post

[Видео] Земено и дадено за бизнисите

Суштината на секој бизнис е на крајот се онаа што ќе го земе во вид на приходи да биде поголемо или најмалку еднакво на онаа што ќе го даде за да се реализираат тие приходи.

Одлична хумуристична презентација од одличната серија “Вратиќе се роде”.

post

Подобрете ги вашите финансиски перформанси во 2013

Финансиските перформанси на вашиот мал бизни се важни особено поради фактот што тие обезбедуваат стабилно работење на вашиот бизнис. Можете ли да ги подобрите финансиите во 2013? Подолу ќе бидат презентирани неколку совети кои можете да ги имплементирате во овој процес.

Колку можете да трошите оваа година? Можете ли да инвестирате во нова опрема во бизнисот? Можете ли да имплементирате важни, но скапи проекти за подобрување на вашиот бизнис? Можете ли да го зголемите тимот во вашиот бизнис?

Овие прашања и многуте други слични на овие ќе зависат од финансиската моќ на вашиот бизнис. Затоа, вие како еден претприемач, ќе треба постојано да работите на подобрување на вашите финансиски перформанси.

Да разгледаме еден едноставен, но моќен процес кој може да ви помогне во вашите напори за подобрување на финансиските перформанси.

Продолжи…

post

Како да ја намалиш точката на рентабилност?

Подолг временски период не се занимаваме со рентабилноста, односно рентабилна точка на еден бизнис која се анализира со графикон на рентабилност.

Филозофијата не е некоја голема работа, целта е да ја најдеме точката во која ќе успееме да ги покриеме трошоците.

Рентабилност наједноставно кажано ни кажува колку единици производ треба да продадеме или колкав приход треба да оствариме за да ги покриеме трошоците, а се над тој износ ќе донесе профит за бизнисот.

Основната формула за пресметка на точката на рентабилност е:

Рентабилност = фиксни трошоци/[(приход-варијабилни трошоци)/број на продадени парчиња]

или доколку се среди математички ќе имаме:

Рентабилност = (фиксни трошоци х број на продадени парчиња)/(приход – варијабилни трошоци).

Целта на еден претприемач е колку што може побргу да дојде во ситуација на покривање на трошоците и започнување со профитабилно работење. За, да биде оваа цел побргу остварлива ќе треба точката на рентабилност да биде помала. Зошто? Затоа што 100.000 парчиња продажба за рентабилно работење е потешко остварливо одколку 70.000 парчиња.

Ајде сега да дефинираме некои можности за намалување на износот на рентабилната точка.

1. За да се намали рентабилноста како износ треба да се намалат фиксните трошоци

Бидејќи во горниот дел од формулата имаме фиксни трошоци кои се независни од елементите во долниот дел од формулата (приход и варијабилни трошоци) и број на продадени парчиња кои пак се зависни од варијабилните трошоци може да се дојде до заклучок дека е најдобро за да се намали износот на рентабилната точка да се започне со фиксни трошоци и нивно намалување.

На пример, доколку имаме:

 • фиксни трошоци: 50.000 денари
 • број на продадени парчиња: 100.000
 • Приход: 100.000 х 100 денари = 10.000.000 денари
 • Варијабилни трошоци се 50% од цената на едно парче или 100 денари х 0,5 = 50 денари, така да вкупните варијабилни трошоци ќе бидат 50 денари х 100.000 парчиња = 5.000.000 денари.

Точката на рентабилност ќе биде: (50.000 х 100.000)/(10.000.000 – 5.000.000) = 1000 парчиња.

Значи ќе треба да продадеме 1000 парчиња за да ги покриеме трошоците.

Доколку успееме да ги намалиме фиксните трошоци за 10% тие ќе изнесуваат 45.000 денари. Рентабилноста ќе биде:

(45.000 х 100.000)-(10.000.000 – 5.000.000) = 900 парчиња. Значи дека доколку продадеме 100 парчиња ние веќе ќе реализираме профит бидејќи 900 парчиња ги покриваат трошоците.

Затоа добро разгледај ги сите фиксни трошоци и обиди се да ги намалиш. Ако тоа е износот на изнајмување на простор, преговарај за некое намалување. Ако тоа е износот на оперативни трошоци, обиди се да елиминираш нешто на пример хартија, сметки за телефон…

2. Намалување на варијабилни трошоци

Втората можност за намалување на границата на рентабилност е преку зголемување на продуктивноста како и ефективноста и ефикасноста на целиот систем во твојот бизнис. Бидејќи варијабилните трошоци директно зависат од број на продадени парчиња потребно е да се бараат можностите во самиот процес дали е тоа производствен или пак продажен, па и маркетинг процес.

На пример, намалување на трошоците за произведување на производи преку соодветна организација на синџирот за набавка и обезбедување на помалку трошоци во однос на набавените производи кои учествуваат во крајниот производ.

Како пример може да биде и маркетинг процесот. Често пати зголемување на буџетот за маркетинг може да донесе до зголемена продажба, но и зголемени варијабилни трошоци. Но, со квалитетна реорганизација на процесот како и подобрување во маркетинг тактиките може да доведе до зголемување на продажбата, а при тоа да се намалт тие трошоци. Доколку трошиш 20.000 денари месечно на маркетинг и обезбедиш продажба од 10.000 парчиња во секое парче како варијабилен трошок на маркетинг ќе влезат по 2 денари. Иако овој закон во пракса не е ист, сепак заради поедноставување можеме да земеме дека доколку инвестираш 30.000 денари во маркетинг ќе продадеш 15.000 парчиња.

Но, ти имаш можност за рационализација на маркетинг активности во твојот бизнис. Доколку се насочиш на идеалните купувачи и доколку ги отстраниш сите активности на кои трошиш пари, а даваат слаби резултати ќе може да успееш во намалување на тој трошок, односно со помалку пари да привлечеш повеќе купувачи.

Да се вратиме на нашиот пример. Дојдовме до 900 парчиња потребни за рентабилно работење. Сега доколку успееме да ги намалиме варијабилните трошоци да бидат 45 денари границата на рентабилност ќе биде:

(45.000 х 100.000)-(10.000.000 – 4.500.000) = 818,18 продадени парчиња

3. Зголемување на цена на производот

Како трет начин за зголемување на прагот на рентабилноста (забележете дека користам различна терминологија како граница, праг, износ бидејќи може да се најде различна терминологија а станува збор за исто нешто) е едноставно зголемување на цената на производот.

На пример, доколку ја зголемиш цената за 10 денари на едно парче ќе ја имаш следнава состојба во однос на примерот погоре:

(45.000 х 100.000)-(11.000.000 – 4.500.000) = 692,3

Значи за да работиме рентабилно ќе треба да продадеме 692,3 парчиња од нашиот производ, секоја поголема продажба ќе носи профит.

4. Поголема продажба

И како последна можност за намалување на прагот на рентабилност е да ја зголемиш продажбата. Но, за да успее намалување со ова мора да се внимава на варијабилните трошоци. Зголемување на продажба но, притоа без пропорционалнио зголемување на варијабилните трошоци ќе доведе до намалување на прагот на рентабилноста.

Овој начин е доста користен во практиката бидејќи се користат групи на производи, пакети, upsale, cross-sale…. На ваков начин се збогатува понудата, се зголемува продажбата без притоа драстично да се зголемат варијабилните трошоци.

post

4 начини за зголемување на твоите цени

пари Кога зборуваме за цени, тоа се многу чувствителни прашања за секој претприемач. Повисоки цени значат и поголем профит, но од друга страна постои опасност да се загубат некои купувачи.

