post

5 Тактики за стратегија за турболентни денови

Минатата недела пишував за стратегија за турболентни денови, денови кои не се баш онакви какви што посакувате, кога едноставно работите започнуваат да се движат во негативна насока.

стратегија за турболентни денови

Онаа што можевте да го заклучите од тој наслов е дека турболентните денови се повеќе сигурност отколку случајност. Зошто? Едноставно поради неизвесноста. Доколку сакате да слушнете нешто повеќе за неизвесноста би го препорачал последниот подкаст од „претприемачки пат” насловен како „Тестирање на претпоставки и стапици кои ќе треба да ги одбегнете”.

Продолжи…

post

Имате ли стратегија за турболентни денови

Знам дека повеќемина сметаат дека прашањето не е важно се додека не пристигнат турболентни денови, но сепак никој нема да избега од тие денови доколку нема стратегија.

свесност на купувачи

Тогаш врескањето, барање на виновник во некој друг и барање брзи решенија нема да успеат.

Продолжи…

post

Стратегија за претприемачко учење [Презентации]

Подготовка на стратегија за претприемачко учење е во турбо фаза. На 03.07.2013 година се одржа третата работилница на која учество земаа клучните стејкхолдери кога станува збор за претприемачко учење, процес кој ќе има за цел да обезбеди долгорочен развој и просперитет на нашата земја во иднина.

Овие презентации се дел од муабетот кој беше тема на работилницата. Инаку коментарите, фидбекот и дискусијата која се отвори на самата работилница даваат огромен допринос во подготовка на поквалитетна стратегија.

Погледенете ги презентациите и доколку имате некои коментари, идеи или пак препораки слободно искажете ги или преку коментар на овој пост или преку контакт формата на претприемач.

Некои резултати од спроведени истражувања и анализи

Препораки за стратегија за претприемачко учење

Прва драфт структура на стратегија за претприемачко учење

post

Презентација на тековна состојба со стратегии за претприемачко учење во Европа

Претприемачко учење е повеќе од потреба на секоја нација во светот. Со имање на една таква стратегија и ефикасна и ефективна имплементација на истата се обезбедува долгорочен равој на општеството во кое живееме преку поттикнување на претприемачкиот дух и развој на вистински компетентности потребни за времето во кое живееме, но и за иднината.

Во видеото подолу ќе ја видите презентацијата на Проф. Д-р Радмил Поленаковиќ за тековната состојба со стратегии за претприемачко учење во Европа како дел од работилницата за стратегија за претприемачко учење од 18.04.2013 година во Скопје.

Република Македонија ќе треба да има ваква стратегија до крајот на годинава. Секое ваше размислување, идеја или насока можете да ја споделите преку коментирање на овој наслов со кликнување тука. Добредојдени се секакви идеи или размислувања додека подготовката на стратегијата е во оваа фаза.

За да ги следите сите информации во текот на изработката на стратегијата посетувајте го претприемач на следниов линк или следете ја Facebook страната како заедница за подготовка на стратегијата.

post

Дали сте претприемач кој стратешки размислува?

Да одиме со една мала вежба. Вежба преку одговор на неколку прашања кои имаат за цел да ви покажат дали сте на вистинскиот пат и дали сте претприемач кој стратешки размислува и стратешки го гради сопствениот бизнис.

Денес е најлесно да се започне бизнис. Но, потоа следуваат следниве искази:

  • Никој не купува, а имаме најдобри цени и одличен квалитет.
  • Не сакаат да ја сменат конкуренцијата.
  • Направив веб сајт но, Google не ме покажува при пребарување.
  • Моите вработени не се на ниво на кое треба да бидат.
  • Не можам повеќе, работам по 15 часа дневно и повторно ништо.

Ова се само дел од прашањата кои ги имам добиено во претходните неколку месеци. Но, не е проблем што се поставуваат прашањата, проблем е очекувањето од страна на претприемачите кои ми ги поставиле тие прашања, а тоа е многу полошо. Очекување дека некој со еден едноставен одговор ќе ги научи каде грешат, што треба да прават и дали може нешо да променат не се очекувања на вистински и потенцијално успешни претприемачи.

Продолжи…

post

Оценка и контрола на меѓународна стратегија

Оценувањето и контролата на меѓународната стратегија се последни фази во процесот на реализирање на меѓународниот менаџмент.

