post

Застареност или актуелност?

Денес еден бизнис и еден претприемач не може да се замисли без информации. Основа за донесување на квалитетни одлуки претставуваат информации. Но, сепак не било какви информации, туку квалитетни информации. А, ако информациите се важни за еден претприемач, тогаш и изворот на информации ќе биде исто така важен.

Застареност или актуелност на информации

Кога станува збор за информации пред една година вршев едно истражување во 30-тина македонски мали и средни бизниси во однос на деловно разузнавање. Резултатите од тоа истражување се објавени во неколку домашни и странски научни списанија. Основа на деловно разузнавање претставуваат информации.

Од друга страна работев едно 3 години во Царинска Управа, во одделението за разузнавање, каде информациите беа посензитивни во секој случај. Но, таму научив многу работи преку тоа што се обидував да го олеснам и автоматизирам процесот на прибирање и обработка на информациите.

Едно нешто е важно и треба да го запомни секој претприемач дека информациите претставуваат еден од највредните ресурси на секој бизнис.

Извори на бизнис информации

Прво и основно за некоја информација да се класифицира како квалитетна или пак важна е да се процени изворот на информацијата. Постојат повеќе методи на проценка на изворот на информациите кои се користат од страна на разузнавачките кои јас тука не би ги изложувал. Тоа се систематизирани процеси кои по завршување даваат една оценка, која кога ќе ја погледнеш ти кажува дали информацијата да ја земеш за озбилно или не.

Два вида на извори на бизнис информации

Информации за бизнисот може да дојдат од два извори:

 • Внатрешен извор. Сопствени бази на податоци или пак записи, билтени или пак извештаи во самиот бизнис.
 • Надворешен извор. Едноставно од секаде.

Посебно ми е интересен надворешниот извор на информации за бизнисот. Во она истражување што го напоменав на почетокот добив резултати дека информациите од внатрешните извори се обработуваат некако во вид на Excel извештаи или табели и графици. Но, она што е загрижувачко за мене е дека концептот на еден систем за прибирање на информации од надворешноста на бизнисот воопшто не е воспоставен или пак не се знае како да се воспостави или зошто би користеле тие информации.

Ќе земам еден пример. Вие сте претприемач и се наоѓате пред одлука за проширување на Вашиот бизнис во друг регион во Вашата земја. За да донесете квалитетна и вистинска одлука ќе ви треба информации за:

 • Потрошувачи. Какви се нивните навики, однесувања, приходи, желби, проблеми итн.?
 • Конкуренти. Што нудат конкурентите? Како продаваат? Кои им се идните планови?
 • Потребна инвестиција. Колку ќе треба да инвестирате?
 • Повраток на инвестиција. Како ќе ја повратите и кога ќе ја повратите инвестицијата?

За да одговорите на овие прашања ќе ви требаат информации.

Да земам друг пример. Вие како претприемач треба постојано да го проширувате Вашето знаење. Знаењето се проширува со примање на информации преку:

 • Читање на книги,
 • Читање на весници и списанија,
 • Читање на веб страни на интернетот итн.

Што има предност: староста или актуелноста на информацијата?

Конечно стигнав до она што ми е целта со овој напис. Често пати од прва отфрламе прием на одредени информации во нашиот мозок и тоа најчесто заради староста на информацијата.

На пример, одбиваме да прочитаме некоја книга само заради тоа што е постара. Иако сме свесни дека не сме го собрале целото знаење (и да сакаме не можеме) и дека можеби ќе има квалитетни информации за нас. Дали треба да ја отфрлам книгата од Peter Drucker која е стара пред 15 години само заради староста? Секако дека не. Од таа книга можам да научам многу работи за бизнисот од единствениот гуру над сите гуруа за бизнис светот. Ако, погледнам и во новите книги, скоро во сите ќе прочитам повикување на некои негови дела. Дали треба да јa отфрлам книгата на Abraham Maslow само заради тоа што е стара иако во не тој зборува за хиерархија на човечки потреби кои се актуелни и ден денес.

Староста на информација е едноставно времето кога е произведена таа информација. Актуелноста на информацијата е едноставно примената на истата во денешни услови.И двата критериума за информацијата се важни во различни прилики на донесување на одлука.

Кога сум кај книгите би тргнал со уште еден пример. Имам едно 50-тина книги во мојата приватна библиотека од скоро 400 книги за математика. Најстарата книга ми е од 1903 година – Учебник по математика за второ или трето одделение. Она во што се изненадив е актуелноста на истата и во денешни услови. И во таа книга и во некоја понова книга пишува дека 2 + 2 = 4. Само што во таа книга се користат грошови за објаснување а во поновите јаболка и круши.

Доколку ги користите и двата критериума за селекција на информации кои ќе ги примите и го примените прво критериумот старост, нека следи веднаш прашањето: Дали е актуелно?

Актуелноста треба секогаш да има предност пред староста.

Еве уште примери:

 • Како претприемач Вие треба да донесете одлука за нов производ. Имате база на податоци со одговори на прашалници за таков производ од претходните 10 години. Вие не треба да ги отфрлите постарите информации, бидејќи со нив ќе можете да видите еден тренд или образец на однесување на потенцијалните купувачи на еден таков производ.
 • Како претприемач Вие треба да донесете одлука дали да го ширите сопствениот бизнис во Москва. Читате информација дека Хитлер во 1940-тите години ја нападнал Русија и стигнал скоро до Москва. Дали оваа информација е стара? Да. Дали е актуелна? Не. Во ваков случај ја игнорирајте ја  информацијата бидејќи не е важна за она што се случува денес.

Уште еднаш: Секогаш првин проверете дали информацијата е актуелна, односно дали е вредна во денешни услови пред да ја отфрлите заради застареноста.

post

SWOT Анализа во 4 Чекори

SWOT анализа е алатка за планирање, особено за стратешко планирање. Се користи за проценка на Јачините (Strengths) и Слабостите (Weakness) како внатрешни елементи на бизнисот, Можностите (Opportunities) и Заканите (Threats) како надворешни елементи на бизнисот. SWOT анализата има голем спектар на корисност како за претприемачите така и за бизнисот воопшто особено доколку навистина се искористат информациите добиени од самата анализа. Но, честопати SWOT анализата започнува и завршува со SWOT матрицата (квадрант во чии полиња се излистани SWOT елементите).

