post

Колку е безбеден твојот бизнис во однос на надворешните промени?

Живееме во свет каде што промените се нормална работа. Нашите денешни очекувања се поголеми од вчерашните. Очекувањата во иднина ќе бидат поголеми од денешните.

Очекувањата на нашите купувачи се менуваат со голема брзина. Нашите снабдувачи прават промени во нивниот начин на водење бизнис. Нашите партнери стануваат сé поразлични со текот на времето. Нашите интереси се менуваат со текот на времето.

Надворешните промени ќе се случуваат околу твојот бизнис без оглед дали го сакате вие тоа или не. Тогаш, колку е безбеден твојот бизнис од надворешните сили кои можат да предизвикаат промени во самиот бизнис?

Ќе може ли твојот бизнис да избега од промените кои се случуваат надвор од твојата компанија?

Едно нешто станува се појасно, а тоа е дека не може да избегаш од таквите промени доколку сакаш твојот бизнис да преживее во оваа динамично опкружување.

На располагање ви стојат четири можности:

 • Да го иновирате на сопствен начин вашиот пат и надворешните промени да ги направите ирелевантни. На пазарот, постојат компании кои иновираат, и ги произведуваат промените на свој начин. Од друга страна овие компании вршат притисок врз други компании за да се промени себе си. Ваквите бизниси не чекаат да се појават “силите” на промени, тие едноставно произведуваат промени кај себе, но и кај другите.
 • Да го промените бизнисот врз база на тие надворешни сили. Може да се видат и компании кои не се толку иновативни но, сепак тие следат што се случува околу нив и едноставно се прилагодуваат на тоа нивно опкружување. Овие компании се многу прилагодливи и лесно може да направат сè што врз основа на трендовите околу нив. Тие не чекаат да откријат дека надворешните сили имаат влијание врз нивните деловни резултати.
 • Да ги игнорирате силите и да продолжите како досега се додека не започнете да ги чувствувате вистинските болки. Исто така, можете да најдете компании кои чекаат се додека надворешните промени не започнат да влијаат на резултатите на нивниот бизнис. Овој вид на компании едноставно ги игнорираат сите промени околу нив и започнуваат да размислуваат за прилагодување само кога ќе го забележат трендот дека нешто не е во ред со бизнисот. За нив, многу потешко да се врати на вистинскиот пат.
 • Да останете целосно отпорни на таа промена се до крајот на бизнисот. Четвртата можност е кога компаниите чекаат без да преземат нешто се додека нивниот бизнис целосно не згасне. Тие не сакаат да се имплементираат промени за да се обезбеди динамички рамнотежа со нивната околина. Тие едноставно одлучуваат дека ќе продолжат со стандардни практики кои ги применувале пред  надворешните промени да почнат да притискат врз нив.

Каков вид на компанијата е на вашата компанија?

post

Фрактална филозофија за подобрување

Фрактална филозофија или фрактална фабрика, компанија како што може да се сретне во литературата како појава своите почетоци ги има во Теоријата на фрактална геометрија. Оваа теорија е откриена од математичарот Benoit Mandelbrot во 1975 година и го решава проблемот на анализирање и опишување на геометриски тела во повеќедимензионален простор.

Зборот фрактал доаѓа од латински збор fractus што значи скршено, фрагментирано. Објектите кои што ги опишува и анализира оваа теорија се наречени фрактали, односно неправилни површини кои што се наоѓаат во природата насекаде околу нас.

Со помош на Питагорова теорема можно е да се опише правоаголен триаголник, но објеките со кои се среќаваме во природата во секојдневниот живот немаат сите форма на правоаголен триаголник. Пример на една ваква неправилна овршина може да биде скршен камен кој што има доста комплексна површина. Тука се поставува прашањето каква геометриска формула треба да постои за да се опише оваа површина. Овој камен пак може да личи на една минијатурна планина од која што е изваден тој камен. Значи фракталите се самослични што претставува една од карактеристиките на оваа теорија.

Може да се постави прашањето каква примена би имала оваа теорија во бизнисите како системи кои како што знаеме се вештачки системи составени од технички и природни системи. Исто така бизнисите се комплексни системи.Тие имаат своја структура, која што колку е покомплексен организацискиот сстем толку и структурата е окомплексна, односно обликот и формата на организациската структура стануваат покомплексни. Динамичното окружување на денешните бизниси при се поголема глобализација на пазарот не дозволуваат компаниите да се потпрат на едноставни структури кои се бавни при промените, туку бараа такви структури кои ќе бидат спремни да одговорат на сите предизвици кои доаѓаат од променливата околина на компанијата. Токму поради оваа комплексност на организациските системи оваа теорија на фрактална геометрија откриена од Mandelbrot може да најде широка примена во организацискиот живот и во бизнисите.

Во 1992 година, Професор Warnecke претстедател на Fraunhofer-Institute for Manufacturing Engineering and Automation во Stuttgart го развил концептот за „Фрактална фабрика“. Овој концепт всушност претставува соодветен одговор на јапонските и американските менаџмент филозофии, но прилагоден согласно окружувањето на бизнисите кои се во Европа. Целта на овој концепт е да се развие таква компанија која ќе се прилагоди на сите промени кои доаѓаат од околината со претпоставка дека компаниите се живи организми со огромен потенцијал на вработените кои треба на вистински начин да биде искористен. Овој концепт на „Фрактална фабрика“ подоцна наоѓа широка примена и во неиндустриските подрачја.

Да видиме како се дефинира оваа филозофија наречена фрактална?

