Бидете секогаш најиновативни! Алатки, екниги и видео презентации само за најхрабрите!

post

БИЗНИС ПОТЕНЦИЈАЛНА ЕНЕРГИЈА

Потенцијална енергија е термин од физиката кој ние често го употребуваме во бизнис аспектите. Зошто баш потенцијална енергија? На пример, во бензинот кој го користи вашиот автомобил има потенцијална енергија кој кога ќе се запали ги придвижува клиповите и се претвора во кинетичка енергија (движење на Вашиот автомобил). Бизнисот е составен од различни елементи или активности кои можат да го забрзат или успорат развојот на бизнисот. Затоа сметаме дека секој елемент (претприемачот, вработените, производите или услугите, финансиите …) или активности (планирање, контролирање, продажба, маркетинг активности …) кои се преземаат за секојдневно функционирање на бизнисот имаат сопствена потенцијална енергија.

Некои елементи и активности имаат поголема, а некои помала потенцијална енергија. Колку е поголема потенцијалната енергија на елементите толку ќе биде поголема веројатноста да се овозможи поголема брзина во движењето на бизнисот кон успехот. Работата на претприемачите е постојано да ја зголемуваат таа потенцијална енергија во секој од елементите или активностите на бизнисот. Но постојат два спротивставени случаи.

 • Вашите елементи и активности имаат голема потенцијална енергија но не можете да ја претворите во кинетичка. Тогаш џабе ви е што Вашиот бизнис има голем потенцијал, Вие не го искористувате. Мора да се насочите да го искористувате потенцијалот на Вашиот бизнис.
 • Вашите елементи и активности имаат слаба потенцијална енергија. Доколку ја претворите во кинетичка, тоа е ОК, но развојот на бизнисот сепак ќе биде доста спор. Мора да се насочите на зголемување на потенцијалот на Вашиот бизнис преку зголемување на потенцијалната енергија на елементите и активностите што ги преземате.

На пример, Вие имате добра бизнис идеа која има одлична потенцијална енергија. Средството (активноста) со која тој потенцијал (потенцијална енергија) ќе се претвори во успешен бизнис (кинетичка енергија) претставува бизнис планот. Доколку направите лош бизнис план за одлична бизнис идеа, не можете да очекувате успешен бизнис, барем не за подолго време. А, за тоа време некој друг ќе ја искоисти Вашата идеа.

post

МНОГУ ПАРИ, СЛАБ БИЗНИС, БЕЗ ПАРИ

Постои мислење дека доколку имате многу пари за започнување на бизнис ќе бидете успешен претприемач, но и ќе имате успешен бизнис. По некоја логика можеби ќе имате поголема потенцијална енергија во однос на другите претприемачи кои немаат толку пари. Но, без знаење за водење на тој бизнис ќе дојдете во ситуација да ги загубите тие пари, да го затворите бизнисот и да останете со прстот во устата.

Од друга страна, претприемачите кои со малку пари (во одредени случаи и позајмици) го започнуваат бизнисот постојано ќе работат и ќе се едуцираат како чекор по чекор да ги подобруваат бизнис процесите и севкупниот бизнис кој го започнуваат. Но, и овие претприемачи не се без проблеми, а најголемиот проблем им е недостатокот на финансиски средства.

Значи во бизнис логиката може да се воспостави една математичка формула:

МНОГУ ПАРИ + СЛАБ БИЗНИС = БЕЗ ПАРИ

Од друга страна постои и друга формула:

МАЛКУ ПАРИ + ГОЛЕМИ ПРОБЛЕМИ + РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ + ЗНАЕЊЕ = УСПЕШЕН БИЗНИС = МНОГУ ПАРИ

Бизнис логиката е токму во втората формула. Со многу пари и не ти треба бизнис. Карактеристиката на претприемачите е ОД НИШТО ДА НАПРАВАТ НЕШТО. Денешните најуспешни и најбогати компании се започнати со многу малку пари во гаражи, а денес се компании кои се вреднуваат во милијарди долари. За успехот најважно е да имате добра идеа, знаење, креативност и да сте упорни.

post

ШТО Е БИЗНИС КАТАСТРОФА?