Досега во неколку наврати на претприемач пишувавме за оваа анализа. Едноставно започнавме со основите на SWOT анализа, па изработивме еден дијаграм на тек за SWOT анализа па мојот колега и партнер м-р Илија Чубровиќ од започнување на претприемач претстави еден вид на прашалник за SWOT анализа кој тој го користеше при спроведување на оваа анализа во компании во македонија и накратко ја прикажавме SWOT анализата како дел од бизнис планот. По сето тоа изработив 10 различни бизнис темплејти кои можете да ги симнете на претприемач, а во кое еден темплејт е токму за SWOT анализата. Значи доста е експлоатирана темата за SWOT анализа.

Но, сепак не бев задоволен. Се некако ми фалеше нешто. Тоа што ми фалеше е едноставноста. Некако премногу научен пристап. Некако јазикот ми беше премногу сложен. Па затоа се одлучив да ја разработам SWOT анализата во 4 едноставни чекори и во вид на одговор на одредени прашања. Но да тргнеме.

SWOT Анализа

Чекор 1: Скенирање на Надворешна и Внатрешна Бизнис Околина

Една очигледна работа за секој бизнис е дека тој е опкружен со надворешна и внатрешна околина. SWOT анализата започнува со евалуирање на тековната состојба на надворешната и внатрешната околина. Оваа евалуација треба да ни овозможи да ги идентификуваме надворешните и внатрешните фактори кои влијаат на бизнисот. Внатрешните фактори може да бидат јачини, но може да бидат и наши слабости. Додека надворешните фактори може да бидат можности или пак закани.

Во овој чекор потребно е да ги идентификуваме сите фактори кои имаат некакво влијание врз нашиот бизнис.

Прашањата кои треба да ги одговориме се следниве:

 1. Кои се законските фактори кои влијаат на нашиот бизнис?
 2. Кои се еколошките фактори кои влијаат на нашиот бизнис?
 3. Кои се политичките фактори кои влијаат на нашиот бизнис?
 4. Кои се економските фактори кои влијаат на нашиот бизнис?
 5. Кои се социјалните фактори кои влијаат на нашиот бизнис?
 6. Кои се технолошките фактори кои влијаат на нашиот бизнис?
 7. Кои се конкурентските фактори кои влијаат на нашиот бизнис?
 8. Кои се менаџерските фактори на нашиот бизнис?
 9. Кои се стратешките фактори на нашиот бизнис?
 10. Кои се структурните фактори на нашиот бизнис?
 11. Кои се целите на нашиот бизнис?
 12. Кои се оперативните фактори на нашиот бизнис?
 13. Кои се технолошките фактори на нашиот бизнис?
 14. Кои се културните фактори на нашиот бизнис?
 15. Какви политики се имплементирани во нашиот бизнис?
 16. Кои се лидерските фактори во нашиот бизнис?

Како што можете да забележите со одговор на овие 16 прашања ќе ги идентификуваме најважните фактори од интерната и екстерната околина на нашиот бизнис. Првите 7 прашања се однесуваат на надворешната околина користејќи го акронимот LE PEST C (Legal, Ecological, Political, Economic, Social, Technology and Competition), додека следните 9 се однесуваат на внатрешната околина (формални и неформални подсистеми на бизнисот). Прашањата од 8-13 се однесуваат на формалниот подсистем, додека прашањата од 14-16 на неформалниот подсистем во бизнисот.

Чекор 2: Анализа на Надворешна и Внатрешна Околина

Во овој чекор ги анализираме факторите кои ги определивме во претходниот чекор. Целта е да определиме кои внатрешни фактори се наша јака страна, а кои слаба страна и кои надворешни фактори се можности, а кои се закани за нашиот бизнис.

Прашањата кои треба да се одговорат тука се следниве:

 1. Кои законските фактори се наши можности а кои се закани?
 2. Кои еколошките фактори се наши можности а кои се закани?
 3. Кои политичките фактори се наши можности а кои се закани?
 4. Кои економските фактори се наши можности а кои се закани?
 5. Кои социјалните фактори се наши можности а кои се закани?
 6. Кои технолошките фактори се наши можности а кои се закани?
 7. Кои конкурентските фактори се наши можности а кои се закани?
 8. Кои менаџерските фактори се наши јачини а кои се слабости?
 9. Кои стратешките фактори се наши јачини а кои се слабости?
 10. Кои структурните фактори се наши јачини а кои се слабости?
 11. Кои цели се наши јачини а кои се слабости?
 12. Кои оперативните фактори се наши јачини а кои се слабости?
 13. Кои технолошките фактори се наши јачини а кои се слабости?
 14. Кои културните фактори се наши јачини а кои се слабости?
 15. Кои политики се наши јачини а кои се слабости?
 16. Кои лидерски фактори се наши јачини а кои се слабости?

Чекор 3: Конструирање на SWOT матрица

До сега веќе ги излиставме сите фактори кои имаат некакво влијание на нашиот бизнис и ги класифициравме како јачини, слабости, можности и закани. Сега ќе можеме да ја направиме SWOT матрицата. SWOT матрицата е едноставен квадрант конструиран од елементите на SWOT акронимот и во секој квадрант се забележува факторот кој претставува јачина, слабост, можност или пак закана. Оваа е една одлична графичка презентација на она што е добро и што е лошо во бизнисот и што можеме да очекуваме како можност или пак како закана за нашиот бизнис.

Чекор 4: Дефинирање на Стратегиите

Дали она што досега го направивме е доволно за една SWOT анализа? Секоја анализа мора да ниги даде идните насоки на нашите бизнис активности. Доколку запреме тука не можеме да кажеме дека сме извеле успешна анализа. Затоа за секоја комбинација на квадранти во матрицата мраме да определиме стратегии. Од SWOT матрицата можеме да извлечеме 4 стратегии:

 • S-O Стратегии (Јачини-Можности стратегии). Овие стратегии треба да овозможат искористување на јачините и можностите за бизнисот.
 • W-O Стратегии (Слабости-Можности стратегии). Овие стратегии треба да овозможат надминување на слабостите и искористување на можностите.
 • S-T Стратегии (Јачини-Закани Стратегии). Овие стратегии треба да обезбедат искористување на јачините додека ги избегнуваме заканите од надворешноста.
 • W-T Стратегии (Слабости-Закани Стратегии). Овие стратегии треба да обезбедат елиминирање и на слабостите и на заканите за бизнисот.