Фракталната филозофија како што ни кажува самиот збор ја разгледува организацијата како состав од повеќе елементи кои се наречени фрактали. Целта на едно вакво разгледување е да може во секој момент преку фракталот да се огледа целата структура. Секој од овие фрактали се организациски ентитети кои рабтат независно едни од други но имаат голема сличност едни со други бидејќи секој на секого (фрактал) врши одредена услуга. Од тука и доаѓа карактеристиката на самосличност која ја користи оваа филозофија.

Помеѓу фракталите но и во самите фрактали се воспоставува една таква врска во која што сите добри идеи може да се имплементираат без разлика од кај доаѓаат, што пак доведува до процес на континуирано подобрување на работењето во самите фрактали и на целиот рганизациски ситем. Ова е поради карактеристиките на самоорганизирање и самооптимизирање кои ова филозофија ги применува на две нивоа:

 • оперативно ниво и
 • стратешко ниво

Целите на фракталите се интегрираат во целите на целиот рганизациски систем, односно целите на фракталите служат како начин на исполнување на целите на компанијата. Ова е четвртата карктеристика на фракталите – ориентација кон целите. Значи целите на фракталот се подцели на целата компанија со што се избегнува спротивставеност на целите помеѓу самите единици и со целата компанија.

Поради тоа што фракталите се помали независни ентитети во состав на компанијата, тие многу лесно се приспособуваат кон промените во окружувањето, што е резултат на динамичната карактеристика на фракталот. Кога сруктурата во самиот фрактал нема да одговара на новите барања и услови таа се менува, а со тоа се јавува пореба од промени во сите фрактали во една корпорација, што пак доведува до промени на целата структура на организацискиот систем. Ова претставува една од најважните карактеристики на фракталите, бидејќи овозможува брзи иновации во рамките на самите фрактали, а со тоа и иновации во целата корпорација.

Па сега што претставува фрактална филозофија?

Фрактална филозофија е еден интегриран приод кој ја дели организацијата на посебни ентитети кои работат независни едни од други (можат дури и целосно да се одвојат од неа), а чии цели и перформанси можат прецизно да бидат опишани врз основа на основните карактеристики на тие независни ентитети – фрактали:

 1. Самосличност
 2. Самоорганизирање
 3. Самооптимизирање
 4. Ориентација кон целта
 5. Динамичност

Основни карактеристики на фрактална филозофија

Да ги опишеме карактеристики кои ги потенциравме погоре.

Карактеристика на самосличност

Како што веќе кажавме при дефинирањето на фракталите една од неговите основни карактеристики претставува самосличноста. Сетовите на Mandelbrot прикажуваат самосличност не заради тоа што даваат подетална слика на поситните нивоа туку поради тоа што даваат детали со одредена константна симетричност иако тие сетови не се идентични. Во математиката за еден објект се вели дека е самосличен доколку тој има „груба“ сличност во однос на било која карактеристика. Објектите не треба да имаат точно иста структура на сите скали, но ист тип на структури мора да се појавуваат на сите скали. Самосличните структури се добиваат со итерација (повторување) на едноставни правила за процес на растење на сите скали на простор и време.

Фрактална самосличност Оваа карактеристика на самосличност во организациските системи не се однесува само на структурата на фракталите, туку се однесува и на сличноста на целите помеѓу фракталите. Како во фрактална геометрија одредена фигура има карактеристика на самосличност доколку може да се подели на помали и помали делови кои личат на целината, но имаат различна големина (како на сликата лево) така и во концептот на фрактална фабрика секој фрактал мора самиот да биде во одреден степен посебна фрактална фабрика.

Ова значи дека можат да постојат слични, но никогаш идентични структури на различни фрактали (слика подолу).

Фрактална слична структура

Треба да напоменеме дека не мора да значи дека фракталот ќе остане како дел од фабриката, организацијата или пак бизнисот, туку може да стане целосно независен, така што ќе се формира мрежа од компании кои се поврзани меѓу себе и кои ќе се разгледуваат како фрактали. Со вака поставените работи ќе се дојде до децентрализација во фабриката и нема да постои монопол врз одредени ресурси на еден фрактал во однос на друг.

Карактеристика на самоорганизирање и самооптимизирање

Карактеристиката која им допушта на фракталите да имат слобода во организирање и изведување на задачите се нарекува самоорганизирање. Фракталите поседуваат одреден степен на слобода во дејствување и во процесот на донесување на одлуки, така што се поттикнуват самите да го изберат начинот на кој што ќе манипулираат со ресурсите на таков начин што ќе произведуваат производи и услуги во насока на исполнување на поставените цели.

Самоорганизирањето во фрактална фабрика влијае како на оперативно, така и на тактичко и стратешко ниво. Оперативната самоорганизација бара примена на соодветни методи за контрола на процесите. Овие контролни системи ќе доведат на оперативно ниво до максимизирање на добивките, минимизирање на загубите (расфрлања) и превенција од несреќни случаи и штетни ефекти. Фрактална фабрика овозможува интегрирање на масовното и поединечното производство со користење на флексибилни производствени системи со што ја зголемува флексибилноста на целиот систем. Со стратешката и тактичката самоорганизација се постигнуваат глобалните цели на локално ниво.

Поради тоа што денес бизнисите работат во една таква средина која што влијае на безброј начини на нејзиното работење, а тоа влијание може да има огромни последици, тие треба да се прилагодуваат кон тоа влијание. Времето за кое компанијата ќе го стори тоа е многу важно за продолжување на успешното работење. Затоа концептот на фрактална фабрика им дава карактеристика на самооптимизација на фракталите. Со оваа карактеристика на фракталите се добива континуитет во оптимално работење на целата компанија поради фактот што секој фрактал без разлика од кое ниво на сегментирање на компанијата се наоѓа врши соодветна оптимизација на работењето согласно своите потреби не заборавајќи ги притоа целите кои треба да се исполнат на глобално ниво.

