post

SWOT анализа – еден прашалник

SWOT Анализа

SWOT Анализа

Ова е оригиналниот примерок на Анкетен прашалник кој послужил за изработка на магистерскиот труд на м-р Илија Чубровиќ. Овој Анкетен прашалник претставува практична примена на SWOT-анализа при истражување на работењето на производствените претприатија, меѓутоа може да се користи и во секое друго претприатие.

Опфатени се сите актуелни прашања во тој период. Временска дистанца покажа дека доколку во денешно време повторно би се правила анализа некои нови прашања би било потребно да се постават, одредени прашања се сеуште актуелни, додека актуелноста на некои прашања се изгуби. Меѓутоа принципот на работењето би останал ист, а добиените согледувања за работењето на претпријатието би било целосно.

Овие прашања можете да ги искористите како идеја за спроведување на една Ваша SWOT анализа. Прашалникот е поделен на два дела:

 • Првиот дел е за внатрешните карактеристики на Вашиот бизнис – јаки и слаби страни.
 • Вториот дел е за надворешните карактеристики на Вашиот бизнис – можности и закани.

А. Оценување на јаките и слабите страни на фирмата, односно на предностите и недостатоците

1. Мотивираноста на Вашите вработени има одредено влијание врз резултатите од работењето. Мотивираноста може да се оствари на различни начини. Вие сигурно на ова поле преземате одредени активности. Дали Вашето ангажирање на ова поле е Ваша јака или слаба страна?

2. Обезбеденоста со кадри има одредено влијание врз квантитетот и квалитетот во работењето. Дали обезбеденоста со кадри (и стручни и раководни и работоводни) е Ваша јака или слаба страна?

3. Малиот бизнис е можност да се биде “сам газда”. За луѓето што работат во големите претпријатија ова не е така. Колку Вие сте навистина “сам газда”? Дали е ова Ваша јака или слаба страна?

4. Евидентно е дека Вие сте сам на “врвот на пирамидата”. Имате само Ваши подредени. Немате претпоставени, немате колеги “по хоризонтала”. Дали оваа релативна “осаменост” ја сметате за Вашата јака или слаба страна?

5. Вие имате некој вид образование добиено од средношколскиот и високо-образовниот систем на државата. Дали Вашето базично образование го сметате за Ваше јака или слаба страна?

6. Вие сигурно имате одредени сознаниа за конкурентските фирми од областа на делување на Вашата фирма. Дали овие сознаниа за конкурентите ги сметате за Ваша јака или слаба страна?

7. Вашите производи се со одреден квалитет. Квалитетот на финалниот производ е резултат на квалитетот во работењето. Дали квалитетот и на производот и на работењето го сметате за Ваша јака или слаба страна?

8. Во индустриските фирми за да се произведе некој производ е потребна проектанско–конструктивна, технолошка и работна документација. Оваа документација може и не мора да соодвествува на потребите на работниците на работните места. Дали квалитетот на документацијата го сметате за Ваша јака или слаба страна?

9. Иновациите во производот, техниката и технологијата се битни. Кај Вас сигурно се работи нешто во оваа област. Дали тоа што го остварувате на полето на иновативно-инвентивната и унапредувачка дејност го сметате за Ваша јака или слаба страна?

10. Рекламирањето, односно пропагандата или пошироко односите со јавноста имаат за цел да ги запознаат купувачите со Вашиот производ. Дали ова Ви е јака или слаба страна?

11. Во услови на пазарно стопанисување и на Вас и на Вашите вработени им се потребни знаења од маркетингот. Дали знаењата од маркетингот на сите Ваши вработени (заедно со Вас) ги сметате за Ваша јака или слаба страна?

12. Во големите фирми има соодветна организациска поставеност. Има сектори, служби, одделенија… Вие тоа го немате. Вие имате едноставна организациска шема, без многу “хиерархија”. Дали ова го сметате за Ваша јака или слаба страна?

13. Ако работата на некој вработен е нормирана тоа значи дека таа работа може да се мери, па и тоа да биде основа за наградување. Работите во производството обично се нормирани, но вон од производство не се. Дали степенот на нормираност (по обем и по квалитет на нормираноста) го сметате за Ваша јака или слаба страна?

14. Автоматската обработка на податоците, пошироко компјутеризацијата сигурно ја зафатила и Вашата организација. Компјутерите освен во сметководството можат “да влезат” и во проектирањето, во контролата на залихите и сл. Дали ширината на фронтот на компјутеризацијата го сметате за Ваша слаба или јака страна?

15. Меѓучовечките односи во работниот колектив се битни за резултатите од работењето, за соработката и сл. Дали постојното ниво на меѓучовечки односи го сметате за Ваша јака или слаба страна?

16. Роковите, заедно со квалитетот и цените, се битна компонента во деловноста. Се мисли на роковите при извршување на некоја договорена работа. Дали запазувањето на роковите го сметате за Ваша јака или слаба страна?

Б. Оценување на шансите и заканите, односно на можностите и опасностите како надворешни дејствувања

1. Има мислење дека транзицијата кај нас се “издолжи”. Дали ова продолжено егзистирање на транзицијата го сметате за шанса или закана?

2. Во областа на Вашиот бизнис сигурно научниот и технолошки развој Ви “праќа” сигнали за новини. Она што доаѓа од развиениот свет, а се однесува на развојот на Вашиот производ, техника и технологија, за Вас е шанса или закана?