За претприемачот многу работи може да бидат катастрофа. Лош почеток, недостаток на финансии, неквалитетни производи, слаба маркетинг програма, немање подршка од семејството, незнаење, избор на лоша локација… Ова се само дел од можните катастрофи за секој бизнис па и за претприемачот. Но, доколку размислиме за претходно наведените катастрофи ќе сфатиме дека сите можат да се избегнат.

Дали некоја бизнис катастрофа мора да се случи? НЕ! Претприемачот е водачот на бизнисот. Тој ги менаџира сите активности на тој бизнис. Сите случки во и околу бизнисот се резултат на некоја активностна претприемачот. На пример,

 • започнување на бизнис е резултат на бизнис идеа во комбинација со бизнис план.
 • недостаток на финансии е резултат на лош финансиски план, неконтролирани трошоци, преголеми залихи…
 • неквалитетни производи се резултат на лоша набавка или пак лошо производство доколку бизнисот е од производствен сектор
 • Слаба маркетинг програма е резултат на слаб маркетинг план и слаба креативност за маркетинг на претприемачот
 • немање на подршка од семејството е резултат на лошо организираното време на претприемачот
 • незнаење е резултат на недостаток на постојана едукација на претприемачот
 • избор на лоша локација е резултат на слаба анализа на локации во бизнис планот од страна на претприемачот

Значи за горенаведени катастрофи како причина секаде е претприемачот. Катастрофите не доаѓаат сами по себе, туку тие се последица на одредена причина која секогаш е оврзана со претприемачот.

Претприемачот не смее да каже не оди, немав среќа. Бизнисот не е среќа, туку умешност и знаење. За да се избегнат катастрофите претприемачите мора да бидат ефикасни и ефективни во исто време.

НЕ само ефикасни, НЕ само ефективни, НЕ ни ефикасни ни ефективни, ТУКУ ЕФИКАСНИ И ЕФЕКТИВНИ (ДА ГИ ПРАВАТ ПРАВИТЕ РАБОТИ НА ПРАВ НАЧИН). Со овој принцип на работа успехот е неминовен.

Прочитајте за ефективноста и ефикасноста.

post

РИЗИК И ПРЕТПРИЕМАЧОТ

Некои сметаат дека една од карактеристиките на претприемачот е преземање на ризик. И навистина, претприемачот уште со започнување на бизнис презема некој вид на ризик. Тој вложува заштедени пари (накаков вид на сигурност) во нешто што не се знае дали ќе се врати. Но, други пак сметаат дека претприемачот презема пресметан ризик. И тоа е точно, успешните претприемачи започнуваат со бизнис планот во кој ги предвидуваат ризиците и не пукаат на слепо. Но, ризикот како некој концепт во претприемништвото и менаџментот е составен дел и не може да кажеме дека за нешто не постои ризик. Како што за промените велиме дека се постојани, така и ризикот ќе биде постојан секогаш во животниот циклус на еден бизнис.

Кои се значајните елементи за претприемачот во поглед на ризикот? Ризикот во претприемнштвото мора да се разгледува како следниве процеси:

 • Откривање на ризикот.
 • Проценка на ризиците.
 • Превземање на акции за ублажување или елиминирање на тие ризици.

Зошто ова? Првин мора да се откријат елементите кои претставуваат ризик, а кои не претставуваат ризик. На ваков начин претприемачот ќе знае што е ризично, а што не. Секој од тие ризични елементи мора да се анализира и да се процени влијанието врз претприемачот и врз бизнисот во целина. Оние елементи кои што имаат најголемо влијание и кои се најризчни ќе бараат посебно внимание од срана на претприемчот, па затоа мора да се дефинираат идните акции што треба да се превземат за да се ублажи или елиминира ризикот.

Ризикот е насекаде околу претприемачот. Секоја акција претставува ризик (успех или неуспех). Но разликата помеѓу успешните и неуспешните претприемачи е токму во менаџирање на ризикот.