Понекогаш како претприемач ти ќе бидеш принуден да ги зголемиш твоите цени. Тие сили кои те принудуваат на овој чекор се диктирани од страна на пазарот и се доста влијателни на твојата трошочна структура.

Како и да е, прашањето е како да ги зголемиш цените со најмало можно ниво на болка за твоите купувачи.

Секоја од овие техники е специфична за различни ситуации или различни причини за зголемување. Понекогаш може да постои притисок од снабдувачите поради зголемување на цените од нивна страна, а тоа има директно влијание на трошочната структура. Во таквите ситуации, не постојат некои големи можности за обидување со други тактики. Едноставно се бара зголемување на цените согласно со новонастанатата ситуација.

Понекогаш пак може да се има повеќе време за анализи и тестирања за зголемување на цените, додека понекогаш едноставно треба да се додаде дополнителна вредност во понудата за да се зголемат цените.

Важно е да знаеш дека различните причини за зголемување на цените ќе бара различни начини на зголемување на цените.

Кои се најчестите начини за зголемување на цените?

#1 Постепено зголемување

Нешто што често пати се користи од страна на претприемачите е постојано зголемување на цената, така што зголемувањето нема да претставува шок за потрошувачите. Едноставно продолжуваш со зголемување на цената се додека не стигнеш до нормалната или онаа која ја посакуваш. Најголемиот предизвик при користење на оваа техника е да знаеш кога цената го поттикнува отпорот на потрошувачот. Треба да го следиш нивното однесување.

На пример, ја зголемуваш цената за 5% и ништо не се случува. Твоите потрошувачи продолжуваат да купуваат во иста количина како и пред зголемувањето. По одредено време, кога ќе се осигураш дека зголемената цена не предизвикува промена во однесување на потрошувачите, едноставно повторно ја зголемуваш цената за 5%. И повторно ништо не се случува. продажбата останува иста. Нема жалби на цената. Па затоа повторно ја зголемуваш цената за 5%, но потоа откриваш дека твојата продажба започнува да паѓа. Тоа е знак кој ти кажува да престанеш и да ги вратиш цените на претходното ниво на покачување.

#2 Тестирај, потоа зголеми

Ова е втор начин кој можеш да го користиш за зголемување на твоите цени. Доколку сакаш да бидеш сигурен дека новите цени ќе бидат добри за твоите потрошувачи ќе треба да ја тестираш таа хипотеза. Прво, мора да откриеш колку тие се спремни да платат за твојата понуда. Ќе го најдеш одговорот доколку ги прашаш, или пак со помош на сплит тестови што значи да понудиш исти понуди со различни цени за различен примерок од потрошувачите.

Ова техника едноставно значи дека ти не ги зголемуваш твоите цени пред да дојдеш до заклучоци од твоите тестирања кои би ти кажале која би била најдобрата цена за твоите производи и услуги.

Може да ја користиш оваа техника доколку не си сигурен во однос на твоите цени, или пак доколку сметаш дека тие се потценети.

#3 Додади  вредност

Понекогаш доколку едноставно сакаш да ги зголемиш цените за да го подобриш сопствениот бизнис, или зголемиш профитабилноста, ќе можеш да ја користиш оваа техника.  Доколку додадеш дополнителна вредност во твојата понуда која ќе претставува фер компензација за разликата која ќе ја бараш во цената, твоите потрошувачи може да го ценат тоа и продолжат да купуваат од твојот бизнис.

Може да додадеш одполнителни карактеристики, сервисни компоненти, бонуди, гаранција, испорака…

#4 Едноставно направи го тоа

Последната техника е наречена едонставно спроведи го зголемувањето и значи дека преминуваш на зголемување на цената на нивото на која и треба да биде. Колку треба да биде е она што ти мислиш дека вредат твоите производи или услуги.

Понекогаш ќе бидеш принуден да ги зголемиш твоите цени доколку сакаш да останеш во бизнисот. Во таква ситуација, не постојат можности за размислување или тестирање. Мора да ги зголемиш цените и точка.

Како и да е, една работа која би требало секогаш да ја користиш со секоја од техникиве е да ја докажеш вредноста на твојата понуда за да го балансираш влијанието на зголемувањето.

Како што може да забележиш, постојат различни начини или техники кои може да ги користиш кога планираш зголемување на цените. Но, многу поважно е што во различни ситуации, или различни прилики, ќе биде потребна различна техника. Најди што е најсоодветно за секоја ситуација и искористи го.

Какво е твоето искуство кога ги зголемуваш цените? Постои ли некоја друга техника која ја користиш?

post

7 Начини за зголемување на профитот

Не постои претприемач кој постојано не размислува како да ја зголеми профитабилноста на сопствениот бизнис. Се надевам дека и ти си еден од тие претприемачи.

Дали размислуваш, бараш начини или се обидуваш постојано да ја зголемиш профитабилноста?

Поголема профитабилност, повеќе пари како за тебе така и за финансирање на растот на твојот бизнис во иднина.

Вообичаено една од најголемите грешки кои што ги забележувам кај претприемачите кога се обидуваат да ја зголемат сопствената профитабилност е целосна концентрација и фокус на цената и трошоците. Тоа е и нормално кога тоа се оние нумерички елементи кои имаат директно влијание на профитот на бизнисот. Но, можностите се пошироки одколку само цената и трошоците, но и доколку навлезеш подетално во следниве начини ќе видиш дека во нив се интегрирани и цената и трошоците.

Да ги разгледаме начините кои тебе како еден претприемач ти стојат на располагање.

#1 Зголемување на потенцијални купувачи

Прв и секогаш применлив начин кој има директно влијание на твојата профитабилност е зголемување на потенцијални купувачи. Повеќе потенцијални купувачи, со иста стапка на конверзија во вистински купувачи, значи и поголема продажба и нормално поголем профит.

На пример, 1000 потенцијални купувачи од кои се конверзираат 10% во купувачи значи 100 купувачи за твојот бизнис кои доколку купуваат во просечна вредност од 1000 денари при стапка на профитабилност од 10% значи дека твојот бизнис ќе оствари профит во износ од 10000 денари.

Доколку пак имаш 1500 потенцијални купувачи со истата стапка на конверзија, просечен износ на продажба и стапка на профитабилност ќе значи дека твојот бизнис ќе обезбеди профит во износ од 15000 денари.

Твојата задача како претприемач е секогаш да работиш на зголемување на бројот на потенцијални купувачи во твојот бизнис.

#2 Зголемување на конверзија на потенцијални купувачи во вистински купувачи

Вториот начин е да ја зголемиш стапката на конверзија од потенцијални купувачи во вистински купувачи. И овој начин може да има драстично влијание на профитабилноста на твојот бизнис бидејќи поголема конверзија значи повеќе купувачи, а тоа значи и поголема продажба и нормално профит.

На пример, имаш 1500 потенцијални купувачи со стапка на конверзија од 10%. Тоа значи дека 150 од нив ќе купат во просечна вредност од 1000 денари при стапка на профитабилност од 10% што доведува до профит во износ од 15000 денари.

Доколку пак твојата работа резултира во зголемување на стапка на конверзија од 10% на 12% веќе ќе имаш 180 купувачи кои ќе купат во просечна вредност од 1000 денари при стапка на профитабилност од 10% што доведува до профит во износ од 18000 денари.

#3 Зголемување на профитот во моментот на продажбата

Зголемување на профитот во моментот на продажба е начин кој често пати се заборава од страна на претприемачи, а може да има огромна улога во зголемување на профитабилноста на бизнисот.