3. Развиениот свет бара од фирмите во своите земји и од фирмите во другите земји да имаат цертификат за стандарди (ISO 9000, ISO 14000). Тоа се шанси или закани?

4. Нашиот банкарски систем на еден или друг начин го прати развојот на малиот бизнис. Ваше мислење, односно оценка, дали нашиот сегашен банкарски систем е шанса или закана за Вашиот бизнис?

5. Евидентни се различни фондови и фондации кои обезбедуваат финансиски средства за мали бизниси. Тоа е шанса или закана?

6. Стопанската комора е асоцијација на стопанските организации. Дали делувањето на стопанската комора пружа шанса или закана за Вашата фирма?

7. Веќе десетина години градиме определен политички систем определен со повеќепартиски систем и со парламентарна демократија. Дали овој систем како што ние го практикуваме е за Вас шанса или закана?

8. Дел од она ново што се гради е и судскиот систем. Дали во него гледате шанса или закана?

9. Нашата земја прави напори за приклучување кон Европската унија и НАТО. Дали во тие настојувања гледате шанси или закани?

10. Кај нас законодавната власт “произведува” закони. Често пати се случува законите да бидат оценети со негативна оценка од Уставниот суд и да бидат поништени. По оваа или по некоја друга основа законите често се менуваат. Оваа го оценувате за Ваша шанса или закана?

11. Ние имаме некаков систем на локална самоуправа. Дали постојниот систем го гледате како Ваша шанса или закана?

12. Пред извесно време е воведен данок на додадена вредност (ДДВ). Дали воведувањето на овој систем го оценувате за шанса или закана?

13. Странските инвеститори влегуваат во нашата земја. Кога политичките прилики ќе бидат подобрени ќе се очекува нивно поголемо навлегување. Дали тоа го оценувате како шанса или закана?

14. Постои т.н. црна, сина, сива,… економија со “диво” влегување во нашата држава со неплаќање давачки на државата и сл. Дали ова го цените за шанса или закана?

15. Вашата фирма има воспоставено деловна соработка со други фирми кои нашто работат за Вас. Тоа се ваши кооперанти. Односите на релација Ваша фирма–кооперанти ги оценувате како шанса или закана?

16. Нашата држава има определен девизен режим во кој, за сега, односот на нашиот денар спрема, на пример, германска марка е определен и фиксиран на околу 1:31. Дали овој фиксиран девизен однос за Вашата фирма е шанса или закана?

Овој прашалник можете да го измените и да исфрлите некои прашања и да додадете некои прашања и во една табела со 4 колони наведете ги сите ваши јаки страни (прва колона) како и слаби страни (втора колона) и вашите можности (трета колона) и закани (четврта колона.

post

Веб Страна – Маркетинг Средство 54

Веб страна како маркетингс средство

Веб страна како маркетинг средство

Маркетинг едноставно претставува средство кое ќе овозможи бизнисот на еден претприемач да биде присутен онаму каде што се потенцијалните потрошувачи за тој бизнис. Веќе повеќе пати тука на претприемач ја нагласувам потребата за онлајн стратегија и присуство на глобалниот интернет простор на еден бизнис. Еден од начините за оваа присутност е преку бизнис веб страна.

Еден пример!

Пред неколку месеци за еден нов бизнис започнав веб страна (на англиски), односно откупив домеин име, хостинг веќе имав и склопив за еден ден страна со неколку подстрани во вид на производи кои ги нудиме. По тој еден ден застанав, немав време да ја довршам страната, но она што беше важно што успеав да овозможам брзо индексирање на страна од Google и да ставам контакт форма на истата. Иако слабо котира, во изминатиов период од неколку месеци бевме контактирани неколку пати од потенцијални потрошувачи. Последен пат беше вчера, од една компанија во Чешка со која се надеваме да оствариме деловна соработка.

Значи еден ден работа овозможи неколку контакти со потенцијални купувачи и тоа со една толку пасивна веб страна која дури не е ни довршена, има малку текст, но има слики и табели од производната програма. Тоа значи дека инвестирање во едно вакво маркетинг средство вреди.

Зошто веб страна е мора во маркетингот?

Без разлика дали се работи за B2B или B2C потенцијалните купувачи вообичаено го користат интернетот пред да донесат одлука за купување на нешто. Тие едноставно го користат интернетот за:

 • Да најдат информација за производи и/или услуги кои им се потребни.
 • Да споредат цени на тие производи и/или услуги.
 • Да најдат информации за искуството на други корисници на тие производи и/или услуги.
 • Да најдат информации за кредибилитетот на потенцијалните снабдувачи.
 • Да контактираат со потенцијалните снабдувачи.
 • Да комуницираат со потенцијални снабдувачи.
 • Да нарачуваат производи и/или услуги.

Забележувате колку покомплексен станува бизнис светот со еден интернет и достапноста на информации. Доколку Вие како претприемач не бидете таму ќе се најдете но од страна на некој друг кој можеби ќе го пофали или пак нападне Вашиот бизнис. На интернетот сите сме голи.

Како до сопствена веб страна?

Имате повеќе можности за ова, но сепак можеби првото нешто е да го определите Вашиот буџет. Јас ако се прашувам не би штедел за оваа маркетинг средство, но сепак треба да бидеме реални дека стартап компаниите не се во можност да одделат дури и толку мала сума на пари која може да се движи од 0 до 1000 евра. Нула доколку самите ја превземетe обврската да го сработите ова преку некои од бесплатните домеини и хостинг сервиси. Но, сепак треба да бидам искрен дека потенцијалот на еден ваков начин ќе биде многу помал, а од друга страна Вие сте претприемач и би требало да се насочите во вистинските претприемнички задачи.

