post

Интернет маркетинг микс

Во овој дел, би ја опишала рамката на маркетинг миксот, која се применува во маркетингот, во својата стратегија за Интернет маркетинг. Маркетинг миксот често се применува во дискусијата за маркетинг стратегија, затоа што обезбедува едноставна стратегиска рамка, за различни елементи на организацијата.  На пример, ако целта е да се зголеми продажбата на производите, тогаш во опција влегува намалувањето на цената и промена на типот на промоција, или пак комбинација од тие елементи.

Интернет маркетинг микс

Е-трговијата дава многу нови можности за интернет маркетингот, како би се разликувал од маркетинг миксот. Е-трговијата има далекусежни импликации за релативна важност на различните елементи на миксот за многу пазари, без обзир на тоа дали е организацијата вклучена директно или индиректно во е-трговијата. Со оглед на тоа, маркетинг миксот е корисна рамка за формирање на стратегијата и развојот на организацијата. Прво, дава информации за постоечките услуги на организацијата со конкурентите, а може да се користи и како алатка за вреднување на идеи, како механизам за генерирање на алтернативи на стратегискиот пристап.

Клучни прашања поврзани за различните елементи на маркетинг миксот:

 • Производ – дали постои можност за менување на сржта или само на дел од производот (услугата) која се нуди.
 • Цена – импликации на интернетот за цени или усвојување на нови цени, модели и стратегии.
 • Место-импликации за дистрибуција.
 • Промоција – нови промотивни алтки кои можат полесно да се применуваат.

Вовед во маркетинг миксот

Како поим најпрво се појавува во 1960 година, како симптоматска потреба на купувачите.  Како последица на тоа, маркетиншкиот микс тежнее кон тоа да го доведе производот до очите на купувачот.  Лаутенборн (1990) ги предложил 4P во една малку поинаква варијанта и тоа:

 • потреба на потошувачот и желба за купување (на производот)
 • трошоци на потрошувачот (цената)
 • погодност (во однос на местото – дистрибуција)
 • комуникација (промоција)

Производ

Производот како елемент на маркетинг миксот се однесува на карактеристиките на услугата или на неговиот бренд. Одлуките за производот се донесени врз основа на истражување на пазарот, каде што потребите на купувачите се проценуваат и се добиваат повратни информации кои служат за менување на постоечките производи со нови и подобри.

Постојат многу алтернативи за различни производи во контекст на мрежата, кога претпријатието развива своја стратегија. Интернетот во врска со одлуките за производот може да биде корисно поделен на одлуките кои се однесуваат на основните производи и производниот асортиман. Сржта на производот се однесува на главниот производ купен од страна на потрошувачот, да ги исполни своите потреби додека производниот асортиман се однесува на дополнителните услуги и погодности кои се изградени од сржта на главниот производ.

Цена

Цената се однесува на политиката на цени која ја води едно претпријатие, кои се користат за дефинирање на моделот на цени, и нормално да се постават цени за производи и услуги кои се нудат на интернет. Постојат различни гледишта за тоа како треба да се води таа политика на дефинирање на цената.  Start-up компаниите имаат тенденција да користат ниски цени за да добијат база на клиенти. Други компании пак имаат корист ако стават диференцијални цени за одредени производи на нивниот сајт.

Дистрибуција

Овој елемент се однесува на тоа како производот е дистрибуиран на корисниците. Типично, за онлајн каналите, местото е целта за да се максимизира најголем домет на дистрибуција за да постигне поширока достапност на производите, со што се намалуваат трошоците за залихи, складишта и транспорт.  Успешни продавачи на своите производи или услуги се оние кои ја максимизират нивната застапеност и видливост на сајтовите од третата страна кои ги користи нивната целна публика. Третата страна се всушност сајтови кои се вклучуват при пребарување на онлајн порталите.

Главни импликации на Интернет маркетингот се:

 • Место на купување
 • Нови структурни канали
 • Виртуелна организација

Промоција

Промоцијата како еден од основните инструменти на маркетингот се дефинира во теоријата на маркетингот. Тоа произлегува веројатно од широката лепеза на облиците на промоција кои опфаќаат, од една страна, информирање и убедување на потрошувачите, а од друга, и вкупниот систем и процес на комуницирање меѓу производителите и потрошувачите чија цел е, пред се, да се создаде поволно мислење за производите (услугите) за да истите се прифатат од потрошувачите.

Промоцијата е, исто така, незаменлив инструмент со кој најнапред се запознаваат потрошувачите со карактерстиките на производот и другите инструменти на маркетингот, за да потоа се создадат нужните предуслови за зголемување на обемот на продажбата.

Луѓе, процес и физички доказ

Елементот на марктинг миксот – луѓето, се однесува на организација на вработените во интеракција со клиентите и другите заинтересирани страни во текот на продажбата и пред и после-продажната комуникација.

Главно треба да се интересираме на тоа како луѓето влијаат во однос на купувањето, било преку новите улоги, како што се одговарање на е-маил или преку чет информации кои се заменуваат во автоматизирани сервиси.

Процесот како елемент на маркетинг миксот се однесува на методите и постапките кои ги користи бизнисот, како би можело сите функции на маркетингот, како што е воведувањето на нов производ, промоција, продажбата и корисничкиот сервис максимално да бидат инволвирани во самиот маркетинг.

Физичкиот доказ како елемент на маркетинг миксот се однесува на видливиот израз на производот и како го купил и користи потрошувачот. Во мрежата, на интернет мерктингот во овој контекст „физички докази“ се однесува всушност на искуството на клиентите на комапнијата по пат на веб сајтот. Тоа вклучува прашања како што се полесна употреба или ориентација, достапност и перформанси.

Заблешка ДШ:

Забележувате дека маркетинг микс за кој во овој напис станува збор е 7P маркетинг микс. Додадени се луѓе – People, процеси – Process и физички доказ -Physical Prove. Особено последното е интересно кога станува збор за интернет маркетинг миксот. Зошто? Кога продавате нешто преку интернет вашиот потенцијален купувач не може да го опипа физички производот кој го продавате. Затоа главна улога при донесување на одлуката може да има физичкиот доказ во вид на препораки или пак лично искуство. Погледнете го само функционирањето на најголемиот продавач на интернетот Amazon. Скоро за секој производ имате можност да прочитате што велат купуавчите. Сигурно дека оваа опција Amazon не ја има ставено за џабе.

*****************************************************************

Овој напис е напишан од Кристина Алексоска – Постдипломец на Економски Институт- Скопје, отсек претприемнишво, при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј„-Скопје; Користена литература:

Dave Chaffey, Fiona Ellis-Chadwick, Kevin Johnston, Richard Mayer, Internet Marketing – Strategy, Implementation and Practice, Prentice Hall, Third Edition

*****************************************************************

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*