Кога зборувам за овој начин не мислам на зголемување на профитабилноста преку зголемување на бројот на трансакции. Туку мислам на зголемување на профитот преку оптимизација на твојот продажен процес. Секоја продажба и секој потенцијален купувач има одредена цена за која твојот бизнис плаќа.

Оваа метода подразбира зголемување на профит преку тестирање на твојата понуда и цена во моментот на изведување на продажбата за да се обезбеди максимален нето профит и повраток на инвестиција на твоите кампањи за стекнување на најголема можна животна вредност на твојот купувач.

Твојата задача е постојано да бараш начини преку тестирања и оптимизации на твоите понуди и цени кои ќе обезбедат максимален профит и секако повраток на твојата инвестиција за да го добиеш најкавлитетниот купувач не само за денес туку и за иднина што се мери преку животната вредност на купувачот за твојот бизнис.

#4 Зголемување на број на трансакции во моментот на продажбата

Четвртиот начин за зголемување на профитабилноста на твојот бизнис е да работиш постојано на зголемување на бројот на трансакции во моментот на продажбата.

Зошто? Затоа што кога веќе се реализира една трансакција твојот купувач се наоѓа во таканаречен купувачки модалитет и тогаш е најголемата веројатност доколку му излезеш во пресрет со квалитетна понуда истот да не ја одбие. Луѓето сакаат да купуваат. Кој не сака? Тие не сакаат да бидат продадени, но сакаат да купуваат.

Ова значи дека наместо 1000 денари просечна вредност на продажба со додавање на дополнителна трансакција од на пример 500 денари твојот приход ќе се зголеми, а со тоа и профитабилноста.

#5 Реактивација на минатите купувачи

Да се реактивираат минатите купувачи кои едноставно се во еден заспан модалитет претставува императив за секој претприемач. Овој начин иако се заборава да се користи сепак претставува доста ефикасен и ефективен начин за зголемување на профитабилноста.

Сигурно, доколку се навратиш низ твојот CRM систем ќе видиш дека има некои купувачи кои веќе не купуваат извесен период. Зошто да не се обидеш да ги контактираш и да ги обновиш релациите.

#6 Зголемување на продажба на минати купувачи

Едно купување, не значи и крај на продажниот процес. Сигурно одржуваш една CRM база на податоци, се обидуваш да ги контактираш на извесен период, се обидуваш да доставиш нови понуди…

Од друга страна ова значи дека откако ќе се реализира првата продажба, за твојот бизнис продажниот циклус и продажната инка не завршува, туку продолжува.

Дали имаш стратегија за контакт на тековни купувачи по еден месе, три месеци, пест месеци…?

Ако немаш, вистинското време е да направиш една и да започнеш со имплементација.

#7 Кратење на трошоците

И секако како последен начин го ставив кратење на трошоците. Зголемување на профитабилноста значи обезбедување на поголема продажба со исти или помали трошоци.

А, секогаш има нешто што не е потребно или не носи резултати и може да се скрати.

post

Алатки за креирање на вашиот буџет

 

Продажба

Продажба

Планирање на иднината на вашиот бизнис во многу сегменти е поврзано со пари и секако достапноста на тие пари. Без пари не може да се финансираат бизнис потфатите кои ќе ги планирате.

Токму затоа за се нешто се користи буџет, кој обезбедува дека имате доволно пари за идните потфати и секако обезбедува контролирано трошење на тие пари.

Висиата на буџетот (пари на располагање за определен временски период) кога станува збор за еден бизнис зависи од следниве елементи:

 • Планирани проекти за временскиот период за кој се однесува
 • Моменталната состојба на сетка (Колку пари имате сега?) и
 • Приходите во периодот за кој ќе се однесува буџетот.

Износот на парите ќе го знаете и имате секогаш. Но, треба да се засукаат ракавите во однос на приходите кои сеуште не се случиле, туку ќе се случат во иднина.

1. Предвидување на продажба

Предвидување на продажба - график

Предвидување на продажба - график

Предвидување на продажба е дел од процес на бизнис планирање во кој се интегрираат повеќе анализи и планирања на другите елементи. Оваа предвидување треба да ви даде една слика по месеци за тоа колку пари во вид на приходи ќе имате како влез во вашиот бизнис.

Повеќе за предвидување како менаџерска алатка можете да прочитате и во:

2. Графикон на рентабилност

Графикон на рентабилност

Графикон на рентабилност

Сега знаеме како ќе се движат приходите, односно каков влез ќе имаме во износ на пари во нашиот бизнис. Но, сите пари не се за трошење и не можат веднаш да се искористат целосно за буџет за идно трошење. Затоа како една алатка која можете да ја користите е графиконот на рентабилност кој ќе ви даде една слика за тоа кога сте рентабилни, а кога имате помалку пари на располагање за трошење.

Повеќе за графиконот на рентабилност можете да најдете и во:

3. Анализа на готовински тек

Готовински тек - график

Готовински тек - график

Анализа на готовински тек е уште една алатка која ќе ви даде слика за тоа како се движи готовината низ вашиот бизнис и која ќе ви помогне во процесот на креирање на буџетото. Готовински тек претставува движење на парите во и надвор од бизнисот, односно циклус на прилив и излив на готовина што всушност ја определува платежната способност.

Едноставно со еден поглед во графикот ќе видите како оди вашето трошење и како ќе оди тоа трошење истовремено гледајќи дали предвидениот прилив ќе дозволува такво трошење, со што едноставно ќе можете да извршите прилагодување на вашиот буџет.

 

post

Основи на анализа на готовински тек

Продажба

Готовина

Како една причина за пропаѓање на бизнисите се наведува недостаток на готовина за нормално функционирање на бизнисот.

Многу често се прави грешка во водење на бизнисот од страна на претприемачите со размислување само за профитот. Освен профитот кој не е за потценување, многу значаен елемент за функционирањето, па дури и за опстанокот на секој бизнис е готовината со која се располага. Запомнете дека во било кој бизнис не се троши профитот, туку готовината. Без готовина, иднината на бизнисот може да се доведе во прашање. Постојат многу компании кои се профитабилни но пропаѓаат заради тоа што немаат доволно готовина. Затоа е потребно да се следи движењето на готовинскиот тек во сите бизниси.

Ќе го опишеме ова преку еден пример.

На сметка имаме 10.000 денари кои сакаме да ги искористиме за купување на производи кои ќе ги продава нашиот бизнис.

Анализа на готовински тек - почеток

Анализа на готовински тек - почеток

Купуваме производи за 10.000,00 денари и ги продадеме за 15.000,00 денари. Од билансот на приходи можеме да видиме дека имаме профит од 5.000,00 денари (15.000,00 денари – 10.000,00 денари). На сметка ќе имаме 15.000,00 денари.

Готовински тек - прв циклус

Готовински тек - прв циклус

Да кренеме со вториот циклус на купување на стока за 10.000,00 денари и да ја продадеме за 15.000,00 денари. И уште еднаш да ги свртиме парите. Значи имаме на сметка 15000,00 денари, во вториот цилклус (обрт на парите) набавуваме стока за 10.000,00 денари (остануваат 5.000,00 денари) која ја продаваме за 15.000,00 денари и имаме 20.000,00 денари на сметка во банка. Во третиот циклус набавуваме стока за 10.000,00 денари (остануваат на сметка 10.000,00 денари) која ја продаваме за 15.000,00 денари при што на сметка во банка ќе имаме 25.000,00 денари. Нашиот биланс на приходи покажува продажба од 45.000,00 денари, трошоци од продажба 30.000,00 денари и профит од 15.000,00 денари.

