post

Анализа на Индустријата преку Одговор на 40 Прашања

Анализа на индустријата е алатка која овозможува бизнисите и претприемачите да ја разберат нивната позиција на пазарот и во однос на другите компании кои нудат исти или слични производи и услуги. Производ од анализа на индустријата е документ кој ќе ни помогне во донесување на квалитетни одлуки за идниот развој на нашиот бизнис. Исто така, овој документ ќе ни помогне да ги подобриме нашите стратегии за конкурентност при што ќе се позиционираме подобро во одредена индустрија. Анализата на индустријата може да биде и дел од бизнис планот.

Во понатамошниот текст се дадени некои од основните прашања кои јас ги развив како помош во спроведување на една ваква анализа.

Идентификација на индустријата

 1. Која е шифрата од Национална Класификација на Дејностите (НКД)?

Преглед на индустријата

Кога ја знаете историјата на индустријата ќе ви биде полесно да ги разберете основните правила кои постојат во таа индустрија.

 1. Каква е историјата на индустријата?
 2. Што влијае на растот на индустријата?
 3. Кои се лидерите во индустријата?
 4. Постојат ли некои законски и подзаконски акти кои го регулираат работењето во таа индустрија?

Трендови во Индустријата

Трендовите претставуваа едноставен поглед во историјата во која се бараат некои трендови во статистичките податоци, а кои можат да се користат за предвидување на иднината.

 1. Каква е проценетата големина на индустријата во пари и продадени производи?
 2. Какви се трендовите на продажба во претходните неколку години?
 3. Каква е чувствителноста на индустријата?
 4. Кои видови на маркетинг стратегии вообичаено се користат во индустријата?
 5. Какви се трендовите во менаџментот во индустријата?

Потрошувачи/Купувачи/Потенцијални Потрошувачи

Потрошувачите, купувачите или пак потенцијалните потрошувачи претставуваат централен елемент на секоја бизнис анализа. Нашиот бизнис им служи на нивните потреби. Со подобро нивно познавање ќе обезбедиме подобра конкурентска предност за нашиот бизнис.

 1. Која е големината на популацијата на пазарот?
 2. Која е просечна старост на пазарот?
 3. Колкав е процентот на мажи и жени?
 4. Колкав е просечниот приход на пазарот?
 5. Колкав е процентот на секоја етничка заедница на пазарот?
 6. Каков семеен статус постои на пазарот и каква е застапеноста на секој статус?
 7. Каков животен стиле е релевантен на пазарот?
 8. Какви се купувачките навики на пазарот?
 9. Каде се наоѓаат потенцијалните потрошувачи?
 10. Каква е преговарачката моќ на купувачите?
 11. Дали е тешко за твоите купувачи да се преобрнат од Вашите на производите на Вашите конкуренти?

Конкуренти

Конкурентите се важен елемент на пазарот. Доколку тие имаат помало учество на пазарот Вие ќе имате поголемо и обратно. Како и да е, постојат и можности и други компании да влезат на пазарот и да земат дел од Вашето учество.

 1. Колку конкренти постојат во индустријата?
 2. Кои се главните конкуренти во индустријата?
 3. Колку долго тие се присутни во таа индустрија?
 4. Колкаво учество на пазарот имаат тие конкуренти?
 5. Каде е нивната локација?
 6. Колку е едноставно другите компании да навлезат на пазарот и да постанат Ваши конкуренти?

Снабдувачи – Добавувачи

Снабдувачи се бизниси кои го снабдуваат Вашиот бизнис со репроматеријали или пак други производи и/или услуги кои се круцијални за нормално функционирање на Вашиот бизнис. Премногу бизнис активности се базираат токму на снабдувачите. Понекогаш моќните снабдувачи можат да станат конкуренти.

 1. Кои се главните снабдувачи во индустријата?
 2. Колкава моќ имаат тие снабдувачи врз Вас и врз Вашите конкуренти?
 3. Дали постојат повеќе од еден снабдувач?
 4. Дали постојат потешкотии да вашите снабдувачи влезат директно на Вашиот пазар и продаваат директно на Вашите потрошувачи?
 5. Кој е делот од нивниот бизнис со работата со Вас?
 6. Дали можете лесно да извршите промена и да набавувате субститути од други снабдувачи?

Производи

За производите или пак услугите Вие и Вашите конкуренти земате пари од потрошувачите. Важно е да се направи анализа за позиционирањето на Вашите производи во однос на конкурентските на пазарот.

 1. Кои типови на производи се нудат во индустријата?
 2. Каква е уникатноста на Вашите производи?
 3. Кои производи се нудат од конкурентите?
 4. Кои производи Вашите потрошувачи можат да ги купат наместо Вашите производи?
 5. Дали постојат субститути на пазарот?
 6. Како субститутите влијаат на пазарот?
 7. Кои се клучните фактори кои влијаат на закана од субституција?

Со квалитетно и прецизно одговарање на овие 40 прашања ќе имаат солидна анализа на индустријата каде Вашиот мал бизнис работи.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Comments

 1. That’s a mold-breaker. Great tnhinkig!

Trackbacks

 1. […] последниве 10-тина години донесоа огромни промени во индустријата која можеби со години па и децении функционираше на […]

Speak Your Mind

*