Можеме да заклучиме дека фракталите самите се организираат и оптимизираат, што претпоставува дека овие активности се одвиваат од доле према горе. Овие карактеристики доведуваат до континуирано подобрување и тоа во вистински моменти поради тоа што секој фрактал тргнувајќи од најситниот па се до целата фрактална фабрика дава одреден придонес за начинот на организирање и оптимизирање на работењето.

Карактеристика на ориентација кон целите

Целите на фракталите претставуваат главен фактор кој управува со нив. Затоа сите фрактали ја имаат карактеристика на ориентација кон целите, односно ориентација кон исполнување на целите кои се поставени пред самиот фрактал, а со тоа и исполнување на целите на целиот организациски систем. Но, тука главното прашање кое се поставува е како да се определат целите, дали тие едноставно можат да им се наметнат на фракталите.

Вистинскиот начин за поставување на целите е преку координација на фракталите. Секој фрактал има индивидуален и конзистентен систем на цели. Системот на целите на фракталот се изведува преку координација со фракталот од прво погорно ниво.

Ова може да се објасни на следниов начин: целта на системот човек-машина (фрактал) е намалување на времето на производство на едно парче, оваа цел е изведена во координација со целта на погорен фрактал (намалување на време на производство на производот) каја пак е изведена во координација со целта на наредниот погорен фрактал (намалување на време на доставување на производот на купувачите).

Забележувате како секоја цел од најситното ниво на бизнисот е усогласена хиерархиски кон повисоките нивоа, за да на крајот бидат сите усогласени со бизнис целите.

Карактеристика на динамичност

Традиционалните модели на организирање, вклучувајќи ги и Тејлоровите принципи на сегментација на работата имаат голема слабост поради нивната статичност. Фрактална фабрика својот успех го темели на својата динамичност. Тука доаѓа до израз терминот виталност на фракталот.

Терминот виталност е изведен од латинскиот збор vitalis кој се користи во биологијата и значи способност за живот, животна сила или животна енергија. Освен на живите организми овој термин може да се искористи и во опишување на карактеристиките на организациските системи кои реагираат и се адаптираат согласно влијанието на нивната околина.

Виталноста претставува термин за мерење на способноста и ефикасноста на фракталот. Таа зависи од внатрешни фактори (кадри, менаџмент, финансии, локација итн.) и надворешни фактори (конкренција, пазари, законодавство итн.). Од ова може да се заклучи дека за еден фрактал да биде витален влијаат силините или слабостите на самиот фрактал како внатрешни елементи и можностите и заканите односно надворешните барања кои треба да се исполнат од тој фрактал. Ова е веќе SWOT анализа. Повеќе можете да прочитате во основи на SWOT анализа и дијаграм на тек за SWOT анализа.

Колку е поголема виталноста на фракталот толку е поголема способноста на фракталот да преживее во неговото динамично окружување. Затоа фракталите имаат карактеристика на динамичност, односно брзо менување на нивната структура за дa одговорат на променетите барања од околината.

Согласно системската теорија фракталите треба да се формират на таков начин да релациите (тек на материјали, кадри и информации) внатре во фракталот бидат посилни од оние релации со надворешни фрактали. Доколку ова правило не се исполнува препорачливо е да се менуваат структурите.

Во текот на работењето како што е прикажано на сликата подолу, соработката помеѓу фракталите во фабриката се карактеризира со висока индивидуална динамичност и максимална способност да се адаптираат и да реагираат на влијанијата од страна на околината. Од сликата може да се забележат сите карактеристики кои накратко ги опишавме погоре.

Фрактални ентитети Од досега изложеното можеме да заклучиме дека фракталниот концепт како еден интегриран приод ја нагласува улогата на околината како и улогата на човечкиот фактор во развивање на флексибилни производствени, организациски и бизнис системи кои ќе бидат способни да одговорат на утрешните предизвици.

Методи и техники

Oваа филозофија претставува одредена комбинација на мали промени во кратки временски интервали (KAIZEN) и радикални промени во еден подолг временски период (Реинженеринг). Според тоа слободно може да се каже дека фракталната филозофија може да ги користи комбинациите на методите и техниките кои беа опишани за реинженеринг и Kaizen.

Тука би се насочил на малку покомплексни методи и техники кои се применуваат при фракталната филозофија за организациски промени. Hans-Jürgen Warnecke како методи и техники на фракталната фабрика ги дава следниве:

 • Методи и техники кои овозможуват креирање на простор за маневар со соодветни степени на слобода.
 • Методи и техники кои обезбедуваат динамични организациски структури. Ова значи организациската структура да биде променлива по потреба и потребата да ја дефинира структурата а не структурата да ги дефинира бизнис потребите.
 • Методи и техники кои овозможуват самооптимизацијана фракталите како и на бизнисот во целина.
 • Методи и техники кои описно ги претставуваат процесите и даваат добра слика на тековните состојбите.
 • Методи и техники за оптимална употреба на ресурсите. Сите методи и техники за оптимална употреба на ресурсите.
 • Комуникација. Соодветна комуникација од горе надолу и одоздола нагоре како и хоризонталната комуникација овозможува брзо откривање на проблемите и со тоа и нивно брзо решавање.
 • Претприемничка перцепција. Се бара размилсување, размена на идеи и акција од сите членови на бизнисот. Со тоа се запира стареењето на бизнисот и постојано држење на фазата озбилност (врвната форма) од животните циклуси на бизнисите.
 • Мотивациски контролен јазол. Оваа филозофија подразбира користење на контролни јазоли како еден вид на повратна врска (feedback) врз основа на која ќе се применуваат мотивациските принципи на менаџментот. На таков начин ќе се обезбеди наградување по вистинска заслуга на секој од организациските членови.
post

11 Предупредувачки знаци дека мора да преземеш нешто

промени Како претприемачи, секогаш сакаме да имаме црвено сијаличе како знак кој постои во производствените процеси и кое ќе ни каже кога нешто е погрешно и треба да се запре процесот, за да се елиминираат грешките или проблемите а потоа да се активира повторно процесот без грешки.