Готовински тек - Втор и трет циклус

Готовински тек - Втор и трет циклус

Доколку реалноста е ваква се би било ОК. Но, сепак во реалното функционирање на бизнисот не е така, особено поради фактот што постојат тетратки (давање на стока на тетратка) и кредит (плаќање на рати) и при купување и при продавање.

Доколку даваме производи на „тетратка“ и на кредит тие пари ќе ги немаме на сметка, туку ќе бидат како побарување во нашата актива. Како заработка и профит и натаму ќе се појавуваат 5.000,00 денари, но парите нема да се тука. Додека не ги примиме парите од продажба на кредит нема да можеме повторно да набавиме производи за продажба. Токму затоа, постојат профитабилни компании кои пропаѓаат.

Готовински тек - Одложено плаќање

Готовински тек - Одложено плаќање

Сега да додадеме уште една реалност на примеров. Доколку даваме производи на кредит ќе бараме и ние да ја ги плаќаме при набавка тие производи на кредит. На ваков начин имаме долг од 10.000,00 денари на добавувачот, но имаме и залиха од 10.000 денари која можеме да ја продаваме. Но, сепак немаме пари на сметка.

Готовински тек - Продажба и набавка на одложено

Готовински тек - Продажба и набавка на одложено

Доколку знаеме дека нашата продажба ќе биде 45.000, денари во тековниот период ќе ни требаат уште 20.000,00 денари кои ќе мора да ги позајмиме или од банка или од некој близок. Затоа нашиот биланс на состојба ќе содржи и краткорочен заем, но сепак ќе немаме пари во банка.

Готовински тек со заем

Готовински тек со заем

И последнава табела сепак не е реална. Во досегашнава ситуација воопшто не размислувавме за обртни средства. Обртните средства ни се потребни за плаќање на сметките како телефон, струја, плаќање на плати итн. Без обртни средства бизнисот не може да опстане, односно не може да го преживее неочекуваното. Обртните средства претставуваат разлика помеѓу активата и обврските. Доколку го почнеме бизнисот со 40.000 денари наместо со 10.000,00 денари во капитал, обртните средства ќе ни бидат 85.000,00 – 30.000,00 = 55.000,00.

Готовински тек - обртни средства

Готовински тек - обртни средства

Треба да запомниме дека секој денар во побарување значи денар помалку во готовина. Секој денар во залиха значи денар помалку во готовина. Секој денар во обврски значи денар повеќе во готовина.

Оваа е основа за анализа на готовински тек.

Готовински тек ни кажува колку пари имаме во моментот за трошење за бизнисот. Трошењето може да биде за репроматеријал за производствени бизниси, набавка на производи за малопродажни бизниси, исплата на плати за вработените, враќање на кредити, финансирање на растот на бизнисот … Доколку немаме готовина нема да можеме да набавиме репроматеријал за производство, ниту производи за продажба, нема да можеме исплатиме плати на вработените, ниту ќе имаме пари за плаќање на рата за кредитите, ниту пак ќе можеме да го финансираме растот на бизнисот, ниту…

Повторно ќе напоменеме дека постојат бизниси кои прават профит, но профит на хартија, и пропаѓаат бидејќи немаат готовина. Оваа е резултат заради:

 • Неконтролирано трошење на претприемачите. Трошат повеќе отколку што имаат прилив на готовина. Тука велиме готовина, а не приход бидејќи приход може да биде и без готовина – давање на кредит.
 • Бизнисот функционира без да се врши анализа на готовинскиот тек.

На пример, можеме да имаме бизнис со приход од 100.000,00 денари од кои 50.000,00 денари се на кредит кои ќе ги добие во наредни 3 месеци. Значи ние во моментот имаме 50.000,00 денари готовина. Продадените производи имаат набавна вредност од 80.000,00 денари и не може да ги набави истите за повторен циклус на продажба бидејќи нема 80.000,00 денари за да ги плати. На таков начин потрошувачите нема да можат да бидат задоволени и ќе започне намалување на продажбата.

Но, формално што претставува готовински тек?

Готовински тек претставува движење на парите во и надвор од бизнисот, односно циклус на прилив и излив на готовина што всушност ја определува солвентноста на бизнисот (платежната способност).

Што претставува анализа на готовинскиот тек? Анализата на готовинскиот тек претставува проучување на циклусот на приливот и изливот на готовината во вашиот бизнис.

Од примерите погоре можеме да сублимираме од што се зависи готовинскиот тек:

 1. Почетна готовина – Пари што ги имаме на нашата сметка на почетокот од периодот за кој ја вршиме анализата.
 2. Продажба (за секој од месеците или проценка на продажба по месеци или продажба во првиот месец и процент на раст на продажба од месец во месец).
 3. Трошоци за продадени стоки (Ова се директни трошоци од продажба односно цена на чинење на набавената стока или пак трошоци за производство на дадената стока). За анализа на готовински тек може да послужи % од продажба.
 4. Продажба на кредит – % на потрошувачи кои купуваат на кредит
 5. Денови за кои се собираат пари од продажба на кредит
 6. Профитабилност – % од продажба
 7. Почетна состојба на залихи – Износ на залихи кои ги купувате пред да започнете со продажба
 8. Месеци за кои се држат залихи – број на месеци.
 9. Почетни побарувања – износ на пари кои ги побарувате при почетокот на анализава. За почетни бизниси ќе биде 0.
 10. Почетни обврски – Износ на пари кои ги должите на почетокот на анализата
 11. Денови за плаќање – денови за колку треба да ги плаќате вашите сметки

Пред да започнеме со анализата на готовинскиот тек треба да биде завршен делот за предвидување или проценка на продажбата. Бидејќи без овој дел ќе ги немаме податоците од точката 2. Друга значајна работа е колкав процент од вкупната продажба е на кредит, како и период за кој тие пари ќе преминат во готовина. Од друга страна, за квалитетна анализа на готовинскиот тек потребно е да се знае и периодот за плаќање на обврските.

На сликата подолу е дадена една анализа на готовински тек.

Готовински тек - график

Готовински тек - график

Од сликата може да се забележи дека имаме:

 • Вкупно прилив на готовина. Тоа се вкупно пари во готовина кои што влегуваат во бизнисот како продажба и други приходи.
 • Вкупно излез на готовина. Ова се пари кои излегуваат во тековниот месец за набавки, плаќање на трошоци, плати…
 • Состојба на готовина на крај на месец. Ова се однесува на тоа колку пари ќе имаме на крајот на месецот во готовина и претставува влезен елемент за нареден месец.
 • Готовински тек за месец. Со црвено е готовинскиот тек за месецот и покажува дали за тековниот месец сме потрошиле повеќе пари отколку што сме примиле.
 • Профит. Профитот претставува добивка на крајот од месецот.

Интересно е да забележиме две работи:

 • Месец април, јули, октомври и ноември каде имаме негативен готовински тек а сме оствариле профит.
 • Месец јануари каде имаме позитивен готовински тек а сме оствариле загуба.

Ова ни кажува дека не мора да значи дека профитот и готовинскиот тек зависат еден од друг. Значи можеме да имаме позитивен готовински тек но да имаме загуби и негативен готовински тек, а да имаме профит.

post

6 совети за заштеда на бизнис пари

Заштеда на бизнис пари е една од позначајните активности на секој претприемач. Понекогаш навистина непотребно се трошат парите на бизнисот без да се креира вистинската вредност во очите на потрошувачот.

На претприемач имавме пишувано за 45 совети за заштеда на бизнис пари кои се поделени во два постови Дел1 и Дел 2. Во голем дел тие совети сеуште се актуелни и можете да ги искористите. Во овој пост би додал уште совети преку кои можете да заштедите бизнис пари.