Прашањата кои мора да ги одговориме во овој чекор се:

 • Кои се нашите S-O Стратегии?
 • Кои се нашите W-O Стратегии?
 • Кои се нашите S-T Стратегии?
 • Кои се нашите W-T Стратегии?

SWOT анализата која ни дава резултати во форма на стратегии за справување со тековната состојба и подготовка за идната состојба и која ги опфаќа и внатрешните и надворешните фактори е одличен одбранбен механизам за секој бизнис.

post

Фактори кои Претприемачот го Прават Успешен Претприемач

Претприемач може да биде успешен претприемач, но и неуспешен. Почесто можат да се сретнат неуспешни претприемачи отколку успешни. Тој процент е многу мал на успешноста и може да се движи од 1% до 2% од претприемачите кои што направиле обид да се занимаваат со оваа професија.

Поради овој факт од некои мои практични искуства како и од теоретските искуства на едни од попознатите светски бизнис консултанти (не универзитетски) направив една листа од 10 фактори кои влијаат или пак можат да влијаат на успешноста на претприемачот која не значи и дека е конечна. Освен тоа изготвив и една анкета на која можете да се вклучите со давање на Ваш придонес да се определи најважниот фактор во наши Македонски услови. На анкетата можете да пристапите преку: Анкета за анализа на фактори кои го прават претприемачот успешен.

Постојат многу елементи кои еден претприемач го прават успешен претприемач. Но, самиот спој на тие елементи во една комплетна личност навистина е невозможен. Целосна подршка давам на мислењето на Исак Адижес дека не постои уникатен склоп на елементи во еден човек кој ќе направи чудо во еден бизнис. Сепак се се врти повеќе околу тимот со кој се изведуваат бизнис активностите и склоп на тие различни елементи во различни членови на самиот тим.

Претприемач – Одлучувачки Фактори

Накратко ќе ги набројам овие одлучувачки фактори кои се опфатени во самата анкета во која постои можност да додадете и Ваш фактор по Ваше сопствено мислење и убедување. Подетално ќе ги опфатиме и анализираме по затворање на анкетата во еден посебен блог напис на претприемач.

Како 10-те клучни фактори ги избраве следниве:

 • Интелигенција
 • Талент
 • Знаење
 • Вештини
 • Истрајност
 • Среќа
 • Спремност да се работи 60, 80 или пак 100 часа неделно
 • Креативност
 • Врски
 • Искуство

Забележувате дека во оваа листа имам опфатено и фактори кои универзитетите или пак бизнис училиштата не ги анализираат а тоа е среќа и врски. За врските не треба ни да потенцираме колку претставуваат важен фактор во секој бизнис или пак во секоја сфера на нашето општество.

Посебно ќе ги опишеме и разработиме сите овие претприемнички фактори како и оние кои ќе ги наведете според Вас дека се најважни а ги нема опфатено во самата листа. Можете да дадете повеќекратни одговори односно да ги изберете сите, или пак да изберете повеќе од листата и да наведете плус некој од Вас. Повторно, до анкетата можете да пристапите преку следниов линк:

Анкета за анализа на фактори кои го прават претприемачот успешен

Се надевам дека и Вие ќе земете активно учество споделувајќи го Вашето мислење, знаење и искуство за оваа значајно прашање за претприемачите.

post

Бизнис Разузнавање – Indicee Една Нова Алатка

Бизнис разузнавање или деловно разузнавање е една од моите омилени теми кога станува збор за бизнис и претприемачи. Дури и докторска дисертација подготвувам од оваа проблематика, а работев и како главен инспектор за разузнавање во нашата царина одреден период каде ги воспоставуваме темелите на разузнавањето.

Бизнис разузнавање – Дефиниции

Во Wikipedia бизнис разузнавањето се дефинира како:

…вештики, технологии, апликации и практики кои се користат за да се помогне на бизнисот да го разбере сопствениот комерцијален контекст. Исто така бизнис разузнавање може да претставува и собирање на самите информации.

Технологиите за бизнис разузнавање прикажуваат историски, тековни и предиктивни погледи на работењето на бизнисот…

Бизнис разузнавањето често пати има за цел да го поддржи донесувањето на одлуки во бизнисот.

Ако во Wikipedia е наведено вака ова не мора да значи и дека деловното разузнавање е единствено тоа што е наведено. Можете да забележите дека повеќе се однесува за технологија наместо за процес на деловното разузнавање. Но, за ова во некој друг напис на претприемач.

Наједноставно кажано разузнавање е кога имате еден куп на различни информации, ги обработувате и влечете заклучоци. Значи валкани информации стануваат основа за добри одлуки.

Целта на деловно разузнавање е да имате вистинска информација во вистинско време на вистинско место за да се донесе вистинкса одлука.

Indicee Како Алатка Која Може да им Помогне на Бизнисите

Заедно со Проф.Д-р Радмил Поленаковиќ од Машинскиот Факултет во Скопје, Директор на Бизнис Стартап Центарот извршивме едно истражување во однос на примена и користење на деловното разузнавање како процес во малите и средните претпријатија во Република Македонија.Еден од заклучоците од тоа истражување беше дека малите и средните претпријатија во Република Македонија користат некаков вид на процес на деловно рзузнавање во форма на MS Excell табели. Но, ова е и кај големите претпријатија и кај државните институции (оние бирократските).

Проблемот е кога имаме повеќе информации во една Excel табела (Excel овозможува 65536 реда на информации). Втор проблем е кога имаме повеќе Excel табели и треба да ги споиме во една. Третиот проблем е самата анализа која е ограничувачка (Pivot табелите се едно решение на анализа во Excel). За Pivot табелите веќе пишувавме во Што претставуваат Pivot табели и објавивме видео за изработка на Pivot табели.

Едно решение за овие проблеми е Indicee онлајн веб апликација која може сето ова да го заврши место Вас.

Првин погледнете го видеото за Indicee:

Што е Indicee?

На самата страна на Indicee е наведено следново:

Indicee им помага на просечните бизнис корисници да комбинираат податоци од скоро сите извори на податоци во едноставен податочен центар наречен Data Mart така да корисниците можат да поставуваат прашања, креираат различни репорти (извештаи) и споделуваат податоци…

Во само неколку минути Вашите податоци излегуваат во саканата форма така да можете да донесувате поумни и побрзи одлуки. Наједноставен онлајн софтвер за извештаи за кој не е потребно ИТ знаење. Тоа е деловно разузнавање.