Дали сакаш да знаеш кога нешто како сигнал од твојата внатрешна и надворешна околина означува дека нешто треба да преземеш?

Веројатно да, сакаш да знаеш. Затоа и гледаш во извештаи, разговараш со купувачи, вработени…

Во овој пост, би сакал да издвојам 11 важни знаци кои ќе значат дека мора нешто да преземеш.

#1 Однесувањето на твоите купувачи не е исто

Ти и твоите вработени го знаете вообичаеното однесување на купувачите. Доколку откриеш нешто погрешно во нивното однесување, тоа е доволно силен знак дека треба да преземеш нешто.

Разговарај со нив за проблемите. Прашај ги како може да им помогнеш. Помогни им доколку можеш, или пак подобри го твојот бизнис доколку постојат некои причини за нивното незадоволство.

#2 Зголемен број на поплаки од купувачите

Знаеш дека не можеш да ги задоволиш сите, бидејќи како еден претприемач и не можеш да ги задоволиш сите. Но, доколку започнеш да добиваш поплаки од купувачите тоа е знак дека нешто не е во ред со твојот бизнис и мора да преземеш нешто.

Откриј зошто се жалат и веднаш отстрани ги причините. Добра стратегија е да ги повикаш и да им се заблагодариш бидејќи ти помогнале да го подобриш твојот бизнис. Во таков случај едноставно им кажуваш дека ги слушаш, со што градиш доверба во тебе и твојата компанија.

#3 Твоите конкуренти започнуваат со промени

Понекогаш промените кои ги спроведуваат твоите конкуренти може да бидатн силен знак дека и ти ќе треба да направиш нешто во твојот бизнис. Веројатно, тие сакаат да направат нешто што ќе влијае на нивното учество на пазарот, а со тоа и на твоето.

Доколку тие имплементираат промени, запрашај се следниве прашања.:

 • Зошто имплементираат такви промени?
 • Што сакаат да постигнат?
 • Дали ти треба да направиш нешто?
 • Што треба да направиш?

Доколку сакаш секогаш да бидеш еден чекор пред конкуренцијата, мора да следиш што тие прават.

#4 Опаѓање на продуктивноста на твоите вработени

Продуктивноста е важен дел за твојот бизнис успех. Доколку твоите вработени се продуктивни, севкупната бизнис ефикасност ќе биде ОК.

Доколку откриеш дека продуктивноста е во фаза на опаѓање мора да преземеш нешто доколку сакаш да избегнеш катастрофа.

#5 Ти и твојот бизнис продолжувате да се справувате со исти грешки

Си се нашол ли себеси во ситуација како решаваш исти проблеми кои се повторуваат. Ти и твоите вработени сте фрустрирани повторувајќи ги истите задачи, повторно и повторно. Тоа не е продуктивна работа.

Доколку ова е случај во твојот бизнис, мора да преземеш нешто. Мора да ги отстраниш сите причини за проблемите истовремено додека го решаваш проблемот.

#6 Твоите маркетинг напори не даваат резултати

Секој претприемач користи маркетинг за да ја испрати пораката за неговиот бизнис. Но, понекогаш напорите кои се инвестираат не ги даваат саканите резултати или барем очекуваните.

Нема ништо полошо отколку да се инвестираат пари и време во нешто што нема да ја поврати инвестицијата, или едноставно нема да ги даде резултатите кои што ги сакаш.

Доколку откриеш дека некои од маркетинг напори веќе не се вредни, запри со нив, пробај нешто друго, нешто што можеби ќе даде резултати.

#7 Бројките за продажба паѓаат

Треба ли да го коментираме овој сигнал? Мислам дека не е потребно, тој е толку очигледен.

#8 Нова технологија врши притисок врз твојот бизнис

Ти како еден претприемач не можеш да ја запреш појавата на нова технологија. Секој ден, секоја минута, можеби и секоја секунда излегува нешто ново. Дали ти се случило да купиш некоја опрема или помагало како телефон, таблет или било што друго од најнова генерација за да по неколку месеци откриеш дека излегува нова генерација, подобрена и поквалитетна?

Новата технологија ќе го притиска твојот бизнис. Доколку сеуште не го чувствуваш притисокот, набргу ќе го почувствуваш. Но, она што е поважно за тебе, е да знаеш дека новата технологија ќе влијае врз твојот бизнис. Мора да следиш што се случува надвор од твојата компанија, и да ги направиш соодветните прилагодувања внатре во компанијата.

#9 Трошоците растат со големи скокови

Повторно сметам дека овој знак не треба да се коментира бидејќи е јасен. Но, доколку забележиш навистина големи скокови во раст на трошоците мора да преземеш нешто.

#10 Трошиш се повеќе време во твојот бизнис

Дали поминуваш премногу време во твојот бизнис?

Дали секојдневно се враќаш дома доцна во ноќта?

Дали се сметаш како лице кое има само 24 часа на располагање, но му требаат 30 или 50 часови за водење на бизнисот?