1. Вработувај млади сеуште неискусни луѓе.

Интересна стратегија за заштеда на пари е да најмувате млади вработени кои имаат висок потенцијал, но заради недостаток на претходно искуство ќе ги плаќате помалку отколку доколку би вработиле некој со поголемо искуство. Подобро е одредена сума од разликата да ја вложите во обука на тие неискусни вработени и по некое време и тие ќе стекнат искуство.

2. Одржување

Одржување на тековна опрема може да биде висок тршок за секој бизнис. Но, постојат многу методи и техники кои се занимаваат со превентивно одржување и одржување ориентирано кон надежност кои можат да заштедат огромни суми на пари за секој бизнис. Кога станува збор за одржување, застојот во производството или работата претставува еден дополнителен трошок. Секогаш тука постојат можности за подобрување кои ќе доведат до кратење на севкупните трошоци.

3. Преговарање со снабдувачи

Добар резултат од преговарање со вашите снабдувачи може да обезбеди големи заштеди и зголемување на профитабилноста на бизнисот. Зошто да не прашате? Ништо нема да изгубите, само би останала ситуацијата на исто ниво. Но, доколку успеете во преговорите, заштедите се тука.

4. Користете Open-Source софтвери

Знам дека многумина нема да се сложат со една ваква идеја, особено компаниите кои се занимаваат со продажба на софтвер. Направив грешка пред едно 4 години кога една ваква опција не ја ставив во стратешкиот развој на компанијата. Затоа сега морав да платам висока сума за лиценцирање на софтверите кои ги користам, иако доколку од почеток целиот развој го базирава на отворени (слободни) софтвери ќе имав заштедено од 700 до 1000 евра. Ова е голем износ за еден мал бизнис.

5. Испорака и дистрибуција

Одреден износ на трошоците ќе може да се заштеди со соодветен избор на дистрибуциски канали и секако начинот и видот на испораката. Операциски истражувања како наука можат во голем дел да ви помогнат во избор на вистинскиот дистрибуциски канал со најоптимални трошоци.

6. Маркетинг

Кај голем број на бизниси една од најголемите трошочни ставки може да претставува маркетингот. Со соодветна анализа на сите маркетинг средства и кратење на трошоците на традиционалните реклами кои согласно анализата не даваат резултати ќе се отвори една огромна можност да инвестирате во нетрадиционалните медиуми кои во голем дел ќе помогнат за привлекување на дополнителни купувачи за вашиот бизнис. Направете анализа, ништо нема да изгубите.

post

45 Совети за заштеда на бизнис пари – Дел 2

45 Совети за заштеда на бизнис пари

45 Совети за заштеда на бизнис пари

Заштеда на пари и инвестирање на тие пари во раст на бизнисот навистина претставува одлична можност за секој претприемач да го изгради бизнисот од сопствените соништа. Ќе продолжиме совториот дел од 45 совети за заштеда на бизнис пари. Првиот дел можете да го прочитате во 44 Совети за заштеда на бизнис пари – Дел 1.

21. Опрема за Вашиот бизнис

Купувајте опрема на попусти. Сочекајте кога ќе се нудат попусти за опремата како што се комјутери, маси, столови, апарати… На ваков начин ќе заштедите од 10-20%. Од друга страна интернетот ви нуди се поголема можнсот за следење на попусти, создадете систем за следење на истите и користете ги.

22. Употребувана опрема

Опрема која не мора да биде во тренд купувајте ја половна но во исправна состојба. На интернетот, но и во малопродажба  можете да пронајдете голем број на добра опрема која се продава за доста поволна цена. На ваков начин ќе избегнете непотребен трошок за нешто што не Ви треба.

23. Купувајте канцелариска опрема од еден снабдувач

На ваков начин ќе овозможите соодветен попуст заради редовност во купување и изградена доверба како постојан клиент. Ова правило може да важи и за се останато што набавувате за Вашиот бизнис.

24. Продажба на опрема

Продавајте ја опремата која веќе не ја користите. На ваков начин ќе ослободите простор во Вашите деловни простории и ќе го зголемите влезот на пари во Вашиот бизнис.

На пример, пред некој месец имв стар интернет модем кој не го користев. Го вратив кај оној од кој го купив пред некоја година за замена за тонер за мојот мултифункционален принтер.

25. Залихи – непотребни трошоци за простор

Намалете го нивото на Вашите залихи и ќе ги намалите непотребните трошоци за простор кој го зафаќаат овие залихи доколку го изнајмувате тој простор.

26. Залихи – непотребно врзани пари

Со големо ниво на залихи Вие ги финансирате Вашите снабдувачи. На ваков начин Вашите пари се врзани во стока која сеуште не сте ја продале. Одржувајте го нивото на залихите на оптимално ниво и ќе го подобрите Вашиот готовиски тек.

27. Трошоци за испорака

Доколку потрошувачот не е во можност сам да дојде и да ја подигне купената стока мораат да се анализират сите можности за испорака. Најпопуларна е поштенската испорака па анализирајте ги цени на разните понудувачи на поштенски услуги. Може да постои голема разлика помеѓу различни понудувачи, а постојат и разни видови на пратки (обична, препорачена, експрес,..) . Изберете ја најоптималната опција за секоја пратка. Така ќе можете да заштедите. Бидејки такси услугите станаа евтини, достава на стока може да се врши и преко одредени такси компании доколку се доставува во истиот град. Тука и таксистите си го најдоа своето место па наместо да возат само патници, сега добија уште еден сегмент за работењето а тоа се пратки. Тука се бара и чесност на таксистите бидејки никој не е присутен со нив па можат неоправдано да ја зголемат цената на транспортот. Тој проблем е минимален бидејки може однапред да се договори износ за плаќање, а бидејки конкуренцијата е голема и самите такси компании вршат меѓусебна ригорозна контрола. Па досега нема информации за проблеми околу испорака (тоа го потврдува и нашето искуство). Сличен транспорт се почесто се користи и во меѓуградскиот транспорт каде таксисти покрај патници вршат транспорт на стока па претприемачот заштедува и време и пари. Користење на автобуси на редовна линија е исто доста користен начин на испорака. Доста е евтин (искуствено еден пакет до 100 денари), потребно е само да се запише бројот на автобусот и час на пристигнување и да се јави на купувачот за да ја сочека пратка. Се попопуларни се испораки со велосипеди и мотори, кои полесно се пробиваат низ градскиот метеж, пофлексибилни се во работењето и поевтини. Секако дека не може стоката да се испорача без претходно да се изврши уплатата или однапред договорениот начин на плаќање. Има и други начини на испорака, ние наброивме некои од почесто користените начини.

28. Редовно плаќање на сметките

Плаќајте си ги сметките кои Ви достасуваат на датумот наведен на сметката. Сметките за телефон, струја и други кога задоцните во наредна сметка Ви ја вклучуваат каматата. На една сметка ова не е голем износ (10-20 денари) но на повеќе сметки и на годишно ниво може да изнесува од 500 – 1000 денари.

29. Користете ги попустите кога ги набавувате производите

Многу дистрибутери или понудувачи на услугата даваат попуст или рабат кој можете да го добиете доколку ги платите фактурите за одреден рок (веднаш или неколку дена). Овој попуст може да изнесува од 3 до 10%. Ова е голема сума на пари која можете да ја заштедите. Доколку имате можност за брзо плаќање користете ги овие поволности и на таков начин ќе заштедите пари и ќе ја зголемите Вашата маржа, а со тоа и профитот.