1000 евра е нешто што ќе ви обезбеди навистина професионално изработена веб страна и нормално поголемо импресионирање на потенцијалните купувачи.

Како еден претприемнички процес во овој дел би го издвоил следново:

 • Изработете онлајн стратегија за Вашиот бизнис. Прочитајте за тоа дали онлајн сратегија се поистоветува со бизнис стратегија.
 • Видете каква е целта и улогата на бизнис веб страната во таа стратегија.
 • Извлечете ги тактиките кои планирате да ги имплементирате и секако активностите кои произлегуваат од истите.
 • Најмете некој или едноставно самите започнете да ги спроведувате.
 • И секако не заборавајте ја целината, веб страната е само еден дел од Вашата севкупна онлајн стратегија.
post

Бизнис Цели – Обврзување за Остварување

Колку пати сте си поставиле некоја цел во својата глава која сакате да ја постигнете, а не сте ја постигнале?

Бизнис целите постојат за да се постигнуваат, а не да се постават и да не се постигнат за да по некое време и се заборават. Но, како да се зголеми ефикасноста во постигнување на лични и бизнис цели на еден претприемач? Одговорот е со обврзување за постигнување на тие цели.

Бизнис цели - постигнување

Постигнување на бизнис цели!

Што претставува цел?

Целта едноставно претставува нешто што треба да се оствари во определен временски интервал во иднина.

За тоа како да се поставуваат цели кои се однесуваат за бизнисот може да прочитате повеќе во Претприемничко фокусирање кон долгорочни цели. Од тука можете да забележите дека целта е составенa од:

 • Нешто што треба да се постигне. На пример зголемување на продажба.
 • Временски период во кој треба да се постигне тоа нешто. На пример, во наредната година.
 • Мерлив индикатор за постигнување на тоа нешто. На пример, за 20%.

Од примерот целта ќе биде: Зголемување на продажбата за 20% во наредната година.

За еден процес за остварување на целите можете да прочитате и во Цели за 2010 – Како да ги остварите.

Обврзување на исполнување на целта

Најважното нешто за исполнување на поставените цели претставува обврзување кон исполнување на тие цели од страна на еден претприемач. Замислете цел на еден претприемач на која самиот тој не се обврзува да ја оствари. Има ли тоа логика? Мислам дека нема во секој случај.

Дали доколку самиот претприемач не се обврзе на таа цел ќе се обврзат на остварување на истата неговите вработени? Не верувам дека вработените ќе се обврзат на остварување.

Затоа ќе презентирам 5 чекори кои Вие како претприемач ќе треба да ги спроведете за да се обврзете кон остварување на таа цел:

1. Проверете дали целта е остварлива

Најголемиот непријател на остварување на целите претставува поставување на нереални бизнис цели. На пример, доколку поставите цел зголемување на продажба од 500% иако растот на индустријата е 10% секако дека 500% ќе бидат нереални.

На ваков начин кога ќе забележите дека таа цел не може да се оствари едноставно ќе ја тргнете на страна. Но, доколку поставите цел наместо 500% на 15% тогаш целта ќе биде многу пореална и секако ќе претставува императив за Вас и Вашиот бизнис да ја постигнете со што ќе бидете надпросечни во Вашата индустрија.

2. Користете специфични реченици во целта

Замислете ја целта од нашиот пример погоре: Зголемување на продажбата во иднина. За колку треба да се зголеми продажбата и во кој период треба да се постигне тоа зголемување? Ова е навистина неодредена и збунувачка цел. Ако не знаеме што треба да постигнеме и кога треба да постигнеме нема ни да се трудиме да го постигнеме.

3. Напишете ја на хартија

Научно е докажано дека доколку нешто ставиме на хартија обврзување кон тоа нешто е многу поголемо. Во книгата Influence – The Psychology of Persuasion Д-р Robert Cialdini дава пример уште од Кореанската војна во која Кинезите во логорите каде што ги држеле заробени американските војници барале заробениците изјавите дека комунизмот е подобар од американскиот систем да ги пишуваат на хартија. На таков начин долго време тие војници биле обврзани на таа сопствена изјава иако во суштина не верувале во истата. Едноставно тоа е како да одат против самите себеси.

Затоа доколку целите се напишани на хартија ќе бидат многу пообврзувачки одошто целите кои остануваат само во главата.

4. Определете ги активностите за остварување

Познавање на активностите кои ќе треба да се спроведат за остварување на целите однапред само ќе го зголеми нивото на обврзување кон поставената цел. Затоа, откако ќе ја имате целта на хартија, во подточки наведете ги активностите.

5. Доделете ги активностите на одговорните за спроведување

На крај секако за секоја активност доделете одговорен за спроведување на активноста.

Доколку ги следите овие чекори во поставување и остварување на Вашите бизнис цели веројатноста за остварување на целта ќе биде на високо ниво. Со среќа!

post

Внимание, Репутација, Доверба

Овој напис претставува едно мое видување на три многу важни елементи за секој бизнис и претприемач. Тие елементи се внимание, репутација и доверба.

Сите три елементи се важни но во исто време еден од нив е поважен а еден од нив е и најважен, а сепак би требало да функционираат како целина. Мислам, еден без друг елемент не можат да опстојат или ако опстојат успешноста на бизнисот нема да биде толку голема како доколку сите три елементи се присутни и интегрирани во самиот бизнис.

