post

PEST – Политички, Економски, Социо-Културни и Технолошки Влијаниа

PEST или STEP окружување

PEST или STEP окружување

Еден бизнис и еден претприемач имаат постојани влијанија од надворешноста на бизнисот. Иако денес е тешко да се определат прецизно границите на еден бизнис сепак може да претпоставиме дека зад некои замислени граници постои окружување кое влијае на бизнисот.

Еден бизнис како организациски систем се наоѓа во постојана интеракција со сопственото окружување. Ова значи дека постојат фактори кои влијаат од надвор кон бизнисот и бизнисот со сопствените активности (акции) влијае на окружувањето со цел да остане во динамичка рамнотежа со истиот. Во повеќето научни трудови кои ги пишував оваа го претставував како Третиот Њутнов Закон: На секоја акција одговара еднаква реакција, со ист правец но со спротивна насока.

Ова значи дека бизнисот мора да одговори на влијанијата од надвор како и да очекува дека на секоја негова акција ќе постои соодветна реакција од околината.

Овие влијанија може да се анализираат од аспект на тоа како ја делиме околината на бизнисот. Најчесто во научната литература се користи PEST (Political, Economical, Socio-Cultural и Technological) класификација на окружувањето на еден бизнис. Оваа класификација уште може да се најде и како STEP (Socio-Cultural, Technological, Economical и Political).

Во овој пост ќе се обидам само накратко да навлезам во сите овие подрачја на околината кои влијаат врз бизнисот. А во некој од наредните ќе навлезам подетално во секое од подрачјата.

Политичко влијание врз бизнисот

Оваа подрачје се базира на законските и подзаконските акти донесени од страна на законодавните домови на една држава како и прописи од страна на владите. Политичкото подрачје може да се состои од законодавството, стабилност на владата, штрајкови, политички состојби во соседните земји, начин на оданочување итн. Законодавецот донесува закони кои што индивидуалците, групите и организациите мора да ги почитуваат, инаку ќе сносат одредени последици. Тие закони имаат различно влијание на бизнисот. Без разлика дали се добри или лоши тие мора да се почитуваат. Политичката состојба во некоја земја ќе има влијание на бизнисот доколку таа ги извезува своите производи во таа земја. Стабилност на влада во одредена земја влијае на бизнисот доколку тој бизнис има учество со своите производи во таа земја или пак доколку одлучи да инвестира во нов погон во истата земја. Начинот на оданочување е доста значаен фактор за еден бизнис кој што може да влијае во однос на нивото на инвестиции во една земја.

Економско подрачје

Во оваа подрачје спаѓаат конкуренти, добавувачи, каматни стапки, стапка на невработеност, приходи на населението, кредитна политика, бруто општествен производ, инфлација, степен на меѓународна размена и многу други фактори кои влијаат на бизнисот. Влијанието на конкурентите на работењето на еден бизнис е многу значајно. Воведување на нов производ од страна на конкуренцијата бара соодветно реагирање на од страна на бизнисот и претприемачот. Добавувачите исто како и конкурентите имаа големо влијание врз работењето на бизнисите преку можноста истите да ги исполнат барањата на бизнисот како и навремена и точна испорака на репроматеријалот потребен за производство. Кредитната политика и каматните стапки на банките имаат големо влијание врз бизнисот во однос на расположивоста на финансиски средства кој може да биде потребен за одредени инвестициони потфати. Стапката на невработеност ја дава структурата на распложливиот кадар кој би можел да се најде на пазарот на трудот. Доколку е мала стапката на невработеност бизнисот има помал избор во однос на обезбедување на квалитетно обучена работна сила и обратно при поголема стапка на невработеност поголема е можноста за избор и привлекување на работна сила за бизнисот. Приходи на населението се значаен фактор за секоја организација. Тие ја отсликуваат куповната моќ на населението од пазарот каде учествува еден бизнис. Бруто домашниот производ и инфлацијата влијае на способноста на бизнисот да ги обезбеди потребните ресурси. Степенот на меѓународна размена ја отсликува состојбата на една држава во која егзистира една организација во однос на тоа какви договори има таа држава со другите држави за безцарински увоз/извоз за репроматеријали и добиени готови производи.

