post

Google Adwords – Quality Score

Google Adwords -Quality Score

Google Adwords -Quality Score

Да продолжиме со серијалот за Google Adwords како маркетинг средство. Во Воведни излагања ги опфативме основите за тоа што претставува Google Adwords потоа навлеговме во клучните зборови преку посебни постови – клучни зборови и негативни зборови. Во минатиот збор стана збор за вредноста на посетителот со кој ќе може да се дефинира и максималната цена за која сте спремни да платите за еден клик. Сега е време малку да размислуваме за квалитетот на рекламата како и за местоположбата на појавување на истата.

Што претставува Quality Score?

Google официајлно за она што претставува Quality Score вели:

AdWords системот калкулира Quality Score за секој од зборовите. Се разгледуваат различни фактори за да се измери колку се релевантни зборовите во однос на текстот во рекламата и пребарувањето на корисникот.

Значи, Quality Score претставува мерка која Google ја пресметува и доделува на секој клучен збор во кампањите за кои наддавате. Врз основа на оваа мерка се дава одговор на 3 клучни прашања:

 • Дали при пребарување ќе се појави Вашата реклама?
 • На која позиција ќе се појави Вашата реклама?
 • Колку пари ќе платите за еден клик при појава на рекламата и кликнување од страна на оној кој пребарува?

Пресметката или формулата за пресметка на Quality Score е комплексна и секако тајна која ја знае само Google. Но, сепак дел од тие тајни веќе се напоменати или барем се дадени насоки на што треба да се внимава.

Quality Score се изразува во бројка и може да биде од 1 до 10, каде 1 е најслаб додека 10 е највисок квалитет.

Што влијае на Quality Score?

Интересно видео за основите на Google Adwords и Quality Score, како и функционирањето на аукцијата дава главниот економист на Google, Hal Varian. Во понатамошниот дел ќе опфатиме одреден дел од она што е во видеото.

За да се осигураат дека оние кои се рекламираат преку системот ќе обезбедат реклами со висока релевантност, Google не реангира само врз основа на износот на парите кои сте спремни да ги платите за еден клик, туку врз основа на Quality Score кој се базира на 3 фактори:

 • CTR
 • Релевантност
 • Landing Page (Страната до која води кликот од рекламата).

Но, како што е наведено во видеото 3-те фактори немаат подеднакво значење туку во следниов редослед:

QS Фактори и значење

QS Фактори и значење

Ова значи дека најголемо влијание има CTR што всушност и претставува вистинскиот фидбек од страна на луѓето кои пребаруваат. Повеќе кликови во однос на импресии доведува до поголем CTR што значи и поголем QS за Вашата реклама.

Следен фактор по значење кој има влијание врз QS претставува релевантноста која претставува одговор на прашањето колку е блиску содржината на рекламата до пребаруваниот збор. На пример, доколку имате клучен збор ресторан, поголем ранг врз основа на релевантност ќе се даде на реклама која го содржи зборот ресторан во насловот, описот и URL-то кое се прикажува на рекламата.

И најмало (но сепак влијае) влијание има страната на која води рекламата. Важно е страната да е релевантна врз основа на пребаруваниот збор, да е оригинална, лесна за навигација, брзо да се отвора, без скокачки прозорци и секако да има политика на приватност.

Quality Score Петоаголник

Двата фактори CTR и страната на која се праќа посетителот се јасни и нема потреба од дообјаснување. Но, вториот фактор релевантност навистина претставува енигма. Од друга страна Google ја изгради сопствената репутација врз основа на тој збор релевантност. Затоа некои експерти за да го претстават значењето на QS и релевантноста ја распределуваат на 3 подфактори. На таков начин се добива петоаголникот на QS.

QS Петоаголник

QS Петоаголник

Ова значи дека релевантноста најмногу се цени врз основа на:

 • Клучните зборови кои се користат.
 • Името на група на реклами.
 • Содржината на рекламите во таа група на реклами.

Ранг на реклама

Секоја реклама добива свој ранг врз основа на кој се определува местоположбата на појавување на таа реклама (дали ќе биде прва, втора…).

Овој ранг зависи од два фактори:

 • Quality Score
 • Максимален CPC кој сте спремни да го платите.

Формулата за пресметка на рангот на секоја од рекламите е следнава:

Ad Rank = Max Bid x Quality Score

Да земеме еден пример со 4 адвертајзери кои имаат различен CPC и различен QS:

Ad Rank

Ad Rank

Забележувате дека најголем ранг на рекламата има адвертајзерот кој е спремен најмалку да плати само заради висок QS на неговите реклами. Врз бза на овој ранг се определува позицијата на рекламата:

Позиција на рекламата

Позиција на рекламата

Колку ќе платите за реклама?

Како што веќе напоменав цената која ќе ја платите ќе зависи од QS и од останатите кои учествуваат во наддавање за тој збор. Ова значи дека иако Вие сте спремни да платите одредена сума за одреден збор сепак не значи дека толку ќе платите. Формулата која се користи за пресметка на тоа колку ќе ве чини еден клик е следнава:

CPC = (Ранг на рекламата на следната реклама со понизок ранг / сопствен QS) + $0,01

Да ја пополниме табелата од нашиот пример:

Вистински CPC

Вистински CPC

Забележувате дека позиција 1 ќе ја има 4-тиот адвертајзер и за истата ќе плати $1,57 за еден клик, додека вториот ќе плати $1,72 за еден клик. Иако и двајцата имаат ист Max. CPC сепак првиот ќе плати помалку и тоа е наградата заради висок QS.

Ова би било крај од овој официјален серијал, иако имам уште што да кажам што ќе продолжам со некој од наредните постови.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*