post

JV (Joint Venture) – Маркетинг средство 94

JV Партнерство како маркетинг средство

JV Партнерство како маркетинг средство

Ова е 94-тото маркетинг средство од серијалот на маркетинг средства на претприемач. Ќе стане збор за JV (Joint Venture) партнерство во цели на интернет маркетинг. Доколку имате веб сајт преку кој вашиот бизнис врши одредена продажба овој вид на маркетинг средство може да биде од исклучителна корист на вашиот бизнис.

Што претставува Интернет JV?

Моќта, онаа вистинската моќ на интернетот лежи во едноставноста на остварување на партнерство меѓу претприемачите. Партнерство кое обезбедува висока профитабилност поради синергетски настап кој се овозможува (заедно се посилни отколку поединечно).

Во суштина, фразата JV опишува едно партнерство кое обезбедува взаемен интерес на две или повеќе страни во остварување на одредени економски активности на пазарот. Но, интернет JV партнесртво не е:

 • Спојување на две или повеќе компании
 • Општо партнерство
 • Купување на други компании
 • Не е нешто што значи делење на капитал.

Интернет JV партнерство претставува партнесртво заради остварување на поединечна цел и заради тоа влегува во групата на краткорочни активности. Целта се постигнува и партенрството завршува на взаемно задоволство. Ова не значи дека за некој друг производ, или некоја друга кампања партнерството нема повторно да се оствари.

Она што е карактеристично за интернет JV партнерство е што вообичаено функционира на принципот на делење на приходот меѓу партнерите. Вие имате производ и/или услуга, јас ќе го промовирам преку моите ресурси и од секоја продажба ќе заработам одреден процент.

За да функционира едно вакво JV партнерство една страна мора да има производ и/или услуга и интерес, додека другата страна мора да има ресурси и секако интерес.

На пример, компанија А има производ и/или услуга и има листа од 5000 потенцијални потрошувачи. Компанија Б во моментов нема производ и/или услуга, но има листа од 100.000 потенцијални потрошувачи за компанија А и производот што таа компанија го нуди. Затоа, компанија А ќе се обиде освен сопствените ресурси да ги користи и ресурсите на компанија Б при што ќе дојде до 100.000 нови потенцијални купувачи. За таа цел компанија А прави JV партнерство со компанија Б и за секој продаден производ од страна на компанија Б, компанија А ќе исплати одреден процент на компанија Б.

Интересно е да се напомене дека во пракса оваа делење на приходот може да биде различно во зависност од производот кој се продава. Во некои случаи кога се продава информациски производ, процентот кој компанијата со ресурси може да го добие изнесува и до 100%. Би се прашале зошто да се даде целосниот приход. Затоа што со помош на тоа партнерство компанијата ќе добие многу драгоцен ресурс, а тоа е листа на потенцијални потрошувачи.

Ова е слично како affiliate маркетинг и може да се каже дека affiliate маркетинг може да се разгледува како еден вид на JV стратегија кога станува збор за интернетот.

Неколку факти за JV партнерство

Би сакал да напоменам неколку факти кои се цврсто поврзани со оваа маркетинг средство, врз основа на искуството на експертите од оваа подрачје.

 • Нормално е првите неколку партнерства да не завршат онака како што се планирало.
 • Не постои брз начин за остварување на успех.
 • Можноста за учење од претходни неуспеси е голема.
 • Како и секое друго маркетинг средство бара вештини и соодветна координација и комуникација меѓу страните.
 • Потребен е вистински партнер, кој има огромно влијание врз сопствената аудиенција.

Процес на користење на оваа маркетинг средство

Накратко ќе се обидам да претставам еден процес кој што јас би го дизајнирал кога би го користел оваа маркетинг средство.

 • Трансформација на бизнис моделот. Прво што би направил би го проверил мојот бизнис модел дали би бил соодветен за едно вакво маркетинг средство и доколку има потреба би извршил соодветни прилагодувања. Не може секој бизнис да го користи оваа маркетинг средство. Мора јасно да се дефинира дали, каде и како може да се користи.
 • Дефинирање на цели на партнерството. Која е целта на остварување на едно такво партнерство? Дали е тоа откажување од приход на еден поевтин производ со цел да се понуди upsale со поскап производ? Дали е градење на листа со квалитетни потенцијални потрошувачи? Дали е тоа брзо остварување на приход? Дали е тоа зголемивање на препознатливост на брендост? Сите овие и уште многу други прашања треба да бидат одговорени пред започнување.
 • Избор на идеални партнери. Овој чекор од процесот е многу важен за успешност на едно вакво партнерство. Мала е веројатноста компанија која продава храна да биде идеален JV партнер за компанија која продава мебел. Потребно е добро да се дефинираат идеалните партнери. Користете специфична индустрија, специфична компанија, специфично лице… Внимавајте партенрите треба да бидат влијателни во подрачјето на вашиот бизнис.
 • Контактирање на потенцијални партнери. Откако ќе ги изберете потенцијалните партнери можете да ги контактирате и да понудите една таква соработка. Можете да им го испратите Вашиот производ или да ја опишете услугата која ја нудите. Прецизирајте точно што ќе добијат.
 • Подготовка и потпишување на договор. Чекор кој ќе обезбеди соодветно спроведување на договореното и заштита на сите страни.
 • Подготвка на план. Без соодветен план успехот на кампањата однапред ќе биде осудено на пропаст. Потребно е добро да се дефинираат сите активности од двете страни. Доколку тоа е испраќање на email до потенцијални потрошувачи, ќе треба да се дефинира содржината, фреквенцијата на email-овите… Кординацијата и комуникацијата помеѓу партнерите треба прецизно да биде дефинирана за да не се случуваат грешки во процесот на самата кампања.
 • Започнување. И секако последен чекор е започнување на кампањата.
About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*