post

5 Маркетинг грешки кои треба да се избегнат

Подобрување како последица на грешки

Маркетинг грешки кои треба да се избегнат

Маркетинг е бизнис функција која мора да биде составен дел од бизнисот од самото негово започнување. Дури и пред започнување претприемачите ја користат оваа функција како првиот ден од нивните бизниси веќе би бил на некој начин ден во кој потенцијалните купувачи ќе врескаат. Следев еден мал бизнис кој започна пред извесен период и кој ја примени одлична маркетинг стратегија неколку месеци пред официјално отворање на вратите. Се чини дека сето тоа беше доста исплатливо.

Понекогаш претприемачите сметаат дека не им е потребен маркетинг како посебна функција во нивниот бизнис. И тоа е една од првите грешки кои ги прават. Но, што се случува со користење на маркетингот и можните грешки кои имаат потенцијал да бидат фатални за бизнисот.

Затоа и овој пост во кој ќе опфатиме 5 маркетинг грешки кои треба да ги избегнете.

1. Недостаток на маркетинг стратегија и стратешки приод

Без јасно дефиниран пат за тоа каде треба да се стигне со помош на маркетингот тешко дека некаде ќе се стигне. Маркетинг стратегија и еден стратешки приод во маркетингот треба да даде одговор на клучните прашања:

 • Кои се целите кои треба да се постигнат со маркетингот?
 • Кој целен пазар сакаме да го опфатиме со нашите маркетинг активности?
 • Зошто некој би го избрал нашиот бизнис наместо на конкурентите?
 • Кои се најголемите разлики помеѓу нашиот бизниси конкурентите во термин на корисности за потрошувачите?
 • Кои се разликите во карактеристиките на производите и услугите кои ние ги нудиме со оние на конкурентите?
 • Што има нашиот бизнис за потенцијални потрошувачи, а конкурентите го немаат?
 • Што претставуваме ние за нашата пазарна ниша?
 • Кои и какви ќе бидат ценовните стратегии и тактики кои ќе ги користиме?
 • Кои маркетинг средства ќе ги користиме и кога?
 • Како ќе ги мериме резултатите од тие маркетинг средства?

2. Недостаток на јасно дефинирани цели, или постојат цели кои не може да се измерат

Втората грешка е кога се започнува со маркетинг активности притоа не постојат јасно дефинирани цели за тоа што треба да се постигне со истите, или пак ако постојат таквите цели тие не се мерливи.

Целите треба да бидат јасни, прецизни и мерливи при што со еден поглед ќе може да се каже дека нешто е ОК и се исполнува целта, а нешто не е ОК и треба да се отфрли од наредниот циклус на маркетинг активности.

На пример, една цел може да биде зголемување на продажба. Но, оваа цел е премногу општа и не кажува многу нешта за да може да се измери ефикасноста и ефективноста на секоја маркетинг активност на вашиот бизнис. Но, доколку кажеме дека целта е да се зголеми продажбата за 10% на сегментот млади потрошувачи во источниот регион на Република Македонија е веќе цел која е јасна и мерлива бидејќи можеме да ја споредиме продажбата со периодот во кој сме немале одредени маркетинга ктивности.

3. Немање на можност да се измери повраток на инвестицијата

Повраток на инвестицијата (ROI – Return of Investment) претставува една од основните мерки со кои се мерат голем дел од бизнис активности, но најчесто финансиските вложувања во одредени нови бизнис потфати. Но во последно време, оваа мерка се применува и во маркетинг активностите. Честопати во делот на маркетинг средства пишував дека треба секогаш да се бара начин како да се измери ефектот на секое маркетинг средство што ќе се применува. Ова особено треба да се применува во финансискиот дел, бидејќи од друга страна е наједноставно.

Кога станува збор за повраток на инвестиција мора да се имаат во предвид следниве фактори:

 • Вложени финансиски средства за одредена маркетинг кампања
 • Број на купувачи кои се привлечени од таа кампања
 • Видливи (финансиски) ефекти и невидливи (нефинансиски) ефекти од таа кампања
 • Време кое еден купувач останува купувач во бизнисот и
 • Приход во определен временски период од тој купувач.

4. Некозистентност на маркетинг активности

Оваа грешка најчесто е причина на непостоење на соодветна маркетинг стратегија и стратешки приод во маркетингот, но вреди да се издвои како посебна. Често пати се скита од едно маркетинг средство на друго барајќи резултати веднаш. Што пратично понекогаш за некои маркетинг средства е неизводливо.

Постојат многу истражувања кои се занимаваат со одговор на прашањето за тоа колку пати едно маркетинг средство треба да биде видено за да остави ефект врз потенцијалниот купувач. И најчесто тие истражувања покажуваат резултати во вид на 3, 4 па и повеќе пати потребна интеракција со определено маркетинг средство за да се јави свесност за постоење на бренд, производ и/или услуга.

Доколку се прекине пред време, не можете да очекувате соодветни резултати кои би требало релно да се постигнат. Затоа пред да донесете одлука за прекинување на некое маркетинг средство осигурајте се дека му е дадена шанса на истото преку доволен временски период.

5. Непостоење на високо таргетирани групи за различни маркетинг активности – се за секого синдром

Оваа грешка ја нарекувам синдром се за секого, што е невозможно. Имајќи ја во предвид се поголемата комплексност на бизнисите и се поголемото ослонување на тие бизниси на поширок дијапазон на целни потрошувачи кои имаат големи јазови и разлики не можеме да очекуваме дека со едно маркетинг средство ќе ги привлечеме сите нив.

Затоа обидете се секое маркетинг средство што ќе го користите да биде кон високо таргетирани групи (прочитајте за демографија и активности) за постигнување на специфични цели кон таа група.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*