30. Онаму кај што нема попусти за брзо плаќање искористете го најдолгиот рок

Одложете го колку што можете повеќе плаќањето каде што нема попусти за брзо плаќање. На ваков начин Вашите снабдувачи ќе Ве финансираат за период за кој ќе биде одложено плаќањето. Преговарајте, ништо нема да изгубите, само можете да добиете преку подобрување на готовинскиот тек за Вашиот бизнис.

31. Набавувајте само она што Ви носи приход

Анализирајте постојано што е онаа што најмногу го продавате и секогаш давајте предност за набавка на тие производи. Немојте да ги полните залихите со производи кои послабо се трошат. Елиминирајте ги сите тие производи. Користете ABC анализа за оваа намена и ќе видите дека 80% од Вашите приходи ги носат 20% од производите. На ваков начин ќе заштедите од непотребно врзани пари и ќе се насочите на вистинските производи за инвестирање.

32. Провизии на банки

Секоја банка има различни цени за провизии и услуги кои Ви ги нуди. Анализирајте ги различните банки и нивните провизии и изберете банка која ќе Ви понуди најдобра услуга со најниска провизија. На таков начин ќе заштедите иако мала сума (од 1-2 денари) на налог, но доколку имате 100-тина налози месечно ќе заштедите од 100-200 денари месечно или 1200-2400 денари годишно.

33. Користете услуги на електронско банкарство

Секое стоење во ред на шалтер во банка значи непотребно потрошено време, а времето е пари. За тоа време можете да извршите активности кои навистина ќе ви донесат повеќе пари. Можете да го намалите тоа време преку користење на e-bank услугите на банките. На ваков начин ќе мора само да внесувате дневен пазар, а сите налози преку интернетот да ги реализирате. Замислете доколку имате 50 налози месечно и доколку просечно време на шалтер во банка е 10 минути и доколку носите по 2 налози во просек, Вашето време кое го поминувате на шалтер во банка ќе изнесува 250 минути или 4,5 часа (50:2х10=250). Тоа е повеќе од половина работно време за еден ден од 8 часа работно време или 54 часа годишно или скоро 7 дена (еден мини одмор).

34. Електронско банкарство – помала провизија

Од друга страна со реализирање на налозите преку електронско банкарство ќе ви наплаќаат помала провизија во износ до неколку денари од налог. Вака ќе заштедите одредена сума на пари. Напоменуваме дека банките за услугата на електронско банкарство ќе Ви наплаќаат одредена сума на пари на месечна основа. Направете анализа и проверете дали ќе заштедите со време и пониска провизија.

35. Кредити

Секоја банка има различна каматна стапка за одобрени кредити. Проучете ги убаво пред да аплицирате и изберете ја банката која нуди најниски каматни стапки. Така ќе можете да заштедите во однос на плаќање на каматни стапки на банките.

36. Избегнувајте ги кредитите доколку можете

Кредитите нека Ви бидат на последно место за финансирање. Барајте алтернативни начини како што е bootstrap финансирање, бизнис ангели, ризичен капитал како можност за финансирање итн. На ваков начин ќе ги избегнете високите каматни стапки како трошоци на бизнисот.

37. Користете блог како маркетинг алатка

Започнете да го користите блогирањето како маркетинг алатка. Сите бизниси веќе се онлајн. Пишувајте за Вашите производи, за Вашата индустрија, за случките во Вашата општина или улица. На таков начин ќе добиете квалитетна реклама за Вашите производи и за Вашата индустрија и компанија. Искористете ја оваа бесплатна или навистина нискобуџетна можност.

38. Користете социјални мрежи како маркетинг алатка

Социјалните мрежи како facebook и twitter се бесплатни. Поврзете се и вмрежете се со луѓе кои можат да ви станат потенцијални потрошувачи. Оваа е бесплатен маркетинг за Вас.

39. Направете веб презентација за Вашиот бизнис

Вашиот бизнис може да биде онлајн со навистина мал буџет или пак сосема бесплатно. Разликата од платежен и бесплатен веб простор ја опишавме во разлика помеѓу платежен и неплатежен хостинг. За тоа како самите да изготвите сопствена веб презентација со минимум вложени средства можете да ги искористите 10-те видеа од новиот серијал за тоа како до сопствена веб презентација.

40. Заменете ја директната пошта со e-mail

За да испратите една честитка, понуда, пропаганден материјал и слично мора да купите поштенски марки кои имаат различна цена за различни места на испорака. Користете го вашиот e-mail како средство за праќање на Вашите материјали, тој е бесплатен. На ваков начин ќе заштедите доста пари.

41. Користете ширење на збор од уста

Збор од уста е најдобар и најефтин начин на рекламирање на Вашиот бизнис. Посетувајте различни бизнис или локални настани и зборувајте за Вашиот бизнис, за она што го нудите и за она што можат да го добијат доколку станат Ваши потрошувачи. Оваа е бесплатно и ќе Ви донесе потрошувачи. Вирозниот маркетинг е нешто што во голем дел ќе ви помогне за ваквите стратегии.

42. Појавете се во медиуми бесплатно

Јавете се на локалните издавачи и контактирајте со истите, станете пријатели и праќајте на одреден временски период како прес материјал. Давајте интервју доколку побараат од Вас. Оваа е бесплатно и ќе Ви донесе потрошувачи.

Во книгата The New Rules of Marketing & PR David Meerman Scot (@dmscott) дава примери од негово лично искуство како со помош на блог успева да ги раздрма сите новински агенции да пишуваат за неговиот производ (книга).

43. Ефикасност на маркетинг средствата кои ги користите

Голем дел од трошоците, односно излезот на парите од Вашиот бизнис ќе претставува маркетинг. Буџетот за маркетинг може да биде и до 50% од вкупниот годишен буџет на Вашиот бизнис. Но, неефикасните маркетинг кампањи може да претставуваат непотребен трошок за Вашиот бизнис. Затоа следете, анализирајте, споредувајте и отфрлајте ги сите маркетинг средства кои не даваат очекувани резултати.

44. Заштеда на канцеларискиот материјал

Избегнувајте печатење и користење на хартија секогаш кога е тоа можно, користите други начини на чување на податоци, снимање на усб, цд, dropbox

45. Заштеда на време

За секој човек времето претставува најлимитирачки ресурс бидејки човечкиот живот е временски лимитиран. За да се развие одреден бизнис мора да се вложи огромно време. Работно време за претприемачот не постои, тој работи секогаш кога за тоа ќе се јави потреба. Тоа време претприемачот треба да го одземе од себе, од најблиските за да се посвети на развојот на бизнисот. Заради тоа треба да определат приоритети во работењето за да може да се постигнат обврските кои се неопходни. Заштеда на времето може да се постигне преку намалување на состаноците. Некаде прочитавме во една канцеларија натпис: “Вие може да седите колку сакате, но ние можеме да работиме откога вие ќе отидете”. Понатаму со користење на вработените може да се заштеди дополнително време. Со користење на побрз превоз (авион). Има доста примери на претприемачи кои поради недостиг на време го запоставуваат сопственото семејство, жена, деца, роднини, пријатели за да можат да им се посветат на бизнисите. Па поради тоа често бизнисот се нарекува најмило дете, бидејки на него се троши најмногу време и труд.

post

45 Совети за заштеда на бизнис пари – Дел 1

45 совети за заштеда на пари

45 совети за заштеда на пари

На малите бизниси, особено на стартап бизниси основното нешто што секогаш им недостасува се парите. Парите претставуваат основен крвоток за малиот бизнис. Без пари нема да може да се набават производите и услугите за нормално функционирање на бизнисот. Без пари нема да може да се создаде производот или услугата која што се продава. Без пари нема да може да се инвестира во раст на бизнисот. Секој бизнис функционира преку влез и излез на пари. За да има излез мора да има и влез. Но за да бизнисот биде успешен т.е. профитабилен претприемачот мора да се стреми излезот на парите секогаш да биде помал од влезот. На таков начин ќе се овозможи солиден готовински тек на бизнисот и согласно ситуацијата ќе се овозможи финансирање на растот од сопствени извори, а со тоа би се обезбедил поголем профит за иднина.

