post

[Видео] Лансирање на бизнисот

Пред неколку недели напишав еден наслов за клучни фактори при определување на времето за лансирање на еден нов бизнис. Во тој текст опфатив 4 клучни услови кои се важни и треба да бидат исполнети пред започнување на самиот бизнис. Тие услови се:

  • Да постои вистинска вредност за купувачите.
  • Да биде подготвен бизнис екосистемот.
  • Системите и процесите во бизнисот да бидат дизајнирани.
  • Да биде реализиран процесот на развој на купувачи.

Со видео презентацијата подолу сакам да презентирам едно дообјаснување на тие услови.

post

Како до брзи грешки за стартапи?

Брзите грешки во стартап фаза на еден бизнис се исклучително важни за секој претприемач.

Не можете да очекувате дека денес е доволно да подготвите добар бизнис план и сте ја завршиле работата за започнување на бизнисот.

Кога станува збор за постоечки компании, за нив се е многу полесно. Тие знаат што функционира, а што не. Тие си ги познаваат купувачите бидејќи едноставно ги имаат. Затоа и за овие компании, грешките претставуваа исклучок, проблем, криза, слабост…

За нови, односно стартап компании се е поразлично. Тие немаат купувачи и не знаат што функционира. Тие бараат бизнис модел кој ќе функционира, и затоа мора да имплементираат експерименти и тестови во кои ќе се забележуваат грешките и елиминираат во од како што се гради стартапот.

Доколку сте стартап претптиемач, бидете подготвени дека ќе грешите, но бидете свесни дека грешките ве зајакнуваат.

Да разгледаме еден процес како да дојдете до брзи грешки.

Продолжи…

post

Потребни вештини при развој на купувачи

Развој на купувачи претставува важен дел од започнување на бизнисот во што интервјуирање и состаноци со потенцијалните купувчи претставува клучен елемент за успех.

За таа цел ќе ви бидат потребни вештини. Кои се тие вештини?

  1. Аналитичност. Потребно е да имате добри аналитички вештини, особено поради фактот што и пред да започнете со интервјуа и состаноци со потенцијални купувачи ќе треба да дојдете и анализирате премногу информации и податоци. Аналитичноста е потребна и поради тоа што тие информации ќе бидат во различна форма. Треба да напоменеме дека аналитичноста е потребна и во понатамошните фази, односно фазите по изведување на интервјуата и изведување на заклучоци од истите.
  2. Способност од читање на говорот на телото. Знам дека ќе се обидете да преку интервјуа и претходно подготвен процес да извлечете се што можете да извлечете. Сепак, во повеќето ситуации тие резултати може да бидат сосема погрешни. Прашалници и анкети не се најдоброто решение за овој процес. Многу повеќе вистинити заклучоци ќе извлечете од говорот на телото, особено кога станува збор за чувства, емоции, изненадувања, посакувања…

Овие две вештини ви се најпотребни кога станува збор за организирање на интервјуа со потенцијални купувачи. Сепак не значи и дека се единствените. Различни бизниси ќе имаат различни потреби. Се започнува од целта, односно она што ќе треба да го откриете за нив.

Што ќе треба да дознаете кога станува збор за купувачите?

Две основни работи се значајни за вас како еден претприемач:

  • Да ги знаете и потребите на купувачите и што е она што тие го сакаат. Внимавајте потребите може да бидат различни од посакувања.
  • Да ги определите границите на идеалниот купувач за вашиот бизнис. Кога станува збор за граници на идеалниот купувач, мислам на границите кои ќе го дефинираат купувачот, односно точката во која тој купувач нема да сака да го купи производот или услугата од вашиот бизнис. Може да имате повеќе критериуми или такви точки како на пример, време, повраток на инвестиција, цена, карактеристики, бенефити, квалитет…
post

Интервју за дефинирање на проблемот

Започнување на нов бизнис или развој на нов производ мора да започне со развој на купувачи. Развојот на купувачи е процес во кој едноставно го доближувате тој иден бизнис или производ до купувачите, од идеја, прототип па се до готов производ или услуга.

Еден дел е и организирање на интервјуа со купувачите.

Подолу е дадена една структура која може да ви помогне во организирањето на таквите интервјуа. Мора да напоменам дека овие интервјуа не се изведуваат преку прашалници, туку преку разговор очи во очи со потенцијалниот купувач. Затоа добрата подготовка може да ви помогне во креирање на интервјуа чиј фидбек ќе обезбеди квалитетни одлуки за иднината на вашиот бизнис.

Продолжи…

post

Клучни фактори за определување на денот на лансирање

Многу добри идеи, иновации и бизниси не претставуваат ништо доколку се донесат на пазарот прерано. Историјата има покажано многу неуспеси за грешки во однос на тајмингот.

Но, причините за тие грешки не се толку околу тајмингот, причините се подлабоки, а кои на некој начин ќе бидат содржани и во овие клучни фактори кои подолу ќе ги наведам.

Да наведам само две промашување на големи компании во однос на доведување на иновацијата на пазарот: Nokia со првиот 3G телефон и Sony со првиот е-читач на книги. Причините иако можеби изгледа дека се нивниот тајминг (прерано доведување на иновацијата на пазарот кој сеуште не е спремен да ја прифати) сепак тој тајминг повеќе е во однос на самиот процес на носење на тие иновации, односно недостаток на еден поширок поглед од самата внатрешност и способност на компанијата да иновира и спроведува иновации.

