post

Избор на бизнис идеја од листа со бизнис идеи

Маркетинг пред започнување Како еден претприемач, или пак како некој кој ќе стане претприемач веројатно доаѓаш до голем број на идеи за бизнис. Денес кој нема идеи за бизнис? Барем идеите се најлесни. И тоа е добро, се додека водиш соодветна евиденција дали во твојата книга со бизнис идеи за која што пишував уште во 2009 година и која е дел од 10 бизнис темплејти или пак во некаков нотес било да станува збор за хартиен или пак електронски како што е Evernote.

На ваков начин барем обезбедуваш дека ништо нема да остане во заборав, туку дека можеби некој ден ќе дојде на ред да се претвори во конкретни акции или чекори како за започнување на нов бизнис така и за проширување на активностите на веќе постоечки бизнис.

Но, и тој збор можеби некој ден не гарантира дека некој ќе стане претприемач, ниту пак дека идеите ќе бидат имплементирани.

Вообичаено, претприемачот врши некоја анализа и ги споредува бизнис идеите една со друга врз база на таа анализа и одлучува која ќе ја започне. Иако, овој процес може да се спроведе различно и еден начин се презентира и ќе биде презентиран во текот на оваа година како дел од теорија на бизнис идеи која тука ја развиваме, сепак би сакал да ги опфатам тука можностите за избор на наједноставен можен начин. Во премиум претприемач користам посебна поопширна книга со бизнис идеи каде се врши иницијална анализа и со дополнителни анализи на пазарот и претприемачот се оценуваат бизнис идеите при што се избира онаа со најголема оценка.

Начините на кој може да се избере една бизнис идеја вредна за започнување генерално може да се групираат во:

  • Едноставен начин и
  • Комплексен начин.

1. Едноставен начин за избор на бизнис идеја

Што претставува едноставен начин за избор ан бизнис идеја за започнување?

Првин, овој начин претпоставува дека имаш повеќе бизнис идеи, можеби десетици. Второ, земаш една бизнис идеја и ја споредуваш со друга по случаен избор. При споредбата една ќе биде подобра, така да едната ќе отпадне. Потоа продолжуваш со идејата “победник” и некоја друга од листата и повторно ги споредуваш при што една од нив ќе отпадне. Процесот продолжува се додека не се дојде до една идеја “абсолутен победник”.

2. Комплексен начин за избор на бизнис идеја

Комплексниот начин претставува нешто посистематски начин на рангирање и избор на една од повеќе бизнис идеи преку поглед на различни влијателни фактори кои може да бидат значајни за успехот на бизнисот. На кратко процесот би изгледал вака:

  • Направи листа на атрибути кои ќе се вреднуваат. На пример, лична сатисфакција, големина на пазарот, можности за монетизација на идејата, ризик за неуспех, потребен труд…
  • Додади тежина на секој атрибут која ќе ја определи важноста на атрибутот во процесот валуацијата. На пример, доколку личната сатисфакција претставува нешто важно за тебе, ќе ставиш поголема тежина да има тој атрибут во однос на другите.
  • Оцени ја секоја идеја врз основа на секој атрибут. На пример, може да користи оценка од 1 до 5 или пак од 1 до 10. Внимавај оценката да има нумерички карактер.
  • Помножи ја секоја тежина од атрибутите со оценката на идеата. На ваков начин за секоја идеја ќе добиеш соодветна оценка за соодветен атрибут.
  • Собери ги поединечните оценки на атрибутите за секоја идеја. Ова веќе ќе претставува конечната оценка за секоја идеја.

Идејата со најголемата оценка е идејата која би требало да се избере. Процесот е сличен на оној кога ги споредувавме бизнис моделите.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*