post

Меѓународни маркетинг стратегии

Стратегија Кога станува збор за маркетинг неминовно е да постојат и маркетинг цели. Што е тоа што треба да се постигне со маркетингот?

За реализација на целите ни требаат стратегии. Истото е и кога станува збор за меѓународен маркетинг.

Маркетинг стратегијата ја третираме како начин за остварување на маркетинг целите. Тие во однос на своите начини на дејствување се препознатливи како:

 • Дефанзивни стратегии, кои се креираат и користат за да се спречи губење на постојните купувачи или пазари. Типични дефанзивни стратегии се: подобрување на имиџот на компанијата, подобрување на квалитетот на производите, подобрување на начинот на испораката, подобрување на одредени перформанси на производите, продолжување на векот на траење на производите, надминување на грешките во производството, систематско намалување на цени. Недостаток на дефанзивните стратегии е тој што ниту една компанија не може долг временски период само да брани стекнати позиции на пазарот, па често станува жртва на појаки или поагресивни компании. Оваа стратегија е добра доколку се комбинира со други стратегии, односно доколку на еден пазар се применува дефанзивна стратегија, но истовремено се применува и развојна и напаѓачка стратегија за другите пазари.
 • Развојните стратегии се креираат со цел на постојните купувачи да им се понуди поширок асортиман на производи. Тие се базирани врз модификација на производот или усвојување на нов производ на постојниот пазар. Типични развојни стратегии се: проширување на асортиманот на производите, изнаоѓање нови можности на употреба на производот, развој на нови производи.
 • Напаѓачката стратегија се формира со цел да се освојат нови купувачи, како на постојниот, така и на новиот пазар. Карактеристични напаѓачки стратегии се: менување на политика на цени; користење на нови канали за продажба; влегување на нови пазари; влегување во нови индустриски сектори; воведување на нови технологии.

Најзначајната алатка за реализирање на маркетинг цели, претставува маркетинг миксот. Тоа што меѓународниот или домашниот пазар нуди шанса за работење, не значи дека компанијата лесно ќе ја зграби. Со цел да се продаде одредениот производ/услуга се врши комбинирање, односно миксирање на различни маркетинг активности. Менаџерите ги користат следниве варијабли од маркетинг миксот: Производ/Услуга, Цена, Дистрибуција, Промоција. Со комбинирање на елементите од овие варијабли, менаџерите ги дефинираат потребните параметри за реализација на маркетинг целите.

Пред да се отпочне со производство, потребно е да се изврши проверка дали постои сличен производ на домашниот или меѓународниот пазар, колку тој производ е баран во последниве пет години, дали тоа барање е задоволено и во колкав обем.

Врз основа на тоа колку производот бил баран и нуден, се утврдува дали има место за нов или сличен производ и доколку има се отпочнува со подготовките за производство.

Вредноста на производот се утврдува врз основа на остварениот квалитет, функционалност, трајност, естетика и цена. Доколку купувачите во производот пронајдат за себе употребна вредност, тогаш маркетинг целите во голема мерка се лесно остварливи.

Компанијата може да произведе совршен производ, но тој да не се продава поради недоволна информираност на купувачите, кои не можат во тој производ да пронајдат за себе употребна вредност.

Производството не може да биде успешно, се додека не се изнесе производот на пазарот и не се оствари продажба во задоволителен обем. Одредени производи можат да бидат исти на меѓународно ниво, но доколку, конкуренцијата на локално ниво е јака, а постои доза на патриотско купување, тогаш производите треба да се прилагодат за потребите на локалното ниво.

Одредени компании ги прилагодуваат своите производи спрема условите кои владееат во определени држави или региони, пример: за Афричкиот пазар, каде владеат поголеми температури или за Рускиот пазар, каде владеат пониски температури или за потребите на одделните пазари каде се почитуват одредени верски, културолошки или други чинители. Пример: Производството на автомобили со волан поставен на десната или левата страна, испорака на храна со специфицирани карактеристики за определените пазари и слично.

Сите производи кои компанијата има намера да ги пласира на меѓународниот пазар, мора да ги задоволат пропишаните стандарди. Тука се мисли на квалитет, големина, користење на стандардни мерни единици и слично.

Во меѓународните услови на работење секогаш постои притисок за постигнување на поголем квалитет, поефтина цена, подобар дизајн, поефтина испорака на производот, со што се постигнува поголема конкурентска предност и се остварува поголем профит. Современиот маркетинг не дозволува во долг временски период да се остане со ист производ. Доколку не воведе нов или модифицира постоечки производ, компанијата ризикува да престане да биде атрактивна и можно е купувачите да ја одбегнуваат, со што таа ќе биде отстранета од пазарот.

Постојат неколку начини за воведување на производ:

 • сосема нов производ,
 • нов но од иста област како и претходниот производ,
 • а може да се изврши и модификација и усовршување на постојниот производ.

Компаниите издвојуваат се поголеми средства за развој на производите, за да можат да одговорат на барањата кои доаѓат од страна на купувачите, како и да можат да реагираат, како контрамерка, во случај конкуренцијата да воведе нов производ. Новите технологии овозможуваат создавање на нови производи, кои можат да ги заменат постоечките производи. Значи, со вложување во развој на технологијата, компанијата се стекнува со конкурентската предност.

Кога се анализира производот треба да се запазат определени негови карактеристики: квалитет, големина, тежина, пакување, дизајн, облик, боја, марка, сервис, гаранција, асортиман…

Менаџерот треба да разбере на кој начин производот задоволува одредена потреба, кој негов елемент особено ја креира мотивацијата кај потрошувачот за да го купи тој производ и соодветно на тоа да реагира, задоволувајќи ги потребите на купувачите.

Опасност за компанијата претставуваат обидите за фалсификување на производот. Одредени производи тешко се фалсификуват поради сложеноста на техничките процеси, но и поради начините на продажбата, потребните сервиси и гаранции. Сепак останува голем број на производи кои се подложни на фалсификување. Фалсификувањето на производите е вносен бизнис, бидејќи постои мал ризик, а се остваруваат големи профити. Фалсификувањето се спроведува на следниов начин:

 1. Со целосно копирање на производот.
 2. Пласирање на производи кои се разликуват во однос на оригиналот во одредени ситни варијации.
 3. Давање на имиња на производи кои асоцираат на познати марки (adidas-adibas; samsung-samsvng), што кај купувачот може да внесе забуна.

Постојат неколку стратегии и тактики кои се користат за подобрување на производите.

Стратегија: Промена на производното портфолио.

Тактика:

 • Проширување на производството и покривање на поширокиот пазар.
 • Креирање на различни верзии на одделни пазари.

Стратегија: Изоставување, додавање или модифицирање на производите.

Тактика:

 • Исфрлување на маргиналните производи.
 • Креирање на нови производи.
 • Лансирање на модифицирани производи. 

Стратегија: Промена на дизајн, квалитет или перформанси на производите.

Тактика:

 • Унапредување на квалитетот на производите.
 • Обид за дистанцирање од производите на конкуренцијата. 
 • Развој на иноваторство. 
 • Креирање нови начини и користење на постојните производи со усовршување на перформансите или додавање на ексклузивни карактеристики.
About Илија Чубровиќ

Speak Your Mind

*