Социо-културно подрачје

Ова подрачје е составено од вредности, навики/традиција, норми, ставови, и демографски карактеристики на луѓето. Секое општество има сопствени вредности и ставови кои може да се разликуваат врз основа на регионот, етничка основа, населението итн. Овие вредности и ставови можат различно да влијаат на работењето на бизнисот. На пример, ставовите на луѓето кон загадувањето ќе има влијание врз бизнисот во однос на тоа дали да инсталира системи за заштита на животната средина или не. Нормите претставуваат стандарди на однесување прифатени од општеството кои се разликуваат од едно до друго општество. Секое општество има одредени навики во однесувањето кои се резултат на историјата на одредено општество. Навиките на луѓето влијаат на работењето на организацијата со тоа што доколку се работи за потрошувачи тие навики може да влијаат на начинот на консумација на производот, навики да користат други производи (супститути) итн. Демографските фактори се составени од старосната структура на населението, полот, составот на работна сила, нивото на едукација, работни вештини на населението и други карактеристики на истите. Овие фактори влијаат на работењето на бизнисот со тоа што даваат прецизна слика на новите пазари или пак инвестирање во нови погони од страна на организацијата.

Технолошко подрачје

Технологијата претставува примена на знаење, методи, техники и средства со кои еден бизнис го трансформира влезот во излезот. Тука најважен фактор е иновацијата или развој на нови процеси, производи или услуги. Стапката на влијание на технологијата како екстерно опкружување врз бизнисот варира од индустрија до индустрија. На пример, влијанието на технологијата на информациската индустрија е многу поголемо во однос на влијанието на било која индустриска гранка.

Меѓународно подрачје

Земјата во која работи еден бизнис претставува потесна околина на бизнисот, но пошироката околина како меѓународно подрачје во последно време има се поголем замав во влијание врз бизнисите поради се поголема глобализација на пазарот. Како што кажав во литературата доста е застапено групирање на околината со акроним PEST и STEP кои сите во себе го содржат и меѓународното подрачје. Ова подрачје на опкружувањето е составено од меѓународна конкуренција, меѓународни пазари, ограничени домашни ресурси итн. На пример, ограничените домашни ресурси ќе влијаат на тоа дали бизнисот има потреба да ги набавува од странскиот пазар. Доколку бизнисот е извозно ориентиран секако дека влијанието на меѓународната конкуренција ќе биде големо. Пробивање на пазар на кој има учество бизнисот од страна на меѓународна конкуренција или пак воведување на нов производ на меѓународниот пазар од страна на конкуренцијата ќе бара соодветен одговор од тој бизнис.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Trackbacks

  1. […] влијание на секаков тип на бизнис. Таа е и дел од PEST и во тој пост накратко го наведов следново: […]

  2. Технологија - Прифати ја, Не бегај! | МКхост Блог напиша:

    […] влијание на секаков тип на бизнис. Таа е и дел од PEST и во тој пост накратко го наведов следново: […]

  3. Технологија – Прифати ја, Не бегај! напиша:

    […] влијание на секаков тип на бизнис. Таа е и дел од PEST и во тој пост накратко го наведов следново: […]

  4. […] менаџер во денешната комплексна и конкурентна бизнис средина во областите на мотивирање, организирање и како […]

  5. […] PEST – Политички, Економски, Социо-Културни и Технолошки….  Во овој пост е направен обид само накратко да се навлезе во сите овие подрачја на околината кои влијаат врз бизнисот и кои секако треба да бидат дел од Вашиот бизнис план. […]

Speak Your Mind

*