post

Секогаш имајте SMART цели

Поставување на цели и нивно остварување е една од основните задачи на еден претприемач. Но, понекогаш грешките се правата токму во основата – поставување на цели. Често пати може да се постават цели кои:

  • тешко може да се следи нивната реализација и едноставно воопшто да не знаеме дали се остварени или не, или
  • кои се премногу општи, или
  • кои се неостварливи, или пак
  • кои не се знае за кој временски период се однесуваат.

За да не се прави една ваква грешка вообичаено се користи техниката SMART цели која означва дека истите се:

  • Специфични (Specific)
  • Мерливи (Measurable)
  • Остварливи (Achievable)
  • Реалистични (Realistic)
  • Временски ограничени (Time-Limited)

SMART цели

SMART цели

Specific – Специфични цели

Да земеме една цел која се однесува на зголемување на профит. И велиме нашата цел е да го зголемиме профитот. Што значи оваа цел за нас освен дека треба да го зголемиме профитот? Ништо друго. Целите на целта се да поттикнат акција за да истата биде остварена. Зошто ни се целите доколку не ги остваруваме?

Главното прашање тука кое треба да ја конкретизира целта е: За колку треба да го зголемиме профитот? Така целта може да биде: зголемување на профит за 10%.

Целите се специфични значи да содржат конкретни бројки како %, денари, број на луѓе… На ваков начин при подготовка на планот лесно можеме да дојдеме до она што треба да направиме за да ја оствариме целта која значи зголемување на профит за 10%.

Мерливи – Measurable

Од друга страна, целите треба да бидат нешто што може да се измери. На пример, многу е потешко да мериш цел како зајакнување на бренд отколку зголемување на број на потенцијални купувачи. Профитабилноста може да се мери. Приходот може да се мери. Раст на компанијата може да се мери. Може да се мери се она што се изразува во соодветна бројка која можеме да ја споредиме со целта.

Остварливи – Achievable

Не, треба да заборавите дека вие и вашиот бизнис треба да имате потенцијал за остварување на тие цели и секако да бидете реални во однос на нивно поставување.

Реалистични – Realistic

Лесно е да поставите цел за зголемување на број на потенцијални купувачи за 3000%  иако знаете дека тоа е неостварливо и нереално.

Временски ограничени – Time-Limited

Од друга страна целите мораат да имаат временска рамка за која се однесуваат. На пример, целта во вид на зголемување на стапка на конверзија за 20% кажува дека треба да се зголеми стапката на конверзија за 20% но, не кажува до кога тоа треба да се направи. Секогаш целите се поставуваат да важат за одреден временски период.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*