Ризикот може да се разгледува како:

 • Конкуренција
 • Пазар
 • Снабдувач
 • Влада
 • Законодавство
 • Производот кој го продаваме
post

ПРИМЕРИ НА СИМУЛАЦИЈА

Како да користите симулација? Зошто да користите симулација? Во еден од претходните блогови (СИМУЛАЦИЈА КАКО БИЗНИС АЛАТКА) веќе пишувавме за тоа што претставува симулација и што ни е потребно за да изведеме симулација (најважно е дека како мали бизниси не мораме да вложуваме милиони во пари за да направиме симулација на нешто). Накратко би го навеле следново:

 • Симулација ни е потребна за разрешување на бизнис дилеми и врз основа на симулацијата да го зголемиме нашето знаење како претприемачи за да донесеме квалитетни одлуки за дилемите кои ги симулиравме.
 • Со симулација избираме еден модел и ги менуваме неговите карактеристики за да видиме како ќе се однесува истиот со различните карактеристики.

Како примери на симулација кои досега ги прикажавме можете да ги искористите следниве:

Како некои други примери кои сеуште ги немаме наведено, а каде можете да ја користите симулацијата се:

 • Симулација на одредени елементи при изработка на бизнис планот. На пример, предвидувања на продажбата, графикон на рентабилноста, учество на пазарот …
 • Симулација на влијание на маркетингот на генерирање на потенцијални потрошувачи за да изберете вистинска форма на маркетинг.
 • Симулација на одредени процеси кои ги конвертираат потенцијалните потрошувачи во вистински потрошувачи за да ги изберете најефикасните и најефективните процеси.
 • Симулација на просечна продажба во денари по купвач за да го видите влијанието при зголемување или намалување на просечната продажба.
 • Симулација на просечна трансакција по купувач за да видите кои процеси ќе го зголемат бројот на трансакциите

За крај на се можете да направте симулација за да бидете поподготвени во процесот на одлучување. Важна е Вашата креативност и Вашите потреби.

post

ЦЕНА КАКО ФАКТОР ЗА ПРОПАЃАЊЕ

Цената со која ќе ги продавате Вашите производи и/или услуги претставува еден од основните фактори за успешноста на бизнисот. Може да имате одлична продажба, да правите огромен приход, да имате многу потрошувачи, но сепак Вашиот бизнис да не може да опстане. Финансиите, односно парите претставуваат основен крвоток на секој бизнис. Без пари, нема ни бизнис. Без пари нема ни опстанок, а не пак развој и раст на бизнисот. Секој бизнис како отворен систем функционира на принципот на влез на производи за излез на пари и влез на пари за излез на производи. Кога од влезот на парите ќе се одземе излезот на парите и трошоците на бизнисот останува профитот.

Основната цел на секој претприемач е да изгради високо профитабилен бизнис. Колку е поголем влезот на парите и колку е помал излезот (со се трошоците) толку ќе биде поголем и профитот. Влезот на парите е директно зависен од продажната цена на производите или услугите кои ги продавате и од количината на продадените производи или услуги.

Колку е помала цената толку ќе биде помал и влезот на парите. Колку е помал влезот на парите толку е поголема опасноста од неможност на покривање на трошоците на бизнисот. Колку е поголема опасноста од неможноста на покривање на трошоците на бизнисот толку се помали шансите за успех.

Значи основно нешто при формирање на цените на производот и/или услугата е да тие овозможат покривање на сите бизнис трошоци и да обезбедат профит, што е и целта на бизнисот. Вашиот бизнис има 2 типа на трошоци:

 • Варијабилни (променливи) трошоци – Ова се трошоци кои со зголемување на продажбата и тие се зголемуваат
 • Фиксни (непроменливи) трошоци – Ова се трошоци кои не се променливи во одреден временски период и не се директно зависни од продажбата.

Често пати може да се направи грешка и дел од фиксните трошоци да не се земат во предвид при формирањето на продажните цени. Секогаш сме насочени кон варијабилните зошто правиме едноставна математика набавна цена (цена на чинење) + маржа = продажна цена. Што значи тешко дека ќе ни се случи да ги заборавиме варијабилните трошоци. Но, за вклучување на фиксните трошоци е потребна малку посложена математика за да се вклучат во цената и оваа вклучување зависи од два основи фактори:

 • Количината на различни типови на производи кои ги продаваме. Овие трошоци едноставно се вклучуваат во продажната цена доколку имаме само еден производ или услуга. Но, математиката е посложена при повеќе различни типови на производи или услуги.
 • Предвидувањата за продажба на различните видови на производи и услуги. Оваа предвидување е значајно заради тоа што колку е поголема продажбата толку помал процент ќе биде потребен во цената за покривање на овие трошоци. На пример, доколку имаме 1.000 денари фиксни трошоци и продаваме производи или услуги во износ од 10.000 денари во продажната цена треба да бидат вклучени 10% фиксните трошоци. А доколку при истите услови имаме продажба од 20.000 денари фиксните ќе бидат вклучени со 5%.