Внимание, Репутација, Доверба

Циклус на Внимание, Репутација и Доверба за еден бизнис

Соодветно внимание, репутација и доверба претставуваат основа за успешност на секаков тип на бизнис. Основната задача на еден претприемач е да ги изградат и имплементираат сите три елементи.

Внимание

Прво од трите елементи го избрав вниманието не дека е најважно, туку бидејќи е најлесно да се постигне и бидејќи претставува првиот чекор во овој циклус.

Вниманието има за цел да ги привлече потенцијалните потрошувачи кон бизнисот. Може да се постигне бесплатно во стил на вирозни маркетинг кампањи или препорака од уста до уста или пак да се плати за истото преку користење на различни маркетинг средства.

Многу е потешко да се постигне бесплатното внимание бидејќи за истото се потребни останатите два елементи од насловот: репутација и доверба. Ова е поради фактот што без да имаме соодветна репутација и без да луѓето имаат доверба во нашиот бизнис не можеме да очекуваме дека истите ќе го шират вниманието кон нас.

Еден вид на привлекување на внимание преку маркетинг средство кое го опфативме на претприемач е Piggy-Backing Маркетинг.

Репутација

Вториот елемент кој може слободно да кажам дека по хиерархија е поважен и секако елемент кој многу потешко се стекнува претставува репутација.

репутацијата ја нагласивме и како посебно маркетинг средство во Репутација – Маркетинг средство 34. Во тој напис од дефиницијата за репутација извлеков дека репутацијата претставува:

 • Јавно мислење. Какво мислење има јавноста за Вас како претприемач и за Вашиот бизнис?
 • Социјална евалуација. Како заедницата ве евалуира Вас како претприемач и Вашиот бизнис?
 • Идентитет дефиниран од страна на други луѓе. Каков идентитет ви даваат другите луѓе?

Бидејќи согласно ова репутацијата претставува едно мислење на некој друг затоа е и потешко да се влијае директно од страна на претприемачот. Иако, не е и неможно.

Не е неможно, бидејќи сепак постојат различни медиуми кои влијаат на јавното мислење. Па така доколку дизајнирате кампања за брзо градење на репутација ќе платите на влијателни медиуми врз јавното мислење и вашиот бизнис ќе се појави на истите со што многу бргу Вашата репутација ќе се зголеми. Иако, е неморално и неетички, бидејќи сепак се работи за измама на јавноста преку креирање на јавното мислење, но целта ги оправдува средствата. Поморално и поетички е доколку биде нагласено дека таа објава е спонзорирана. Доста бизниси во Македонија ја имаат искористено оваа метода на градење на репутација.

Доверба

Последниот елемент, иако последен сепак најважен во овој циклус претставува довербата. Довербата е единствениот елемент кој не се купува со пари, туку едноставно се стекнува. На доверба не може да се влијае преку посредници довербата се гради кај самиот субјект во однос на нешто.

Довербата е таа која обезбедува повторувањ ена бизнисот што обезбедува долгорочна стабилност на еден бизнис. Затоа и целта на еден претприемач е да изгради доверба кај потенцијалните и сегашните купувачи за неговиот бизнис.

Довербата е таа која ќе ја зголеми репутацијата на секој бизнис. Довербата е таа која ќе го привлече вниманието на нови потенцијални потрошувачи. Значи градењето на довербата е нешто што треба да претставува стратешка цел за еден претприемач.

Да земеме еден пример.

Со помош на некое маркетинг средство ќе привлечеме внимание за нашиот бизнис, што претставува краткорочна цел. Потенцијалниот купувач ќе стане купувач во најдобар случај. Доколку успееме уште од првиот контакт да ја градиме довербата во неговите очи тој ќе се врати и ќе купи. Доколку не успееме да ја вградиме довербата или ќе треба постојано да му го привлекуваме вниманието или тој ќе се сврти кон друг бизнис кој ќе му го привлече вниманието.

Ист пример сценарио 2:

Потенцијалниот купувач на кој ќе му го привлечеме вниманието ќе се обиде да го провери нашиот бизнис и тоа преку репутација. Доколку се увери дека бизнисот нема репутација приказната завршува и средствата потрошени за привлекување на внимание се фрлени во вода.

post

Како да се справите со негативен фидбек?

Негативен фидбек е нешто вообичаено за секој бизнис или пак претприемач. Еден бизнис не може за сите да биде добар и едноставно да биде перфектен. И големи и успешни компании грешат и имаат негативен фидбек. Затоа и нормално е да се има негативен фидбек од страна на клиентите, корисниците, купувачите…

Негативен фидбек

Негативен фидбек и одговор на претприемачот

Но, она што е многу поважно е како еден претприемач или пак еден бизнис како организациски систем ќе се справи со тој негативен фидбек.

Овој напис беше испровоциран од Google и проблемите кои настапија во однос на приватноста со нивниот нов социјален медиум наречен Google Buzz.

Имено, Google го лансираше Google Buzz на 9-ти Февруари оваа година и веќе од 10-ти февруари целиот интернет свет кој на некаков начин објавува содржина пишуваше за дупката во однос на приватноста која ја има Google Buzz. Овие проблеми се појавуваат затоа што Google Buzz функционира како додаток на Gmail каде веќе постои одредена комуникација меѓу корисниците и автоматски тие конекции стануваат дел од Buzz. Од друга страна целта на Google е јасна 176-те милиони корисници на Gmail да бидат корисници и на Buzz, наспроти 75 милиони на Twitter. Она што е целта на овој напис е фидбекот од корисниците. Она што ја правии оваа компанија голема е тоа што компанијата и тимот кој работи на Buzz веднаш спроведуваат измени на системот и мислам дека сеуште менуваат, така да повеќето првооткриени дупки се веќе затворени.