Како што можете да забележите оваа онлајн алатка ќе ви помогне да ги анализирате и изготвите различните извештаи од Вашите податоци.

Процес во 3 Чекори

Како функционираа оваа веб апликација? Првин треба да се регистрирате за акаунт. Има 3 опции:

 • Free (бесплатна) – 10 МB простор
 • Solo – 100 MB простор + една лиценца за споделување – 69$/месец
 • Workgroup (Работна група) – 250 МB простор + 5 лиценци за споделување – 149$/месец.

За првите 30 дена ја добивата фул верзија на оваа алатка за потоа да изберете некоја од опциите кои ги наведовме погоре.

Процесот на користење е во 3 чекори:

 1. Закачување на податоци. Ги аплоадирате вашите податоци во форма на Excel, RPT фајлови или CSV фајлови. При ова аплоадирање енџинот на Indicee ве води низ процесот на креирање на податочен центар во кој ќе се чуваат сите Ваши информации. Подоцна можете да аплоадирате нови податоци кога сакате и во вид на неделни или пак месечни податоци.
 2. Креирање на извештаи. Креирањето на извештаите е толку едноставно да изгледа како поставување на прашања. Првин поставувате прашање Што да биде покажано во извештајот? Следното прашање е Како да ги покаже податоците? Ова се однесува на тоа како да бидат групирани истите на пример по производ, по продавач, по година, месец итн. Третата опција е филтрирање, односно податоците да бидат исфилтрирани по некој ентитет во истите. На пример, само за оваа година.
 3. Споделување на извештаи. Оваа опција во бесплатната верзија ја нема. Секој извештај може да биде споделен со јавна или пак приватна група на луѓе.

Во секој случај доста корисна алатка за малите бизниси, дури и бесплатната верзија е доволна да го подобри процесот на донесување на одлуки многукратно. Јас за еден од моите бизниси имам изработено во MS Access ваква можност, но во моментов се регистрирав за бесплатната верзија и ги испитувам можностите за префрлување на анализата преку оваа веб решение.

post

Влез во Нова Индустрија на Бизнисите

Претприемачите се луѓе кои секогаш имаат одреден предизвик, а тој предизвик е најчесто нешто ново. Дури и самото започнување на бизнисито е нешто ново за секој претприемач. Влезот во една сосема нова индустрија на бизнисите е целосно вообичаена практика. И стартап бизнисите и веќе постоечки бизниси имаат потреба од влез во нова индустрија. Без разлика дали влегуваат како сосема нов бизнис или пак како веќе постоечки бизнис влезот е идентичен. За подобро снаоѓање потребно е подобро познавање на самата индустрија и пазарот на кој функционира.

Во еден од претходните написи на претприемач пишувавме за Анализа на индустријата преку одговор на 40 прашања. Овој напис Ви ја претставува самата анализа со давање на одговор на 40 прашања. Забележувајќи ги одговорите Вие несвесно ќе имате еден документ кој се нарекува Анализа на индустријата. Но, во написот не е прикажана постапката како да се дојде до одговори на тие прашања.

Доколку очекувате дека ќе налетате на листа на одговорени прашања, грешите. Никој не може да ви даде место акде што сите одговори ќе бидат дадени одеднаш. Оваа е особено кај нас каде сеуште информациите се длабоко затворени за широката јавност што од институциите, што од индивидуалците кои не сакаат другите да имаат знаење за да можат едноставно да го продаваат. Но, оваа веб страна е сосема поинаква и уште од самиот старт си постави сопствен и уникатен Elevator Pitch – Извор на знаење за малите бизниси.

Но, да тргнеме со една листа на активности која можете да ја следите при анализа и запознавање со индустријата во која сакате да влезете со нов производ или услуга или пак со сосема нов бизнис.

1. Започнете со контактирање на Вашата мрежа од пријатели

Оваа е првото нешто што го препорачувам секому. Иако знам дека кај нас луѓето се повеќе затворени отколку отворени, но сепак тоа се Ваши пријатели на ваков или онаков начин. Затоа првин направете листа кого ќе контактирате од личниот адресар. Потоа, поставете прашања на социјалната мрежа која најчесто ја користите (сигорно сте на Facebook). Целта е да соберете информации за тоа кои луѓе или пак бизнис асоцијации имаат увид во индустријата во која сакате да влезете и кои би ги споделиле информациите со Вас.

2. Извршете истражување на интернетот

Интернетот е непресушен извор на информации кои секојдневно се зголемува. И овој напис денеска го збогатува интернетот со уште еден извор на информации за претприемачи. Користете го и потрошете одредено време. Google е првото нешто што би требале да го направите бидејќи ќе ве доведе до навистина непресушен извор на информации. Преку Google ќе ги видите сите главни играчи во индустријата, можете да најдете одредени статистики за истата, ќе ги видите производите и услугите кои се нудат. Второто пребарување е Wikipedia која навистина ќе ви даде информации за историја на секоја индустрија. Прибирајте ги информациите и одговарајте на прашањата.

3. Посетувајте ги саемите

Започнете со посетување на саеми од подрачјето на индустријата в која сакате да влезете. Тие се место каде ќе видите кој што нуди и кои се играчите во индустријата. Поголема концентрација на луѓе од една индустрија ретшко дека ќе можете да најдете на едно место како што се на саемите. Прашувајте ги изложувачите за прашањата кои ве интересираат и бележете ги во тефтерот.

Пред некое време започна да функционира и електронски саем во Македонија за кој веќе пишував на еСаем за Бизниси – MakExpo . Таму ќе ги најдете ситекомпании подредени по индустрија и ќе можете да извлечете информации за самата компанија како и производите и услугите што ги нудат во индустријата.

4. Читајте

Постојано барајте и читајте различни списанија и публикации кои обработуваат тематика од индустријата во која сакате да влезете. Тие даваат навистина добри информации за одредени движења и главните играчи во индустријата. Обидете се да ги научите сите аспекти на таа индустрија за да бидете подготвени на состаноците да го користите истиот жаргон кој е прифатлив на постоечките членови.

Секоја информација може да биде пресудна во идниот успех на Вашиот бизнис во индустријата во која сакате да навлезете.

