post

Претприемачи и претприемништво – некои размислувања

Врз основа на детално проучување на голем број на литературни извори, издвоивме наши размислувања за претприемачите и претприемништвото, превземени од различни автори, со кои во голема мерка се осветлува оваа проблематика, а можат да претставуваат и мотивирачки фактор на претприемачите за нивните идни цели, акции и однесување.

Всушност, овие констатации се собрани од голем број на автори за потребата на изработка на трудот: Чубровиќ Илија: Анализа на Јачините и Слабостите, Шансите и Заканите (SWOT-анализа) на претприемничкиот менаџмент во малите производствени организации, магистерски труд.

 • Претприемачите создаваат нешто ново и нешто различно. Тие менуваат или претвораат едни вредности во други.
 • Претприемачот секогаш е во потрага по промени, одговара на нив и ги користи како можности.
 • Претприемачот ги префрлува ресурсите од сектор со ниска продуктивност и доход, во сектор со висока продуктивност и доход.
 • Претприемачите се луѓе кои ги препознаваат можностите на пазарот и ги насочуваат своите сили кон искористување на тие можности, поради лична корист.
 • Претприемачот може да се дефинира како лице кое ги препознава можностите на пазарот и има желба да ги подготви ресурсите неопходни за искористување на тие можности, поради долготрајна лична добивка.
 • Претприемачите се трагачи по можности, а не преземачи на ризици.
 • Претприемачите знаат кога да застанат, исто како што знаат кога да започнаат некоја работа.
 • Претприемачот работите ги испревртува и ги дезорганизира.
 • Претприемачот секогаш бара промени, одговара на нив и ги користи како можности.
 • Претприемачите бараат шанса, а ако шансите ги нема, тогаш тие ги создаваат.
 • Претприемачите се оптимисти. За нив чашата не е никогаш половина празна, туку е половина полна.
 • Ако му се даде можност да избира помеѓу извршувањето и размислувањето, претприемачот скоро секогаш ќе го избере извршувањето.
 • Секоја практика се засновува на теорија. Претприемништвото се базира на теоријата на стопанството и општеството.
 • Претприемништвото се дефинира како процес на идентификација на можностите на пазарот, наоѓање на ресурси кои ќе овозможат експлоатирање на тие можности и неопходно активирање поради искористување на можностите, со цел да се постигне долгорочна лична добивка.
 • Претприемништво е трансформирање на визиите во планови и на плановите во реалност.
 • Претприемништвото не е ниту наука, ниту уметност. Тоа е, првенствено практика.
 • Претприемништвото е храброст помножена со здрав разум, со цел да се разнишаат навиките.
About Илија Чубровиќ

Speak Your Mind

*