Забележувате дека фидбекот што го добива компанијата е негативен, но негативен во позитивна смисла на зборот. Во позитивна смисла на зборот бидејќи кога навистина е пронајден проблем, тој мора да биде решен. Од друга страна негативен фидбек не мора да биде и позитивен за компанијата во ваков случај туку може да биде и штетен.

Три вида на негативен фидбек

Се обидов да го сублимирам негативниот фидбек, барем од она што јас сум го искусил во три основни вида на негативен фидбек:

 • Постои некаков проблем кој бара решение.
 • Едноставно став или мислење.
 • Едноставно сакаат да направат штета.

Вистински проблем

Кога постои вистински проблем негативниот фидбек во голем број на случаи претставува еден конструктивен или добронамерен фидбек. Овој фидбек ги открива проблемите и бара решение на тие проблеми. Потребно е да се поттикнува еден ваков негативен фидбек.

Сопствен став или мислење

Сите ние си имаме наш сопствен став или пак мислење за нешто. Тоа наше мислење или став за нешто може да претставува негативен фидбек за тоа нешто. Додека за првиот негативен фидбек – проблем имавме доказ дека навистина постои проблем, со овој тип на негативен фидбек немаме воопшто доказ туку едноставно еден субјективен став или пак мислење.

Штеточини

Како третиот негативен фидбек ги групирав таканаречените „штеточини“. Овие нити откриле некаков проблем, а ниту пак имаат некаков став или пак мислење на она на што сакаат да му нанесат штета со негативен фидбек. Едноставно овие луѓе или се полнат со енергија кога ќе направат штета некому или пак се платени (можеби од конкуренција) да шират негативен фидбек или пак било што друго што ги тера да бидат „штеточини“.

Како еден претприемач да се справи со негативниот фидбек?

Сега знаеме дека секогаш ќе постои негативен фидбек и прв совет за еден претприемч е ништо да не сфаќа лично. Ги знаеме и трите вида на негативниот фидбек. Па затоа следното што ќе треба да го направи еден претприемач е:

 • Да воспостави систем за следење на фидбек од потенцијални и тековни потрошувачи.
 • Да одговори на секој фидбек без разлика на тоа дали е позитивен или негативен.

Справување со негативниот фидбек значи одговарање на истиот. Кога ќе знаеме кој фидбек во која група на негативен фидбек спаѓа ќе можеме лесно да одговориме. Еве како би изгледал одговорот на еден претприемач:

 • Проблем – Решавање на проблем во најбрз можен рок и известување на оној кој го дал фидбекот.
 • Став или мислење – Обид да се смени тој цврст став или мислење со приложување на докази
 • Штеточини – Културен одговор и обид да се смени однесувањето
post

Дизајн на Профитен Модел за Вашиот Бизнис

Дали имате прецизно дефиниран профитен модел за Вашиот бизнис? Доколку одговорот е не, би требало веднаш да започнете со дизајнирање на еден таков профитен модел.

Бизнис профитен модел

Вашиот бизнис има за цел да прави профит, односно од целата продажба во денари остварена преку купување на потрошувачите кога ќе се одземат трошоците на работење на бизнисот да остане позитивен број во денари.

Забележувате дека во центарот на вниманието е потрошувачот, бидејќи тој е оној кој остава пари во Вашиот бизнис. Основниот закон за профитабилност на еден бизнис е:

Повеќе потрошувачи + Повеќе пари од секој потрошувач = Поголем бизнис профит

Па од тука може да се каже дека Вашиот бизнис профитен модел треба да одговори на две прашања:

 • Што Вашиот бизнис ќе прави за да стекне нови потрошувачи?
 • Што Вашиот бизнис ќе прави за да ја зголеми вредноста која ќе ја добива од секој потрошувач?

За да успее бизнисот Вие како претприемач ќе мора да дизајнирате и да следите Ваш уникатен профитен модел. Профитниот модел за секој бизнис е уникатен и може да биде едноставно и Ваша конкурентска предност доколку дизајнот е навистина уникатен. Во основа профитниот модел не претставува ништо друго туку една стратегија која треба Вашиот бизнис да го направи профитабилен.

Стекнување на нови потрошувачи

Што е она што ќе го правите за стекнување на нови потрошувачи?

Секој бизнис започнува барем со еден потрошувач на производите и/или услугите кои ги нуди Вашиот бизнис. Вашата цел како претприемач е постојано да го зголемувате тој број на потрошувачи. Во овој дел од Вашиот профитен модел ќе треба да ги наведете сите тактики кои Вашиот бизнис ќе ги користи за оваа цел, а потоа тактиките да ги специфицирате во вид на активности со одговорно лице и рок на извршување на истите. На пример, некои тактики за стекнување на нови потрошувачи може да бидат:

 • Производот и/или услугата
 • Маркетинг средствата кои ќе ги применувате
 • Продажниот процес

Многу бизниси ги делат своите производи на предни и позадински производи. Предни се оние кои имаат за цел да внесат потрошувачи во Вашата продажна инка, додека позадински се оние поскапите и повредните и имаат за цел да ја зголемат профитабилноста на Вашиот бизнис. Од друга страна квалитетот, сервисот, услугата, гаранцијата и други елементи на производот и/или услугата само може да привлекуваат повеќе потрошувачи.