Сликата од country_boy_shane
post

Анализа на Индустријата преку Одговор на 40 Прашања

Анализа на индустријата е алатка која овозможува бизнисите и претприемачите да ја разберат нивната позиција на пазарот и во однос на другите компании кои нудат исти или слични производи и услуги. Производ од анализа на индустријата е документ кој ќе ни помогне во донесување на квалитетни одлуки за идниот развој на нашиот бизнис. Исто така, овој документ ќе ни помогне да ги подобриме нашите стратегии за конкурентност при што ќе се позиционираме подобро во одредена индустрија. Анализата на индустријата може да биде и дел од бизнис планот.

Во понатамошниот текст се дадени некои од основните прашања кои јас ги развив како помош во спроведување на една ваква анализа.

Идентификација на индустријата

 1. Која е шифрата од Национална Класификација на Дејностите (НКД)?

Преглед на индустријата

Кога ја знаете историјата на индустријата ќе ви биде полесно да ги разберете основните правила кои постојат во таа индустрија.

 1. Каква е историјата на индустријата?
 2. Што влијае на растот на индустријата?
 3. Кои се лидерите во индустријата?
 4. Постојат ли некои законски и подзаконски акти кои го регулираат работењето во таа индустрија?

Трендови во Индустријата

Трендовите претставуваа едноставен поглед во историјата во која се бараат некои трендови во статистичките податоци, а кои можат да се користат за предвидување на иднината.

 1. Каква е проценетата големина на индустријата во пари и продадени производи?
 2. Какви се трендовите на продажба во претходните неколку години?
 3. Каква е чувствителноста на индустријата?
 4. Кои видови на маркетинг стратегии вообичаено се користат во индустријата?
 5. Какви се трендовите во менаџментот во индустријата?

Потрошувачи/Купувачи/Потенцијални Потрошувачи

Потрошувачите, купувачите или пак потенцијалните потрошувачи претставуваат централен елемент на секоја бизнис анализа. Нашиот бизнис им служи на нивните потреби. Со подобро нивно познавање ќе обезбедиме подобра конкурентска предност за нашиот бизнис.

 1. Која е големината на популацијата на пазарот?
 2. Која е просечна старост на пазарот?
 3. Колкав е процентот на мажи и жени?
 4. Колкав е просечниот приход на пазарот?
 5. Колкав е процентот на секоја етничка заедница на пазарот?
 6. Каков семеен статус постои на пазарот и каква е застапеноста на секој статус?
 7. Каков животен стиле е релевантен на пазарот?
 8. Какви се купувачките навики на пазарот?
 9. Каде се наоѓаат потенцијалните потрошувачи?
 10. Каква е преговарачката моќ на купувачите?
 11. Дали е тешко за твоите купувачи да се преобрнат од Вашите на производите на Вашите конкуренти?

Конкуренти

Конкурентите се важен елемент на пазарот. Доколку тие имаат помало учество на пазарот Вие ќе имате поголемо и обратно. Како и да е, постојат и можности и други компании да влезат на пазарот и да земат дел од Вашето учество.

 1. Колку конкренти постојат во индустријата?
 2. Кои се главните конкуренти во индустријата?
 3. Колку долго тие се присутни во таа индустрија?
 4. Колкаво учество на пазарот имаат тие конкуренти?
 5. Каде е нивната локација?
 6. Колку е едноставно другите компании да навлезат на пазарот и да постанат Ваши конкуренти?

Снабдувачи – Добавувачи

Снабдувачи се бизниси кои го снабдуваат Вашиот бизнис со репроматеријали или пак други производи и/или услуги кои се круцијални за нормално функционирање на Вашиот бизнис. Премногу бизнис активности се базираат токму на снабдувачите. Понекогаш моќните снабдувачи можат да станат конкуренти.

 1. Кои се главните снабдувачи во индустријата?
 2. Колкава моќ имаат тие снабдувачи врз Вас и врз Вашите конкуренти?
 3. Дали постојат повеќе од еден снабдувач?
 4. Дали постојат потешкотии да вашите снабдувачи влезат директно на Вашиот пазар и продаваат директно на Вашите потрошувачи?
 5. Кој е делот од нивниот бизнис со работата со Вас?
 6. Дали можете лесно да извршите промена и да набавувате субститути од други снабдувачи?

Производи

За производите или пак услугите Вие и Вашите конкуренти земате пари од потрошувачите. Важно е да се направи анализа за позиционирањето на Вашите производи во однос на конкурентските на пазарот.

 1. Кои типови на производи се нудат во индустријата?
 2. Каква е уникатноста на Вашите производи?
 3. Кои производи се нудат од конкурентите?
 4. Кои производи Вашите потрошувачи можат да ги купат наместо Вашите производи?
 5. Дали постојат субститути на пазарот?
 6. Како субститутите влијаат на пазарот?
 7. Кои се клучните фактори кои влијаат на закана од субституција?

Со квалитетно и прецизно одговарање на овие 40 прашања ќе имаат солидна анализа на индустријата каде Вашиот мал бизнис работи.

post

ИСТРАЖУВАЊЕ ПОКАЖУВА ПОГОЛЕМА УСПЕШНОСТ НА ВЕБ ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА МАЛИТЕ БИЗНИСИ СО БЛОГ

Го пишувам овој напис пред да тргнам на одмор и најверојатно кога ќе биде објавен ќе бидам на некоја плажа. Оваа автоматизација ми ја обезбедува WordPress платформата за блогирање.
Kако едно надополнување на претходниот напис за 10 блог теми за промоција на Вашиот бизнис сакам да споделам резултати од едно истражување кое го спроведе HubSpot.
Истражувањето е спроведено на 1531 бизниси (воглавно мали и средни бизниси) и од кои 795 имаат блог додека 736 немаат и не трошат време за блогирање туку имаа статична веб страна.
Како откритие од истражувањето се наведува дека:

The data was crystal clear: Companies that blog have far better marketing results. Specifically, the average company that blogs has:

Значи бизнисите кои користат блог како едно од маркетинг средства наместо статична веб страна за презентација и промоција на бизнисот имаат 55% повеќе посетители, 97% повеќе влезни линкови (други веб страни имаат линк кон нив) и 434% повеќе индексирани страни на Google (Google Index е мерка на Google за важноста на една веб страна врз основа на која се базира нивното пребарување). Резултатите за бизнис блогови се навистина импресивни.
Пред едно месец дена на една компанија во Македонија им препорачав да користат блог доколку сакаат да остварат поголеми успеси. Оваа препорака ја дадов по анализа на нивната веб страна која е статична и која слабо котира во однос на пребарување. Тие ми одговорија дека секој странец кој ќе го посети нивнисајт прават зделка за извоз. Но малку се оние кои ги посетуваат. А, секако би сакале да ги посетат многу повеќе и ќе имаат многу повеќе договори за работа.

post

ТЕМИ НА ПРЕТПРИЕМАЧ – РЕЗУЛТАТИ ОД АНКЕТА – 1

Претходната недела изготвивме една анкета за теми на претприемач на кои би сакале да се насочиме повеќе. Оваа анкета има за цел да воведе систем на постојано подобрување на насловите како на блогот така и на артиклите на претприемач. Од друга страна ја тестиравме услугата на новата верзија на нашиот ауторепондер.