Исто како кај домашните така и кај меѓународните компании, доколку контролата не е адекватна се јавуваат различни проблеми во работењето. Контролата во транснационална компанија зависи од добиените податоци и информации.

Проблемите поради растојанието, јазикот, неизедначениот кадровски потенцијал, како и постоењето на други проблеми, значително ги зголемуваат потешкотиите за обезбедување на точни информации. Начините за надминување на овие проблеми се преку поставување на исти стандарди во работењето за секоја филијала, без оглед на тоа во која земја се наоѓа.

Менаџерите можат да формираат стандарди за продажбата, за трошоците, за производството, за квалитетот, за профитабилноста и врз база на овие стандарди успешно да ја изведуваат контролната функција. Утврдените девијации кои произлегуваат од споредбата помеѓу остварените резултати и предвидените, треба да бидат испитувани и да бидат утврдени причините за таквите отстапувања.

Доколку девијациите се надвор од поставените граници треба да се преземе корективна акција. Оваа стратегија има и свои противници, бидејќи ваквиот начин на контрола ја намалува самостојноста во работењето и одлучување во филијалите, па постои опасност поради постоење на специфичностите на секој пазар, да се занемари некој потег, кој може да биде клучен за работењето на филијалата во таа земја.

Има компании кои се успешни во работењето со централистичкиот начин на работење, но има и компании што се успешни и со демократскиот начин на работење. Врз основа на овие заклучоци, сметаме дека успешноста на компаниите зависи од способноста на вработениот кадровски потенцијал, како и од тоа со што компанијата работи. Недозволено би било McDonalds да работи секаде различно, но има и компании на кои не им пречи различноста во работењето помеѓу различни филијали.

Поставувањето на камери, праќањето на контроли, споредувањето со резултатите кои ги постигнува конкуренцијата, барањето на детални извештаи и слично, овозможува остварување на зголемена контрола помеѓу планираното и оствареното, а со тоа и до постигнување на подобри деловни резултати.

post

Меѓународна стратегија како деловна култура на компанијата

Културата на компанијата има значајна улога во извршување на стратегијата. Таа има за цел да:

  1. Обезбеди ментален и емотивен водич, кој сите менаџери и вработени треба да го следат и да го подржуваат кога ќе се формулира и извршува стратегијата.
  2. Се потпира на основата, според која луѓето подобро ќе се однесуваат еден спрема друг и тие ќе креираат специфично чувство на идентитет во однос на другите компании.

Културата на компанијата по својата природа може да биде: култура заснована на социјализација и пазарно базирана култура. Првиот вид на култура е долгорочна и се применува детален процес на социјализација, силни и моќни норми и систем на контрола. Вториот вид на култура е таков вид, во кој функциите на компанијата и постапките на менаџерите не се разликуваат од постапките на екстерниот пазар. Нормите или се изгубени или отсуствуваат, процесот на социјализација е ограничен, а системот на контрола е заснован само на извршување и квантитативно мерење.

Компанијата која ја спроведува меѓународна стратегија применувајки го првиот вид култура има предности бидејќи создава долгорочно обврзување на вработените и чувство на меѓународна контрола, кои функционираат во услови на реципрочна меѓузависност. Меѓународните компании кои го применуваат вториот вид на култура, ги водат менаџерите кон создавање на вистински маркетинг концепт, кој е применлив во различни регионални услови.

Иако постојат разлики во сфаќањето дека културата станува похомогенизирана, а глобализацијата на пазарите зазема се поважно место во денешните напредни технологии, во транспортот и комуникацијата, сепак континуирано се случуваат мултикултурни бизнис грашки, кои стануват стварност во меѓународниот бизнис. Тоа значи дека формулирањето на глобалната мултинационална стратегија на претпоставката на културна хомогеност надвор од географските граници, може да биде несоодветна.

Остварувањето на успех во меѓународните активности, во голема мерка зависи од прилагодувањето на стратегијата на компанијата на барањата, кои се истакнуваат од културата на земјата домаќин.

Културата е важна при определување на судбината на нациите.