Во овој пост се дадени 45 совети или начини на кои можете да заштедите пари, а со тоа и да овозможите континуиран раст за Вашиот бизнис.

Успешни претприемачи се оние кои ќе успеат да создадат имиџ на успешна, професионална и солидна компанија која нема да допушти нејзините финансии непотребно да се разлеваат. Успешноста на Toyota како компанија со години се базира преку заштеди на непотребни трошоци. Па затоа од 1936 година дури во 2008 година Тојота за првпат е погодена од економската криза и ја заврши со загуба, а знаеме дека има создадено имиџ на врвен квалитет.

Претприемачот мора да ја пронајде формулата за работа на бизнисот ефикасно и ефективно и со оптимално ниво на трошоци за бизнисот. На таков начин ќе се осигура работењето на бизнисот за нареден период. Обидете се да ги инкорпорирате во Вашиот бизнис овие начини за заштеда на пари и се ќе биде поедноставно.

Некогаш заштедите се контрадикторни. Можете да го заштедите своето време, но ќе создадете одредени други дополнителни трошоци. Да кажеме може да се префрлите од точка А во точка Б, со авион. Во тој случај ќе заштедете време но ќе потрошите дополнителни финансиски средства. Така да претприемачот треба да размисли со што повеќе располага во моментот дали е тоа време или се тоа пари и согласно својот приоритетот да ги користи овие ресурси. А, знаеме дека времето е пари.

1. Проучувајте го излезот на парите

Постојано вршете проучување на тоа каде одат парите од Вашиот бизнис. Колку набавки сте извршиле, колку сте издвоиле средства за плата, струја, вода, телефон… Вршете ја оваа анализа на месечно ниво и пробајте да најдете некои можности за заштеди за наредниот месец. Доволно е само да ги погледнете бројките да соредите и да откриете можности за заштеди закои воопшто не сте ни свесни дека постојат.

2. Анализирајте го готовинскиот тек

Добар готовински тек е основа за добро функционирање на Вашиот бизнис. Може да остварувате профит, но доколку готовинскиот тек не Ви е добар тоа може да доведе до пропаѓање на бизнисот. Вршете анализа на готовинскиот тек на месечна основа и определете буџет за нареден месец. На ваков начин освен излезот ќе го анализирате и влезот на парите. Ќе утврдите можности за подобрување на влезот и намалување на излезот на готовина со што ќе ја зголемите бизнис потенцијалната енергија на Вашиот бизнис.

3. Outsourcing

Анализирајте ги Вашите бизнис активности и секаде каде што надворешен изведувач може да Ви ги скрати тековните трошоци изберете ја оваа опција. Не мора да имате постојан вработен како некој кој ќе Ви ја одржува контакт листата, кој ќе врши обработка на текстови на комјутер, кој ќе одговара на повици итн. За сето ова можете да најдете надворешни професионалци кои ќе ви наплаќаат од извршена работа по час. Па така доколку плаќате полно работно време за некои од овие активности тоа се 40 часа неделно, а имате потреба од само 5 часа неделно ќе заштедите 20 часа неделно. Бројката од 20 часа е дадена ориентационо бидејќи претпоставка е дека услугата или цената по час ќе биде поскапа од часот на редовно вработен.

4. Работете исправно

Сведоци сме на секојдневни казнувања на малите бизниси од страна на инспекциските органи. Немојте да дозволите да плаќате високи казни за откриени неправилности при работа. Во трендови за 2009 година напишавме дека финансирањето на буџетот ќе се одвива преку наплата на пенали и казни. Не дозволувајте ова да биде Ваш трошок. Овој тренд сметам дека ќе продолжи и во 2011.

5. Работна просторија.

Размислите дали за Вашиот бизнис имате оптимална големина на просторијата. Некогаш неадекватна големина на просторијата (мала или голема) ќе се толерира доколку се поседува добра локација. Доколку просторијата е Ваша сопствена тогаш може да се изведе соодветно реновирање со што ќе се обезбеди поквалитетен работен простор, ќе се обезбеди поголема заштеда при затоплување или ладење и други поволности. Доколку просторијата се изнајмува се отвараат други проблеми. Се треба да се работи во согласност со сопственикот, што некогаш и не е лесно да се обезбеди. За поголемите простории се плаќат и поголеми наемнини, па доколку факторот локација не влијае значително, тој трошок може да се намали со изнајмување на помала просторија. Меѓутоа, бидејќи на секого му е јасно дека претприемачот секогаш ќе бара подобра и поевтина локација, додека изнајмувач секогаш ќе бара луѓе кои ќе понудат поголема наемнина при изнајмување на локацијата, бидејки се работи за спротивставените интереси се потпишува договор во кој се прецизира износот на киријата како и времето предвидено за наем, па овој договор може да претставува лимитирачки фактор при барањето на нова локација. Заради тоа треба благовремено да се анализираат двата фактори: оптимална локација и оптимална големина на просторија.

6. Електрична енергија

Електричната енергија навистина претставува голема ставка во пари на Вашиот бизнис. Започнете со анализа на месечна потрошувачка. Греење во зимскиот период без оглед дали се работи за греалка, електрично парно, затоплување преку клима уреди, троши големо количество на електрична енергија. Доколку се греете во зимскиот период на струја побарајте електрични апарати кои трошат помалку електрична енергија, а даваат слична топлина. Доколку е потребно да се изврши дополнително изолирање на просторијата или пак дополнително заптивање на прозори и врати заради сочувување на енергијата, спроведете го тоа. Размислете за енергетската ефикасност на просториите на Вашиот бизнис. Друг период на голема потрошувачка на електричната енергија е летниот период кога се зголемени температури па е потребно да се изврши ладење на простории па клими, вентилатори и слични уреди остваруваат голема потрошувачка на електрична енергија. Доколко се појават екстремни температури (големи или мали) можно е да се размислува за скратување на работно време, промена на работно време (во летен период да се отпочне порано додека температурите се пониски) доколку е можно давање на годишни одмори и слично. Најчесто се оставаат светлечките реклами да светат ноќе па и тоа создава потрошувачка. Доколку постои опасност од кражба сијалиците се оставаат цела ноќ упалени. Се ова дава можност за заштеда преку замена на класични сијалици ( од 100 W) со штедливи кои се повеќе се нудат на пазарот. Водите сметка да сијалиците или други апарати кои трошат електрична енергија непотребно да не бидат вклучени.

7. Фиксен телефон

Фиксниот телефон може да претставува значително висок износ на трошоци за Вашиот бизнис. На секоја сметка на фиксен телефон плаќате претплата без разлика дали го користите или не (тоа почнува да се менува бидејки одредени оператори нудат користење на фиксни телефони без месечна претплата, но со помалку услуги). Размислете дали Ви е потребен фиксен телефон. Доколку не го користите или пак го користите малку, а имате мобилен телефон откажете го (бидејки има голем број на луѓе кои ги откажаа фиксните телефони немање на фиксниот број може на некого да сигнализира дека фирма нема средства да плаќа телефон па може да се створи негативна слика па препорачуваме внимателно овие фактори да се земат во предвид доколку се одлучува дали да се задржи фиксниот телефон). Од друга страна доколку телефонската комуникација ви е со странство имате опција да користите разни алатки кои нудат поевтини меѓународни разговори како Skype или Google Voice со што ќе заштедите значителен износ на пари.