На сликата подолу е даден графички и табеларен приказ на резултатите по првта недела од пуштање на анкетата.

Од резултатите може да се забележи дека најмногу посакувани теми се:

 • Бизнис софтвери со 12 гласа. Оваа тема ја почнавме пред 5-6 месеци со бесплатни алатки за бизнисите и 11 виртуелни алатки за бизнисите. Имаме подготвено една листа на бесплатни софтвери кои можат да најдат место во бизнис светот и која набргу ќе ја споделиме со Вас. Но, во нареден период можете да очекувате повеќе артикли и блог написи за бизнис софтвери.
 • Маркетинг со 11 гласа. Оваа тема постојано се ажурира и има 15 артикли на претприемач, како и серија на блог написи за маркетингот на блогот. Во наредниот период продолжуваме со уште 90-тина маркетинг средства на блогот.
 • Интернет бизниси со 10 гласа. Оваа тема ја актуелизиравме пред некој недела и веќе започнавме со истата. Веќе имавте можност да прочитате за основи  на интернет бизниси како и можности за зарабтка на интернет. Следуваат уште многу артикли како потребна технологија, интернет маркетинг, изработка на веб страни за интернет бизниси, SEО…
 • Понатаму следуваат бизнис идеи и SWOT анализа со 8 гласа, видео материјали со 7 гласа, бизнис план со 6 гласа и како до веб презентација со 5 гласа.

Како дополнителни теми кои не беа наведени во горната листа (второто прашање) се појавија следниве:

 • Финансиска анализа на компаниите – Анализа на финансиски извештаи
 • Профит
 • Теми од областа на менаџментот и менаџмент со човечки ресурси
 • Маркетинг-менаџмент
 • Поврзување со бизнис ангели
 • Фундрајзинг преку ЗФ
 • Малцински претприемачи
 • Статистика и анализа на пазари
 • Финансиски проекции

Некои од овие теми веќе се запонати, но сепак ќе биде даден дополнителен приоритет за истите.

Ианку анкетата ќе продолжи. Доколку некој не бил вклучен а сака може да пристапи преку блогот доколку кликне тука (анкетата е веќе затворена). А може и преку страничнта лента на блогот, од десна страна со кликнување на сликата – график. (Анкетата е веќе затворена).

post

БИЗНИС СТАТИСТИКА, АХ ТАА СТАТИСТИКА

Како одмор од оние над сто маркетиншки средства сакам да разгледувам и чудно однесување на некои наши институции. По централниот регистар кој игра клучна улога за бизнисите сега ќе го опфатам и нашиот сакан Државен Завод за Статистика. Но, прво малку вовед.

dzs Заводите за статистика претствуваат или пак треба да претставуваат еден непресушен извор за бизнисите, а особено за малите. За анализа на пазар, многу податоци можете да обезбедите преку еден таков завод. На пример, сакате да започнете бизнис и ве интересира во бројки во некој град колку такви бизниси  има, колку приходи остваруваат, колкава е побарувачката и како ќе се одвива во иднина. Тоа се информации кои се потребни за секој претприемач, а не бла бла статистика и малку високи зборови кои две третини нема да ги разберат. Достапноста на таквите информации е од непроценливо значење за претприемачите, па можеби исто како и потреба од финансии.

КОНТАКТ БРОЈ 1. На сајтот на нашиот ДЗС (Државен Завод за Статистика) одам често барам информации за да можам на истите да ги базирам некои мои одлуки. Но, секогаш доаѓам до информации кои се или збирни или многу сиромашни и за ништо не вредат.

КОНТАКТ БРОЈ 2. Друг контакт ми беше кога ми се јавија за анкета за користење на интернет. Нормално, прифатив. По одговарање на прашалникот го прашувам човекот кај можам да најдам за да купам статистички годишник (над 6000 денари беше) ми кажа дека тие имаат само еден, а не знае каде се продава. Интересно е што тогаш и на сајтот можеше да прочиташ само цена, а не и како се доаѓа до него. Па, добро можеби нашите „експерти“ квази статистичари  мислат дека таквите продукти се потребни само на големи компании и владини институции. А, малите бизниси и претприемачи кој ги е… не им е потребно ништо. Па господа наши „експерти“ квази статистичари можеби е време да излезете од некои начини на размислување кој живее во погрешно време (пред 50-тина години кога и немаше многу мали бизниси и претприемништво.

КОНТАКТ БРОЈ 3. Трет некаков си контакт или да имам некоја работа со ДЗС е  добивање на една анкета како сум задоволен од нивниот богат асортиман на производи и услуги. УФ каде ме погодија. Прво, писмото го добив еден ден по поминување на рокот на доставување на одговори. Второ го добив во хартиена форма, што бара мој ангажман (заокружување и пакување во плико и носење во пошта). Можеби нашите „експерти“ квази статистичари не чуле дека постојат и електронски прашалници за кои ќе добијат и повеќе одговори, а со тоа и поголем статистички примерок, а со тоа и поголема веродостојност на анализата. ОВА Е САМО ЗА НАШИТЕ „ЕКСПЕРТИ“ КВАЗИ СТАТИСТИЧАРИ:

За ова и не мора многу знаење за да се направи само треба да се сака (но можеби просечната старост на нашите „експерти“ квази статистичари е доста голема па затоа она што си го знаеме лист и хартија е најсигурно).

Го одговорив прашалникот но не го пратив. Се извинувам господа „експерти“ квази статистичари но немам време да одам во пошта а ниту пак да ви ги скенирам и праќам одговорите. Вие за вашите анализи и анкети ќе наплатувате.