Затоа внимавајте да ја направите вистинската математика и да дојдете до вистинската продажна цена. Но, од друга страна таа треба да биде прилагодена со пазарните цени. Ова значи да не биде прескапа во однос на конкуренцијата, но и премногу ниска.

post

СИМУЛАЦИЈА КАКО БИЗНИС АЛАТКА

Што претставува симулација? Симулација претставува имитација на реален свет како што е работи, процеси, состојби… Целта на симулацијата е да ни ги покаже карактеристиките на однесување на системот кој се симулира. Веќе прикажавме симулации за разрешување на бизнис дилеми во однос на намалување на цените и маркетинг буџет. Значи ние користевме компјутер (поточно MS Excel) за да симулираме два различни система во однос на две или повеќе бизнис одлуки како за намалување на цени така и за маркетинг буџетот.

Науката постојано користи симулација за одредување на некои карактеристики на системот кој се симулира. Првите тестирања за некој нов индустриски дизајн на производот се вршат со симулација.

Но што е потребно да имаме за вистинска симулација? Обично кога кажеме симулација веднаш не асоцира на големи компјутерски системи и софтвери кои се потребни за изведување на симулацијата. Но за целите на бизнисот не ни се потребни специјализирани софтвери за изведување на симулација, доволно е да имаме MS Excel кој ќе го користиме за поедноставвање на процесот.

За симулацијата потребно ни е да имаме:

 • Компјутер
 • MS Excel
 • Да ги знаеме врските на елементите во системот кој ќе го анализираме.
 • Да ги знаеме односите меѓу елементите во системот кој го анализираме.

Последните две потреби се најважни за добра симулација. Со познавањето на врските и односите меѓу елементите ќе можеме да ја поставиме симулацијата за да видиме во какви услови како ќе се однесува системот, па со тоа да ја избереме најдобрата или најповолната алтернатива или стратегија како резултат на симулацијата.

post

МАРКЕТИНГ БУЏЕТ – БИЗНИС ДИЛЕМА?

Како бизнис дилема се јавува и маркетинг буџетот. Маркетингот е средство кое ја зголемува потенцијалната енергија на Вашиот бизнис. Воо бичаено маркетинг буџетот се определува како процент од приходот. Секој маркетинг има за цел да донесе нови потрошувачи за Вашиот бизнис. Дилемата во маркетинг буџетот се состои во тоа што да изберете од следново:

 • Како што се зголемува приходот од новите потрошувачи што ги донел маркетингот, така да го намалувате процентот на буџетот, односно да користите фиксен маркетинг буџет, на пример од 5000 денари во текот на анализираните периоди или
 • Како што се зголемува приходот процентот на маркетинг буџетот да остане ист, па така да имате варијабилен маркетинг буџет.

Ќе ги прикажеме двете ситуации преку пример. Во моментов имаме 100 купувачи во текот на период 1 (месец, година…) и секој од потрошувачите во просек троши по 1000 денари. Профитот ни учествува со 10% од приходот. Нашиот маркетинг буџет е 5% од приходот за тој период и изнесува 5000 денари. Знаеме дека на вложени 1000 денари во маркетинг добиваме еден нов купувач за нареден период. Но, се одлучуваме за фиксен буџет од 5000 денари за секој период. Така ќе ја имаме следната состојба:

 Период 1Период 2Период 3Период 4Период 5Период 12
Купувачи100105110115120155
Просечен приход од потрошувач100010001000100010001000
Приход100000105000110000115000120000155000
Профит100001050011000115001200015500
Маркетинг буџет (% од приход)5%4,76%4,55%4,35%4,17%3,23%
Маркетинг буџет (износ)500050005000500050005000
Нови потрошувачи од тој маркетинг буџет555555