Доколку се најдеш себеси во одговорите на овие прашања, тогаш навистина треба да преземеш нешто, односно да промениш во твоето сопствено однесување, но и во твојот бизнис.

#11 Твојот бизнис не може да функционира без тебе

Се чувствуваш ли како личност без која твојот бизнис не може да преживее?

Сакаш ли да бидеш секаде, да проверуваш и поправаш дури и да имаш вработени за тоа?

Доколку мислиш дека е нормално малиот бизнис да не може да функционира без сопственикот, тогаш грешиш. Ти си лицето кое го изградило бизнисот, и си го изградил така да не може да функционира без тебе.

Мора да промениш нешто, но од основите на твојот бизнис.

post

Не прави ги овие 6 работи кога планираш промени во твојот бизнис

промени Еден од најважни и без завршување или стопирање процеси во секој организациски систем како и бизнисот се организациски промени.

Како еден претприемач, твојата задача е да решаваш проблеми, како внатрешни така и надворешни. Внатрешни проблеми кои се поврзани со твојот бизнис и се она што е во внатрешноста на компанијата, и надворешни проблеми поврзани со целниот пазар, потрошувачите и се она што е надвор од твојата компанија.

Да, ти си решавач на проблеми. Секој проблем бара решение.

Од друга страна, имплементацијата на решение претставува процес на промени кој го подобрува твојот бизнис.

Но, статистички многу процеси на промени пропаѓаат заради различни причини. Тука, би сакал да предложам 6 работи кои би требало да ги избегнеш доколку сакаш да ја зголемиш веројатноста на успех на процесот на проемни.

#1 Не започнувај без јасна визија за иднината

Секој процес на промени започнува со план. Кога го планираш следниот процес на промени, треба да погледнеш во иднината. Доколку не ја знаеш иднината, нема да можеше квалитетно да ги испланираш промените.

Без јасна визија за иднината, нема да го знаеш патот кој треба да го поминеш во текот на проесот на промени.

Мора да ги одговориш следниве прашања:

 • Што ќе се случува во иднината?
 • Како ќе изгледа иднината и какво ќе биде нејзиното влијание врз мојата компанија?
 • Можеме ли да ја креираме, подобруваме, игнорираме или прифаќаме таа иднина? Што тоа би значело за нас?
 • Каква ќе биде улогата на мојот бизнис во иднина?

Кога одговараш на овие прашања, тогаш може да продолжиш со процесот на планирање.

#2 Не започнувај без јасна формулација на проблемот или вистинскиот извор на промени

Секоја промена е последица на некоја причина наречена како извор или сила на промена. Доколку сакаш да успееш со процесот на промени, мора да имаш јасна формулација на вистинскиот проблем или вистинскиот извор на промени.

Доколку ги знаеш изворите на промените, ќе знаеш и што треба да направиш.

#3 Не ја потценувај моќта на отпорот кон промени

Секој процес на промени ќе биде соочен со отпор кон тие промени. Мора да го знаеш тоа и да се подготвиш за работа на справување со тој отпор уште пред започнување со имплементација. Некои од организациските членови ќе ги прифатат промените. Некои ќе ги иницираат, но некои ќе ги игнорираат или едноставно ќе им се противат.

Процесот на промени ќе биде под закана на лицата кои ги игнорираат или се противат на предложените промени. Мора да ги знаеш тие лица. Некои од причините на отпорот може да биде прво подобрување на процесот кој треба да се имплементира, но со некои ќе треба да се справиш пред самиот процес доколку сакаш процесот да успее.

#4 Не ги отфрлај изворите на организациските промени од било каде

Извори на организациски промени може да бидат било каде внатре или надвор од организацијата. Ќе мора да ги отвориш очите, да го подобриш слушањето и да следиш се што се случува околу тебе. Се може да биде трансформирано во корисни сигнали кои ќе ти кажат што треба да се промени во твојот бизнис доколку сакаш да останеш на вистинскиот пат.

#5 Не заборавај дека твојот бизнис има моќна околина

Една од темелните основи е претпоставката дека секој бизнис функционира во многу моќна надворешна околина. Таа околина влијае на секој аспект на твојот бизнис. Таа околина не ти дава можност да останеш тивок, туку постојано ти врши притисок да промениш нешто доколку сакаш да останеш во динамична рамнотежа со неа.

Мора да ги следиш промените во околината, и веднаш да се прилагодиш согласно тие промени. Тие промени ќе станат реалност, без разлика дали ти сакаш или не.

#6 Не избегнувај да го прославиш успехот со твојот тим

Успехот на процесот на промени не зависи само од тебе како еден претприемач или менаџер. Целиот тим кој работи за тебе е одговорен за успехот. Понекогаш процесот може да биде доста болен за твојот тим. Веројатно тие повеќепати се нашле себеси во позиција да одлучуваат дали да продолжат или да запрат. Но, доколку процесот успее, тоа значи дека секој го дал максимумот за тој успех.

Од друга страна знаеш дека завршување на еден процес на промени не значи и запирање со промени воопшто. Постојат и други процеси кои ќе треба да се имплементираат. Доколку сакаш да продолжиш со успехот базиран на поддршката од вработените, ќе треба секој успех да го прославиш со нив.

post

[Видео] Промени, иновација и претприемачот

Иако видеото е наменето за САД сепак има идеи кои мотивираат, поттикнуваат и може да креираат промени и иновации. Токму она што ни недостасува. Сепак, од нас зависи.

Вреди да се потрошат две минути за да се погледа.

post

Организациски промени и некои факти

Инкрементални промени Организациски промени се предмет на мое проучување во последните 10 години. И самата теорија на организациски промени е променлива категорија. Оваа тема е една од најактуелните теми кога станува збор за организациските науки.

