post

ТЕХНОЛОГИЈА – НЕМА ПРИЧИНИ ЗА СТРАВ

Кога го изговараме зборот технологија мислиме не само на технлогијата како тврд елемент (нешто што се опипува) туку и на примена на знаење, методи, техники и средства во остваување на целите. Секој претприемач има поставено цел за сопствениот бизнис. Целта може да биде обезбудување на плати за себе и за вработените, остваување на профит, градење на стаблен бизнис кој ќе носи соодветен приход итн. Значи се она што ќе помогне во остварување на нашите претприемнички цели треба да го искористиме. Технологијата има огромна улога во исполнување на нашите цели. Но, од друга страна постои огромен страв во користење на истата. Стравот доаѓа заради следниве причини:

 • Дали ќе се снајдеме да ја користиме новата технологија која постои.
 • Ќе треба да учиме за да го зголемиме знаењето за новата технологија.
 • Дали ќе се исплати вложениот труд?
 • Нашето досегашно знаење за работата ќе треба да се промени, а со тоа ја губиме моќта што ни е обезбедена од досегашното знаење.
 • Ќе реба да се спроведат промени во работењето на бизнисот.
 • Вработените ќе бидат отпорни кон користење на новата технологија.

Сакаме да докажеме дека овие причини за страв се неосновани:

 • Човекот по природа е снаодлив. Некој омалку, некој повеќе, но сепак секој човек е доволно снаодлив инаку не би опстанал на планетата земја. Така да секој може да се снајде да користи нова технологија, некој со помалку, а некој со повеќе труд.
 • Човекот по природа постојано учи. Некој помалку, некој повеќе, но никој не е „глуп“ да не може да научи нешто. Така знаењето за новата технологија секогаш може да се зголемува.
 • Секој вложен труд некогаш ќе се сиплати. Ако не веднаш по еден месе, два месеци, година.
 • Ќе ја изгубиме моќта со претходното знаење, но ќе добиеме поголема моќ со новото знаење и во комбинација со новата технологија таа моќ ќе бидеуште посилна.
 • Отпорноста кон промени секогаш ќе постои, но и методи и техники за надминување на таа отпорност.

А што ќе добиеме со примена на нова технологија во работењето на бизнисот?

 • Зголемена ефикасност и ефективност како на личен така и на бизнис план.
 • Зголемена конкурентска предност.
 • Повеќе потрошувачи.
 • Подобра контрола на работата.
 • Поголемо задоволство.
 • Поголема моќ как на претприемачот така и на бизнисот

ОТФРЛЕТЕ ГО СТРАВОТ. НЕ ВИ Е ПОРЕБЕН. ПРЕПРИЕМАЧИТЕ, ОНИЕ УСПЕШНИТЕ СЕ ХРАБРИ.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*