Што може да се забележи? За 5 периоди на анализа со фиксен буџет од 5000 денари ние сме успеале да го зголемиме профитот за 20%, додека маркетинг буџетот сме го намалиле скоро за 1%. Но, оваа продолжува не завршува со период 5. Во период 6 ќе имаме 25% зголемување на профит во однос на период 1, а маркетинг буџетот ќе биде 4%, Во период 12 ќе имаме зголемување на профитот за 55% во однос на периодот 1, а маркетинг буџетот ќе се намали на 3,23% итн.

Да го разгледаме истиот пример, со тоа што како константа ќе остане 5% од приход за маркетинг буџетот. На ваков начин ќе ја имаме следната состојба:

 Период 1Период 2Период 3Период 4Период 5Период 12
Купувачи100105110,25115,763121,551171,03
Просечен приход од потрошувач100010001000100010001000
Приход100000105000110250115763121551171030
Профит10000105001102511576,312155,117103
Маркетинг буџет (% од приход)5%5,00%5,00%5,00%5,00%5%
Маркетинг буџет (износ)500052505513578860788551,5
Нови потрошувачи од тој маркетинг буџет55,255,5135,7886,0788,5

Во периодот 12 ќе имаме зголемување во однос на профитот за над 70% но и зголемување на буџетот за маркетинг во однос на периодот 1 за над 70%. Навистина е привлечно да се зголеми профитот за 70% но мора да се инвестира и во зголемување на маркетинг буџетот за 70%. Но на крајот профитот сме го зголемиле за 7000 денари додека маркетинг буџетот сме го зголемиле за 3500 денари.

Но, во горниот пример не ставивме дека процентуално намалување на маркетингот ќе доведе и до процентуално намалување на трошоците на бизнисот, а со тоа и до процентуално зголемување на профитот. Па така во период 12 во горниот пример процентуално го намаливме маркетинг буџетот за 1,8% па профитот ќе ни биде 11,8%. Овие 11,8% од 155000 денари приход претставуваат профит од 18290 денари што претставува скоро 83% зголемување во однос на периодот 1. Така ја решивме дилемата за маркетинг буџетот. Подобрата алтернатива е првиот пример иако свои предности има и вториот во случај кога ќе одлучиме да го намалиме процентот на маркетинг буџетот ќе ги намалиме и трошоците, а ќе имаме повеќе купувачи од претходно вложени пари во маркетинг и ќе имаме поголем профит.

post

НАМАЛУВАЊЕ НА ЦЕНИ – БИЗНИС ДИЛЕМА?

Низ целиот животен циклус на бизнисите постојат дилеми. Но, што е тоа дилема? Дилема доаѓа од грчкиот збор „δί-λημμα“ кој значи двоен предлог. Значи дилема е кога имате проблем и имате неколку (најмалку) две решенија на располагање и не знаете кое да го примените. Ќе се обидеме да опишеме една бизнис дилема во однос на намалвање на цените.

Вие сте претприемач и водите бизнис за продажба на производи. Сте направиле анализа на трошоците, сте го определиле осакуваниот профит, сте ја додале цената на чинење на производот и имате продажна цена. Набргу се случува конкуренцијата да ја намали цената, односно да постави цена на истите производи пониска од Вашата. Вие веќе сте во дилема. Дилемата се сотои во тоа дали да ја намалите цената или да не ја намалите. Имате повеќе алтернативи:

 • Да ја намалите цената, со тоа што ќе го намалите профитот како елемент од продажната цена.
 • Да ја намалите цената со тоа што првин ќе ги намалите бизнис трошоците, а профитот да остане ист.
 • Да не ја намалите цената туку да вклучите дополнителна услуга при купување на тој производ.

Ова се основните алтернаиви кога станува збор за намалување на цената. Првата алтернатива, со намалување на профитната стапка може да помине, но знајте дека се откажувате од профитот, а целта зошто сте започнале со сопствен бизнис е остварување на профит. Втората алтернатива, преку намалување на трошоци е одлична и претставува добра основа. И третата алтернатива, со дополнителна услуга е ОК и одлична можност. Значи од бизнис дилемата веднаш отфрлете ја првата алтернатива, а разгледајте ги втората и третата и на крај зберете ја комбинацијата од втората и третата алтернатива при што ќе можете и да ја зголемите цената на производот.