Ова ќе биде еден краток пост за неколку факти кои мора да се имаат во предвид кога станува збор за организациски промени и секако примена на истите од страна на менаџментот на компаниите. Камо среќа да имаше поголем развој на науката во оваа поле и секако да беше прифатена од страна на менаџерите во големите компании, сега немаше да бидеме тука каде што сме.

Факт #1: Промените не се линеарни

Една голема грешка од страна на менаџерите е што ги гледаат или се обидуваат да ги гледаат или пак едноставно ги прикажуваат промените како линеарна категорија. Тие воопшто не се линеарни и не може да бидат презентирани со права линија ниту пак да се даде линеарна равенка која ќе ги претстави тие промени.

Ваков поглед може да доведе до многу несакани последици, до многу пропуштени идеи за промени, до многу погрешно разберени резултати од имплементацијата на промени.

Факт #2: Една промена предизвикува серија на други промени

Не постои една и единствена уникатна промена. Ова значи дека нема и не може да се спроведе промена во технологија без притоа да се имплементираат промени во структурата и луѓето. Истото се случува и обратно.

Една мала промена како промена на софтверот кој се користи во секојдневна работа ќе предизвика промени во самата структура, промени во обука на користење на луѓето, промени во секојдневна работа…

Факт #3: Инволвирање на повеќе луѓе во процесот ќе доведе до поголема успешност

Промените не се “монопол” во однос на иницирање, предлагање и планирање само на менаџментот. Тие треба и да се имплементираат, а тогаш менаџментот едноставно се губи, затоа што лесно е да се префрли одговорноста за неуспех на вработените кои треба да ги имплементираат, наместо да биде одговорноста во оние кои лошо ги иницирале или испланирале.

Мора да бидат вклучени повеќе луѓе, повеќе погледи, повеќе размислувања, повеќе идеи, повеќе глави… Инаку, нема да се искористи потенцијалот на промените.

Факт #4: Отпорот кон промените е неминовен

Секогаш, ама баш секогаш ќе има луѓе кои ќе ги иницираат, прифатат и имплементираат промените, но и луѓе кои едноставно ќе ги игнориртаат или избегнуваат промените. Отпорот е константа која ги следи промените и мора да се знае од страна на менаџментот заради соодветно справување со истиот.

Факт #5 Правилно менаџирање со отпорот ќе го подобри процесот

Точно. Иако претставува нешто лошо кога станува збор за промените, вистинското менаџирање со отпорот ќе обезбеди подобрувања на самиот процес на промени. Некој отпор ќе биде предизвикан заради недостаток на процесот. Не смее да се продолжи без да се разгледаат причините и оправданоста на тој недостаток. А, тоа е подобрување на самиот процес.

post

Процес на организациски промени – Зошто ти треба?

Инкрементални промени Живееме во време кога промените се нешто што спаѓаат во категорија мора кај бизнисите. Од друга страна, пристисокот од околината ги тера претприемачите постојано да работат на наоѓање на подобри начини да го подобрат сопствениот бизнис. Подобрувањата бараат промени.

Секој ден кога ќе дојдеш на работното место размислуваш за можни подобрувања. Тоа е еден процес на промени. Понекогаш мали подобрувања во кратки периоди, понекогаш големи проекти во подолги периоди кои имаат големо влијание на подобрување на секојдневните бизнис операции.

Но, прашањето е како можеш да продолжиш да работиш на процесите на организациски промени, кога понекоша можат да бидат и повеќе од еден истовремено, а да останеш фокусиран на важните деловни информации обидувајќи се да најдеш начин за подобрување на тие процеси?

Тука, кога зборувам за организациски промени, мислам на сите можни промени во една организација, а не само на организацискиот дизајн во твојот бизнис. Може да имплементираш промени во трошочната структура, подобрување во технологија, во продажни и маркетинг процеси…

Во моето лично искуство, понекогаш работам на неколку различни процеси на промени. Некои од нив рапидни, со големо влијание на перформансите, а некои од нив помали секојдневни подобрувања. Она што ми треба и она што го сакам е да имам можност да ги менаџирам тие различни процеси поефективно и да најдам начини за подобрување на циклусите на слични проекти на организациски промени.

Да видиме зошто ти треба формален или пишан процес на организациски проемни.

Let’s see why you need some formal, or written on the paper organizational change procedures.

#1 Брзо започнување со промените

Процесот на организациските промени ќе ти помогне брзо да започнеш со промените. Доколку имаш нешто напишано, што ќе ти каже кои треба да бидат твоите следни чекори ќе биде многу поедноставно за започнување. Тука не размислуваш за подобрување на самата имплементација, размислуваш само да започнеш колку што може побргу. Запомни дека твојот бизнис функционира во многу динамична околина, и секое одложување на започнување може да биде штетно за твојот бизнис. Сакаш секогаш да бидеш еден чекор пред конкуренцијата.

#2 Го намалува отпорот кон промените

Процесот на организациски промени во формално издание може да го намали отпорот кон тие промени. Кога луѓето знаат дека промените се нешто нормално, и што може да очекуваат во иднина во текот на имплементацијата тогаш веројатноста за појава на отпор кон промени ќе биде многу помала отколку да работиш и да ги имплементираш промените без дефинирани процедури. Размисли малку за ова. Што за тебе ќе биде поприфатливо, да работиш на нешто за што знаеш кои ќе бидат следните чекори, или да работиш вo сосема неизвесна околина? Твоите процедури за организациски промени ќе ја намалат таа неизвесност.