Маркетинг средствата се основата која го распространува гласот за Вашиот бизнис и Вашите производи и/или услуги. Кои маркетинг средства, кога и како ќе се спроведат?

Од продажниот процес зависи дали еден потенцијален порошувач ќе стане потрошувач. Па вистинските активности и одговорности ќе бидат од голема помош за успешно завршување на тој процес.

Зголемување на вредноста на потрошувачите

Второто прашање кое профитниот модел треба да го одговори е како да ја зголеми вредноста од секој потрошувач. Во повеќе наврати на претприемач пишувавме за некои тактики кои може да се искористат во овој дел како Cross-selling, Upselling, Firesale за кои можете да прочитате во бизнис поимникот на претприемач. Ова се само дел од тактиките кои ќе можете да ги примените тука.

Она што го напоменавме како тактика во привлекување на потрошувачи во однос на производи и/или услуги може да продолжи тука со позадински производи кои ќе имаат за цел да го ја зголемат вредноста на еден потрошувач за ваш бизнис. Имено, со предните производи кои се поевтини привлекувате внимание и ги користите заради постојан готовински тек во Вашиот бизнис, а потоа нудите висококвалтетни и уникатни производи и услуги со кои ја зголемувате глобалната профитабилност на Вашиот бизнис.

Кои тактики ќе ги искористите во Вашиот профитен модел ќе зависи од Вас како претприемач и Вашата креативност и чувство за бизнисот. Секако ќе треба и доволно добро да ги познавате Вашите идеални потрошувачи.

Целта е откако ќе го прочитате овој напис да имате пишана стратегија за ваш профитен модел која ќе ја имплементирате, следите и постојано подобрувате. Се за успешноста на Вашиот бизнис.

post

Стратегија – Најбрз начин да ги трансформирате Вашите бизнис резултати

Колку мали бизниси имаат стратегија? Дали претприемачите на малите бизниси имаат стратегија? Дали малите бизниси се стратешки, или само тактички мали бизниси кои размислуваат како да го преживеат месецот?

Од моето лично искуство и контакти со претприемачи на мали бизниси сметам дека тие воопшто не се стратешки ориентирани туку тактички ориентирани. Ова значи дека тие најмногу се загрижени за генерирање на приход за да ги платат сметките и да го преживеат месецот. Тоа значи дека малите бизниси немаат стратегија. Тоа значи дека растот и развојот не е важен, туку само голо преживување.

А, како да мислат на стратегија кога немаат здрава околина. Нема еднакви услови за сите на пазарот.

Но, сепак стратегијата на еден мал бизнис може само да му помогне, а не може да му одмогне. Па, затоа и препорачливо е да се има стратегија која ќе се следи.

Што е стратегија?

За стратегија на претприемач досега немам пишувано многу. Во делот за изработка на бизнис планот, односно во насловот Стратегија како дел од бизнис планот напишав дека:

Стратегија претставува план на акции за остварување на поставените цели. За имплементација на една стратегија потребно е да имаме повеќе тактики. На пример, доколку нашата стратегија е да изградиме бизнис со долгорочни односи со своите потрошувачи, тактиките со кои можеме да ја имплементираме таа стратегија може да бидат давање на дополнителни услуги за редовните потрошувачи, тренинг, долгорочни договори со поинкави цени итн. Секоја тактика се исполнува со активности кои имаат одредени датуми на остварување, одговорни лица за остварување на тие активности и потребни финансиски средства за остварување.

Зборот стратегија доаѓа и се користи во бизнисот од употребата во воени мисии. Во Merriam-Webster Dictionary освен дефинирање на стратегија како воено средство пишува и дека стратегија претставува:

  • Темелен план или метод
  • Умно лукавство (воено го исфрлив)
  • Уметност на смислување или пак користење на планови или пак лукавства кон исполнување на целите.

Забележливо е дека:

 • Стратегија е средство за исполнување на бизнис цели. Доколку немате бизнис цели не ви треба ни стратегија.
 • Стратегија претставува еден вид на план во кој се специфицирани акции кои Вие како претприемач ќе ги превземете.
 • Стратегијата е составена од тактики кои пак се составени од активности со што ќе ги исполниме посакуваните цели.

Имам видено различни „таканаречени“ стратегии. Тие повеќе изгледаа на еден текст на 20-30 страници и се однесуваа на период од 3-5 години без специфичности. Како што забележувате погоре за да се исполнуваат воспоставените стратегии потребно е да се определат тактики и да се дефинираат сите активности за секоја тактика.

Моја препорака пред да започнете со промена на стратегија е првин да ги погледнете дефинициите за тоа што е стратегија кои ги обработив во овој поднаслов. Потоа убаво да погледнете во вашите бизнис дејствувања и да видите дали се тоа тактики кои од време на време ги спроведувате или пак тоа претставува една стратегија на еден подолг рок.

Како да ја промените стратегијата?

Менување на стратегија не е пожелно да го правите секојдневно. Подобро потрошете повеќе време да подготвите вистинска стратегија и да се обврзете кон нејзино извршување. Имам лошо искуство со често менување на една стратегија со друга пред да измине рокот за кој е предвидена претходната. Во една таква состојба ни вработените ни консултантите не знаеја која стратегија е на сила.

Стратегијата се изготвува од менаџментот (врвот) на бизнисот, а се спроведува и извршува од сите.

Ќе се обидам да дефинирам еден приод во чекори кој ќе може да ви помогне да успеете да спроведете стратешко планирање во Вашиот бизнис и да ја промените тековната стратегија доколку ја имате или пак мислите дека ја имате.