Еве ја состојбата кога вашата кокуренција ја намалува цената:

ВИЕКОНКУРЕНЦИЈА
Цена на чинење10001000
Трошоци на бизнис200200
Профит300200
Продажна цена15001400
Месечна продажба1010
Вкупен приход1500014000
Профит30002000

Значи Вие и Вашите конкуренти продавате по 10 парчиња, и со ваквите цениВие имате 3000 денари профит а Вашиот конкурент 2000. Но, целта на Вашиот конкурент со намалување на цени е да земе дел од Вашата продажба и состојбата да бидне ваква:

ВИЕКОНКУРЕНЦИЈА
Цена на чинење10001000
Трошоци на бизнис200200
Профит300200
Продажна цена15001400
Месечна продажба812
Вкупен приход1200016800
Профит24002400

На ваков начин на Вас ви се намалува профитот за 600 денари или за 20% што не е малку. Да претпоставиме дека вие ја намалувате цената на 1400 денари и ја добивате следнава состојба:

ВИЕКОНКУРЕНЦИЈА
Цена на чинење10001000
Трошоци на бизнис200200
Профит200200
Продажна цена14001400
Месечна продажба1010
Вкупен приход1400014000
Профит20002000

Во оваа ситуација Вие ќе ги задржите Вашите потрошувачи, и ќе останете на 10 продадени парчиња, а профитот ќе ви се намали од 3000 денари на 2000 денари или за 33,33%. Да земеме ситуација дека сте направиле анализа на трошоците и сте успеале да ги намалите за 50% односно на 100 денари. Тогаш ќе ја имаме следнава ситуација:

ВИЕКОНКУРЕНЦИЈА
Цена на чинење10001000
Трошоци на бизнис100200
Профит300200
Продажна цена14001400
Месечна продажба1010
Вкупен приход1400014000
Профит30002000

Со оваа намалување Вие го имате истиот профит како и пред намалување од 3000 денари. Да одиме понатаму. Вие сте креативен претприемач и не се задоволувате со оваа и воведувате дополнителна услуга, разликата од профитот од 1000 денари ја инвестирате во маркетинг на производот со дополнителната услуга кој ќе ви донесе уште 5 купувачи ќе ја добиете следнава состојба:

ВИЕКОНКУРЕНЦИЈА
Цена на чинење10001000
Трошоци на бизнис200200
Профит200200
Продажна цена14001400
Месечна продажба155
Вкупен приход210007000
Профит30001000

Вашите трошоци заради маркетинг од 100 денари по производ се зголемил повторно на 200 денари но тоа ви донело уште 5 потрошувачи од Вашиот конкурент. Со тоа го зголемивте јазот помеѓу Вас и конкурентот, така да вие имате профит од 3000 денари, а Вашиот конкурент 1000 денари. Да претпоставиме дека Вашиот производ со дополнителната услуга што ја нудите и маркетинго во кој инвестирате сега може да се продава по 1500 денари ќе ја имате следнава ситуација:

ВИЕКОНКУРЕНЦИЈА
Цена на чинење10001000
Трошоци на бизнис200200
Профит300200
Продажна цена15001400
Месечна продажба155
Вкупен приход225007000
Профит45001000

Сега имате профит од 4500 денари. Вие продолжувате со истата инвестиција во маркетингот (100 денари на 10 производи = 1000 денари). вашиот конкурент го фаќа паника и за да спаси што може да се спаси ја намалува цената на 1300 денари, но не може да воведе дополнителна услуга, ниту пак да инвестира во маркетинг бидејќи профитот му е намален, ќе ја има следната состојба:

ВИЕКОНКУРЕНЦИЈА
Цена на чинење10001000
Трошоци на бизнис200200
Профит300100
Продажна цена15001300
Месечна продажба155
Вкупен приход225006500
Профит4500500