8. Фиксен телефон – тарифни опции – евтина тарифа

Сега постојат повеќе тарифни опции на фиксен телефон и секако повеќе понудувачи на ваквите услуги. Доколку го користите фиксниот телефон и истиот претставува средство за реализација на Вашите бизнис активности добро проучете ги овие тарифни опции и изберете опција која е најоптимална за Вас. Доколку имате период на ефтина тарифа обидувајте се да го користите фиксниот телефон во тој период. Разликата меѓу скапата и евтината тарифа е доста голема. Ако постои можност за користење на ефтина тарифа користете го телефонот во тој период. Ќе се изненадите колкава заштеда можете да остварите со вистинскиот тарифен модел за Вашиот бизнис.

9. Фиксен телефон – заштеди небизнис активности

Доколку го користите фиксниот телефон и истиот претставува средство за реализација на Вашите бизнис активности разгледајте ја деталната сметка за тековен месец. (Сега барем е едноставно преку интернетот можете да пристапите до деталните сметки.) Од страна означете ги повиците кои се однесуваат за бизнис активности со +, а повиците кои не ги знаете или пак кои не се однесуваат за бизнис активностите со -. Во MS Excel ставете една колона која ќе биде + и се однесува на телефонски трошоци за бизнис активности и втора колона – која се однесува на трошоци за небизнис активности. Соберете ги и двете колони и доколку трошоците за небизнис активности се повеќе од 10% од вкупните трошоци елиминирајте ги во наредниот период. На ваков начин ќе заштедите доста пари на телефонски сметки.

10. Фиксен телефон – заштеди бизнис активности

Разгледајте ја повторно деталната листа и во MS Excel документ кој го направивте за претходната активност додадете колона пред колоната + и именувајте ја како повикани. Во колоната повикани согласно наведениот број во листата внесете ги сите повикани бизнис партнери, снабдувачи, купувачи… Размислете за тоа дали постои можност за поинаков контакт со овие луѓе. На пример e-mail, Skype или било која друга опција која не Ве чини ништо или пак претставува доста поевтина алтернатива. Од наредниот месец започнете секаде каде што постои можност да нарачувате, контактирате, продавате преку e-mail или друга алтернатива. На ваков начин во голем обем ќе ги скратите Вашите тековни трошоци кои одат на телефонска сметка.

11. Факс

Праќање на факс како комуникација со Вашите купувачи, снабдувачи, партнери или било кои други бизнис контакти може да претставува трошок за Вашиот бизнис. Анализирајте ги комуникациите со факс. Побарајте од тие контакти дали постои можност комуникацијата да ја префрлите преку e-mail.

Дали во ХХI век сеуште се потребни. Имаме e-mail, принтери, скенери… Технологијата се развива и се менува така да не можеме да ја следиме со голо око. Доколку постои можност да користите e-mail место факс искористете ја, така ќе ги намалите Вашите трошоци за факс опремата, за хартија и за факс тонер.

12. Мобилен телефон – тарифна опција

Конкуренцијата на пазарот со мобилни телефони доведе до постоење на различни тарифни опции кои се скроени за различни потрошувачи. Добро проучете ги истите и изберете ја најоптималната за Вашиот бизнис. На ваков начин ќе можете да скратите голем дел од Вашите трошоци за мобилен телефон.

Доколку самите не побарате промена на тарифна опција операторите нема да ви кажат дека можете да заштедите, а постојано се воведуваат нови поволности од страна на истите.

13. Мобилен телефон – заштеди небизнис активности

Како во советите за фиксен телефон извршете ја истата анализа и за мобилен телефон и елиминирајте ги сите непотребни повици за небизнис активности. На ваков начин ќе заштедите доста пари преку помала сметка за мобилен телефон.

14. Мобилен телефон – заштеди бизнис активности

Како во препораката за фиксен телефон извршете ја истата анализа и за мобилен телефон и елиминирајте ги сите непотребни повици за небизнис активности. На ваков начин ќе заштедите доста пари преку помала сметка за мобилен телефон. И тука постојат опции за повици преку други технологии.

15. Мобилен телефон – евтина тарифа

Доколку имате период на ефтина тарифа обидувајте се да го користите мобилниот во тој период. Разликата меѓу скапата и евтината тарифа е доста голема. Ако постои можност за користење на ефтина тарифа користете го тогаш.

16. Мобилен телефон-пораки

Праќање пораки текстуални или ММС пораки се доста евтина опциа за комуницирање. Ваков вид на комуникации остава пишан траг па сите можни недоразбирања би биле сведени на минимум, а може да послужи и за други цели (како доказен материјал во случај на некој спор). Имате опција и овие пораки да ги праќате преку интернет при што одредена количина не се наплаќа.

17. Интернет

Бизнисите во денешно време без интернет не можат да опстојат. На интернетот не треба да се штеди бидејќи истиот може да ви помогне да заштедите на други работи. Понудувачите на услугите на интернетот нудат најразлични тарифни опции кои главно зависат од брзината на симнување и количината на трансфер на податоци. Разгледајте го Вашиот месечен сообраќај на интернет и доколку имате помалку потрошено од лимитот кој го имате со тарифниот модел изберете друг тарифен модел кој ќе биде поевтин. Така ќе заштедите од непотребно плаќање за непотрошен сообраќај.

Од друга страна следете ги новите тарифни опции кои операторите ги нудат, тие нема да ви кажат дека можете да се префрлите во нова тарифна опција со што ќе заштедите. Јас со месеци плаќав скап интернет се додека не побарав на веб сајтот на операторор и не забележав многу поевтина опција, по што ги контактирав и потпишав нов договор, но заштедите изнесуваат скоро 40%.

18. Бензин – автомобили

Размислете за тоа каков автомобил Ви е потребен за вршење на бизнис активности. Дали Ви треба со поголема моќност или помала моќност. Дали сакате да остварите зголемено влијание на луѓе со кои соработувате (бидејки автомобилот докажува статусна моќ на претприемачот) или сакате автомобил да ви има само функционална намена. Потрошувачката на бензинот е директно поврзана со типот на автомобилот. Изберете оптимално решение за Вашиот бизнис и ќе ги подобрите Вашите финансии.

19. Бензин

Бензин за Вашиот автомобил може да претставува висок трошок за Вашиот бизнис. Одете пешки секаде кај што треба да одите и е блиску. Користете јавен превоз каде што можете. Знаеме дека ова нема да Ве претстави како вистински бизнисмен, но подобро да не бидете квази бизнисмен со празни џепови, туку да бидете вистински претприемач. На ваков начин ќе го подобрите Вашето општество со помало загадување и ќе можете да покренете еколошка кампања која ќе Ви донесе добар публицитет и бесплатна реклама.

Од друга страна многу претприемачи па и вработени користат службени автомобили за приватни потреби. Анализирајте го Вашето лично користење како и на Вашите вработени и елиминирајте ги ваквите однесувања.

20. Бензин – пребрзо возење

Секогаш кога ќе се вози побрзо од оптималната брзина препорачана од производителот Вашиот автомобил троши поголема количина бензин (тука се надоврзуваат и високи казни за брзо возење кои ги наплатува полицијата). Изгответе правилник за Вашите вработени за максимална брзина и применувајте го и Вие тоа правило, така ќе заштедите доста пари за Вашиот бизнис.

Останатите 25 совети продолжуваат во 45 совети за заштеда на бизнис пари – Дел 2.