Но сепак сакав да дадам допринос во анкетата бидејќи се однесуваше на анализа на квалитетот на ДЗС. Ова заради можност да ги освестам за да поработат малку повеќе со што ќе дадат придонес во развој на претприемништвото, а со тоа и на економијата на Република Македонија. Па побарав на интернет и најдов не ист ама сличен прашалник и го одговорив но за жал немаше нула како опција бидејќи ни единицата не ја заслужуваат.

И закрај нешто! Господа „експерти“ статистичари и господа од нашата сакана влада не е се во пари. Треба да знаете дека за јак и здрав бизнис понекогаш квалитетна информација е многу повредна од милиони кредитчиња кои се делат за малите бизнис. Сватете си ја работата во вистински смисол и бидете сервис на граѓаните на оваа наша напатена држава, и тоа ќе биде сосема доволно, резултатите сами по себе ќе си дојдат.

post

ПРЕГЛЕД НА СОСТОЈБИ ВО АВТОМОБИЛСКА ИНДУСТРИЈА

Скоро да нема човек кој не посакува да поседува добар автомобил. Поседување на автомобилот е потреба и задоволство. Одредена марка на автомобилот покажува статусен симбол и мерка за успешност на неговиот сопственик. Често пати поседување на одредена марка на автомобилот претставува остварување на животна цел. Сето ова укажува дека автомобилската индустрија уште долго време ќе претставува примамлив сектор за заработка, во доменот на продажбата на автомобили, делови, потрошен материјал, козметика, така и во секторот на одржување и сервисирање.

Авто индустријата во Република Македонија е многу расцепкана, но се покажува тенденција за окрупнување. За одредени бизнисмени како и за купувачите работите одат на подобро. Интерес за окрупнување пројавуваат одредени бизнисмени со што би им се зголемил профитот бидејќи тие настојуваат да ја обединат продажбата на автомобилите, продажбата на деловите, продажбатата на козметика за автомобилите како и сервис и одржување со што би го заокружиле бизнис процесот. Гледано од страна на корисниците на тие услуги одредени работи се поволни но, одредени не се. Поволно е тоа што сите услуги се добиваат на едно место, сервисот е стручен, деловите се оригинал, но со тек на времето тие автомобилски куќи можат да завладеат на пазарот па скапо да ги наплаќаат своите услуги, па она почетното добро кое што го носат за своите корисници може да се претвори во уцени и скапи и лоши услуги.

Автомобилската индустријата се до падот на социјализмот, а може да се врзе и со распадот на Југославија беше на пониско ниво бидејќи изборот беше ограничен, се возеа воглавно автомобили кои се склопуваа во фабриката Црвена Застава од Крагуевац или по некој вработен во Западна Европа би донел по некое странско возило, а имаа одредена понуда на автомобилите и од земјите од источен блок најповеќе од Русија (Лади, Волги). Во главно се беше во државно сопствеништво (освен можеби по некој мал сервис). Како најзначајните фирми во Република Македонија за авто индустрија беа: Автомакедонија, Технокомерц, Агросервис, Дубровкиња… Со отпочнување на приватизацијата пред дваесетина години сите стартуваа скоро од нула. Сите вработени од директорите до механичарите во дотогашната автомобилска индустрија имаа можност да се вклучат во бизнис и да отвораат сопствена фирма спрема сопствените можности или знаења. Одреден број на луѓето се плашеа да отпочнат со приватно работење, мислеа дека приватно нема да потрае, а мислеа дека државната работа ќе им осигура и понатаму сигурност во работењето. Тие најлошо поминаа, држејки се за државните фирми луѓето исто како и нивните фирми полека тонеа и во момент кога нивните матични фирми западнаа во финансиските проблеми тие вработени се најдоа во чудо бидејки возот веќе поминал, прозорецот на можностите за влез во бизнисот се намалил и тие завршија како ниско платени работници кај приватни претприемачи кои беа нивни довчерашни колеги. Одредени луѓе се определија да работат и во државна и во приватна режија, па со тек на времето кога стекнаа сигурност преминаа комплет во приватен сектор. Нормално со текот на времето дел постигнаа успех, а дел не во зависност од немилосрдните пазарни услови и од тоа како тие се снаоѓале во нив. Најповеќе заработуваа оние што беа едуцирани и информирани што се случува и јасно ја видоа можност за заработката (бидејки граѓаните тогаш имаа повеќе пари) и ги насочија своите сили кон остварувањето на зацртаното. Добро профитираа и мангупите кои немаа што да изгубаат и храбро влегоа во бизнисот и добро профитираа. Меѓутоа фирмите кои тие претприемачи ги отпочнаа и покрај нивниот почетен залет и остварен профит во главно сега се затворени или минорни бидејки тие луѓе немаа доволно визија што понатаму со заработениот капитал, купија одредени луксузни работи (скапи кола, куќи, станови), плаќаа одмори на скапи места или на некој друг начин ги врзаа или потрошија парите (најдоа љубовници) и останаа без можност за понатамошно учество во бизнисот. Слично поминаа и оние кои немаа доволно финансиски средстава за отпочнување на бизнисот, како и оние што немаа доволно знаење и храброст за самостојно работење. Во цела оваа приказна како и во сите други транзициски земји најдобро поминаа директорите (менаџерите) кои користејки ја својата позиција отворија бајпас фирми на име на блиските (синови, ќерки, жени…) и како прво го одлеваа капиталот од матичната фирма. Како второ тие ги искористија врските и пријателствата со производствените фирми, станувајќи на тој начин главни дистрибутери на тие фабрики. Бидејки имаа финансиски средства беа во можност да си ги платат ексклузивните договори, а доколку би било потребно работата ја завршуваа и со пософистицираните подароци. Најчесто тие фирми и денес се успешни бидејки ја искористија иницијалната инерција за своето работење.

Во принцип во авомобилската индустрија во Македонија се знае кој што увезува. Клучни увозници се оние што увезуват делови за ремонт (клипови, карики, хилзни, лагери, вентили, дихтуни), понатаму увозници на акумулатори, гуми, масла, филтри, свеќици, козметика… Сите продавачи на мало ги познаваат овие добавувачи и од нив се снабдеваат. Покрај овие регуларни добавувачи на големо постојат и добавувачи на црно кои по нарачка одат до Грција (Солун) од каде ја носат нарачаната стока за многу краток временски рок. Па одредени продавачи ги користат ваквите услуги бидејки не мора да држаат голема залиха, а наплатената услуга на овие “трговци” им е во потполност прифатлива.