Профитот на Вашиот конкурент паѓа на само 500 денари, додека Вашиот е стабилен и изнесува 4500 денари. Но со текот на времето дополнителната услуга и маркетингот ќе доведат да стекнете уште 5 купувачи, кои не се задоволни со услугата кај Вашиот конкурент ќе преминат кај Вас и ќе ја имате следнава состојба:

ВИЕКОНКУРЕНЦИЈА
Цена на чинење10001000
Трошоци на бизнис200200
Профит300100
Продажна цена15001300
Месечна продажба200
Вкупен приход300000
Профит60000

Вашиот профит е 6000 денари, а на Вашиот конкурент 0 денари. Вие сте победник во играва. Биднете умен претприемач, цената не е основна за стекнување на конкурентска предност. Оној кој прв ве дирнал се заглавил во сопствената стратегија за водење на битки и ќе пропадне. Користете сопствени стратегии и алатки, а не цената, така ќе победите.

post

ВО КОЈА ДРЖАВА Е ВИСТИНСКАТА УЈП

УЈП е кратенка на Управа за Јавни Приходи. Служи за прибирање на даноци како јавни приходи. Освен бизнисите кои треба да прјават завршна сметка за да УЈП им пресмета данок и физичките лица се долќни согласно закон да пријават годишни приходи. Еве една вистинска случка за нашата ефикасна администрација (УЈП) која треба да „привлече“ инвестиции.

Едно физичко лице добива од работа (државна служба под исто министерство како и УЈП) потврда за исплатени плати и приходи. Таа потврда се печати од софтвер за исплатени плати, како нето така и бруто, бонуси (награди) платен данок итн. Лицето ја печати даночната пријава и ја пополнува заедно со колегите врз основа на издадената потврда. Останатите колеги ја носат во УЈП во Скопје, а лицето ја носи во УЈП во Куманово. Оние во Скопје ги прифаќаат како ОК, додека онаа во Куманово не ја прифаќаат бидејќи не била добра потврдата. Треба институцијата која е во склоп на исто министерство како УЈП да ја смени потврдата. Замислете физичко лице им служи како поштар на служби во склоп на едно миснистерство. Просто да не поверуваш, во секој град посебна државна администрација. Во која држава е УЈП Куманово, а во која УЈП Скопје. Случајно да не работат за Србија. Се надеваме не.

Вработената во УЈП во Куманово вика дека била на т.н. „СОВЕТУВАЊЕ“ и не смеела да прифаќа таква потврда. Многу е интересно што сите се т.н. „ПАМЕТНИ“, а паметот не можеш да им го измериш ниту со МИКРОСКОП. Сите одат на СОВЕТУВАЊА, ама џабе за да сфатат треба нешто повеќе од посета на советување а тоа е ПАМЕТ. Среќа што државата ни е оставена на такви ПАМЕТНИ типови и типки, бидејќи без нив десега ќе бевме многу понапред и во однос на стандардот, и вработеноста и едукацијата, па немаше да знаеме што да правиме со парите како да ги потрошиме. Но, за среќа заради такви ПАМЕТЊАКОВИЌИ сме тука каде што сме да ЖИВУРКАМЕ од денес за утре.

Но, каде е претприемништвото и претприемачот тука:

 • Кога вака се однесуваат со физички лица вработени во државни институции, како ли ќе се однесуваат со приватни компании (читај КРИМИНАЛЦИ, бидејќи секој бизнис за нив е криминал – заради незнаењето или т.н ПАМЕТ).
 • Кога вака се однесуваат со физички лица како ли ќе се однесуваат со потенцијални странски нвеститори. (Па сега ви е јасно зошто ВРИЕ од ИНВЕСТИЦИИ во РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА)

ЗА ЖАЛ ТОА Е МАКЕДОНИЈА И НАШАТА РЕАЛНОСТ. НО, ДА СЕ НАДЕВАМЕ ДЕКА НА МЕСТАТА НА ВОЛКУ ПАМЕТНИ ЛУЃЕ ЌЕ ДОЈДАТ НЕКОИ ПОМАЛКУ ПАМЕТНИ КОИ ЌЕ НЕ ОПРАВАТ. ЗА МАКЕДОНИЈА СО ПОМАЛКУ ПАМЕТНИ, НАПРЕД!