post

ПОСТАВУВАЊЕ НА ЦЕНА – ЧЕК ЛИСТА

Накратко една чекинг листа кој можете да ја користите при поставување на цена за производите и/или услугите кои ќе ги продавате. Обидете се да ја искористите како поефективно и поефикасно би ги определиле цените со кои ќе ги продавате Вашите производи и/или услуги:

 1. Размислете за вашите цели кои сакате да ги постигнете со цената. На пример, одредено ниво на профит, одреден износ на продажба, одредено учество на пазарот…
 2. Колкава е маржата? Изразете ја во процент 20%, 25%, 50% итн.
 3. Дали маржата е на цена на чинење или на малопродажната цена? Колкав е трошокот на вашиот труд и на вложени материјали по час доколку продавате услуга? Доколку сте производител размислете за вашите директни трошоци, вашите фиксни трошоци и колку парчиња сакате да произведете.
 4. Размислете за просечната маржа во индустријата. На пример производите вообичаено се продаваат со маржа од 20% и споредете го со она посакуваното во чекор 2.
 5. Запишете ги Вашите ценовни политики кои планирате да ги користите. На пример, исти цени со конкуренција, ќе нудите продажни купони, сезонски попусти итн.
 6. Која стратегија во однос на цените ќе користите? (Цена на воведување, цени со непарни броеви, психолошки цени итн)
 7. Определете ги транспортните трошоци? Определете какви услови на испорака ќе нудите согласно ИНКОТЕРМС – меѓународни термини кои ги определуваат условите на испорака во вид на тоа кој ги плаќа транспортните трошоци и од каде до каде, како и тоа кој го плаќа осигурувањето.

Ова се основните работи кои треба да ги земете во предвид кога поставувате цена за Вашиот производ и/или услуга.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Comments

 1. Гого рафајловски says

  Стратегијата на цени е мошне важна карактеристика за производите и услугите што ги нуди една компанија! Таа е тесно поврзана со пазарот и неговите основни параметри.

  Иако постојат повеќе модели за формирање на цените на производите и услугите, најчесто користени се оние кои се засноваат: врз база на трошоците, врз база на конкуренцијата, и врз база на вредноста и очекувањата од клиентите! Најдобра во практика, е комбинацијата од сите елементи

  При формирање на цените на производите и услугите неминовно е, најпрвин да се имаат во предвид сите релевантни трошоци за нивна изработка (фиксни: наемнина, амортизација, осигурување и сл.; и варијабилни: суровини, плати, материјали и други слични трошоци). Откако сите трошоци по даден производ и услуга ќе ги поделите во овие две групи ќе видите дека на некои трошоци и ќе можете да влијаете и да бидете пофлексибилни (варијабилните или т.н. индиректните трошоци), а некои ќе останат неизменети одреден временски период (фиксните или директните). Тоа што е најбитно е дека сите трошоци мора да бидат покриени од цената на чинење на производот.

  Цените на конкуренцијата се вториот фактор во одредување на цените на производите и услугите на вашата компанија. Нема да можете на пазарот да излезете со доста повисоки цени од оние на конкуренцијата, доколку вашите производи и услуги имаат слични карактеристики со она што тие го нудат, и доколку тие не се пропратени со некоја мошне силна додадена вредност! И обратно, ако вашите производи се доста поевтини од оние на конкурентите, постои можност да не успеете да ги покриете сите трошоци, а и клиентите да не веруваат во квалитетот на продуктите заради нивната ниска цена.

  Секогаш постои можноста конкурентите да имаат свој посебен систем којшто овозможува намалени трошоци на одредени производи и услуги (понова технологија, подобар канал на дистрибуција) со што нивната цена, можеби, ќе биде пониска од онаа што вие воопшто можете да ја понудите, а да не работите со загуба! Во тој случај, обидете се да додадете некоја додадена вредност што, можеби, ќе им значи на вашите клиенти, а ќе ја пополни таа празнина во цената.

  И последно, но не и помалку важно – очекувањата на клиентите! Клиентите секогаш си имаат свои согледувања во поглед на вредноста и цената на нештата. Во зависност од вашите претходно утврдени целни групи на клиенти и нивните карактеристики и особини, вие треба да утврдите фер цена за она што го нудите! Најчесто по рекламите може да забележите како некои компании ги користат слоганите како „врвен квалитет по најниски цени на пазарот“! Тоа е скоро невозможно! Немојте да ги лажете вашите клиенти во поглед на цените. Понудете им ги вашите производи и услуги по фер цена – онаа со која и вие и тие ќе бидат задоволни.

  При формирање на цените секогаш имајте ги на ум и овие работи:

  – Секоја цена се формира според актуелната побарувачка и понуда на пазарот!
  – Некои производи и услуги се помалку чувствителни на цени (лебот, водата, брашното), но за нив, обично, и конкуренцијата е голема!
  – Цената е битен, но не секогаш одлучувачки фактор за купување!

  * Цената е она што клиентите се подготвени да го платат за вашиот производ или услуга!

Trackbacks

 1. […] Доколку не ги поставите Вашите цени да ги покријат сите трошоци на бизнисот и донесат профит, Вашата бизнис потенцијална енергија ќе биде на ниско ниво. Можете да прочитате повеќе во Намалување на цени – Бизнис дилема и Поставување на цена – Чек листа. […]

 2. […] Поставување на цена – Чек листа […]

 3. […] овој случај ние тргнавме од цената на чинење на новиот производ услуга, добиена врз […]

Speak Your Mind

*