Во зависност од условите кои ги исполнуваат малопродажните продавници во однос на големопродажните (дали влеваат доверба, дали се редовни плаќачи…) тие добиваат одредени поволности во работењето (одложено плаќање, поголеми попусти…), но во принцип се останува на квалитетот на продавачот. Бидејки потенцијалниот купувач кружи низ повеќе продавници и оној продавач кој му оставил најдобар впечаток (во смисол дека му влева доверба дека нема да биде измамен) го избира за понатамошен бизнис. Често пати се случува да во големопродажбата во одреден временски интервал се јавуваат различни продавачи и прашуваат за ист дел бидејќи муштеријата кружи и се распрашува на повеќе места, а сите тие се јавуваат кај главниот добавувач и бараат ист дел. На крајот оној кој е највешт, влева најмногу доверба и оди со најмал профит, го продава делот.

Има многу чесни, но исто толко и нечесни мајстори и продавачи на деловите. Како одминуваше времето се прочисти секторот и искуствено кажуваме дека е тоа сектор во кој најповеќе владае меѓусебен ферплеј помеѓу продавачите на деловите и сервисерите (односот помеѓу сервисерите и муштериите не ги коментираме, бидејки немаме доволно искуство, а и зависи од лично искуство на потрошувачот и на мајсторите). Оние мајстори или продавачи (бидејки тие се во симбиоза бидејки продавачот мора да продаде квалитетен и оригинален дел, а мајсторот треба да изврши квалитетен сервис за да купувачот ги задоволи своите барања) кои се обидоа да играат валкано бргу беа откривани и на тие им беа ускратувани било какви услуги па воглавно се останати чесни и квалитетни луѓе во бизнисот, како продвавачите така и мајсторите.

Повеќето мајстори до сега работеа на црно без издавање фискални сметки без пополнување на техничка документациа, за извршен сервис. Па доколку се јавеше некој проблем корисникот на услугите не можеше да постигне никаков ефект бидејки немаше никаков документ со кој би докажал дека извршената услуга ја извршил одреден сервис и дека тој би одговарал за настанатите штети. Обично се би се завршило на препукување. Мајсторот би го оптужил продавачот дека ги продал неоригиналните делови (од Турција), а продавачот би го оптужил мајсторот (сервисерот) за неквалитетно и нецелосно извршен ремонт. Заради овие немили случувања, а и поради построгите законски регулативи голем број на сервисерите ја регистрирале својата работа. Но, и корисниците на услугата не прифаќат работење без издавање на сметки и техничка документација па работењето во овој сектор е дигнато на повисок ниво.

Најчесто користените автомобили се автомобили кои доаѓат од Европа, Азија и од бившите Југословенски простори, сега веќ конкретно од Србија. Бидејки Република Македонија беше во состав на Југославија, има се уште заостанато голем број на возилата произведени во Крагуевачка Застава. Бидејки беа во заедничка држава давачките за овие автомобили беа пониски, одредени фабрики беа дисперзирани низ цела Југославија, вклучувајки ја и Македонија (Руен од Кочани – производство на ламели), а се користеа и рудите (Феросилициум од Јегуновце, Сачма од Демир Хисар) и Македонија имаше финансиска корист од работењето на оваа фабрика. Најпрепознатливите модели им се: Застава 650 (фиќо), Југо 45, Југо 55, Застава 101 кои имаа и свои подмодели, но кои многу не напреднаа од првичниот дизајн. Дел од овие автомобили доживеаа и ѕвездени моменти со остварениот извоз на одреден контигент на Американскиот пазар. Поради низа слабости пред се во лошиот сервис, не подобрување на дизајнот, не исфрлање на новите модели, а пред се во тоа што немаа газда во куќа кој би ги насочувал акциите туку фабриката беше во државни раце и препуштена на стихијското работење и нечија добра волјаа, тие беа исфрлени од Американскиот пазар. Користејќи ги нивните лоши, а и добри особини и перформанси во работењето, на нивното место успешно навлегоа Јапонците и добија значителен дел од пазарот.

Меѓутоа постои тренд тие автомобили и понатаму да се продават бидејки се евтини, релативно се со добар квалитет, евтини се делови за одржување, голем број на мајстори знаат да ги одржуваат овие автомобили, па и за наши услови овој автомобил е поволен како за купување така и за одржување.

Од Европски земји најзастапени се Германски возила, кои имаат карактеристика да како половни автомобилима најмалку им паѓа цената, бидејќи се познати како доста издржливи автомобили.

Француските автомобили, важат како убави на изглед, но важат како нежни за наши патишта, деловите и сервисот им се доста поскапи во однос на другите автомобили и за нивно одржување е потребна поголема стручност.

Италијанските автомобили се со понискиот квалитет во однос на германски и француски, но и цената им е пониска, а важат за многу убаво дизајнирани автомобили.

Кореанските автомобили, во однос на цената нудат најдобри карактеристики.

Руските автомобили, се карактеризираат со голема издржливост, но и со висока потрошувачка на горивото. Завршна обработка останува сеуште да се подобри. Делови за одржување се евтини и ги има во голем број на продавници.

Индијски автомобили се промовираат како едни од можните добри производи, бидејки цена им е 1.500 долари, што значи дека се во рамките на цената на еден мотор. Останува произведувачот на автомобилот да исполни одредени построги европски барања за безбедност во саобраќајот, што несомнено ќе ја зголеми цената но таа и понатаму ќе биде ниска, па така овие автомобили за вршење на потреби низ градот ќе претставуваат добро средство.

Јапонските автомобили како и целата индустрија е доведена до перфекција. Не постои ништо што кај нив се случува да биде случајно, стихијски. Се е добро промислено, пазарот до најситен детал истражен, точно знаат што се бара и што да понудаат на купувачите. Тие го пратат и финансискиот пазар така да во принцип во секој момент се спремни да понудаат стимулативен финансиски програм со што спремно би го дочекале секое намалување на продажбата во однос на нивното очекување. Пред 15-ина години тие направија бум во продажбата на автомобили во Република Македонија и во целиот свет, но тогаш наидоа на голем отпор кај земјите кои исто така произведуваат автомобили, па се добива впечаток дека тие свесно ги одржуваат цените на автомобили во различни класи на одредено ниво поради спречување на реваншизмот од големите произведувачи на автомобили, инаку тие би можеле уште да ги намалат цените на автомобилите.

Ова беше еден преглед на состојбите во автомобилската индустрија.