Културата е колективен феномен, а културните разлики можат да се претстават врз база на анализа на претходните фактори. При тоа заклучуваме дека националната култура потешко се менува, додека културата во рамките на компанијата побрзо се менува, но секако дека постојат и тука проблеми и отпори. Заедничката култура на работење може да се негува и одржува преку посетување на заеднички семинари, предавања, учество во истите проекти и слично, со што се формира еднообразност во однесувањето. Иста култура во однесувањето се добива и доколку раководните луѓе завршиле исти факултети, па со учење на истите предмети им е развиена сличност во однесувањето во знаењето и другите параметри, кои овозможуваат остварување на слични резултати во работењето. Најтипичен пример е еднообразното однесување на вработените во рестораните на McDonalds низ целиот свет.

post

Критериуми за избор на меѓународна стратегија

Постојат одредени критериуми кои е потребно да ги применуваат врвните менаџери за да ја изберат најдобрата стратегија за влегување на определен меѓународен пазар.

Да реазгледаме некои од тие критериуми:

1. Правните прописи

Тие се специфични за секоја земја. Правните прописи ги детерминираат границите во кои ќе се остварува економијата. Од правните прописи најважни се: законот за странски вложувања, законот за сметководство, законот за работни односи и други. За полесно да се совладаат правните прописи, транснационалните компании најчесто ангажираат правни лица од земјата во која планираат да ја спроведат својата активност, за да не дојдат до можен судир со законите на таа држава.

2. Ризикот

Ризикот може да варира од земја до земја. Врвните менаџери секогаш се обидуваат да го предвидат секој можен ризик и начинот на кој може да го амортизираат потенцијалниот ризик. Постојат разни ризици, а најчести се политичките и економските. Заради тоа мора да се оцени нивото на ризикот и степенот до кој инвестициите можат да бидат заштитен од ризиците. Доколку ризикот се подели помеѓу партнерите, тогаш опасноста од ризикот е помала, бидејќи два или повеќе партнери го штитат заедничкиот интерес.

3. Трошоци

Трошоците се важан критериум за избор на меѓународна стратегија. Врвниот менаџмент може да одлучи да одстапи од дејствување во една земја, доколку трошоците за влез на тој пазар се големи и тешко можат да се надокнадат. Врз база на висината на трошоците ќе се примени стратегијата на целосна сопственост, стратегијата на заеднички вложувања, стратегиската алијанса или купување на компанијата.

4. Географско подрачје

Географското подрачје е многу важен критериум при избор на меѓународната стратегија за купување на компанијата, заедничките вложувања или стратегиските алијанси. Стратегиски важното географско подрачје за интересите на компанијата е од големо значење, затоа што може да се користат природните богатства, патните коридори или може да овозможи лесно пласирање на производите на компанијата во други региони или држави.

5. Јазик

Јазикот е критериум кој подеднакво е важен за сите видови на меѓународни стратегии, кој е потребен во текот на преговорите за купување или за разбирање и совладување на културните разлики. Јазикот во последно време се смета за еден од помалите проблеми, бидејќи англискиот јазик е широко распространет во сите држави.

6. Искуство

Врвниот менаџер најголемиот дел од знаењето го стекнува преку образованието или преку специјалистичките студии и семинари. Но знаењето кое се добива со искуството е немерливо и многу ценето, бидејќи праксата секогаш открива новини, кои теоретски не можат секогаш да се предвидат. Поради неискуството, врзано со меѓународното работење (извоз, увоз, инвестирање, работење), можат да настанат разни проблеми со големи последици.

7. Контрола

Важноста на контролата како критериум за избор на меѓународна стратегија се зголемува со зголемување на сопственоста. Компаниите кои ја применуваат стратегијата на директните инвестиции, извоз или лиценцирање, имаат помала можност за контрола, отколку при примена на меѓународната стратегија за целосна сопственост или купување на компанијата.

post

Како да подготвиш стратегија од една страничка?

Кога станува збор за малите бизниси, се треба да биде мало, едноставно, но корисно.

Не можеме да очекуваме дека еден претприемач за својот мал бизнис треба да пишува неколку томови стратегија. Таквите стратегии се само збунувачки, ќе ви го одземат времето и нема да ја постигнат целта заради која постојат.

Стратегија го дефинира планот со кој ќе стигнете од А до Б. Стратегија претставува план на акции за остварување на поставените цели. Или поедноставно кажано таа е средство за постигнување на целите.

На вас како претприемачи ќе ви треба кратка, јасна и концизна стратегија која може да се смести на една страничка. Таа една страничка секојдневно треба да биде пред вас во периодот за кој се однесува.

Предности од една ваква кратка стратегија од една страничка се:

  • лесно ќе можете да ја следите реализацијата секојдневно;
  • лесно ќе можете да ја прилагодите согласно вистинските потреби од теренот;
  • ви дава слика за она што ќе треба да се направи без одвлекување на вашиот фокус кон небитни работи.

