post

ВИРОЗЕН МАРКЕТИНГ (VIRAL MARKETING)- КАКО ДО НЕГО?

Терминот вирозен маркетинг (viral marketing) е скован од Tim Draper дипломецот на Harvard Business School во 1997 за да го опише процесот на рекламирање на hotmail преку mail-овите што ги испраќале нивните корисници. Имено hotmail на секој mail што се праќал преку нивен систем ставил на дното реклама за добивање на бесплатна e-mail адреса за секого. И со препраќање на препорака hotmail станал водечки понудувач на ваков тип на услуги. Во тоа време ваквите адреси се наплаќале.

Вирозен маркетинг е термин кој се користи да опише било какви маркетинг активности кои сами по себе се шират и пренесуваат како вирус. Вирозен маркетинг е составен од:

  • Носител на вирусот. Медиум преку кој е изведена маркетинг активноста (брошура, песна, e-mail, електронска книга, …)
  • Испраќачот на вирусот. Испраќач на вирусот е оној кој го испраќа вирозниот носител до примателот на вирусот.
  • Примачот на вирусот. Оној кој го прима вирусот и во исто време станува потенцијален испраќач.

Но, како до квалитетна кампања на вирозен маркетинг? Најважно нешто е добро да се осмисли самата кампања како и да се избере соодветен висрозен медиум. Вирозен медиум е оној кој го носи висрусот или пак самиот претставува вирус бидејќи ќе се пренаса од лице до лице. Ова е лесно да се направи со електронски медиуми, но потешко е да се воспостави систем за неелектронски медиум иако Вашата креативност може да доведе дон соодветен начин на вирозна маркетинг кампања.

Како некои основни чекори за спроведување на вирозна маркетинг кампања можат да бидат:

  • Планирање на кампањата
  • Избор на носител на вирусот
  • Избор на првите приматели бидејќи како први испраќачи ќе се јавите вие.
  • Следење на резултатите.
  • Корекција на некои елементи од кампањата доколку резултатите не се онака како што сме очекувале. На пример, не сме избрале добри први приматели и вирусот се заглавил кај нив. Тогаш ќе мора да го повториме процесот со избор на нови приматели.
  • И повторно следење.
About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Trackbacks

  1. […] кои може набргу да станат вистински купувачи. За вирозен маркетинг веќе пишувавме на претприемач. Исто така како […]

Speak Your Mind

*