Времињата се многу променети. А, пак новите времиња бараат и нови процеси, но и нови актери во самиот процес.

Кои се клучните четири фактори за определување на денот на лансирање на вашиот нов производ или пак нов бизнис?

Продолжи…

post

Некои придобивки од лин стартап

Започнување на нов бизнис и процесот кој ќе се применува во голем дел зависи од бизнис идејата, но и видот на пазарот за кој е наменета таа бизнис идеја (решение на проблем).

Сепак, во научните кругови се позначајни стануваат обиди да се креира еден уникатен процес на за започнување на бизнис.

Но, знаеме дека тоа не е возможно. Сепак, една рамка во вид на лин стартап ни дава јасна слика за еден пат на идните претприемачи кога започнуваат сопствен бизнис.

Лин стартап, за што веќе пишував во повеќе наврати претставува најкомплетната рамка за започнување и креирање на нови бизниси.

Можете да прочитате за основите на лин стартап во следниве наслови:

Тој серијал на наслови всушност беше поврзување на лин стартап како еден процес, поточно една филозофија со лин производство и карактеристиките и методите, односно техниките користени од овие филозофии.

Во секој случај, лин стартап претставува една комплексна филозофија за започнување на бизнис која обезбедува квалитетна рамка за разни видови на процеси, методологии, техники и алатки во креирање на нов бизнис, преку креирање на нов или подобрен производ или услуга. Секако, тоа креирање на бизнис, производ или услуга оди заедно со самиот процес на развој на купувачи.

Но, прашањето во овој наслов е кои се главните придобивки од еден ваков процес?

Тука ќе се обидам, накратко да ги презентирам некои од придобивките.

Продолжи…

post

Претворање на проблем во вистински бизнис

Сите ние имаме почувствувано одредени проблеми. Сите ние имаме одредени незадоволени потреби.

Но, дали и некој друг има таков ист проблем или потреба? Веројатно да. Сепак потребно е и другите да го разбираат онака како што вие како еден претприемач го разбирате и гледате тој проблем кој е основа за вашиот бизнис.

Можете ли проблемот да го претворите во вистински бизнис или пак да го интегрирате во вашиот постоечки бизнис доколку веќе имате бизнис?

Сепак мора да размислувате и за раст и развој на постоечкиот бизнис доколку веќе сте претприемач, а не само за проблеми како основа за нов бизнис.

Подолу се дадени некои прашања на кои би требало да дадете одговор.

Продолжи…

post

Прилагодување на бизнис моделот

Бизнисите се раѓаат од идеја на еден претприемач. Но, бизнисите не успеваат заради таа идеја, туку успеваат заради начинот на кој тој претприемач ја имплементира таа идеја и ја прилагодува и развива за да стане се поблиска до пазарот, поточно до купувачот кој ќе треба да плати за резултатот од таа идеја – производ/услуга.

Во изминатите 5-10 години, науката започна се подлабоко да влегува во претприемништвото. Од обични приказни за успех на развиените нации во претприемништвото, подоцна преку опис на процеси на развој на идеја, подготовка на бизнис план, маркетинг, продажба итн. па се до конкретни теории објаснети и докажани во практиката, науката станува клучен елемент во градење на успешни стартапи и подигањето на севкупната економска благосостојба на една нација.

Проучувајќи ги сите тие теории на научна основа, ми се чини дека полека но сигурно, милиметар по милиметар, чекор по чекор почнуваме да ги разбираме научните аспекти на започнување, градење и водење на успешен бизнис.

Продолжи…

post

10 Причини зошто стартапи со добри идеи не успеваат

Праксата покажува дека повеќето стартапи иако се базираат на многу добра идеја од страна на претприемачот, сепак не успеваат.

Причините за неуспехот може да бидат различни. Тие може да доаѓаат од суштината на бизнисот преку целниот пазар на кој се насочени (на пример, различно е за постоечки пазар и за креирање на нов пазар), може да биде различно и за видот на производот – сосема нов високо-технолошки производ или подобрен постоечки производ…

Ова се само два случаи во кои комбинациите на две карактеристики на еден стартап (пазар и производ) може да креираат различни опасности на патот кон успехот. Но тие не се и единствените. Тука може да биде претприемачот, начинот на дизајнирање на бизнисот, користење на технологија…

Тука би сакал да наведам 10 причини кои не навлегуваат во целост на односите на пазарот и производот (можеби само малку), а кои влијаат на успехот на еден стартап.

Продолжи…

post

Дали имате документирани системи за вашиот стартап

Вообичаено идниот претприемач, основач на стартап се обидува со сите средства да дојде до најоптималните процеси кои ќе обезбедат функционирање на стартапот така да обезбеди континуиран раст и развој.

Оваа фаза на започнување на бизнисот бара тестрирање. Го тестирате бизнис моделот, но ги тестирате и системите кои што ги градите во самиот процес. Не заборавајте дека стартап е привремена организација која е во потрага на приспособлив, повторлив и профитабилен бизнис модел, а имплементацијата на бизнис моделот се потпира на системите во стартапот.

Но, често пати во оваа фаза претприемчот не сака да губи време во документирање на системите и смета дека тоа е губење на време. Оваа логика се базира на тоа што сите системи се променливи во оваа фаза. Она со што ќе се започне нема да остане исто утре или задутре.

Сепак, документирање на системите уште во оваа фаза може да биде клучно за успехот на компанијата во иднина.

Зошто да се документираат системите?

Подолу се некои од причини кои би требало да ги разгледате.

Продолжи…