post

Акција – Прва Претприемничка Особина

Зошто превземање на акција е најважната особина на еден претприемач? Затоа што без акција нема бизнис, па затоа ќе го нема и претприемачот.

Претприемач превзема акција

Пред одреден период, тука на претприемач спроведовме една анкета за тоа кои фактори го прават еден претприемач да биде успешен претприемач. Од таа анкета произлегоа два написа на претприемач:

Во написот за Реалноста за за одлучувачки фактори на еден претприемач како основа или како темел на хиерархијата на факторите за успех ја ставив спремноста да се превземе акција. Токму и затоа во овој серијал на одлучувачки фактори за успешност на еден претприемач започнувам со превземање на акција.

Што е претприемничка акција?

Најпросто кажано акција е нешто што некоја личност може да направи. Да донесе некоја одлука, да шета, да разговара, да јаде, да пие, да поправа…

Кога станува збор за акција на претприемач се мисли на спроведување на некои претприемнички активности. На пример, да се започне бизнис, да се инвестира, да се прошири асортиманот, да се рационализира производството…

Преземање на акција е составено од два процеси:

  • Донесување на одлука за превземање на акција.
  • Спроведување на одлука за превземање на акција.

Донесување на одлука за претприемничка акција

Се вели дека донесена одлука за акција значи половина спроведена акција.

Ова е најважниот елемент од процесот на превземање на акција. Најважен бидејќи доколку еден претприемач не донесе одлука за превземање на акција, акцијата воопшто нема да се случи – ќе нема спроведување.

Колку е побрз процесот на донесување на одлука толку ќе биде побрз процесот на преземање на акција.

Колку е поквалитетен процесот на донесување на одлука, толку ќе биде поквалитетна акцијата која еден претприемaч ќе ја спроведе.

Од друга страна, брзината на донесување на одлука влијае на квалитетот на одлуката. Па така потребно е оптимизација на процесот.

Вообичаено процесот на донесување на одлука се одвива во следниве чекори:

  • Лоцирање на проблем
  • Прибирање на информации за проблемот.
  • Подготовка на атернативни решенија.
  • Анализа и проценка на алтернативни решенија.
  • Избор на оптимално решение на проблемот – што ќе биде акцијата.

Спроведување на одлука за претприемничка акција

Кога веќе знаеме што треба да спроведеме (имаме изберено решение кое ќе го спроведуваме) ги имаме и потребните чекори за претприемничката акција.

Но, овој подпроцес – спроведување, исто така може да влијае на неуспешноста на целиот процес на превземање на акција. Доколку не ја спроведеме одлуката ќе немаме ни акција.

Кога веќе сме донеле одлука за превземање на некоја акција мораме да ја спроведеме таа одлука без некои големи размислувања. Размислувањата претприемачот ги завршува во претходниот процес – донесување на одлука.

Што влијае на еден претприемач да не превземе акција?

Издвоив неколку елементи кои на некој начин влијаат или пак може да влијаат еден претприемач да не превземе акција. Дел од тие елементи се опфатени и во нашите клучни фактори за успех на еден претприемач во Успешен Претприемач – Одлучувачки Фактори – Реалност (самодоверба, искуство и ризик).

1. Самодоверба

Доколку самодовербата за акцијата која треба да се превземе е поголема тогаш ќе биде поголема веројатноста дека еден претприемач ќе превземе акција. Спротивно кога самодовербата е ниска претприемачот нема да превземе акција.

Совет: Процесот на донесување на одлука треба да ви влее доволна самодоверба за да ја спроведете одлуката.

2. Знаење

Самодовербата во голем дел се базира на знаењето. Од друга, страна колку поголемо знаење имаме за проблемот за кој бараме решение, решението ќе биде полесно за нас како претприемачи.

Совет: Зголеми го сопственото знаење преку соодветно проучување на проблемот.

3. Претходно искуство

Доколку имате претходно искуство во однос на подрачјето на кое се однесува и акцијата ќе биде поголема веројатноста дека ќе ја превземете таа акција. Спротивно кога немате доволно искуство ќе се чувствувате неспремни за таа акција.

Совет: Процесот на донесување на одлука треба да треба да го елиминира немањето на искуство за да ја спроведете одлуката.

4. Страв од грешка и последици од таа грешка

Можноста од грешење постоела секогаш и ќе постои. Па, затоа е нормален и стравот да не се направи грешка. Но, понекогаш најголема грешка може да биде да не се превземе ништо.

Совет: Доколку во процесот на донесување на одлуки, одлуката ја базирате на квалитетни информации веројатноста од грешка ќе биде многу помала.

5. Големината на ризикот

За секоја одлука и за секоја акција која произлегува од таа одлука постои одреден ризик. Ризикот, всушност се јавува тогаш кога ќе излезете од комфорната динамичка рамнотежа во status qua ситуацијата. А секоја одлука и акција удира директно во таа удобна позиција на Вас како претприемач. Па, затоа и ризикот е неминовен.

Совет: Доколку во процесот на донесување на одлуки, одлуката ја базирате на квалитетни информации ќе го одржите ризикот на минимално ниво.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Trackbacks

  1. […] претприемач презема акција која претставува прв слој на успех. Има знаење и […]

  2. […] е веќе практична работа или превземање на вистинска акција која е и прва претприемничка особина. Лесно е нешто да се испланира на хартија, но тешко е да […]

  3. […] Godin преку која тој не поттикнува да започнеме со нешто, да превземеме акција, да паднеме и повторно да станеме, да не се откажуваме, […]

Speak Your Mind

*