#3 Промените се константа која мора да се имплементира

Мора да знаеш дека промените се една голема константа во твојот бизнис. Мора да се промениш себеси, или пазарот ќе те проемни. Во таков случај, ти не си личноста која ќе ја има контролата за иднината на твојот бизнис. Затоа и мора секогаш да бидеш инволвиран во некои процеси на промени. Докоилку имаш прецизно дефинирани процеси за организациски промени, ќе ти биде поедноставно да ги менаџираш истите.

#4 Лесно можеш да го забележиш сопствениот прогрес

Твојот процес на организациски промени ќе ти овозможи на тебе како на еден претприемач брзо да го видиш прогресот кој го правиш со секој од процесите на имплементација. Брзо ќе можеш да ги откиреш сите можни “тесни грла” кои се опасни за процесот, и ќе можеш брзо да ги елиминираш. на таков начин ќе ја подобриш имплементацијата во стилот “подобрувај како што имплементираш”. Тоа е голем императив за секој претприемач.

#5 Ќе можеш да ги видиш можните подобрувања за иднина

Кога работиш во согласност со прецизно дефинирани процедури, ќе можеш да ги видиш можните подобрувања за во иднина, и поради тоа секогаш ќе имаш подобар процес во следните циклуси на организациски промени. Ова се нарекува континуирано подобрување на процесот.

Не ти треба премногу време да го дефинираш твојот процес на организациски промени. Но, ти ќе треба да го следиш и подобруваш секогаш кога ќе го имплементираш. Она што ќе го добиеш вреди за вложениот напор и време за дефинирање на процесот.

Што мислиш за твојот процес на организациски проемни? Го имаш ли на хартија или било каква друга форма?

post

Најдобри совети за организациски промени

Теорија на менаџментот - неколку дискусии

Совети за организациски промени

Организациски промени како нешто континуирано и можеби најважен дел од претприемничкиот живот се мој главен предмет на интерес уште од 2000 година.

Имам спроведено неколку истражувања во компании од различни индустрии со повеќе од 100 менаџери од сите нивоа на организациската хиерархија. Изненадувачки е како промените предизвикуваат неизвесност и страв кај сите менаџери. Дали нешто ќе тргне наопаку? Прашање кое ги остава без здив, бидејќи одговорот не може уште на почетокот да биде познат.

Од друга страна постои и секогаш ќе постои одредено ниво на отпор кон тие промени со што целиот процес станува уште потежок за имплементација. Ништо не е онака како што е планирано.

Со овој пост би сакал да опфатам неколку совети за сите претприемачи или пак менаџери кога се наоѓаат во ситуација на имплементација на истите.

1. Навремено откривање на сите можни извори на организациски промени

Основата на успешни промени лежи доколку навреме сватите дека нешто треба да менувате. А, ќе сватите доколку соодветно ги следите можните извори на организациските промени.

Повеќе во Истражување: Главни извори на промени и Извори на организациски промени.

2. Редизајн на бизнис моделот

Секогаш започнете го процесот со поглед во бизнис моделот и барање на можности за негов редизајн. На ваков начин ќе можете да дојдете до сите можни извори на промени како и до сите можни подрачја кои треба да се подобрат.

Повеќе во Дефинирање и редефинирање на бизнис моделот.

3. Претходни промашувања

Погледни во историјата на претходните промашувања во услови на имплементација на процес на организациски промени. На ваков начин можете да дојдете до дополнителни причини за организациски промени како и до можни извори на отпорот.

Повеќе во Подобрување – последица на грешки.

4. Извори на отпор кон промени

Мора да ги пронајдеш сите можни извори на отпорот кон промените и да се обидеш уште во фазата пред започнување со имплементација да ги елиминираш или во најмала рака да го намалиш нивното влијание врз севкупниот процес.

Повеќе во Отпор кон организациски промени – 28 фактори.

5. План за имплементација

Направи јасен план за имплементација во кој ќе бидат содржани сите одговорности, временски рокови и очекувани резултати.

Повеќе во Процес на бизнис планирање.

6. Набљудување на процесот на имплементација

Не заборавај постојано да го набљудуваш процесот на имплементација и секогаш кога ќе се појави потреба да смениш нешто смени го.

Повеќе во Следење на имплементација на бизнис планот.

7. Краткорочни победи

Секогаш обидувај се да ги поттикнуваш луѓето вклучени во процесот на имплементација да креираат краткорочни победи (успешно завршување на одредени фази) кои едноставно ќе им покажат на луѓето дека успехот е остварлив и блиску.

8. Прослава на успехот на имплементацијата

Не заборавај да го прославите успехот на имплементацијата на процесот на организациски промени. Како и да е, можете прославите да ги имате и во средината на процесот по успешно завршен одреден број на фази со што повторно ќе се зголеми моралот и поттикот за завршување на процесот.

9. Мерење на резултати и споредба

Не заборавај по завршување на процесот да започнеш со мерење и споредба на оствареното со планираното.

post

Инкрементални промени во бизнисот

Инкрементални промени

Инкрементални промени

Промените се секојдневни кога станува збор за еден бизнис. Една од класификациите на промените може да биде инкрементални и радикални промени. Зборот инкрементални доаѓа од латинскиот збор incrementum што значи пораст, прираст, растење, напредување. Значи инкременталните организациски промени претставуваат такви промени кои доведуваат до еден константен прираст на ефективноста и ефикасноста на бизнисите, односно доведуваат до константни подобрувања во кратки временски периоди. Ове промени се појавуваат полека во еден релативно подолг временски период, со релативно константна стапка или мали флуктуации во интензитетот. Ваквите мали подобрувања гледани во подолг период може да доведат до доста големи подобрувања во перформансите на организацијата (види слика).