 1. Прва работа е да бидете сигурни дека имате стратегија и дека ја следите иако не сте задоволни со неа. Не ви треба стратегија која ќе седи во фиока и ќе фаќа прашина. Тогаш подобро и не губете време на стратегија.
 2. Откако ќе се уверите дека имате стратегија која се следи потребно е да ја прилагодите за да таа иста стратегија претставува една проактивна стратегија, а не реактивна стратегија. Не размислувајте кој друг што направил. Размислувајте што Вие сакате да постигнете и направите.
 3. Размислете што треба да направите за да ви даде најдобри резултати најбргу што може на една подолгорочна основа.
 4. Откако ќе откриете што е тоа што ќе ви даде најдобри резултати најбргу на подолгорочна основа можете да размислувате за можните тактики.
 5. За секоја тактика подгответе активности со рокови и одговорни лица за извршување на тие активности.
 6. И секако на крај системско размислување. Воспоставете повратна врска за преку мерење и контрола на исполнување на стратегијата.

Микро бизниси и стратегија

Не значи дека доколку сте мал бизнис со неколку вработени дека не ви треба стратешко размислување и водење на Вашиот бизнис. Ова е голема грешка. Дали малиот бизнис има цели? Секако, ако ништо друго во првата година целта е преживување. Па како ќе преживее? Ќе понуди некоја поволност. Ќе обезбеди квалитетен сервис. Ќе обезбеди квалитетна услуга. Ќе примени нови маркетинг методи и техники. Сето ова се тактики за стратегијата преживување на бизнисот. Потоа ќе следуваат активности за секоја од тие тактики.

Разликата е само во тоа што подготвувачот на стратегијата ќе биде и извршител на истата.

post

Дали Претприемач Воркохолик е Успешен?

Многу често поставувано прашање е тоа дали успешен претприемач е воркохолик. Се вели ако работиш повеќе ќе заработуваш повеќе и ќе имаш успешен бизнис. Но, дали е тоа точно? Можам слободно да кажам дека овој напис ме испровоцира од една конференција за жени претприемачи која ја гледав на телевизија, а која најверојатно беше по повод на минатогодишната недела на претприемништвото во Република Македонија. Овој напис всушност ми беше во план да оди како дел од анализата на претприемнички фактори за успех која ја спроведуваме во моментов. Но, што е тука е, одиме сега.

Во телевизискиот приказ на таа конференција можеби во едно 40-тина минути колку ја гледав се спомена над 20 пати следнава реченица:

Претприемачот е воркохолик. За да бидете успешен претприемач треба да бидете воркохолик. За да успеете и Вие како претприемач и Вашиот бизнис треба да бидете воркохолик.

Ова се повторуваше постојано од еден универзитетски професор (Европски Универзитет).

На конференцијата имаше и една жена успешен претприемач која пак во спротивност на универзитетскиот професор кажа дека тие не работат на принципот доаѓање на работа во 7:00 или пак 8:00 наутро (бидејќи е спанка) и немаат дефинирано работно време (работат кога имаат работа). Таа како претприемач ги организира своите вработени за да го извлече нивниот максимум.

Па, добро што е сега точно?

Првин, до пред некое време и јас мислев така се додека не започнав да посетувам курсеви и обука надвор од Македонија (нормално преку интернет). Сватив дека живееме во заблуда. Односно, не учат на погрешни чекори. Не учат да бидеме претприемачи кои во развиените земји не ги сметаат за успешни претприемачи.

Две работи се значајни во однос на оваа прашање:

 • Зошто Вие како еден иден претприемач започнувате бизнис?
 • Самиот дизајн на Вашиот иден бизнис.

Прочитајте ги следниве прашања и одговорете ги:

 • Дали започнувате бизнис за да работите повеќе?
 • Дали ја оставате сегашната работа за да работите повеќе и да заработите повеќе?
 • Дали започнувате бизнис за да немате време да поминете со Вашето семејство?
 • Дали цената што ќе ја платите за поголема финансиска сигурност е Вашето сопствено време?

Доколку одговорот на сите овие прашања е НЕ, тогаш Вие нема да бидете претприемач воркохолик туку ќе имате потенцијал на успешен претприемач кој ќе си го живее вистинскиот претприемнички живот.

Како да Бидете Претприемач кој не е Воркохолик?

Како што веќе наведов потребни се два елементи за да не бидете воркохолик.

Првин за да бидете успешен претприемач ќе треба да знаете точно што сакате од Вашиот бизнис. Немојте да се лажете дека не сакате пари, не сакате луксузни одмори и шетање, не сакате скапи автомобили… Доколку кажете дека сакате стабилна работа подобро вработете се за некој друг и не започнувајте со бизнис и претприемничка кариера. Запомнете го следново:

 • Бизнисот треба да работи за Вас, а не Вие да работите за бизнисот. Работите онолку колку што е потребно за да бизнисот функционира како што треба. А, бизнисот треба да работи за Вас да ви го обезбеди животот кој што го сонувате и сакате да го постигнете. Вашиот живот мора да биде дел во дизајнирање на Вашиот бизнис. Ова е и една од најголемите грешки на просечни претприемачи бидејќи не го внесуваат нивниот живот кога го дизајнираат бизнисот кој сакаат да го започнат.
 • Вие како Претприемач го поседувате бизнисот, а не тој Вас. Доколку се направи грешката со невклучување на Вашиот посакуван живот и Вашите соништа во дизајнирање на бизнисот, за бргу време бизнисот ќе започне да ве поседува. Ќе ве поседува доколку немате време за свој сопствен живот кој што го сакате. Да бидеме реални, дали Вие ќе имате живот доколку работите 10, 12 или пак 20 часа дневно. Што значи ова? Значи дека бизнисот ве поседува Вас.

