доколку не го примениме нашето ново, искуство, ново знаење, нова вештина и нова навика во утрешниот ден воопшто не сме се подобриле.

Маркетинг

Маркетинг е една од најважните карики во секој бизнис. Можеби не сте ни свесни колку може да се подобрат Вашите маркетинг активности со само едноставно следење на резултатите од секоја активност. Со промена во маркетингот ќе направите промена и во резултатите на бизнисот. Доколку секоја маркетинг активност ја подобрите за само малку за огромен процент ќе се подобрат бизнис резултатите. Еве некои совети:

 • Направете истражување на пазар.
 • Започнете со градење или подобрување на Вашиот кредибилитет.
 • Исфрлете ги сите маркетинг активности кои даваат слаби резултати.
 • Користете го 80/20 правилото.
 • Пробувајте различни медиуми.
 • Префрлете огромен дел од маркетинг активностите на интернетот.
 • Мерете ги резултатите и менувајте.
 • Проверувајте различни текстови и продолжувајте со оние кои даваат најголема конверзација..

Доколку само овие работи ги разгледате уште денес и започнете да ги применувате од утре подобрените бизнис резултати се загарантирани.

Стратегија

Како трет елемент ја избрав стратегијата бидејќи е најлесно да се промени и подобри. Менување на стратегијата е најбрз, најлесен и најмоќен начин да ги промените бизнис резултатите. Стратегијата наједноставно кажано е нешто што го покажува патоказот за движењето на бизнисот во иднина. Во Wikipedia за стратегија се вели:

Стратегија е план на акции кои се дизајнирани за исполнување на одредени цели. Таа се насочува на КАКО наместо на ШТО.

Еве некои совети за да започнете со подобрување уште денес:

 • Разгледајте ги поставените цели.
 • Дали стратегијата која ја применувате води кон исполнување на поставените цели.
 • Пробајте да пронајдете и други патишта кои водат кон истите или пак кон поголеми цели.
 • Менувајте одлучно се за што сметате дека е исправно. Па, и да погрешите ќе го подобрите првиот елемент – претприемачот.

Бизнис Модел

Простор за подобрување на бизнис моделот на еден бизнис е неограничен. Прво доста е едноставно, целосно е под контрола на претприемачот и подобрувањето може да даде одлични бизнис резултати. Бизнис модел наједноставно претставува начин на изведување на бизнисот. Во Бизнис модел нешто што ќе ви помогне за бизнис модел напишав:

Секој бизнис има свој сопствен модел. Бизнис модел претставува начин на изведување на бизнис активности. На пример за малопродажба, бизнис модел може да биде набавка, изложување, маркетинг, продажба и повторно истото. Но, помеѓу овие процеси во моделот може да има повеќе различни подпроцеси. И токму во тоа е разликата помеѓу различните бизнисите. И токму во тие подпроцеси еден бизнис може да биде успешен, а друг ист таков неуспешен.

Еве неколку практични совети:

 • Претставете го графички бизнис моделот на Вашиот бизнис (можете да ја искористите алатката Gliffy)
 • Погледајте го и забележете ги идеите за подобрување.
 • Одморете малку – занимавајте се со нешто друго и повторно прегледајте го графикот на бизнис моделот.
 • Забележете ги сите подобрување и направете нов бизнис модел со вклучени подобрувања.
 • Од утре нека биде официјален новиот бизнис модел.

Капитал

Кога станува збор за капитал не мислам само на финансискиот, туку и на човечкиот и интелектуалниот капитал на еден бизнис. Мислам дека финансискиот капитал е јасен и сите го разбираме бидејќи се однесува на тоа колку пари и колкава финансиска моќ како бизнис имаме. Но, финансискиот капитал не значи и по автоматизам успех на бизнисот без следните два – човечкиот и интелектуалниот капитал. Една од поголемите грешки е кога се фокусираме на подобрување само на финансискиот капитал без останатите. Можеби затоа што најлесно е да се анализира бидејќи имаме готови алатки како анализа на готовински тек, анализа на добивка и загуба, финансиски извештаи итн.

Човечкиот капитал се луѓето кои работат во самиот бизнис и акумулираното знаење и вештини за исполнување на задачите во тие луѓе.

Интелектуалниот капитал претставува интелектуалната сопственост на бизнисот како што се правила, процедури, однесувања, организациска култура… Овој капитал се однесува на прашањата како го искористуваме човечкиот и финансискиот капитал, односно како го искористуваме знаењето, искуството и вештините на луѓето и парите за развој на нашиот бизнис.

Неколку совети за подобрувања во ова подрачје:

 • Размислете за тековната состојба на финансискиот, човечкиот и интелектуалниот капитал.
 • Забележете ги сите силни и слаби страни на истите.
 • Направете стратегија за да ги надминете слабите страни и да гиподобрите силните страни.
 • Започнете со подобрувањето од утре.

Ова се само 5 елементи кои можете навистина уште денес да ги подобрите, доволно е да оделите само 5 часа од Вашето време за да од утре имате бизнис кој навистина во голем дел ќе биде подобрен и ќе овозможува остварување на поголеми резултати.