Инкрементални промени - нереално

Инкрементални промени - нереално

Инкрементални промени - реално

Инкрементални промени - реално

Од сликите може да забележиме дека инкременталните промени во пократок временски период не доведуваат до големи подбрувања и тие промени се мали дури и неприменливи. На сликата а) промените се претставени праволиниски што во реалноста не може да биде точно бидејќи постигнатите подобрувања се различни во различни временски интервали како што е прикажано на сликата б).

 • Карактеристично за инкременталните промени е насеоченоста кон постоечките процеси, структури и технологии. Оваа карактеристика е основа за другите карактеристики на овој тип на организациски промени.
 • Втората карактеристика на инкременталните промени е тоа што имаат многу мал ризик од неуспех. Ова е поради фактот што овие промени се иницирани од луѓето на дното на хиерархиската структура и се насочени кон подобрување на тековните процеси како и постоечката структура и технологија.
 • Третата карактеристика на инкременталните промени е мала неизвесност. Затоа кај овој тип на промени отпорот е помал. Бидејќи се работи на подобрување на постоечките елементи на организацијата кои се познати, а познат е и проблемот кој се решава и јасна е визијата за состојбата по изведување на промената, како и фактот што иницијативата е од индивидуалците кои што се среќаваат со тој проблем, веројатноста за отпор кон тие промени е многу мала.

Инкременталните промени може да бидат:

 • Реактивни инкрементални промени кога се реагира на некој проблем кога ќе се појави
 • Проактивни организациски промени кога се решаваат некои идни проблеми кои сеуште не се појавиле но можат да се појават во иднината.

Спрема насоченоста инкременталните промени може да бидат:

 • Технолошки инкрементални промени – промени во технологијата
 • Структурно-процедурални промени – промени во структурата на бизнисот
 • Инкрементални промени насочени кон луѓето
 • Техноструктурни инкрементални промени – промени насочени кон технологијата и луѓето
 • Социо-структурни инкрементални промени – промени насочени кон луѓето и структурата
 • Социо-технолошки инкрементални промени – промени насочени кон луѓето и технологијата
 • Социо-техно-структурни инкрементални промени – промени насочени кон луѓето, технологијата и структурата одеднаш.

Последниов тип на промени во реалноста е најпотребен. Не можеме да правиме промени во едно подрачје без притоа да се променат и другите. На пример со промени во технологијата ќе мора да ги обучиме луѓето (а тоа се промени) и да ја смениме структурата која нема да одговара на новата технологија.

 

post

Ефект на пеперутка (Butterfly Effect)

Ефект на пеперутка

Ефект на пеперутка

Денес сме подобри од вчера барем за искуството од еден ден. Истото е и за утре кога ќе бидеме подобри од денес. Бизнисот е побогат утре барем за одлуките што сме ги превзеле денес.

Сите тие мали ситни нешта имаат потенцијал да ја променат историјата. Што би се случило доколку нешто не би се случило. Малите, ситни нешта ја креираат иднината. За секоја наша постапка денес има последици утре. Последиците може да бидат големи или мали, добри или лоши. Кој знае? И додека го читате овој текст ќе стекнете некое знаење што можеби ќе ја направи Вашата иднина поинаква во однос на случајот кога не би го прочитале овој текст. Значи една мала промена кај Вас (стекнување на ново минимално знаење) може да доведе до големи промени во Вашиот живот.

Но, што е тоа ефект на пеперутка? Ќе тргнеме со дефиниција на терминот која се користи во теорија на хаосот.

Ефектот на пеперутка е фраза која се користи во теоријата на хаосот за да го опише чувтсвителното влијание на иницијалните услови на нешто, односно мали промени на иницијални услови (тековна состојба) на динамичките системи може да доведе до големи промени (варијации) во долгорочното однесување на системот.

Овој термин за првпат бил искористен од Edward Lorenz кој вршел симулации за предвидување на времето и кој внел скратен број во децимали при што добил сосема различни предвидувања. Таа разлика во децимали ја нарекол ефект на пеперутка со цел да опише дека доколку пеперутка мрда со крилцата на едно место ќе влијае на временските прилики на друго место. Неговите резултати тој ги објавил во 1963 година.

Во суштина овој ефект вели дека мали промени во тековната состојба може да предизвика крупни промени со текот на времето.

Но, ефектот на пеперутка може да се разгледува на два начина за бизнисите:

 • добивање на позитивни ефекти од малите промени
 • добивање на негативни ефекти од малите промени

Негативните ефекти е потребно да се избегнуваат бидејќи промените кои ќе се постигнат водат кон пропаѓање на бизнисите.

Постојат многу претприемачи кои станале хипер успешни заради некои мали промени во нивниот животен стил, но тие промени влијаеле на нивниот бизнис на патот кон успехот.

Но како да се постигне ефектот на пеперутка во бизнисите. Овој ефект е директно поврзан со подобрување и тоа постојано подобрување на бизнисот. Претприемачите треба да си поставуваат прашања и да бараат одговор на истите постојано за да постигнат позитивен ефект на пеперутка. Еве некои од можните прашања:

 • Како да го зголемам приходот за 5%?
 • Како да го зголемам профитот за 10%?
 • Што ќе се случи доколку работам 1 час повеќе или пак 1 час помалку?
 • Како да го подобрам готовинскиот тек на мојот бизнис?
 • Како да привлечам повеќе потрошувачи за мојот бизнис?
 • Како да ја зголемам продуктивноста за 1%?
 • Како да ја зголемам ефикасноста и ефективноста за 2%?

Како надополнување за ефектот на пеперутка можете да го погледнете и видеото за бизнис ефект на пеперутка.