Втората работа која ќе овозможи да не бидете воркохолик е дизајнирање на Вашиот бизнис. Но, при дизајнот потребно е да се вклучи претходниот елемент, односно она што сакате Вашиот бизнис да го прави за Вас. Дизајнирајте го бизнисот едноставно како средство за исполнување на Вашите лични животни цели. Само на ваков начин ќе дизајнирате успешен бизнис, односно бизнис кој ќе Ве исполнува навистина и ќе ви донесе финансиска слобода која не се постигнува на поинаков начин. За моделирање и дизајнирање на бизнисот можете да прочитате во Бизнис модел – нешто што ќе ви помогне.

Потсетете се само на Robert Kyosaki и 4 вида на луѓе во неговиот квадрант на готовински тек и ќе ви стане јасно.

Заклучок:

Успешен претприемач (Rich Schefren го нарекува Founder, а Robert Kyosaki ги нарекува бизнисмени и инвеститори) не се претприемачи кои се воркохолици, тоа се претприемачи кои градат бизнис со инкорпориран систем бизнисот да работи за нив и да работи да ги задоволува постојаните и потенцијалните потрошувачи.

post

Излезна Стратегија за Претприемачите

Како претприемачи мораме да бидеме реални и кога нашиот бизнис остварува успеси и кога започнуваат работите да се движат во надолна линија. Никој не сака да размислува за излезна стратегија, но понекогаш е неопходна и подобро е претприемачот да биде подготвен отколку да биде неподготвен и да се случи катастрофа – да остане без ништо.

Токму оваа стратегија е нешто што претприемничкиот бизнис го прави флексибилен во однос на големите компании во кои владее голема бирократија и кај кои вообичаено се случува целосен пропаст каде никој не добива ништо (добро условите во кои живееме дадоа големи примери во кои одредени поединци заработуваа големи пари од пропаѓање на некој голем бизнис – мислам на политичарите). Во секој случај потребно е да се размислува и за излезна стратегија за во секој случај или пак недај боже.

Кога да се спроведе излезна стратегија?

Едно од најважните прашања за претприемачите е кога да ја спроведат излезната стратегија и да излезат од бизнисот. Одговорот е ниту предоцна ниту прерано. Но, проблемот не е едноставен. Кога е тоа предоцна и кога е тоа прерано? Кога завршува моментот прерано и пред да започне моментот предоцна. Но, да видиме кога е што!

Прерано е кога:

 • Нашиот бизнис сеуште носи профит.
 • Нашиот бизнис има намален профит, но постои тенденција на покачување.
 • Имаме идеи и стратегии за да го извлечеме бизнисот од криза.
 • Предвидувањата за иднината даваат надеж дека ќе успееме.

Предоцна е кога:

 • Главиме во долгови кои не можеме да ги вратиме.
 • Го губиме тлото под нозете.
 • Загубите се преголеми.
 • Веќе немаме идеи и стратегии за излез од кризата.
 • Предвидувањата не даваат некоја надеж дека ќе успееме.

Ова се некои од показателите кои можат да ни покажат кога е време да ја извлечеме од ракавот нашата излезна стратегија која ја имаме подготвено.

Неколку видови на излезни стратегии

Продажба на бизнисот. Една излезна стратегија е продажба на бизнисот. Но, за оваа стратегија да се спроведе би требало да се изврши продажбата малку порано додека сеуште постојат некои резултати на хартија во вид на позитивен готовински тек, вредност на имотот на бизнисот итн. Вообичаено е потребно да најдете некој бизнис или физичко лице кој сака да започне таков бизнис и да му понудите да го купи Вашиот. Вие добивате пари тој добива бизнис кој веќе има изградено каква таква структура што секако ќе го спаси од тешкиот период на стартап на бизнисот.

Припојување на еден со друг бизнис. Припојување е кога две компании се спојуваат и ги комбинираат сопствените вредности и стануваат една поголема компанија. Во ваква ситуација претприемачите на припоените компании ќе добијат акции кои ќе имаат поголема вредност во однос на вредноста на бизнисите како посебни ентитети. Како недостаток е што нема да можете да добиете готовина во одреден временски период.

Ликвидација. Ликвидација е друг вид на излезна стратегија и значи едноставно затворање или гасење на Вашиот бизнис како посебен правен ентитет. За оваа излезна стратегија потребно е да бизнисот не биде во долгови. Доколку случајот е таков оваа стратегија подразбира продажба на имотот на бизнисот за да се прибере готовината и затворање на бизнисот.

Во секој случај претприемачите треба да бидат подготвени и во својот арсенал да ги имаат овие стратегии при што ќе имаат план за секакво можно сценарио и секој чекор треба прецизно да биде дефиниран. Постојат претприемачи кои постојано се занимаваат со вакви активности. Започнуваат бизнис, го растат до одреден степен и го продаваат со што заработуваат многу повеќе отколку што вложиле во започнувањето и растот и развојот.

Но, би сакал да напоменам и една опасност – емоции. Емоциите може да доведат до тоа да го промашиме вистинскиот момент за излез. Затоа избегнувајте ги емоциите.

Сликата од dan paluska