Па како да подготвите една таква стратегија?

Едноставно, одговорете ги следните прашања.

1. Што сакате да постигнете?

Мора да започнете со она што сакате да го постигнете. Бидејќи стратегијата претставува средство за реализација на целите, затоа и целите ќе бидат стартната точка на вашата стратегија.

Поделете го листот хартија на три делови. И во првиот (најгорниот) наведете ги најважните 5 цели кои вашиот бизнис мора да ги постигне во периодот од 2-3 години кои следуваат.

Дали целта е да заработите 1.000.000 долари?

2. Каде сте во моментов?

Знаете што сакате или требате да постигнете, но треба и да знаете каде се наоѓате сега. Во претходното прашање ја дефиниравте позицијата Б од вашиот пат од А до Б. Сега ќе треба да ја дефинирате позицијата А, односно од каде треба да тргнете за да стигнете до посакуваната позиција.

Во вториот дел од листот хартија наведете каде се наоѓате во моментов, но преку призмата на поставените цели. Ако целта е за приходи, напишете колкави се сегашните приходи.

Дали во моментов заработувате 500.000 долари?

3. Што треба да направите за да стигнете таму?

Сега кога веќе знаете каде се наоѓате и каде треба да стигнете, вашата задача е да ги дефинирате активностите за периодот кој следува кои ќе ве доведат до посакуваната цел.

Во третиот дел од листот хартија наведете што ќе правите во периодот кој следува за да ги реализирате поставените цели.

post

Меѓународен менаџмент е меѓународна стратегија

Големата конкуренција на меѓународно ниво бара применување на различни видови на стратегии. На сликата е даден приказ на четирите меѓународни стратегии, базирани врз фокусирање на меѓународниот пазар и остварување на стратегиската контрола.

4 Меѓународни стратегии

Етноцентричната стратегија е меѓународна стратегија базирана на претпоставката дека производите и услугите на една земја се посупериорни во однос на производите и услугите пласирани од друга земја. Оваа стратегија е фокусирана на производот или на услугата во зависноста од тоа што компанијата поседува. Под централизирана контрола производот или услугата се пласира во други земји каде за нив постои потенцијален пазар. Компанијата треба да го модифицира производот со цел да ги задоволи вкусовите и желбите на земјата домаќин. Доколку производот или услугата е супериорна, оваа стратегија успешно ќе се примени.

Геоцентричната стратегија е меѓународна стратегија базирана на географска децентрализација со стеснет асортиман на производи и намален ризик, преку производство во повеќе земји. Доколку компанијата во некоја земја има проблеми во работењето, останатите филијали непречено продолжуваат да работат. Негативна карактеристика на овој начин на работа е тоа што управувањето со различни организациски целини, на различни локации, претставува главен менаџерски проблем. Предноста е што работењето на една филијала, може да се спореди со работењето на друга филијала. Сите ресурси можат да се префрлат од една во друга филијала, во зависноста од потребата. Оваа стратегија овозможува прилагодување на работењето на компанијата спрема локалните услови и поради тоа е поефикасна во однос на полицентричната стратегија, која ја зема географската децентрализација како екстрем.

Полицентричната стратегија е меѓународна стратегија базирана на намалување на ризикот преку постоење на голем број на автономни пазарни единици и широк асортиман на производи. Поголем број на помали единици се помалку ранливи, отколку една голема единица. Намалувањето на ризикот е остварено преку бројни акции, како користење на различни валути и слично. Слабост на оваа стратегија е тоа што диверзификацијата и локалната автономија ја ограничуваат размената на информации помеѓу филијалите во однос на цената, производите, дизајнот и движењето на менаџерите.

Глобалната стратегија е меѓународна стратегија која фокусот го става на меѓународното поврзување на странските пазари. Се смета дека светот е еден пазар кој треба да се третира како таков. Се предпоставува дека стратегиите на различните единици се влеваат во една сеопфатна долгорочна стратегија на компанијата на матичната земја. Глобалната стратегија претпоставува дека глобалната дистрибуција на производи може да биде оправдана преку економијата на обемот.

Независно од тоа која стратегија ќе биде применувана, опкружувањето во таа земја мора да се набљудува и анализира, а потоа да се донесат заклучоци, која стратегија да се примени за да се задоволат локалните барања.